ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачинили су јединствену Листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања.
Листа квалификација представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања, као и планирање и вођење јавних политика у области образовања и запошљавања.
До објављивања ове Листе квалификација послодавци су приликом запошљавања лица и њиховог пријављивања у радни однос користили листу квалификација из 90-их година прошлога века која није садржала податке о савременим квалификацијама које излазе из система образовања. Истовремено лица која траже посао код Националне службе за запошљавање врло често нису могла да буду евидентирана према стварним квалификацијама са којима располажу, већ са неким сродним, приближним, сличним квалификацијама које су биле школоване у претходним деценијама.
Данас, са објављивањем Листе квалификација ситуација је потпуно другачија. Данас, послодавци и инвеститори приликом пријаве лица у радни однос могу да из Листе квалификација изаберу квалификацију коју појединац заисте има, уместо неке сродне. Приликом регрутовања кадра послодавци и инвеститори ће селектовати тачно оне квалификације које су има потребне за рад на одређеним пословима у складу са њиховим систематизацијама. То обезбеђује квалитетну коминикацију између оних који запошљавају и оних који траже посао, смањује препреке мобилности радне снаге, подржава се боља употреба постојећих знања, вештина и компетенција и боље подударање између понуде и потражње на тржишту рада.
Примена Листе квалификација осигураће бољи квалитет статистичких анализа бројних социјалних партнера међу којима су Национална служба за запошљавање, Централни регистар за обавезно социјално осигурање, Републички завод за статистику и сл. Они ће бити у прилици да добију квалитетне податке за сагледавање тренутних и прогнозирање будућих неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама у Републици Србији.
Примена Листе квалификација допринеће унапређивању услуге посредовања у запошљавању код Националне служба за запошљавање као једну од кључних услуга у имплментацији политике запошљавања.
Листа квалификација је од посебног значаја и за пописивање квалификационе структуре целокупног становништва Републике Србије у оквиру планираног пописа становништва.
Од посебне је важности истаћи да ће примена Листе квалификација омогућити боље сагледавање неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама на тржишту рада, односно креирање тржишно релевантне образовне политике, што је приоритет Министарства.
Поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације процес израде Листе квалификација подржали су и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Конференција Универзитета Србије, Конференција академија и високих школа, Фондација Темпус као и готово све високошколске установе. Подршку на изради Листе квалификација пружили су и експерти Пројекта ИПА 2014 „Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији“.

Вест о објављивању прве Листе квалификација Републике Србије може се принаћи на порталу на порталу Владе Републике Србије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Агенцијом за квалификације објављује ажурирану Листу квалификација Републике Србије за све нивое образовања.

Ажурирање Листе квалификација Републике Србије реализовано је у складу са образложеним молбама појединаца и установа из система образовања, приспелих након њеног првобитног објављивања крајем 2020. године.

Листа квалификација Републике Србије је релевантан извор података о квалификацијама у Србији и основна база података за регистре који ће бити успостављани у оквиру Јединственог информационог система просвете, а посебно Регистра НОКС-а који ће осигурати да систем квалификација Републике Србије буде транспарентан, упоредив и препознатљив домаћој и иностраној јавности.

Регистар НОКС-а водиће Агенција за квалификације у електронском облику. Подаци из Регистра НОКС-а биће отворени и доступни преко званичне интернет странице Агенције за квалификације, која ће се водити двојезично – на српском и енглеском језику.

Овде можете преузети ажуриране верзије:

Листа квалификација Републике Србије може се преузети и са портала Министарства просвете, науке и технолошког развоја .

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - према секторима

00 Општи програми и квалификације
001 Основни програми и квалификације
0011 Основни програми и квалификације
10.1.0011.0001 Основно образовање
40.1.0011.0001 Гимназија – друштвено-језички смер
40.1.0011.0002 Гимназија – општи тип
40.1.0011.0003 Гимназија – природно-математички смер
40.1.0011.0004 Гимназија информатичког смера – оглед
40.1.0011.0005 Математичко-програмерски сарадник
40.1.0011.0006 Обдарени ученици у Математичкој гимназији
40.1.0011.0007 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (енглески)
40.1.0011.0008 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (италијански)
40.1.0011.0009 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (јапански)
40.1.0011.0010 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (кинески)
40.1.0011.0011 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (класични језици)
40.1.0011.0012 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (немачки)
40.1.0011.0013 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (норвешки)
40.1.0011.0014 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (руски)
40.1.0011.0015 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (француски)
40.1.0011.0016 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (шпански)
40.1.0011.0017 Рачунарска гимназија
40.1.0011.0018 Сарадник у настави
40.1.0011.0019 Сарадник у природним наукама
40.1.0011.0020 Ученици са посебним способностима за биологију и хемију
40.1.0011.0021 Ученици са посебним способностима за географију и историју
40.1.0011.0022 Ученици са посебним способностима за математику
40.1.0011.0023 Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
40.1.0011.0024 Ученици са посебним способностима за спорт
40.1.0011.0025 Ученици са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
40.1.0011.0026 Ученици са посебним способностима за физику
40.1.0011.0027 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – енглески језик
40.1.0011.0028 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – јапански језик
40.1.0011.0029 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – кинески језик
40.1.0011.0030 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – класични језици
40.1.0011.0031 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – немачки језик
40.1.0011.0032 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – норвешки језик
40.1.0011.0033 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – руски језик
40.1.0011.0034 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – француски језик
40.1.0011.0035 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – шпански језик
40.1.0011.0036 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – италијански језик
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
01 Образовање
011 Образовање
0111 Наука о образовању
61.3.0111.0001 Андрагог
61.3.0111.0002 Педагог
62.3.0111.0001 Дипломирани андрагог
62.3.0111.0002 Дипломирани педагог
71.3.0111.0001 Академски вајар – ликовни педагог *
71.3.0111.0002 Академски графичар – ликовни педагог *
71.3.0111.0003 Академски сликар – ликовни педагог *
71.3.0111.0004 Дипломирани андрагог *
71.3.0111.0005 Дипломирани музичар педагог *
71.3.0111.0006 Дипломирани музички педагог *
71.3.0111.0007 Дипломирани педагог *
71.3.0111.0008 Дипломирани педагог за физику и основе технике *
71.3.0111.0009 Дипломирани педагог за физику и хемију *
71.3.0111.0010 Дипломирани педагог општетехничког образовања *
71.3.0111.0011 Дипломирани педагог физичке културе *
71.3.0111.0012 Мастер андрагог
71.3.0111.0013 Мастер музички педагог
71.3.0111.0014 Мастер педагог
71.3.0111.0015 Мастер социјални педагог
71.3.0111.0016 Педагог физичке културе *
72.3.0111.0001 Магистар андрагогије *
72.3.0111.0002 Магистар дидактичко-методичких наука *
