КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Одлуком Владе Републике Србије од 15.09.2018. године (“Службени гласник РС” бр. 68/2018), Проф. др Часлав Митровић именован је за директора Агенције за квалифијације.

Влада Републике Србије именује директора Агенције за квалификације на период од пет година са могућношћу још два избора. У складу са Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 27/2018, 6/2020, 129/2021 – др. закон), надлежности директора су да заступа и представља Агенцију, руководи радом и пословањем Агенције, доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији; доноси појединачне акте Агенције, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији, припрема и спроводи одлуке управног одбора и врши друге послове одређене овим законом и законом којим се уређују јавне агенције или актом о оснивању Агенције.

Проф. др Часлав Б. Митровић

 

Редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду

Руководилац Центра за ваздухопловство Машинског факултета Универзитета у Београду

Проф. др Часлав Б. Митровић је рођен 19. септембра 1958. године у Власотинцу. Године 1984. Дипломирао је на Универзитету у Београду, на Машинском факултету – профил дипломирани машински инжењер за аерокосмотехнику.

Магистарску тезу одбранио је 1991. године и тако стекао академски степен магистра техничких наука – профил Ваздухопловство. Докторску дисертацију одбранио је 1997. године на Машинском факултету Универзитета у Београду и тако стекао академски степен доктора техничких наука.
Редовни професор је за ужу научну област ВАЗДУХОПЛОВСТВО на Машинском факултету у Београду на Катедри за Ваздухопловство. Био је Шеф Катедре за ваздухопловство Машинског факултета у два мандата, у периоду од октобра 2017. године до октобара 2021. године (Катедра за ваздухопловство обухвата два модула – Модул за Ваздухопловство и Модул за Машинство и информационе технологије чији је оснивач). Посвећен је континуираном унапређењу квалитета наставно научне делатности како на Катедри за Ваздухопловство тако и на Машинском факултету уопште.

Професор Митровић је у оквиру својих научних активности аутор научних монографија националног и међународног значаја, уредник тематског зборника националног значаја и аутор више десетина објављених научних радова у водећим међународним и националним часописима, као и стални рецензент више међународних часописа. Руководилац је Лабораторије за Аеротехнику – Аеротунел „Мирослав Ненадовић“, у оквиру које је највећи универзитетски аеротунел у Европи. Експерт је у области експерименталне аеродинамике, механике и динамике лета ваздухоплова, објектно оријентисане парадигме и креирању, развоју и имплементацији апликативног софтвера. Активно користи енглески и француски језик.

Руководилац је многих пројеката сарадње са привредом, како у области ваздухопловста, тако и у области екологије и заштите животне средине и аутор је многих техничких и софтверских решења и патента. Води и учествује у бројним судским вештачењима за оштећења ваздухоплова, сарадник је највеће светске осигуравајуће куће LLOYD и стручњак је за истраживање удеса и озбиљних незгода у Центру за истраживање удеса и озбиљних незгода Владе Србије. Као Директор Алумни фондације Факултета, пружао је снажну подршку дипломираним инжењерима у проналажењу посла, започињању сопственог посла и отварању малих предузећа као и укључивање у стручну инжењерску заједницу.

Указом председника Републике Србије број КОПР 44 од 12. фебруара 2021. године за нарочите заслуге за Републику Србију и њен подмладак у области просветне делатости и индустријског развоја одликован је златном медаљом за заслуге.

Међународна сарадња

Послови међународне сарадње Агенције за квалификације обављају се у оквиру Кабинета директора и обухватају:

  • утврђивање приоритета, садржаја и модалитета међународне сарадње Агенције, као и праћење њиховог остваривања;
  • мапирање кључних партнера – међународних институција, тела и организација које су надлежне за развој квалификација, имплементацију НОК-а и усклађивањe НОК-а са ЕОК-ом на територији Европске уније и шире;
  • израду, усаглашавање и закључивање споразума и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне активности међународне сарадње Агенције;
  • планирање, припрема, аплицирање, спровођење, праћење и извештавање реализације пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних фондова;
  • координацију и припрему за учешће представника Агенције на међународним скуповима и догађајима;
  • сарадњу са Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније у Републици Србији, релевантним националним телима, као и европским институцијама и органима држава чланица у процесу спровођења развојних програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.