ЈПОА Центар

О ЦЕНТРУ

Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА центар) је организациона јединица Агенције за квалификације, која обавља послове давања одобрења за стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих и послове  осигурања квалитета у неформалном образовању,  који су Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије  (у даљем тексту: Закон о НОКС-у), поверени Агецнији.

Део Закона о НОКС-у, којим су послови давања одобрења за стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих поверени Агецнији, за сва правна лица,  осим основних и средњих школа, (у даљем тексту: друге организације), а које је до доношења овог закона обављало Минситарство просвете, науке и технолошког развоја, има за циљ ефикансије и стручније обављање посла акредитације ових субјеката и контроле квалитета њиховог рада.

Поступак за издавање одобрења за стицања статуса ЈПОА друга организација покреће подношењем захтева за стицање статуса ЈПОА Агенцији за квалификације, Центар за акредитацију ЈПОА, Мајке Јевросиме 51, Београд.

Улога JПOA центра

Улога JПOA центра јесте да:

 • унапређује стандарде, односно услове за обављање активности образовања одраслих;
 • спроводи поступак за одобравање статуса ЈПОА за обављање активности образовања одраслих којима се:
  • стичу компетенције и/или квалификације за обављање,усавршавање или промену занимања, посла, радне функције или радне операције, за нивое 2, 3 и 5 НОКС-а,
  • унапређују знања, вештине и способности, ради личног и професионалног развоја и друштвено одговорног понашања, унапређивања квалитета живота, општег образовања и културе, и
  • пружају услуге каријерног вођења и саветовања;
 • развија стандарде за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада ЈПОА;
 • врши спољашњу проверу квалитета рада ЈПОА;
 • пружа подршку ЈПОА у имплементацији и унапређивању система квалитета;
 • врши промоцију образовања одраслих на локалном, регионалном и националном нивоу, информсањем јавности и пословних субјеката о условима, предностима и значају стицања статуса ЈПОА, као и неопходности усклађивања образовања одраслих са потребама тржишта рада;
 • води Подрегистар ЈПОА, ради информисања јавности о ЈПОА којима су дата или одузета одобрења, о одобреним активностима образовања одраслих и о послодавцима код којих ЈПОА реализују практичан рад.