О АГЕНЦИЈИ

Основне информације

Агенција је основана од стране Владе Републике Србије 7. септембра 2018. године доношењем Одлуке о оснивању Агенције за квалификације („Службени гласник РС“ бр. 68/2018). Одлука је донета на основу члана 14. став 1. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18), члана 9. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон). Поменута одлука је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 15. септембра 2018. године.

Агенција се налази у делу пословног простора у објекту у Београду, у улици Мајке Јевросиме 51, на кат. парц. бр. 2393 КО Стари град, уписаног у ЛН бр. 909 КО Стари град.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.