РКиПСВ Центар

О Центру

Центар за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а (у даљем тексту: РКиПСВ центар) се бави уређивањем система квалификација, пословима развоја квалификација, истраживачким и аналитичким пословима за потребе рада секторских већа, пословима израде стандарда и програма стручног оспособљавања и обуке према ваншколским прописима као и додатних стандарда квалитета рада у областима припреме националног оквира квалификација из делокруга секторског већа са којим координира. Центар се, такође, бави осигурањем квалитета у развоју, стицању, додељивању и признавању квалификација стечених формалним, неформалним и информалним путем.

Преглед нових стандарда квалификација који су усвојени у периоду од 2020. и даље за:

 • НОКС ниво 3 који се стиче завршавањем средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, односно неформалним образовањем одраслих,
 • НОКС ниво 4 који се стиче завршавањем средњег образовања у четворогодишњем трајању (стручно, уметничко, односно гимназијско), и
 • НОКС ниво 5 који се стиче завршавањем мајсторског, односно специјалистичког образовања у трајању од две, односно једне године и неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање шест месеци.

Преглед стандарда квалификација који су објављени у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник“ у периоду од 2012. до 2019. године за:

 • НОКС ниво 3 који се стиче завршавањем средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, односно неформалним образовањем одраслих, и
 • НОКС ниво 4 који се стиче завршавањем средњег образовања у четворогодишњем трајању (стручно, уметничко, односно гимназијско).

Стандарди означени са ОСАВРЕМЕЊЕН јесу стандарди који су осавремењени на основу Методологије за развој стандарда квалификације. Објављени су као нови стандарди и налазе се и у Регистру НОКС-а.

Улога Центра

Улога РКиПСВ центра је да:

 • подстиче иницијативе за развој квалификација кроз давање смерница за укључивање нових, ревидираних и модернизованих квалификација у национални интегрисани оквир квалификација;
 • развија стандарде свих врста квалификација – општих, стручних, струковних, академских уважавајући методолошки оквир;
 • координира рад и пружа подршку секторским већима у развоју квалификација релевантних за тржиште рада, развој друштва и појединца;
 • води Регистар НОКС-а ради информисања јавности о квалификацијама и образовним програмима који задовољавају стандарде квалитета;
 • промовише концепт исхода учења, његову интеграцију и кохерентну примену у постојећим системима квалификација (основно, средње, високо);
 • спроводи мере за усклађивање националног система квалификација са Европским оквиром квалификација;
 • развија систем прикупљања података о тренутним и будућим потребама за квалификацијама и пројекте у области квалитета и целоживотног учења;
 • промовише квалификације које нуде школе, високошколске институције и ЈПОА за добробит деце, младих и одраслих ученика, послодаваца и других заинтересованих страна.

Развој стандарда квалификација

У развоју стандарда квалификације учествују Агенција за квалификације, Секторско веће и Савет за НОКС, на чији предлог МПНТР доноси акт о усвајању стандарда квалификације, који се објављује у Службеном гласнику РС.

Иницијативу за развијање и усвајање стандарда за нову квалификацију може да поднесе Секторско веће, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национална служба за запошљавање, школа, високошколска установа, државни орган и друго правно лице (привредно друштво, ЈПОА и др.).

Иницијатива се подноси Агенцији за квалификације. На препоруку Агенције Иницијатива са пратећим елаборатом доставља се одговарајућем Секторском већу.

Уколико Секторско веће закључи да је иницијатива оправдана, доноси одлуку о изради стандарда квалификације и налаже Агенцији да изради предлог стандарда квалификације. Израђен предлог стандарда квалификације, Агенција доставља Савету за НОКС. У случају позитивног мишљења Савета за НОКС, министар доноси акт о усвајању стандарда квалификације и објављује га у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“. На основу овог акта, Агенција уписује квалификацију и Стандард квалификације у Регистар НОКС-а.

План одржавања седница секторских већа

Распоред одржавања седница секторских већа:

Обуке чланова секторских већа

У оквиру рада секторских већа ради остваривања заједничких циљева, предвиђене су обуке чланова секторских већа које реализују Агенција за квалификације,  Министарство просвете, науке и технолпшког развоја и експерти пројекта  IPA 2014 “Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији”.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.