ENIC/NARIC Центар

О ЦЕНТРУ

ENIC/NARIC центар је организациона јединица Агенције за квалификације која спроводи поступак признавања стране школске исправе. Поступак признавања стране школске исправе се спроводи у складу са одредбама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл гласник РС“, бр.27/18), ако међународним уговором није предвиђено другачије.

Признавање страних школских исправа

Електронска пријава

Најпре прочитајте упутства а затим кликом на слику е-признавање покрените електронску пријаву

На основу Мишљења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 612-00-00319/2022-06 од 14.03.2022. године, да се стране високошколске исправе стечене на акредитованим високошколским установама са извођењем наставе ван матичне државе могу признати уколико матична држава гарантује за квалитет, који се доказује акредитацијом матичне установе и похађаног програма ван матичне државе или акредитацијом похађаног програма ван матичне државе оснивача.

Агенција за квалификације ће почети са признавањем диплома са високошколских установа које:

 • су стечене у испостави универзитета чије се седиште налази у другој земљи
 • су стечене на универзитету који има акредитацију у другој земљи у односу на коју се налази

Подносилац захтева за признавање стране високошколске исправе у овом случају дужан је да поред документације која је прописана интерном процедуром Enic/Naric центра Агенције за квалификације достави и званичну потврду квалитета наставе ван земље коју издаје акредитована матична установа (установа седишта).

Наведене врсте диплома ће почети да се признају од 14.03.2022. године. Кандидати који су били одбијени због пријаве са оваквим дипломама моћи ће поново да поднесу захтев.

УЛОГА ЦЕНТРА

У ENIC/NARIC центру обављају се послови који се односе на:

 • прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству;
 • спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања;
 • давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству;
 • давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;
 • упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма;
 • пружање помоћи у раду комисије коју образује директор за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање;
 • сарадњу са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе;
 • пријем захтева за признавање стране школске исправе;
 • спровођење поступка признавања страних основношколских и средњошколских исправа;
 • спровођење поступка признавања страних високошколских исправа ради запошљавања (професионално признавање);
 • издавање решења са нивоом НОКС-а коме призната квалификација одговара;
 • вођење евиденције и архивирање документације о признавању стране школске исправе;
 • умрежавање са ENIC/NARIC центрима и другим организацијама које врше признавање квалификација.
 • израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и
 • друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима Агенције.

Општа документа

ЛИСАБОНСКА КОНВЕНЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ ЛИСАБОНСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ

РЕВИДИРАНЕ ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЛИСАБОНСКУ КОНВЕНЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.