Служба за РиФ

О СЛУЖБИ ЗА РИФ

Служба за рачуноводство и финансије Агенције за квалфикације обавља послове који се односе на економско-финансијске послове.

УЛОГА СЛУЖБЕ ЗА РИФ

Основна улога Службе за рачуноводство и финансије је да организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова, израђује финансијске извештаје (периодичне и годишње) и годишњи финансијски извештај о пословању(завршног рачуна), проверава исправност финансијско рачуноводствених исправа, врши билансирање прихода и расхода, врши билансирање позиција биланса стања, биланса успеха, статистичких извештаја и новчаних токова, и доставља Управи за трезор, води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана, припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању, преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана за одлив и прилив готовине, спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу, прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима, води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом, припрема документацију за обрачун и исплату зарада, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса, припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна.

Служба за РИФ такође прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача, води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и набаки на које се закон не примењује, прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не односи, припрема документацију у поступцима јавних набавки, припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара, контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки и води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и прати реализацију јавних набавки;