МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Основне информације о Агенцији

Агенција је основана од стране Владе Републике Србије 7. септембра 2018. године доношењем Одлуке о оснивању Агенције за квалификације („Службени гласник РС“ бр. 68/2018). Одлука је донета на основу члана 14. став 1. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18), члана 9. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон). Поменута одлука је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 15. септембра 2018. године.

Агенција се налази у делу пословног простора у објекту у Београду, у улици Мајке Јевросиме 51, на кат. парц. бр. 2393 КО Стари град, уписаног у ЛН бр. 909 КО Стари град.

Организација

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
РКИПСВ ЦЕНТАР
ENIC/NARIC ЦЕНТАР
ЈПОА ЦЕНТАР
Служба за опште и правне послове
Служба за рачуноводство и финансије

Послови међународне сарадње Агенције

Послови међународне сарадње Агенције за квалификације обављају се у оквиру Кабинета директора и обухватају:

  • утврђивање приоритета, садржаја и модалитета међународне сарадње Агенције, као и праћење њиховог остваривања;
  • мапирање кључних партнера – међународних институција, тела и организација које су надлежне за развој квалификација, имплементацију НОК-а и усклађивањe НОК-а са ЕОК-ом на територији Европске уније и шире;
  • израду, усаглашавање и закључивање споразума и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне активности међународне сарадње Агенције;
  • планирање, припрема, аплицирање, спровођење, праћење и извештавање реализације пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних фондова;
  • координацију и припрему за учешће представника Агенције на међународним скуповима и догађајима;

сарадњу са Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније у Републици Србији, релевантним националним телима, као и европским институцијама и органима држава чланица у процесу спровођења развојних програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.