72.3.0111.0003 Магистар дидактичко-методичких наука разредне наставе *
72.3.0111.0004 Магистар ликовне педагогије *
72.3.0111.0005 Магистар методике васпитног рада *
72.3.0111.0006 Магистар методике грађанског васпитања *
72.3.0111.0007 Магистар методике наставе *
72.3.0111.0008 Магистар методике наставе биологије *
72.3.0111.0009 Магистар методике наставе ликовне културе *
72.3.0111.0010 Магистар методике наставе математике *
72.3.0111.0011 Магистар методике наставе музичке културе *
72.3.0111.0012 Магистар методике наставе природе и друштва *
72.3.0111.0013 Магистар методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
72.3.0111.0014 Магистар методике наставе српског језика и књижевности *
72.3.0111.0015 Магистар методике наставе физичког васпитања *
72.3.0111.0016 Магистар методике наставе хемије *
72.3.0111.0017 Магистар методике образовног рада *
72.3.0111.0018 Магистар музичке педагогије *
72.3.0111.0019 Магистар наука област музичка педагогија *
72.3.0111.0020 Магистар образовне технологије *
72.3.0111.0021 Магистар педагогије *
72.3.0111.0022 Магистар педагошких наука *
72.3.0111.0023 Магистар педагошкотехничких наука *
72.3.0111.0024 Магистар уметности из области методике музичке наставе *
72.3.0111.0025 Методика информатике *
72.3.0111.0026 Методика техничког образовања *
72.3.0111.0027 Педагошко инструктивни рад *
72.3.0111.0028 Специјалиста андрагог
72.3.0111.0029 Специјалиста педагог
72.3.0111.0030 Специјалиста глотодидактике с методиком српског језика *
72.3.0111.0031 Специјалиста дидактичко-методичких наука *
72.3.0111.0032 Специјалиста дидактичко-методичких наука разредне наставе *
72.3.0111.0033 Специјалиста еколошке педагогије *
72.3.0111.0034 Специјалиста за методику наставе биологије *
72.3.0111.0035 Специјалиста из области методика наставе *
72.3.0111.0036 Специјалиста из области методика наставе биологије *
72.3.0111.0037 Специјалиста из области методика наставе информатике *
72.3.0111.0038 Специјалиста из области методика наставе математике *
72.3.0111.0039 Специјалиста из области методика наставе основних хемијских дисциплина и методика наставе примењених хемијских дисциплина *
72.3.0111.0040 Специјалиста из области настава хемијских дисциплина *
72.3.0111.0041 Специјалиста методике грађанског васпитања *
72.3.0111.0042 Специјалиста методике музичке културе *
72.3.0111.0043 Специјалиста методике наставе виолине *
72.3.0111.0044 Специјалиста методике наставе гудачких инструмената *
72.3.0111.0045 Специјалиста методике наставе дувачких инструмената *
72.3.0111.0046 Специјалиста методике наставе клавира *
72.3.0111.0047 Специјалиста методике наставе ликовне културе *
72.3.0111.0048 Специјалиста методике наставе математике *
72.3.0111.0049 Специјалиста методике наставе музичке културе *
72.3.0111.0050 Специјалиста методике наставе природе и друштва *
72.3.0111.0051 Специјалиста методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
72.3.0111.0052 Специјалиста методике наставе рачунарства и информатике *
72.3.0111.0053 Специјалиста методике наставе српског језика и књижевности *
72.3.0111.0054 Специјалиста методике наставе физичког васпитања *
72.3.0111.0055 Специјалиста методике образовног рада *
72.3.0111.0056 Специјалиста методике природе и друштва *
72.3.0111.0057 Специјалиста методике српског језика и књижевности *
72.3.0111.0058 Специјалиста методичке основе васпитно-образовног рада *
72.3.0111.0059 Специјалиста област методике наставе: гласа, инструмента, музичко теоријских предмета, солфеђа, општег музичког образовања *
72.3.0111.0060 Специјалиста образовних технологија *
72.3.0111.0061 Специјалиста педагошкотехничких наука *
72.3.0111.0062 Специјалиста просветног саветника *
80.3.0111.0001 Доктор андрагогије *
80.3.0111.0002 Доктор дидактичко-методичких наука *
80.3.0111.0003 Доктор дидактичко-методичких наука разредне наставе *
80.3.0111.0004 Доктор ликовне педагогије *
80.3.0111.0005 Доктор методике васпитног рада *
80.3.0111.0006 Доктор методике грађанског васпитања *
80.3.0111.0007 Доктор методике наставе биологије *
80.3.0111.0008 Доктор методике наставе географије *
80.3.0111.0009 Доктор методике наставе информатике *
80.3.0111.0010 Доктор методике наставе ликовне културе *
80.3.0111.0011 Доктор методике наставе математике *
80.3.0111.0012 Доктор методике наставе музичке културе *
80.3.0111.0013 Доктор методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
80.3.0111.0014 Доктор методике наставе српског језика и књижевности *
80.3.0111.0015 Доктор методике наставе физичког васпитања *
80.3.0111.0016 Доктор методике наставе хемије *
80.3.0111.0017 Доктор музичких наука музичке педагогије *
80.3.0111.0018 Доктор наука – методика наставе (Наука о образовању)
80.3.0111.0019 Доктор наука – педагошке/андрагошке науке
80.3.0111.0020 Доктор наука – методика наставе *
80.3.0111.0021 Доктор образовне технологије *
80.3.0111.0022 Доктор педагошких наука *
80.3.0111.0023 Доктор педагошко-техничких наука *
01 Образовање
011 Образовање
0112 Образовање васпитача у предшколским установама
40.2.0112.0001 Медицинска сестра – васпитач
61.3.0112.0001 Васпитач
61.3.0112.0002 Васпитач деце са посебним потребама *
61.3.0112.0003 Васпитач у предшколским установама *
61.4.0112.0001 Васпитач у предшколским установама *
61.4.0112.0002 Струковни васпитач
61.4.0112.0003 Струковни васпитач за традиционалне игре
62.3.0112.0001 Дипломирани васпитач
62.4.0112.0001 Специјалиста струковни васпитач
71.3.0112.0001 Васпитач у предшколским установама *
71.3.0112.0002 Мастер васпитач
71.4.0112.0001 Струковни мастер васпитач
72.3.0112.0001 Специјалиста васпитач
01 Образовање
011 Образовање
0113 Образовање наставника разредне наставе (учитеља)
61.4.0113.0001 Наставник разредне наставе *
61.3.0113.0001 Наставник разредне наставе *
61.3.0113.0002 Учитељ
62.3.0113.0001 Дипломирани учитељ
71.3.0113.0001 Мастер учитељ
71.3.0113.0002 Професор разредне наставе *
72.3.0113.0001 Специјалиста учитељ
01 Образовање
011 Образовање
0114 Образовање наставника предметне наставе
61.4.0114.0001 Наставник ликовног васпитања *
61.4.0114.0002 Наставник математике *
61.4.0114.0003 Наставник практичне наставе *
61.4.0114.0004 Наставник практичне наставе машинске струке *
61.4.0114.0005 Наставник практичне наставе прехрамбене струке *
61.4.0114.0006 Наставник физике *
61.3.0114.0001 Наставник физичког васпитања *
61.3.0114.0002 Професор језика и књижевности
61.3.0114.0003 Професор физичког васпитања и кинезитерапије
61.3.0114.0004 Професор физичког васпитања и спорта
61.3.0114.0005 Наставник практичне наставе у области машинства *
62.3.0114.0001 Дипломирани професор биологије и географије
62.3.0114.0002 Дипломирани професор биологије и хемије
62.3.0114.0003 Дипломирани професор географије и информатике
62.3.0114.0004 Дипломирани професор информатике и математике
62.3.0114.0005 Дипломирани професор информатике и физике
62.3.0114.0006 Дипломирани професор језика и књижевности
62.3.0114.0007 Дипломирани професор математике и информатике
62.3.0114.0008 Дипломирани професор математике и физике
62.3.0114.0009 Дипломирани професор природних наука
62.3.0114.0010 Дипломирани професор физике и информатике
62.3.0114.0011 Дипломирани професор физике и математике
62.3.0114.0012 Дипломирани професор физике и хемије
62.3.0114.0013 Дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије
62.3.0114.0014 Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
71.3.0114.0001 Дипломирани вајар – професор ликовне културе *
71.3.0114.0002 Дипломирани графичар – професор ликовне културе *
71.3.0114.0003 Дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе *
71.3.0114.0004 Дипломирани информатичар-професор информатике *
71.3.0114.0005 Дипломирани математичар-професор математике *
71.3.0114.0006 Дипломирани музичар професор солфеђа *
71.3.0114.0007 Дипломирани професор биологије – хемије *
71.3.0114.0008 Дипломирани професор биологије и географије *
71.3.0114.0009 Дипломирани професор географије и информатике *
71.3.0114.0010 Дипломирани професор информатике и физике *
71.3.0114.0011 Дипломирани професор математике и информатике *
