Организација

Центар за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а (у даљем тексту: РКиПСВ центар) се бави уређивањем система квалификација, пословима развоја квалификација, истраживачким и аналитичким пословима за потребе рада секторских већа, пословима израде стандарда и програма стручног оспособљавања и обуке према ваншколским прописима као и додатних стандарда квалитета рада у областима припреме Националног оквира квалификација из делокруга секторског већа са којим координира. Центар се, такође, бави осигурањем квалитета у развоју, стицању, додељивању и признавању квалификација стечених формалним, неформалним и информалним путем.

Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА центар) је организациона јединица Агенције за квалификације, која обавља послове давања одобрења за стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих и послове осигурања квалитета у неформалном образовању, који су Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије поверени Агенцији.

Служба за опште и правне послове Агенције за квалфикације обавља опште, правне, кадровске и административне послове од значаја за рад и ефикасно функционисање Агенције.

Служба за рачуноводство и финансије Агенције за квалфикације обавља послове који се односе на економско-финансијске послове.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.