ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ

ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ И УСВАЈАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

За потребе развоја модерног друштва, заснованог на знању и одрживом развоју, потребно је континуирано унапређивање система квалификација.

Република Србија, у оквиру укупних реформских процеса образовања и тржишта рада, дефинисала је Национални оквир квалификација Републике Србије, који је успостављен 2018. године доношењем Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник“ РС, бр. 27/18 и 6/20).

 • Kвалификација – формално признање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).
 • Национални оквир квалификација Републике Србије (НОКС) – инструмент за идентификовање, креирање и разврставање квалификација у систему образовања, у складу са захтевима тржишта рада, целоживотног учења, развоја науке и друштва у целини. Омогућава уређивање система квалификација у Републици Србији по свим нивоима и областима образовања, као и упоредивост и препознатљивост квалификација стечених у Републици Србији са квалификацијама стеченим у другим државама.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ – документ утврђен на националном нивоу који садржи одређени скуп података којима се описује одговарајућа квалификација, односно садржи опис циљева и исхода учења, као и податке о квалификацији на основу којих се врши одређивање нивоа, њено разврставање и вредновање.

 • садржи све нужне елементе за опис одређене квалификације, без обзира на установу у којој се стиче таква квалификација. Утврђен је у складу са Законом о НОКС-у и представља основ за развој програма наставе и учења, студијских програма, као и програма обука за одрасле.
 • служи за усклађивање политике образовања и политике запошљавања, док је процес његовог развоја и доношења заснован на социјалном партнерству различитих кључних партнера из области образовања, рада и запошљавања, економије, односно релевантне привредне делатности, синдиката и других.

На основу Закона о НОКС-у, Влада Републике Србије основала је Агенцију за квалификације. Кључна улога Агенције за квалификације подразумева пружање стручне подршке у процесу развоја и модернизације квалификација и обезбеђивања упоредивости и препознатљивости националних квалификација у европском контексту, признавање страних квалификација, унапређивање неформалног образовања, осигурање квалитета квалификација које се стичу формалним и неформалним путем, кao и поступком признавања претходног учења.

Улога Центра за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а (РКиПСВ центар), као организационе јединицe Агенције за квалификације, је да:

 • разматра иницијативе за развој квалификација;
 • развија стандарде свих врста квалификација уважавајући методолошки оквир;
 • пружа стручну и административно-техничку подршку раду секторских већа;
 • води Подрегистар стандарда квалификација и Подрегистар националних квалификација у оквиру Регистра НОКС-а;
 • промовише концепт исхода учења, његову интеграцију и кохерентну примену у постојећим системима квалификација;
 • спроводи мере за усклађивање националног система квалификација са Европским оквиром квалификација;
 • развија систем прикупљања података о тренутним и будућим потребама за квалификацијама и пројектима у области квалитета и целоживотног учења;
 • промовише квалификације које нуде школе, високошколске институције и јавно признати организатори активности образовања одраслих за добробит деце, младих и одраслих ученика, послодаваца и других заинтересованих страна.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВИЈАЊЕ И УСВАЈАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

 • ИНИЦИЈАТИВА за развијање и усвајање стандарда квалификације је инструмент којим се покреће поступак за развијање и усвајање стандарда квалификације. Стандардизована структура и садржај Иницијативе, као и транспарентност процеса предлагања и одлучивања снажан су механизам осигурања квалитета у развоју квалификација.
 • Иницатива представља полазну основу за израду стандарда квалификације, с обзиром на то да треба да садржи релевантне податке којима се описује предложена квалификација и образложење њене сврхе и потреба, као и улазне податке о садржају саме квалификације (потребна знања, вештине, способности и ставове). Квалитет захтеваних података подлога је за процес одлучивања заснован на подацима.

• КО МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ИНИЦИЈАТИВУ?

Иницијативу за развијање и усвајање стандарда квалификације може да поднесе:

 • Секторско веће,
 • Савет за стручно образовање и образовање одраслих,
 • Национални просветни савет,
 • Национални савет за високо образовање,
 • Национална служба за запошљавање,
 • школа, високошколска установа,
 • државни орган и друго правно лице (привредно друштво, ЈПОА и др.).

• ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ ИНИЦИЈАТИВА?

Иницијатива за развијање и усвајање стандарда квалификације треба да садржи:

 

1. ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ (преузмите образац)

Елаборат о оправданости квалификације чине следеће целине:

 • основни подаци о предлагачу,
 • основни подаци о квалификацији,
 • образложење квалификације,
 • анализа постојећих сродних квалификација из три државе (није неопходно).

2. ИНИЦИЈАЛНИ ПРЕДЛОГ СТАНДАРДА КВАЛИФИКАЦИЈЕ (преузмите образац)

Иницијални предлог стандарда квалификације чине следеће целине:

 • основне карактеристике квалификације,
 • релевантност квалификације за запошљавање и наставак образовања,
 • предлози исхода учења.

 

Обрасци Елабората о оправданости квалификације и Иницијалног предлога стандарда квалификације прописани су Правилником о садржају и изгледу обрасца Иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације и обавезни су за све подносиоце Иницијативе.  Поменуте обрасце можете преузети на сајту Агенције за квалификације.

Иницијатива треба да садржи и пропратно писмо са потписом и печатом одговорног лица подносиоца Иницијативе, док може садржати и додатну документацију (писма подршке партнера и сл.).

Детаљно Упутство за израду Иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације можете пронаћи на сајту Агенције за квалификације (преузмите Упутство).

• КАКО И ГДЕ СЕ ПОДНОСИ ИНИЦИЈАТИВА?

Иницијатива се подноси Агенцији за квалификације на неки од следећих начина:

 • слањем документације у електронском облику на адресу agencija@azk.gov.rs и у штампаном облику поштом на адресу: Агенција за квалификације, РКиПСВ центар, Мајке Јевросиме 51, 11000 Београд

* обавезно је слање документације у електронском и у папирном формату

 • предајом документације у електронском формату (на ЦД-у, УСБ меморији и др.) и у штампаном облику на писарници Агенције за квалификације

* обавезна је предаја документације у електронском и у папирном формату

 • попуњавањем електронског обрасца на НОКС порталу

поднесите Иницијативу путем НОКС портала

Иницијативу је довољно поднети на један од наведених начина.

• КОНСУЛТАЦИЈЕ / СТРУЧНА ПОДРШКА

Уколико Вам током израде Иницијативе затреба стручна подршка можете контактирати Агенцију за квалификације:

 • путем телефона +381 11 3345 740 сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова;
 • слањем електронског упита на имејл адресу: agencija@azk.gov.rs