71.3.0114.0012 Дипломирани професор математике и физике *
71.3.0114.0013 Дипломирани професор природних наука *
71.3.0114.0014 Дипломирани професор спорта *
71.3.0114.0015 Дипломирани професор српског језика и књижевности *
71.3.0114.0016 Дипломирани професор физике за средњу школу *
71.3.0114.0017 Дипломирани професор физике и информатике *
71.3.0114.0018 Дипломирани професор физике и математике *
71.3.0114.0019 Дипломирани професор физике и основа технике за основну школу *
71.3.0114.0020 Дипломирани професор физике и хемије *
71.3.0114.0021 Дипломирани професор физике и хемије за основну школу *
71.3.0114.0022 Дипломирани професор физичке културе *
71.3.0114.0023 Дипломирани сликар – професор ликовне културе *
71.3.0114.0024 Дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе*
71.3.0114.0025 Дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе *
71.3.0114.0026 Дипломирани хемичар-професор хемије *
71.3.0114.0027 Дипломирани школски медијатекар *
71.3.0114.0028 Мастер професор биологије
71.3.0114.0029 Мастер професор биологије и географије
71.3.0114.0030 Мастер професор биологије и хемије
71.3.0114.0031 Мастер професор географије
71.3.0114.0032 Мастер професор географије и информатике
71.3.0114.0033 Мастер професор екологије
71.3.0114.0034 Мастер професор информатике и математике
71.3.0114.0035 Мастер професор информатике и физике
71.3.0114.0036 Мастер професор језика и књижевности
71.3.0114.0037 Мастер професор математике
71.3.0114.0038 Мастер професор математике и информатике
71.3.0114.0039 Мастер професор математике и физике
71.3.0114.0040 Мастер професор предметне наставе
71.3.0114.0041 Мастер професор природних наука
71.3.0114.0042 Мастер професор стручних предмета
71.3.0114.0043 Мастер професор технике и информатике
71.3.0114.0044 Мастер професор физике
71.3.0114.0045 Мастер професор физике и информатике
71.3.0114.0046 Мастер професор физике и математике
71.3.0114.0047 Мастер професор физике и хемије
71.3.0114.0048 Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије
71.3.0114.0049 Мастер професор физичког васпитања и спорта
71.3.0114.0050 Мастер професор хемије
71.3.0114.0051 Професор албанског језика и књижевности *
71.3.0114.0052 Професор арапског језика и књижевности *
71.3.0114.0053 Професор биологије *
71.3.0114.0054 Професор биологије и информатике *
71.3.0114.0055 Професор биологије и хемије *
71.3.0114.0056 Професор биологије-географије *
71.3.0114.0057 Професор бугарског језика и књижевности *
71.3.0114.0058 Професор географије *
71.3.0114.0059 Професор географије и биологије *
71.3.0114.0060 Професор географије и информатике *
71.3.0114.0061 Професор двопредметне наставе природних наука *
71.3.0114.0062 Професор екологије и заштите животне средине *
71.3.0114.0063 Професор електротехнике *
71.3.0114.0064 Професор енглеског језика и књижевности *
71.3.0114.0065 Професор информатике *
71.3.0114.0066 Професор информатике и техничког образовања *
71.3.0114.0067 Професор информатике-математике *
71.3.0114.0068 Професор историје *
71.3.0114.0069 Професор историје уметности *
71.3.0114.0070 Професор италијанског језика и књижевности *
71.3.0114.0071 Професор јапанског језика и књижевности *
71.3.0114.0072 Професор југословенске књижевности *
71.3.0114.0073 Професор југословенске књижевности и српскохрватског језика *
71.3.0114.0074 Професор југословенских књижевности и опште књижевности *
71.3.0114.0075 Професор југословенских књижевности и српскохрватског језика *
71.3.0114.0076 Професор кинеског језика и књижевности *
71.3.0114.0077 Професор класичне филологије *
71.3.0114.0078 Професор ликовне уметности *
71.3.0114.0079 Професор ликовног васпитања – вајар *
71.3.0114.0080 Професор ликовног васпитања – графичар *
71.3.0114.0081 Професор ликовног васпитања – сликар *
71.3.0114.0082 Професор мађарског језика и књижевности *
71.3.0114.0083 Професор македонског језика и књижевности *
71.3.0114.0084 Професор марксизма *
71.3.0114.0085 Професор марксизма и социјалистичког самоуправљања *
71.3.0114.0086 Професор математике – теоријско усмерење *
71.3.0114.0087 Професор математике *
71.3.0114.0088 Професор математике и рачунарства *
71.3.0114.0089 Професор машинства *
71.3.0114.0090 Професор музике *
71.3.0114.0091 Професор музичке културе *
71.3.0114.0092 Професор музичке уметности *
71.3.0114.0093 Професор музичког васпитања *
71.3.0114.0094 Професор народне одбране *
71.3.0114.0095 Професор немачког језика и књижевности *
71.3.0114.0096 Професор одбране и заштите *
71.3.0114.0097 Професор основа технике и информатике *
71.3.0114.0098 Професор педагогије *
71.3.0114.0099 Професор политехничког васпитања и образовања *
71.3.0114.0100 Професор пољског језика и књижевности *
71.3.0114.0101 Професор предшколске педагогије *
71.3.0114.0102 Професор природе *
71.3.0114.0103 Професор природних наука *
71.3.0114.0104 Професор румунског језика и књижевности *
71.3.0114.0105 Професор русинског језика и књижевности *
71.3.0114.0106 Професор руског језика и књижевности *
71.3.0114.0107 Професор скандинавских језика и књижевности *
71.3.0114.0108 Професор славистике са балканистиком *
71.3.0114.0109 Професор словачког језика и књижевности *
71.3.0114.0110 Професор солфеђа *
71.3.0114.0111 Професор солфеђа и музичке културе *
71.3.0114.0112 Професор социологије *
71.3.0114.0113 Професор спорта *
71.3.0114.0114 Професор српског језика и књижевности *
71.3.0114.0115 Професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине *
71.3.0114.0116 Професор српскохрватског језика *
71.3.0114.0117 Професор српскохрватског језика и опште лингвистике *
71.3.0114.0118 Професор технике *
71.3.0114.0119 Професор технике и графичких комуникација *
71.3.0114.0120 Професор технике и информатике *
71.3.0114.0121 Професор технике и машинства *
71.3.0114.0122 Професор технике и медијатекарства *
71.3.0114.0123 Професор техничког образовања *
71.3.0114.0124 Професор техничког образовања и машинства *
71.3.0114.0125 Професор техничког образовања и медијатекарства *
71.3.0114.0126 Професор техничког образовања и техничког цртања *
71.3.0114.0127 Професор турског језика и књижевности *
71.3.0114.0128 Професор физике *
71.3.0114.0129 Професор физике и астрономије *
71.3.0114.0130 Професор физике и географије *
71.3.0114.0131 Професор физике и информатике *
71.3.0114.0132 Професор физике и математике *
71.3.0114.0133 Професор физике и општетехничког образовања *
71.3.0114.0134 Професор физике и основа технике за основну школу *
71.3.0114.0135 Професор физике и хемије *
71.3.0114.0136 Професор физике и хемије за основну школу *
71.3.0114.0137 Професор физичке културе *
71.3.0114.0138 Професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут *
71.3.0114.0139 Професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације *
71.3.0114.0140 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер атлетике *
71.3.0114.0141 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер бокса *
71.3.0114.0142 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер каратеа *
71.3.0114.0143 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер кошарке *
71.3.0114.0144 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер одбојке *
71.3.0114.0145 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер пливања *
71.3.0114.0146 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер рвања *
71.3.0114.0147 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер ритмичке гимнастике *
71.3.0114.0148 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер рукомета *
71.3.0114.0149 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер спортске гимнастике*
71.3.0114.0150 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер фудбала *
71.3.0114.0151 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер џудоа *
71.3.0114.0152 Професор физичког васпитања *
71.3.0114.0153 Професор филозофије *
71.3.0114.0154 Професор француског језика и књижевности *
71.3.0114.0155 Професор хемије *
71.3.0114.0156 Професор цивилне одбране *
71.3.0114.0157 Професор чешког језика и књижевности *
71.3.0114.0158 Професор школске педагогије *
