Пројекти – завршени

Европска унија је у марту 2014. године успоставила инструмент подршке државама које се налазе у процесу придруживања и приступања ЕУ – Инструмент за претприступну помоћ II - за период 2014-2020. Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“, вредан 1,38 милиона евра, један је од IPA пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Пројектом управља Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Пројекат је започео са реализацијом фебруара 2019. године и трајаће до фебруара 2021. године. Основни циљ пројекта јесте да пружи подршку успостављању интегрисаног система Националног оквира квалификација у Републици Србији, као и усклађивању понуде образовања и обука са потребама тржишта рада.

Пројектне активности усмерене су на:

• Јачање организације и капацитета Агенције за квалификације;
• Развој стандарда квалификација;
• Ревизију и развој секторских профила;
• Развој НОКС регистра;
• Успостављање система признавања претходног учења, као и на
• Унапређивање социјалног дијалога између образовних институција/институција за обуку и социјалних партнера.

Препознајући важност образовања за решавање друштвених и економских изазова, Европска унија пружа континуирану подршку Србији у спровођењу реформе образовања. Пројекат "Јачање капацитета релевантних институција у оквиру Уговора о реформи сектора образовања у Србији - Оснаживање везе између запошљавања и социјалне инклузије" (скраћени назив: Подршка ЕУ за реформу образовања у Србији - REdiS 2030) део je Уговора о реформи сектора образовања, којим се подржава пружање квалитетних образовних могућности, у складу са потребама тржишта рада.

Пројекат вредан 2,7 милиона евра започео је са реализацијом марта 2019. године и трајаће до марта 2022. године. Корисници пројекта су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Национални просветни савет, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савет за високо образовање, Агенција за квалификације, Национално акредитационо тело и друге надлежне институције.

Пројектне активности усмерене су на:

• Јачање капацитета кровних образовних установа, са циљем боље координације, сарадње и примене секторског приступа;
• Креирање јавних политика на основу података, ефикасније праћење и извештавање о систему образовања, и подршку изради новог стратешког оквира за развој образовања до 2030. године;
• Механизме за осигурање квалитета на свим нивоима образовања;
• Унапређење информисаности грађана о току реформе образовања;
• Успостављање дијалога о образовним политикама са свим релевантним актерима.

Регионални пројекат „Према регионално заснованим стандардима занимања“ (TO REGOS), који спроводи Секретаријат Иницијативе за образовну реформу у Југоисточној Европи (ERI SEE), финансиран је од стране Аустријске развојне агенције. Пројекат је започео са реализацијом марта 2019. године и трајаће до јуна 2021. године.

Општи циљ пројекта јесте да допринесе повећању стопе запошљавања младих и мобилности на тржишту рада у региону југоисточне Европе развојем стручног образовања и креирањем стандарда занимања релевантних за тржиште рада. Пројекат такође планира да омогући преношење регионално заснованих стандарда занимања у националне стандарде квалификација и њихово усвајање по национално дефинисаним процедурама.

Партнери на пројекту су агенције/центри задужени за стручно образовање и привредне коморе из региона југоисточне Европе. На основу потписаног Уговора о сарадњи, почевши од 22. јула 2019. године Агенција за квалификације је придружени партнер на пројекту и има улогу посматрача који, по потреби, даје експертско мишљење из области развоја стандарда квалификација.

Пројектне активности усмерене су на:

• унапређивање сарадње између пословног и образовног сектора у области стручног образовања на регионалном и националном нивоу;
• развијање пет стандарда занимања из области туризма, угоститељства и грађевинарства (услужни радник у хотелу и ресторану, керамичар, паркетар, молер и монтер суве градње) који ће имати регионалну основу, а чије ће усвајање бити усклађено са усвојеном регионалном методологијом израде стандарда занимања, али и са националним процедурама;
• развијање стандарда квалификација на основу информација из договореног и регионално утемељеног стандарда занимања, у складу са националним процедурама;
• израђивање студије изводљивости за развој регионално заснованих стандарда квалификација и акционог плана.

Пројекат Effective partnership for enhanced recognition/EPER усмерен је на стварање партнерства и синергије за потпуно спровођење Лисабонске конвенције о признавању квалификација из области високог образовања у региону Европе (у даљем тексту: Лисабонска конвенција) у Хрватској, Северној Македонији, Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Пројекат је започео са реализацијом 1. маја 2019. и трајаће до 30. априла 2021. године. Партнери на пројекту су надлежни органи за признавање страних високошколских квалификација из Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Северне Македоније.

Извештај о спровођењу Болоњског процеса за 2018. годину (Bologna Process Implementation Report 2018) јасно је показао да државе југоисточне Европе не спроводе Лисабонску конвенцију о признавању квалификација на уједначен начин нити су подједнако развиле поступке признавања страних високошколских квалификација. Из тог разлога појавила се потреба за повезивањем на регионалном нивоу, разменом искустава и добрих пракси.

Земље пројектни партнери имаће прилику да ојачају своје капацитете за потпуно спровођење Лисабонске конвенције о признавању и боље разумевање њених принципа. Такође ће спознати како могу да превазиђу проблеме са којима се сусрећу у поступцима признавања страних високошколских квалификација. Пројекат ће створити основ за остваривање напретка на националном нивоу и подстакнути будућу заједничку сарадњу на подручју признавања страних високошколских квалификација.

Пројектне активности усмерене су на:

• побољшање процедура за признавање и напредак у примени Лисабонске конвенције;
• израду Компнедијума о примерима добрих пракси и искустава у ЕУ;
• израду Водича за спровођење Препоруке о признавању квалификација избеглица и расељених лица;
• подизање свести о потреби потпуног спровођења Лисабонске конвенције;
• постављање темеља за сталну регионалну сарадњу у области признавања квалификација.

Србија се недавно придружила „EQAVET“ мрежи (Европска мрежа за осигурање квалитета у стручном образовању). Општи циљ пројекта „Европски оквир осигурања квалитета у стручном образовању и обучавању – Национална референтна тачка“ (EQAVET – NRP) је да се поставе темељи за осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању на националном нивоу.

Пројекат је започео са реализацијом у априлу 2019. и трајаће до марта 2021. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру којег је и успостављена Национална референтна тачка у Србији, спроводи пројекат, али ће многе активности бити имплементиране у блиској сарадњи са Агенцијом за квалификације.

Пројектне активности усмерене су на:

• организацију националне конференције;
• објављивање посвећених веб страница на веб страници министарства и превод материјала;
• спровођење студије о националним и европским политикама и оквирима осигурања квалитета са посебним фокусом на стручно образовање и обуку;
• организација низа пратећих догађаја за промовисање „EQAVET-a“, културе самовредновања и коришћење оквира за осигурање квалитета, као и за добијање информација о стању имплементације оквира за осигурање квалитета у Србији;
• организација друге конференција која ће представити резултате анализе и активности мреже „EQAVET“ и Националне референтне тачке;
• остваривање синергије са Европским оквиром квалификација и другим релевантним телима на националном нивоу.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.