ENIC/NARIC Центар

О ЦЕНТРУ

ENIC/NARIC центар је организациона јединица Агенције за квалификације која спроводи поступак признавања стране школске исправе. Поступак признавања стране школске исправе се спроводи у складу са одредбама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл гласник РС“, бр.27/18), ако међународним уговором није предвиђено другачије.

Признавање страних школских исправа

Електронска пријава

Најпре прочитајте упутства а затим кликом на слику е-признавање покрените електронску пријаву

УЛОГА ЦЕНТРА

У ENIC/NARIC центру обављају се послови који се односе на:

 • прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству;
 • спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања;
 • давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству;
 • давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;
 • упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма;
 • пружање помоћи у раду комисије коју образује директор за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање;
 • сарадњу са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе;
 • пријем захтева за признавање стране школске исправе;
 • спровођење поступка признавања страних основношколских и средњошколских исправа;
 • спровођење поступка признавања страних високошколских исправа ради запошљавања (професионално признавање);
 • издавање решења са нивоом НОКС-а коме призната квалификација одговара;
 • вођење евиденције и архивирање документације о признавању стране школске исправе;
 • умрежавање са ENIC/NARIC центрима и другим организацијама које врше признавање квалификација.
 • израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и
 • друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима Агенције.

Општа документа

ЛИСАБОНСКА КОНВЕНЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ ЛИСАБОНСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ

РЕВИДИРАНЕ ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЛИСАБОНСКУ КОНВЕНЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.