71.3.0114.0159 Професор шпанског језика и књижевности *
71.3.0114.0160 Професор шпанског језика и хиспанских књижевности *
72.3.0114.0001 Магистар наставе информатике *
72.3.0114.0002 Магистар наука за физичку културу и спорт *
72.3.0114.0003 Магистар наука из области физичког васпитања и спорта *
72.3.0114.0004 Магистар природно – математичких наука *
72.3.0114.0005 Специјалиста професор биологије и географије
72.3.0114.0006 Специјалиста професор биологије и хемије
72.3.0114.0007 Специјалиста професор географије и информатике
72.3.0114.0008 Специјалиста професор информатике и математике
72.3.0114.0009 Специјалиста професор информатике и физике
72.3.0114.0010 Специјалиста професор математике и информатике
72.3.0114.0011 Специјалиста професор математике и физике
72.3.0114.0012 Специјалиста професор природних наука
72.3.0114.0013 Специјалиста професор технике и информатике
72.3.0114.0014 Специјалиста професор физике и информатике
72.3.0114.0015 Специјалиста професор физике и математике
72.3.0114.0016 Специјалиста професор физике и хемије
72.3.0114.0017 Специјалиста професор физичког васпитања и кинезитерапије
72.3.0114.0018 Специјалиста професор физичког васпитања и спорта
72.3.0114.0019 Специјалиста наставе хемијских дисциплина *
80.3.0114.0001 Доктор наука – методика наставе (образовање наставника предметне наставе)
80.3.0114.0002 Доктор наука из области физичког васпитања и спорта *
01 Образовање
018 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају образовање
0188 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају образовање
71.3.0188.0001 Мастер лидерства у образовању
71.3.0188.0002 Мастер образовних политика
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0211 Аудио-визуелне технике и медијска продукција
20.2.0211.0001 Графички манипулант
20.2.0211.0002 Помоћни графичар
20.2.0211.0003 Помоћни графички радник
20.2.0211.0004 Помоћник израђивача амбалаже од лепенке
20.2.0211.0005 Помоћник књиговезачке дораде
20.2.0211.0006 Послужилац графичких машина
30.2.0211.0001 Бирографичар
30.2.0211.0002 Графички монтажер (3. степен стручне спреме)
30.2.0211.0003 Књиговезац
30.2.0211.0004 Кописта – монтажер
30.2.0211.0005 Машински словослагач
30.2.0211.0006 Офсет-штампар
30.2.0211.0007 Пинкограф
30.2.0211.0008 Помоћник књиговесца
30.2.0211.0009 Репрофотограф
30.2.0211.0010 Ручни словослагач
30.2.0211.0011 Ситоштампар
30.2.0211.0012 Словослагач – типкач
30.2.0211.0013 Стереотипер
30.2.0211.0014 Типоштампар
30.2.0211.0015 Фотограф (3. степен стручне спреме)
30.2.0211.0016 Цинкограф
30.2.0211.0017 Цртач – ретушер
40.2.0211.0001 Техничар штампе
40.2.0211.0002 Графички монтажер
40.2.0211.0003 Графички монтажер – хемиграф
40.2.0211.0004 Дизајнер звука
40.2.0211.0005 Електротехничар мултимедија
40.2.0211.0006 Погонски техничар графичке дораде
40.2.0211.0007 Погонски техничар за израду штампарске форме
40.2.0211.0008 Погонски техничар репродукције
40.2.0211.0009 Погонски техничар слога
40.2.0211.0010 Погонски техничар штампе
40.2.0211.0011 Сарадник у дигиталним медијима
40.2.0211.0012 Техничар високе штампе
40.2.0211.0013 Техничар графичке дораде
40.2.0211.0014 Техничар дизајна графике
40.2.0211.0015 Техничар дизајна графике и пропаганде
40.2.0211.0016 Техничар за графичку припрему
40.2.0211.0017 Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
40.2.0211.0018 Техничар за обликовање графичких производа
40.2.0211.0019 Техничар оловног слога
40.2.0211.0020 Техничар припреме графичке производње
40.2.0211.0021 Техничар равне штампе
40.2.0211.0022 Техничар репродукције
40.2.0211.0023 Техничар репроприпреме
40.2.0211.0024 Техничар фото-слагач
40.2.0211.0025 Техничар хемиграф
40.2.0211.0026 Типограф
40.2.0211.0027 Фотограф
50.2.0211.0001 Бирографичар-специјалиста
50.2.0211.0002 Графички монтажер – специјалиста
50.2.0211.0003 Графички монтажер-хемограф – специјалиста
50.2.0211.0004 Израђивач штампарске форме-специјалиста
50.2.0211.0005 Картонажер-специјалиста
50.2.0211.0006 Књиговезац-специјалиста
50.2.0211.0007 Машински слагач – специјалиста
50.2.0211.0008 Оператер графичке производње и обликовања- специјалиста
50.2.0211.0009 Репрофотограф-специјалиста
50.2.0211.0010 Ручни слагач-специјалиста
50.2.0211.0011 Ситоштампар-специјалиста
50.2.0211.0012 Техничар графичке дораде-специјалиста
50.2.0211.0013 Техничар репродукције-специјалиста
50.2.0211.0014 Техничар штампе-специјалиста
50.2.0211.0015 Типограф-специјалиста
50.2.0211.0016 Фотограф-специјалиста
50.2.0211.0017 Фотослагач-специјалиста
50.2.0211.0018 Цртач-ретушер-специјалиста
50.2.0211.0019 Штампар високе штампе – специјалиста
50.2.0211.0020 Штампар дубоке штампе – специјалиста
50.2.0211.0021 Штампар равне штампе – специјалиста
61.3.0211.0001 Графички дизајнер *
61.3.0211.0002 Дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
61.3.0211.0003 Дизајнер медија у образовању
61.3.0211.0004 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-мас медији *
61.3.0211.0005 Инжењер графичког инжењерства и дизајна
61.3.0211.0006 Инжењер графичке технологије *
61.3.0211.0007 Инжењер технологије за графички дизајн *
61.3.0211.0008 Инжењер технологије за графичку технологију *
61.3.0211.0009 Примењени уметник
61.4.0211.0001 Графички уредник *
61.4.0211.0002 Дизајнер графике *
61.4.0211.0003 Инжењер графике – примењена фотографија *
61.4.0211.0004 Инжењер графике – смер графички дизајн *
61.4.0211.0005 Инжењер графике – смер графичко инжењерство *
61.4.0211.0006 Инжењер графичке технологије *
61.4.0211.0007 Инжењер за аудио и видео технологије *
61.4.0211.0008 Инжењер за електронско издаваштво *
61.4.0211.0009 Струковни дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
61.4.0211.0010 Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
61.4.0211.0011 Струковни инжењер рачунарске мултимедије
61.4.0211.0012 Струковни примењени уметник
62.3.0211.0001 Дипломирани дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.3.0211.0002 Дипломирани дизајнер медија у образовању
62.3.0211.0003 Дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна
62.3.0211.0004 Дипломирани инжењер производног дизајна
62.3.0211.0005 Дипломирани инжењер рачунарске графике
62.3.0211.0006 Дипломирани музички продуцент
62.3.0211.0007 Дипломирани примењени уметник (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.3.0211.0008 Дипломирани уметник дигиталних медија
62.4.0211.0001 Специјалиста струковни дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.4.0211.0002 Специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.4.0211.0003 Специјалиста струковни примењени уметник
71.3.0211.0001 Дизајнер медија у образовању *
71.3.0211.0002 Дипломирани аниматор и дизајнер визуелних ефеката *
71.3.0211.0003 Дипломирани графички дизајнер *
71.3.0211.0004 Дипломирани дизајнер графике – графика књиге *
71.3.0211.0005 Дипломирани дизајнер графике – фотограф *
71.3.0211.0006 Дипломирани дизајнер графике *
71.3.0211.0007 Дипломирани дизајнер медија у образовању *
71.3.0211.0008 Дипломирани дизајнер светла *
71.3.0211.0009 Дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна *
71.3.0211.0010 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за примењену графику *
71.3.0211.0011 Дипломирани инжењер рачунарске графике *
71.3.0211.0012 Дипломирани монтажер *
71.3.0211.0013 Дипломирани позоришни и радио продуцент *
71.3.0211.0014 Дипломирани продуцент *
71.3.0211.0015 Дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури *
71.3.0211.0016 Дипломирани сниматељ *
71.3.0211.0017 Дипломирани сниматељ звука *
71.3.0211.0018 Дипломирани сниматељ и дизајнер звука *
71.3.0211.0019 Дипломирани сниматељ слике *
71.3.0211.0020 Дипломирани уметник вишемедијске уметности *
71.3.0211.0021 Дипломирани уметник дигиталних медија *
71.3.0211.0022 Дипломирани уметник фотографије *
71.3.0211.0023 Дипломирани филмски и телевизијски монтажер *
71.3.0211.0024 Дипломирани филмски и телевизијски продуцент *
71.3.0211.0025 Дипломирани филмски и телевизијски сниматељ *
71.3.0211.0026 Дипломирани фотограф *
71.3.0211.0027 Мастер дизајнер
71.3.0211.0028 Мастер дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.3.0211.0029 Мастер дизајнер медија у образовању
