СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ПОСЛОВНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

О Секторском већу

Секторско веће за сектор пословне администрације је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области које се односе на: рачуноводство и порези, односно одржавање, ревизија и бележење финансијских трансакција, затим за менаџмент, финансије, банкарство и осигурање које укључују и контролу и мониторинг финансијских извора организација, институција и појединаца, као и пружање финансијских услуга на корпоративном и индивидуалном нивоу, затим за маркетинг и рекламирање, односно промовисање процеса размене робе и услуга између организација и/или појединаца, оглашавање, понашање потрошача, истраживање тржишта, маркетинг, односе са јавношћу и сл., затим за секретарско и канцеларијско пословање (стенографија, унос података и сл.), при чему су специјализовани секретарски послови (из области медицине, права, рачуноводства и сл.) укључени уколико програм садржи секретарске послове, а не подразумева специјализоване асистенте.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број број 02-02-12728/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 27 од 13. марта 2020, 5 од 22. јануара 2021.године):

 1. Весна Фабиан, Министарство просвете науке и технолошког развоја, председник
 2. Љиљана Лутовац, Национална службаза запошљавање, потпредседник
 3. Лидија Марко, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 4. Игор Младеновић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 5. Снежана Антонијевић, Национална академија за јавну управу
 6. Драгана Јанковић, Служба за управљање кадровима
 7. Милић Ђоковић, Удружење самосталних судских вештака и проценитеља вредности непокретности
 8. Михаило Лазаревић, Комора овлашћених ревизора
 9. Слађана Поповић, Друштво проценитеља Србије
 10. Слађана Средојевић, Удружење банака Србије
 11. Ивана Станојевић, Национално удружење проценитеља Србије
 12. Бранко Дамјановић, Удружење осигуравача Србије
 13. Марчела Вуинац Обућина, Савет за стручно образовање и образовање одраслих
 14. проф. др Владимир Јовановић, Конференција универзитета
 15. проф. др Никола Радивојевић, Конференција академија и високих школа
 16. Љиљана Мирић Станковић, Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања
 17. Милеса Марјановић, Министарство финансија
 18. Ивана Савићевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 19. Ана Самарџић, Министарство омладине и спорта
 20. Зорица Маравић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије
 21. Мирјана Бјелобаба, Синдикат управе Србије
 22. Јелена Пејић, Самостални синдикат запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије
 23. Драган Марјановић, Конфедерација слободних синдиката
 24. Драгана Бувач, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор пословне администрације остварује се кроз следеће надлежности:

 • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
 • идентификује квалификације које треба осавременити;
 • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
 • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
 • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
 • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
 • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
 • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
 • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.