КВиС

Каријерно вођење и саветовање

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) подразумева процес, услуге и активности усмерене на подршку појединцу, било ког узраста и у било ком делу његовог живота, да донесе одлуке које се тичу образовања, обуке и занимања и да управља својом каријером. Услуге каријерног вођења и саветовања важан су оквир којим се омогућава примена концепта целеоживотног учења и обезбеђује подршка појединцу у проходности кроз нивое НОКС-а, мобилност на тржишту рада и за развијање вештина управљања каријером. Каријерно вођења и саветовања регулисано је Законом о НОКС-у (“Службени гласник РС”, бр. 27 од 6. априла 2018, 6 од 24. јануара 2020.).

Услуге каријерног вођења и саветовања пружају се у складу са Стандардима заКВиС (Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања -“Службени гласник РС”, број 43 од 19. јуна 2019.) , а пружају их ЈПОА у складу са законом који уређује образовање одраслих, високошколске установе у складу са законом који уређује високо образовање и Национална служба за запошљавање, као и основне и средње школе, у складу са законом који уређује основно, односно средње образовање.

Поступак за стицање статуса ЈПОА за активност пружања услуга КВиС

Агенција за квалификације акредитује програме за пружање услуга каријерног вођења и саветовања и даје одобрење статуса ЈПОА заинтересованим организацијама за спровођење активности КВиС. Статус ЈПОА за активност пружања услуга КВиС организација може стећи уколико испуњава услове прописане Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије и Правилником о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава са стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих. Посебни услови, односно стандарди за стицање статуса ЈПОА за активност пружања услуга КВиС утврђени су  Правилником о стандардима услуга КВиС и део су јавних политика које примењују државни органи и (друге) организације у области образовања, запошљавања, социјалне заштите и омладинске политике.

Агенција је формирала Радну групу која је учествовала у припреми документа (више у Вестима).

Стандарди КВиС

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања (“Службени гласник РС”, број 43 од 19. јуна 2019.) усвојен је 2019. године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а на основу члана 10. став. 2. Закона о националном оквиру квалификације Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18).

Стандарди услуга КВиС основ су организацијама и практичарима који пружају услуге КВиС  за планирање, развој, евалуацију или унапређивање услуга, тако да буду доступне свим корисницима из одређене циљне групе и да доприносе развоју вештина управљања каријером код корисника. Свака од области стандарда остварује посебну сврху за кориснике, практичаре, организације које пружају услуге, као и смернице за организације које образују и обучавају каријерне практичаре. Стандарди услуга каријерног вођења и саветовања од значаја су за успостављање јединственог система квалитета у области каријерног вођења и саветовања и примену стандарда за признавања претходног учења, чиме се обезбеђује подршка појединцу, независно од узраста, нивоа или сектора (образовање, запошљавање или омладинска политика) са којих се управља или спроводе услуге КВиС.

Периодични извештај о праћењу имплементације Плана примене Стандарда КВиС

Савет за Национални оквир квалификација Републике Србије донeo je крајем 2019. године Препоруке за имплементацију Плана примене Стандарда КВиС у складу са чланом 11. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени Гласник РС“, бр. 27/18). Праћење спровођења Препорукa за имплементацију Плана примене Стандарда КВиС-а спровела је Агенција за квалификације уз подршку Београдске отворене школе као главног партнера. Извештајни период се односи на период од 1. јануара до 15. новембра 2020. године.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.