71.3.0211.0030 Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна
71.3.0211.0031 Мастер инжењер производног дизајна
71.3.0211.0032 Мастер инжењер рачунарске графике
71.3.0211.0033 Мастер музички продуцент
71.3.0211.0034 Мастер примењени уметник
71.3.0211.0035 Мастер примењени уметник (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.3.0211.0036 Мастер уметник дигиталних медија
71.4.0211.0001 Специјалиста струковни дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.4.0211.0002 Специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.4.0211.0003 Струковни мастер дизајнер
71.4.0211.0004 Струковни мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна
71.4.0211.0005 Струковни мастер инжењер технологије (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.4.0211.0006 Струковни мастер примењени уметник
72.3.0211.0001 Магистар наука из интердисциплинарне области технике и менаџмент у примењеним уметностима *
72.3.0211.0002 Магистар наука из области продукција драмских уметности и медија *
72.3.0211.0003 Магистар наука из области продукција драмских уметности радио *
72.3.0211.0004 Магистар наука из области продукција драмских уметности телевизија *
72.3.0211.0005 Магистар наука из области продукција драмских уметности филм *
72.3.0211.0006 Магистар наука из области продукција филма и телевизије *
72.3.0211.0007 Магистар наука из области студије филма и медија *
72.3.0211.0008 Магистар наука из области теорија комуникација/телевизија *
72.3.0211.0009 Магистар наука из области филмологија и електронски медији *
72.3.0211.0010 Магистар наука о радију *
72.3.0211.0011 Магистар техничких наука за графичарство *
72.3.0211.0012 Магистар техничких наука из области графичког инжењерства и дизајна *
72.3.0211.0013 Магистар уметности из области графичке комуникације *
72.3.0211.0014 Магистар уметности из области графички дизајн *
72.3.0211.0015 Магистар уметности из области опрема књиге *
72.3.0211.0016 Магистар уметности из области опреме књиге *
72.3.0211.0017 Магистар уметности из области писма са типографијом *
72.3.0211.0018 Магистар уметности из области писмо *
72.3.0211.0019 Магистар уметности из области плакат *
72.3.0211.0020 Магистар уметности из области типографија *
72.3.0211.0021 Магистар уметности из области фотографија *
72.3.0211.0022 Магистар уметности у области вишемедијске уметности *
72.3.0211.0023 Магистар уметности у области дигиталне уметности *
72.3.0211.0024 Мултимедијални системи у образовању *
72.3.0211.0025 Специјалиста дизајнер
72.3.0211.0026 Специјалиста дизајнер медија у образовању
72.3.0211.0027 Специјалиста драмски и аудиовизуелни уметник
72.3.0211.0028 Специјалиста инжењер графичког инжењерства и дизајна
72.3.0211.0029 Специјалиста примењени уметник
72.3.0211.0030 Специјалиста уметник дигиталних медија
72.3.0211.0031 Специјалиста област медијских предмета *
80.3.0211.0001 Доктор наука – графичко инжењерство и дизајн
80.3.0211.0002 Доктор наука – дизајнер медија у образовању
80.3.0211.0003 Доктор наука – рачунарска графика
80.3.0211.0004 Доктор наука из области продукција филма и телевизије *
80.3.0211.0005 Доктор наука из области студије медија *
80.3.0211.0006 Доктор наука из области теорија медија масовних комуникација *
80.3.0211.0007 Доктор техничких наука графичког инжењерства и дизајна *
80.3.0211.0008 Доктор техничких наука за графичарство *
80.3.0211.0009 Доктор уметности – вишемедијске уметности
80.3.0211.0010 Доктор уметности – дигитални медији
80.3.0211.0011 Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0212 Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера
40.2.0212.0001 Аранжер
40.2.0212.0002 Аранжер у трговини
40.2.0212.0003 Дизајнер одеће-оглед
40.2.0212.0004 Дизајнер производа од коже-оглед
40.2.0212.0005 Дизајнер текстилних материјала-оглед
40.2.0212.0006 Стилски кројач
40.2.0212.0007 Техничар дизајна амбалаже
40.2.0212.0008 Техничар дизајна ентеријера
40.2.0212.0009 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
40.2.0212.0010 Техничар дизајна индустријских производа
40.2.0212.0011 Техничар дизајна керамике
40.2.0212.0012 Техничар дизајна одеће
40.2.0212.0013 Техничар дизајна производа од коже
40.2.0212.0014 Техничар дизајна текстила
40.2.0212.0015 Техничар дизајна текстила и одевања
40.2.0212.0016 Техничар дизајна текстилних материјала
61.3.0212.0001 Дизајнер (Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера)
61.3.0212.0002 Дизајнер индустријских производа *
61.3.0212.0003 Дизајнер производа од коже *
61.3.0212.0004 Инжењер технологије за дизајн индустријских производа *
61.3.0212.0005 Инжењер технологије за дизајн производа од коже *
61.4.0212.0001 Аранжер *
61.4.0212.0002 Аранжер-декоратер *
61.4.0212.0003 Декоратер ентеријера и аранжер *
61.4.0212.0004 Дизајнер текстила и одеће *
61.4.0212.0005 Дизајнер текстила и одеће за дизајн и маркетинг *
61.4.0212.0006 Дизајнер текстила и одеће за дизајн и технологију *
61.4.0212.0007 Инжењер дизајна за текстил и одећу *
61.4.0212.0008 Струковни дизајнер (Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера)
61.4.0212.0009 Струковни инжењер унутрашње архитектуре
62.3.0212.0001 Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна
62.3.0212.0002 Дипломирани организатор сценског дизајна
62.3.0212.0003 Дипломирани уметник сценског дизајна
71.3.0212.0001 Дипломирани архитекта унутрашње архитектуре *
71.3.0212.0002 Дипломирани дизајнер *
71.3.0212.0003 Дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја *
71.3.0212.0004 Дипломирани дизајнер индустријских производа *
71.3.0212.0005 Дипломирани дизајнер текстила *
71.3.0212.0006 Дипломирани индустријски дизајнер *
71.3.0212.0007 Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна *
71.3.0212.0008 Дипломирани костимограф – савремено одевање *
71.3.0212.0009 Дипломирани костимограф – сценски костим *
71.3.0212.0010 Дипломирани костимограф *
71.3.0212.0011 Дипломирани костимограф савременог одевања *
71.3.0212.0012 Дипломирани костимограф сценског костима *
71.3.0212.0013 Дипломирани пројектант костима *
71.3.0212.0014 Дипломирани пројектант унутрашње архитектуре *
71.3.0212.0015 Дипломирани сценограф *
71.3.0212.0016 Дипломирани уметник сценског дизајна *
71.3.0212.0017 Мастер инжењер сценске архитектуре и технике
71.3.0212.0018 Мастер инжењер унутрашње архитектуре
71.3.0212.0019 Мастер организатор сценског дизајна
71.3.0212.0020 Мастер уметник сценског дизајна
72.3.0212.0001 Магистар уметности дизајнер *
72.3.0212.0002 Магистар уметности из области архитектура и дизајн *
72.3.0212.0003 Магистар уметности из области дизајн ентеријера и намештаја *
72.3.0212.0004 Магистар уметности из области индустријски дизајн *
72.3.0212.0005 Магистар уметности из области костим *
72.3.0212.0006 Магистар уметности из области костимографија *
72.3.0212.0007 Магистар уметности из области намештај *
72.3.0212.0008 Магистар уметности из области позоришна сценографија *
72.3.0212.0009 Магистар уметности из области савремено одевање *
72.3.0212.0010 Магистар уметности из области стилски костим *
72.3.0212.0011 Магистар уметности из области сценографија *
72.3.0212.0012 Магистар уметности из области сценски костим *
72.3.0212.0013 Магистар уметности из области тв и филмска сценографија *
72.3.0212.0014 Магистар уметности из области унутрашња архитектура *
72.3.0212.0015 Магистар уметности из области филмска и тв сценографија *
72.3.0212.0016 Магистар уметности у области сценског дизајна *
72.3.0212.0017 Специјалиста организатор сценског дизајна
72.3.0212.0018 Специјалиста уметник сценског дизајна
72.3.0212.0019 Специјалиста за костим *
72.3.0212.0020 Специјалиста за сценографију *
72.3.0212.0021 Специјалиста за унутрашњу архитектуру *
80.3.0212.0001 Доктор уметности – сценски дизајн
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0213 Ликовне уметности
40.2.0213.0001 Ликовни техничар
40.2.0213.0002 Фирмописац калиграф
61.3.0213.0001 Историчар уметности
61.3.0213.0002 Ликовни уметник
61.3.0213.0003 Теоретичар уметности
61.4.0213.0001 Струковни ликовни уметник
