О АГЕНЦИЈИ

Основне информације

Агенција је основана од стране Владе Републике Србије 7. септембра 2018. године доношењем Одлуке о оснивању Агенције за квалификације („Службени гласник РС“ бр. 68/2018). Одлука је донета на основу члана 14. став 1. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18), члана 9. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр.  18/05, 81/05 – исправка и 47/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон). Поменута одлука је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 15. септембра 2018. године.

Агенција се налази у улици Мајке Јевросиме 51, Београд.

Организација АГЕНЦИЈЕ

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
РКиПСВ ЦЕНТАР
ENIC/NARIC ЦЕНТАР
ЈПОА ЦЕНТАР
Служба за опште и правне послове
Служба за рачуноводство и финансије

Надлежности Агенције

1) разматра иницијативе за увођење нових квалификација;
2) пружа стручну подршку секторском већу и припрема предлог стандарда квалификације;
3) пружа административно-техничку подршку раду секторских већа;
4) води Регистар и стара се о упису података у одговарајуће подрегистре;
5) разврстава и шифрира квалификације према КЛАСНОКС систему (систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у);
6) врши признавање страних школских исправа;
7) врши поступак признавања стране високошколске исправе ради запошљавања (у даљем тексту: професионално признавање), у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије и законом који уређује високо образовање;
8) врши прво вредновање страног студијског програма у поступку из тачке 7) овог става, у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије и законом који уређује високо образовање;
9) даје одобрење другим организацијама за стицање статуса јавно признатих организатора активности образовања одраслих ( у даљем тексту ЈПОА);
10) утврђује износ накнаде за поступак из тач. 6), 7) и 9) овог става;
11) води евиденцију о професионалном признавању у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије и законом који уређује високо образовање;

12) врши спољашњу проверу квалитета ЈПОА, једном у току петогодишњег трајања одобрења;
13) на захтев министарства надлежног за образовање, даје извештај о испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих, извођења програма и кадра;
14) припрема развојне пројекте, анализе и истраживања од значаја за развој квалификација;
15) прати и мери ефекте имплементације (нових) квалификација на запошљавање и целоживотно учење;
16) предлаже мере унапређивања осигурања квалитета у целокупном систему;
17) учествује у поступку иницијалне акредитације и реакредитације;
18) спроводи поступак тематског вредновања;
19) обавља послове повезивања и укључивања националног образовног система у међународна удружења и мреже које се баве обезбеђивањем квалитета у образовном систему;
20) ради на увођењу иновација у образовном систему Републике Србије;
21) прикупља и обрађује, на нивоу Републике Србије, податке о квалитету и учинку целокупног образовног система- о тенденцијама развоја образовног система, на којима се темеље анализе неопходне за утврђивање стандарда и критеријума за вредновање које спроводи Агенција.
22) обавља и друге послове у складу са законом.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.