ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

Годишњи извештај о раду

Агенција подноси Влади извештај о раду за претходну годину најкасније, а изузетно подноси и периодичне извештаје или извештај о извршењу неког посла, на захтев министарства надлежног за послове образовања. Владе Републике Србије основала је Агенцију доношењем Одлуке о оснивању Агенције за квалификације („Службени гласник РС“ бр. 68/2018) која је донета на основу члана 14. став 1. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије. Рад Агенције финансира се из буџета Републике Србије, сопствених средстава, поклона (донација), прилога и других прихода које оствари у складу са законом.