62.3.0213.0001 Дипломирани дизајнер (Ликовне уметности)
62.3.0213.0002 Дипломирани историчар уметности
62.3.0213.0003 Дипломирани ликовни уметник
62.3.0213.0004 Дипломирани примењени уметник (Ликовне уметности)
62.3.0213.0005 Дипломирани теоретичар – теорије уметности
62.3.0213.0006 Дипломирани теоретичар – уметност и медији
62.4.0213.0001 Специјалиста струковни ликовни уметник
71.3.0213.0001 Дипломирани вајар – примењено вајарство *
71.3.0213.0002 Дипломирани вајар *
71.3.0213.0003 Дипломирани вајар ликовних уметности *
71.3.0213.0004 Дипломирани вајар примењене уметности *
71.3.0213.0005 Дипломирани вајар примењеног вајарства *
71.3.0213.0006 Дипломирани графичар *
71.3.0213.0007 Дипломирани графичар ликовних уметности *
71.3.0213.0008 Дипломирани графичар примењене графике *
71.3.0213.0009 Дипломирани графичар примењених уметности *
71.3.0213.0010 Дипломирани инжењер графичарства *
71.3.0213.0011 Дипломирани историчар уметности *
71.3.0213.0012 Дипломирани ликовни уметник – вајар *
71.3.0213.0013 Дипломирани ликовни уметник – графичар *
71.3.0213.0014 Дипломирани ликовни уметник – сликар *
71.3.0213.0015 Дипломирани ликовни уметник *
71.3.0213.0016 Дипломирани сликар – графичар *
71.3.0213.0017 Дипломирани сликар – зидно сликарство *
71.3.0213.0018 Дипломирани сликар – костимограф *
71.3.0213.0019 Дипломирани сликар – сценограф *
71.3.0213.0020 Дипломирани сликар *
71.3.0213.0021 Дипломирани сликар зидног сликарства *
71.3.0213.0022 Дипломирани сликар ликовних уметности *
71.3.0213.0023 Дипломирани сликар примењене уметности *
71.3.0213.0024 Дипломирани сликар примењених уметности *
71.3.0213.0025 Дипломирани теоретичар – теорије уметности *
71.3.0213.0026 Дипломирани теоретичар – уметност и медији – пасива *
71.3.0213.0027 Дипломирани теоретичар – уметност и медији *
71.3.0213.0028 Дипломирани уметник нових ликовних медија *
71.3.0213.0029 Мастер дизајнер (Ликовне уметности)
71.3.0213.0030 Мастер историчар уметности
71.3.0213.0031 Мастер ликовни уметник
71.3.0213.0032 Мастер примењени уметник (Ликовне уметности)
71.3.0213.0033 Мастер теоретичар – теорије уметности
71.3.0213.0034 Мастер теоретичар – уметност и медији
71.3.0213.0035 Мастер теоретичар уметности
71.3.0213.0036 Мастер теоретичар уметности (Ликовне уметности)
71.4.0213.0001 Струковни мастер ликовни уметник
72.3.0213.0001 Магистар вајарства *
72.3.0213.0002 Магистар графике *
72.3.0213.0003 Магистар историје уметности *
72.3.0213.0004 Магистар наука у области теорије уметности и медија *
72.3.0213.0005 Магистар сликар *
72.3.0213.0006 Магистар сликарства *
72.3.0213.0007 Магистар теорије ликовних уметности *
72.3.0213.0008 Магистар уметности *
72.3.0213.0009 Магистар уметности вајар *
72.3.0213.0010 Магистар уметности графичар *
72.3.0213.0011 Магистар уметности из области вајарство *
72.3.0213.0012 Магистар уметности из области графика *
72.3.0213.0013 Магистар уметности из области графика књиге *
72.3.0213.0014 Магистар уметности из области зидно сликарство *
72.3.0213.0015 Магистар уметности из области илустрација *
72.3.0213.0016 Магистар уметности из области примењено вајарство *
72.3.0213.0017 Магистар уметности из области примењено сликарство *
72.3.0213.0018 Магистар уметности из области просторна графика *
72.3.0213.0019 Магистар уметности из области рекламне графике *
72.3.0213.0020 Магистар уметности из области сликарство *
72.3.0213.0021 Магистар уметности сликар *
72.3.0213.0022 Магистар уметности цртања *
72.3.0213.0023 Специјалиста историчар уметности
72.3.0213.0024 Специјалиста ликовни уметник
72.3.0213.0025 Специјалиста теоретичар – теорије уметности
72.3.0213.0026 Специјалиста теоретичар – уметност и медији
72.3.0213.0027 Специјалиста за примењено сликарство *
72.3.0213.0028 Специјалиста за примењену графику *
80.3.0213.0001 Доктор историје уметности *
80.3.0213.0002 Доктор наука – историја уметности
80.3.0213.0003 Доктор наука – науке о уметностима (Ликовне уметности)
80.3.0213.0004 Доктор наука – теорије уметности
80.3.0213.0005 Доктор наука – уметност и медији
80.3.0213.0006 Доктор наука из области теорије ликовних уметности *
80.3.0213.0007 Доктор наука из области теорије уметности *
80.3.0213.0008 Доктор наука о ликовним уметностима *
80.3.0213.0009 Доктор наука о уметностима *
80.3.0213.0010 Доктор уметности – ликовне уметности
80.3.0213.0011 Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (Ликовне уметности)
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0214 Уметничко занатство
20.2.0214.0001 Гравер
20.2.0214.0002 Израђивач пиротског ћилима
20.2.0214.0003 Израђивач плетарских производа
20.2.0214.0004 Лончар – грнчар
20.2.0214.0005 Стаклогравер
20.2.0214.0006 Стаклодувач
30.2.0214.0001 Грнчар – лончар
30.2.0214.0002 Златар
30.2.0214.0003 Израђивач плетеног намештаја и галантерије
30.2.0214.0004 Израђивач плетеног намештаја и галантерије од прућа
30.2.0214.0005 Печаторезац
30.2.0214.0006 Ручни ткач
40.2.0214.0001 Брусач вештачког, полудрагог и драгог камена
40.2.0214.0002 Гравер уметничких предмета
40.2.0214.0003 Грнчар
40.2.0214.0004 Дрворезбар
40.2.0214.0005 Јувелир уметничких предмета
40.2.0214.0006 Клесар
40.2.0214.0007 Ковач уметничких предмета
40.2.0214.0008 Кујунџија
40.2.0214.0009 Ливац уметничких предмета
40.2.0214.0010 Пластичар уметничких предмета
40.2.0214.0011 Позлатар
40.2.0214.0012 Репаратор-штимер
40.2.0214.0013 Стаклар уметничких предмета
50.2.0214.0001 Златар – драгуљар
50.2.0214.0002 Клавирштимер
71.3.0214.0001 Дипломирани дизајнер стакла *
71.3.0214.0002 Дипломирани керамичар *
71.3.0214.0003 Дипломирани керамичар примењене уметности *
71.3.0214.0004 Дипломирани пројектант текстила *
71.3.0214.0005 Дипломирани сликар – керамичар *
71.3.0214.0006 Дипломирани сликар текстила *
71.3.0214.0007 Мастер конзерватор
72.3.0214.0001 Магистар уметности из области дизајн текстила *
72.3.0214.0002 Магистар уметности из области индустријски текстил *
72.3.0214.0003 Магистар уметности из области керамика *
72.3.0214.0004 Магистар уметности из области керамика и стакло *
72.3.0214.0005 Магистар уметности из области керамички дизајн *
72.3.0214.0006 Магистар уметности из области обликовање тканог текстила *
72.3.0214.0007 Магистар уметности из области обликовање штампаног текстила *
72.3.0214.0008 Магистар уметности из области посудна керамика *
72.3.0214.0009 Магистар уметности из области текстил *
72.3.0214.0010 Магистар уметности из области уникатна керамика *
72.3.0214.0011 Магистар уметности из области уникатни текстил *
72.3.0214.0012 Магистар уметности из области употребна пластика *
72.3.0214.0013 Специјалиста за керамику *
72.3.0214.0014 Специјалиста за примењену пластику *
72.3.0214.0015 Специјалиста за текстил *
72.3.0214.0016 Магистар уметности из области таписерија *
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0215 Музика и извођачке уметности
10.1.0215.0001 Основно балетско образовање
10.1.0215.0002 Основно музичко образовање
40.2.0215.0001 Балетски играч
40.2.0215.0002 Балетски корепетитор
40.2.0215.0003 Глумац
40.2.0215.0004 Глумац-луткар
40.2.0215.0005 Глумац-сарадник
40.2.0215.0006 Играч – класичан балет
40.2.0215.0007 Играч – народна игра
40.2.0215.0008 Играч – савремена игра
40.2.0215.0009 Музички извођач
40.2.0215.0010 Музички извођач- музике за естраду
40.2.0215.0011 Музички извођач- традиционална музика
40.2.0215.0012 Музички извођач црквена музика-католички и протестантски смер
40.2.0215.0013 Музички извођач црквена музика-православни смер
40.2.0215.0014 Музички извођач-класична музика
40.2.0215.0015 Музички извођач-рана музика
40.2.0215.0016 Музички извођач-џез музике
40.2.0215.0017 Музички сарадник
40.2.0215.0018 Музички сарадник – етномузиколог (српског традиционалног певања и свирања)
40.2.0215.0019 Музички сарадник-теоретичар
40.2.0215.0020 Сарадник у драмској уметности-оглед
40.2.0215.0021 Сарадник у музичкој уметности-оглед
40.2.0215.0022 Фолклорни играч
50.2.0215.0001 Фолклорни кореограф
61.3.0215.0001 Драмски и аудиовизуелни уметник
61.3.0215.0002 Композитор
61.3.0215.0003 Комуниколог (Музика и извођачке уметности)
61.3.0215.0004 Музички уметник
