Служба за ОПП

О Служби за ОПП

Служба за опште и правне послове Агенције за квалфикације обавља опште, правне, кадровске и административне послове од значаја за рад и ефикасно функционисање Агенције.

Улога Службе за ОПП

Основна улога Службе за опште и правне послове  је успостављање процедура за реализацију правних, кадровских и административних послова, осмишљавање и успостављање система управљања ризицима, као и система интерних контрола, припремање смерницa и упутства запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе и унапређење ефикасности рада.

Служба за ОПП има улогу заступања Агенције пред надлежним судовима и другим државним органима у споровима насталим из области рада, привредним, имовинско – правним, радним и другим споровима. Припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за извршења надлежним судовима. С тим у вези и припрема стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно – правних односа;

Служба за ОПП организује, руководи, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова, развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и административних послова, организује, координира и контролише извршење општих послова, прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада, прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте и води евиденцију персоналних досијеа запослених

Такође, прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења правних питања из делокруга рада. Обавља и спровођење процедура у области пријема у радни однос, пријаве и одјаве запослених, обавља стручне послове приликом расписивања конкурса и огласа, саставља уговоре и решења у вези са свим променамау току радног односа и остваривања права из радног односа и подноси електронски пријаве и одјаве запослених наоснову решења преко централног регистра (CROSO).

Служба за ОПП има задатак вођења писарнице. Још и води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала, води евиденцију задужења запослених инвентаром.