61.4.0215.0001 Струковни драмски и аудиовизуелни уметник
61.4.0215.0002 Струковни музички уметник
62.3.0215.0001 Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник
62.3.0215.0002 Дипломирани композитор
62.3.0215.0003 Дипломирани комуниколог (Музика и извођачке уметности)
62.3.0215.0004 Дипломирани музички педагог
62.3.0215.0005 Дипломирани музички уметник
62.3.0215.0006 Дипломирани теоретичар уметности
62.4.0215.0001 Специјалиста струковни драмски и аудиовизуелни уметник
62.4.0215.0002 Специјалиста струковни музички уметник
71.3.0215.0001 Академски музичар – виолиниста *
71.3.0215.0002 Академски музичар – виолиста *
71.3.0215.0003 Академски музичар – виолончелиста *
71.3.0215.0004 Академски музичар – кларинетиста *
71.3.0215.0005 Академски музичар – контрабасиста *
71.3.0215.0006 Академски музичар – концертни или оперски певач *
71.3.0215.0007 Академски музичар – обоиста *
71.3.0215.0008 Академски музичар – пијаниста *
71.3.0215.0009 Академски музичар – тромбониста *
71.3.0215.0010 Академски музичар – трубач *
71.3.0215.0011 Академски музичар – фаготиста *
71.3.0215.0012 Академски музичар – флаутиста *
71.3.0215.0013 Академски музичар – хорниста *
71.3.0215.0014 Академски музичар *
71.3.0215.0015 Академски музичар композитор *
71.3.0215.0016 Виолиста *
71.3.0215.0017 Виолончелиста *
71.3.0215.0018 Дипломирани глумац *
71.3.0215.0019 Дипломирани диригент *
71.3.0215.0020 Дипломирани драматург *
71.3.0215.0021 Дипломирани етномузиколог *
71.3.0215.0022 Дипломирани композитор *
71.3.0215.0023 Дипломирани музиколог *
71.3.0215.0024 Дипломирани музичар акордеониста *
71.3.0215.0025 Дипломирани музичар виолиниста *
71.3.0215.0026 Дипломирани музичар виолиста *
71.3.0215.0027 Дипломирани музичар виолончелиста *
71.3.0215.0028 Дипломирани музичар гитариста *
71.3.0215.0029 Дипломирани музичар кларинетиста *
71.3.0215.0030 Дипломирани музичар контрабасиста *
71.3.0215.0031 Дипломирани музичар концертни и оперски певач *
71.3.0215.0032 Дипломирани музичар обоиста *
71.3.0215.0033 Дипломирани музичар оргуљаш *
71.3.0215.0034 Дипломирани музичар перкусиониста *
71.3.0215.0035 Дипломирани музичар пијаниста *
71.3.0215.0036 Дипломирани музичар саксофониста *
71.3.0215.0037 Дипломирани музичар соло певач *
71.3.0215.0038 Дипломирани музичар тромбониста *
71.3.0215.0039 Дипломирани музичар трубач *
71.3.0215.0040 Дипломирани музичар тубиста *
71.3.0215.0041 Дипломирани музичар фаготиста *
71.3.0215.0042 Дипломирани музичар флаутиста *
71.3.0215.0043 Дипломирани музичар харфиста *
71.3.0215.0044 Дипломирани музичар хорниста *
71.3.0215.0045 Дипломирани музичар чембалиста *
71.3.0215.0046 Дипломирани музички уметник *
71.3.0215.0047 Дипломирани позоришни и радио редитељ *
71.3.0215.0048 Дипломирани редитељ *
71.3.0215.0049 Дипломирани филмски и телевизијски редитељ *
71.3.0215.0050 Контрабасиста *
71.3.0215.0051 Мастер драмски и аудиовизуелни уметник
71.3.0215.0052 Мастер композитор
71.3.0215.0053 Мастер комуниколог (Музика и извођачке уметности)
71.3.0215.0054 Мастер музички уметник
71.3.0215.0055 Мастер теоретичар уметности (Музика и извођачке уметности)
71.3.0215.0056 Мастер теорије драмских и аудио-визуелних извођачких уметности
71.3.0215.0057 Хорниста *
71.4.0215.0001 Струковни мастер драмски и аудиовизуелни уметник
71.4.0215.0002 Струковни мастер музички уметник
72.3.0215.0001 Магистар етномузикологије *
72.3.0215.0002 Магистар музике *
72.3.0215.0003 Магистар музикологије *
72.3.0215.0004 Магистар музичких и драмских уметности *
72.3.0215.0005 Магистар наука из области драматургија *
72.3.0215.0006 Магистар наука из области драматургија филмска драматургија и филмологија *
72.3.0215.0007 Магистар наука из области драмске уметности *
72.3.0215.0008 Магистар наука из области историја југословенске кинематографије *
72.3.0215.0009 Магистар наука из области комуникологија *
72.3.0215.0010 Магистар наука из области позоришна драматургија *
72.3.0215.0011 Магистар наука из области студије позоришта *
72.3.0215.0012 Магистар наука из области студије филма *
72.3.0215.0013 Магистар наука из области театрологија *
72.3.0215.0014 Магистар наука из области театрологија комуникологија *
72.3.0215.0015 Магистар наука из области филмологија *
72.3.0215.0016 Магистар наука из области филмологија теорија и историја филма *
72.3.0215.0017 Магистар наука из области филмска драматургија *
72.3.0215.0018 Магистар наука област музикологија и етномузикологија *
72.3.0215.0019 Магистар наука област музичка теорија *
72.3.0215.0020 Магистар театрологије *
72.3.0215.0021 Магистар уметности виолиниста *
72.3.0215.0022 Магистар уметности виолиста *
72.3.0215.0023 Магистар уметности виолончелиста *
72.3.0215.0024 Магистар уметности гитариста *
72.3.0215.0025 Магистар уметности диригент *
72.3.0215.0026 Магистар уметности из области хармоније *
72.3.0215.0027 Магистар уметности из области хармонске анализе *
72.3.0215.0028 Магистар уметности камерне музике *
72.3.0215.0029 Магистар уметности кларинетиста *
72.3.0215.0030 Магистар уметности композитор *
72.3.0215.0031 Магистар уметности контрабасиста *
72.3.0215.0032 Магистар уметности контрапункта *
72.3.0215.0033 Магистар уметности обоиста *
72.3.0215.0034 Магистар уметности оргуљаш *
72.3.0215.0035 Магистар уметности пијаниста *
72.3.0215.0036 Магистар уметности соло певање *
72.3.0215.0037 Магистар уметности солфеђа *
72.3.0215.0038 Магистар уметности тромбониста *
72.3.0215.0039 Магистар уметности трубач *
72.3.0215.0040 Магистар уметности тубиста *
72.3.0215.0041 Магистар уметности удараљке *
72.3.0215.0042 Магистар уметности уметничка дисциплина композиција *
72.3.0215.0043 Магистар уметности фаготиста *
72.3.0215.0044 Магистар уметности флаутиста *
72.3.0215.0045 Магистар уметности харфиста *
72.3.0215.0046 Магистар уметности хорниста *
72.3.0215.0047 Магистар уметности чембалиста *
72.3.0215.0048 Специјалиста композитор
72.3.0215.0049 Специјалиста музички уметник
72.3.0215.0050 Специјалиста теоретичар уметности
72.3.0215.0051 Специјалиста област импровизације за пијанисте, чембалисте и камерне ансамбле *
72.3.0215.0052 Специјалиста у области реклама и пр у медијима *
72.3.0215.0053 Специјалиста уметности виолиниста *
72.3.0215.0054 Специјалиста уметности виолиста *
72.3.0215.0055 Специјалиста уметности виолончелиста *
72.3.0215.0056 Специјалиста уметности гитариста *
72.3.0215.0057 Специјалиста уметности диригент *
72.3.0215.0058 Специјалиста уметности камерне музике *
72.3.0215.0059 Специјалиста уметности камерни музичар *
72.3.0215.0060 Специјалиста уметности кларинетиста *
72.3.0215.0061 Специјалиста уметности композитор *
72.3.0215.0062 Специјалиста уметности контрабасиста *
72.3.0215.0063 Специјалиста уметности концертни или оперски певач *
72.3.0215.0064 Специјалиста уметности обоиста *
72.3.0215.0065 Специјалиста уметности оргуљаш *
72.3.0215.0066 Специјалиста уметности перкусиониста *
72.3.0215.0067 Специјалиста уметности пијаниста *
72.3.0215.0068 Специјалиста уметности саксофониста *
72.3.0215.0069 Специјалиста уметности соло певања *
72.3.0215.0070 Специјалиста уметности солфеђа *
72.3.0215.0071 Специјалиста уметности тромбониста *
72.3.0215.0072 Специјалиста уметности трубач *
72.3.0215.0073 Специјалиста уметности тубиста *
72.3.0215.0074 Специјалиста уметности удараљке *
72.3.0215.0075 Специјалиста уметности фаготиста *
72.3.0215.0076 Специјалиста уметности флаутиста *
72.3.0215.0077 Специјалиста уметности харфиста *
72.3.0215.0078 Специјалиста уметности хорниста *
72.3.0215.0079 Специјалиста уметности чембалиста *
80.3.0215.0001 Доктор музичких наука етномузикологије *
80.3.0215.0002 Доктор музичких наука музикологије *
80.3.0215.0003 Доктор музичких наука музичке теорије *
80.3.0215.0004 Доктор наука – науке о уметностима (Музика и извођачке уметности)
80.3.0215.0005 Доктор наука из области историја југословенске кинематографије *
80.3.0215.0006 Доктор наука из области историја позоришне уметности *
80.3.0215.0007 Доктор наука из области историја филма *
80.3.0215.0008 Доктор наука из области студије позоришта *
80.3.0215.0009 Доктор наука из области студије филма и медија *
80.3.0215.0010 Доктор наука из области театрологија *
80.3.0215.0011 Доктор наука из области теорија драмских уметности, медија и културе *
80.3.0215.0012 Доктор наука из области теорија филма *
80.3.0215.0013 Доктор наука из области филмологија *
80.3.0215.0014 Доктор театрологије *
80.3.0215.0015 Доктор уметности – драмске и аудиовизуелне уметности
80.3.0215.0016 Доктор уметности – музичка уметност
80.3.0215.0017 Доктор филмологије *
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0221 Религија и теологија
61.3.0221.0001 Теолог
62.3.0221.0001 Дипломирани теолог
71.3.0221.0001 Дипломирани теолог *
71.3.0221.0002 Мастер религиолог
71.3.0221.0003 Мастер теолог
72.3.0221.0001 Магистар теолошких наука *
72.3.0221.0002 Специјалиста теолог
80.3.0221.0001 Доктор теологије
80.3.0221.0002 Доктор теолошких наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0222 Историја и археологија
40.2.0222.0001 Конзерватор културних добара
40.2.0222.0002 Техничар за конзервацију и рестаурацију – оглед
61.3.0222.0001 Археолог
61.3.0222.0002 Историчар
61.3.0222.0003 Конзерватор и рестауратор
61.4.0222.0001 Конзерватор препаратор *
61.4.0222.0002 Конзерватор рестауратор *
62.3.0222.0001 Дипломирани археолог
62.3.0222.0002 Дипломирани историчар
62.3.0222.0003 Дипломирани конзерватор и рестауратор
62.3.0222.0004 Дипломирани херитолог
71.3.0222.0001 Дипломирани археолог *
71.3.0222.0002 Дипломирани вајар рестауратор *
71.3.0222.0003 Дипломирани графичар рестауратор *
71.3.0222.0004 Дипломирани историчар *
71.3.0222.0005 Дипломирани конзерватор и рестауратор *
71.3.0222.0006 Дипломирани конзерватор ликовних дела *
71.3.0222.0007 Дипломирани сликар – конзерватор *
71.3.0222.0008 Дипломирани сликар – рестауратор *
71.3.0222.0009 Дипломирани сликар примењене уметности – рестауратор *
71.3.0222.0010 Дипломирани сликар рестауратор *
71.3.0222.0011 Мастер археолог
71.3.0222.0012 Мастер историчар
71.3.0222.0013 Мастер конзерватор и рестауратор
71.3.0222.0014 Мастер херитолог
71.3.0222.0015 Дипломирани херитолог *
72.3.0222.0001 Магистар археологије *
72.3.0222.0002 Магистар историје *
72.3.0222.0003 Магистар историјских наука *
72.3.0222.0004 Магистар уметности из области конзервација *
72.3.0222.0005 Магистар уметности из области конзервација и рестаурација *
72.3.0222.0006 Магистар фолклористике *
72.3.0222.0007 Специјалиста археолог
72.3.0222.0008 Специјалиста историчар
72.3.0222.0009 Специјалиста конзерватор и рестауратор
72.3.0222.0010 Специјалиста за конзервацију *
80.3.0222.0001 Доктор археологије *
80.3.0222.0002 Доктор историјских наука *
80.3.0222.0003 Доктор наука – историја и филозофија природних наука и технологије
80.3.0222.0004 Доктор наука – историјске/археолошке/класичне науке
80.3.0222.0005 Доктор наука – херитологија
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0223 Филозофија и етика
61.3.0223.0001 Филозоф
62.3.0223.0001 Дипломирани филозоф
71.3.0223.0001 Дипломирани филозоф *
71.3.0223.0002 Мастер биоетике
71.3.0223.0003 Мастер филозоф
72.3.0223.0001 Магистар филозофије *
72.3.0223.0002 Специјалиста филозоф
72.3.0223.0003 Специјалиста филозофије *
80.3.0223.0001 Доктор наука – филозофија
80.3.0223.0002 Доктор филозофије *
80.3.0223.0003 Доктор филозофских наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
023 Језици
0231 Учење језика
71.3.0231.0001 Дипломирани јапанолог *
71.3.0231.0002 Дипломирани професор арапског језика и књижевности *
71.3.0231.0003 Дипломирани професор бугарског језика и књижевности *
71.3.0231.0004 Дипломирани професор грчког језика и књижевности *
71.3.0231.0005 Дипломирани професор енглеског језика и књижевности *
71.3.0231.0006 Дипломирани професор индијског језика и књижевности *
71.3.0231.0007 Дипломирани професор италијанског језика и књижевности *
71.3.0231.0008 Дипломирани професор јапанског језика и књижевности *
71.3.0231.0009 Дипломирани професор кинеског језика и књижевности *
71.3.0231.0010 Дипломирани професор латинског језика и књижевности *
71.3.0231.0011 Дипломирани професор мађарског језика и књижевности *
71.3.0231.0012 Дипломирани професор македонског језика и књижевности *
71.3.0231.0013 Дипломирани професор немачког језика и књижевности *
71.3.0231.0014 Дипломирани професор норвешког језика и књижевности *
71.3.0231.0015 Дипломирани професор пољског језика и књижевности *
71.3.0231.0016 Дипломирани професор португалског језика и књижевности *
71.3.0231.0017 Дипломирани професор ромског језика и књижевности *
71.3.0231.0018 Дипломирани професор румунског језика и књижевности *
71.3.0231.0019 Дипломирани професор русинског језика и књижевности *
71.3.0231.0020 Дипломирани професор руског језика и књижевности *
71.3.0231.0021 Дипломирани професор словачког језика и књижевности *
71.3.0231.0022 Дипломирани професор словеначког језика и књижевности *
71.3.0231.0023 Дипломирани професор старогрчког језика и књижевности *
71.3.0231.0024 Дипломирани професор старословенског језика и књижевности *
71.3.0231.0025 Дипломирани професор старотурског и турског језика и књижевности *
71.3.0231.0026 Дипломирани професор француског језика и књижевности *
71.3.0231.0027 Дипломирани професор хебрејског језика и књижевности *
71.3.0231.0028 Дипломирани професор чешког језика и књижевности *
71.3.0231.0029 Дипломирани професор шведског језика и књижевности *
71.3.0231.0030 Дипломирани професор шпанског језика и књижевности *
71.3.0231.0031 Дипломирани филолог арапског језика и књижевности *
71.3.0231.0032 Дипломирани филолог грчког језика и књижевности *
71.3.0231.0033 Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност *
71.3.0231.0034 Дипломирани филолог за руски језик и књижевност *
71.3.0231.0035 Дипломирани филолог јапанског језика и књижевности *
71.3.0231.0036 Дипломирани филолог јужнословенске филологије *
71.3.0231.0037 Дипломирани филолог кинеског језика и књижевности *
71.3.0231.0038 Дипломирани филолог мађарског језика и књижевности *
71.3.0231.0039 Дипломирани филолог оријенталне филологије *
71.3.0231.0040 Дипломирани филолог пољског језика и књижевности *
71.3.0231.0041 Дипломирани филолог румунског језика и књижевности *
71.3.0231.0042 Дипломирани филолог скандинавских језика и књижевности *
71.3.0231.0043 Дипломирани филолог словачког језика и књижевности *
71.3.0231.0044 Дипломирани филолог турског језика и књижевности *
71.3.0231.0045 Дипломирани филолог украјинског језика и књижевности *
71.3.0231.0046 Дипломирани филолог холандског језика и књижевности *
71.3.0231.0047 Дипломирани филолог чешког језика и књижевности *
71.3.0231.0048 Мастер преводилац
71.3.0231.0049 Професор оријенталистике *
02 Уметност и хуманистичке науке
023 Језици
0232 Књижевност и лингвистика
61.3.0232.0001 Филолог (србиста, англиста, слависта, германиста, романиста, компаратиста итд.)
62.3.0232.0001 Дипломирани класични филолог
62.3.0232.0002 Дипломирани филолог
71.3.0232.0001 Дипломирани класични филолог *
71.3.0232.0002 Дипломирани компаратиста *
71.3.0232.0003 Дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности *
71.3.0232.0004 Дипломирани филолог за књижевност и српски језик *
71.3.0232.0005 Дипломирани филолог за српски језик и књижевност *
71.3.0232.0006 Дипломирани филолог опште књижевности *
71.3.0232.0007 Дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности *
71.3.0232.0008 Дипломирани филолог опште лингвистике *
71.3.0232.0009 Дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима *
71.3.0232.0010 Мастер класични филолог
71.3.0232.0011 Мастер филолог
72.3.0232.0001 Магистар класичне филологије *
72.3.0232.0002 Магистар књижевних наука *
72.3.0232.0003 Магистар књижевности *
72.3.0232.0004 Магистар лингвистичких наука *
72.3.0232.0005 Магистар наука из области дикција српскохрватског језика *
72.3.0232.0006 Магистар филолошких наука (Књижевност и лингвистика)*
72.3.0232.0007 Магистар филолошких наука (примењена лингвистика, општа лингвистика и књижевни смер) (Књижевност и лингвистика)*
72.3.0232.0008 Специјалиста филолог
72.3.0232.0009 Специјалиста за област српске књижевности *
72.3.0232.0010 Специјалиста за област српског језика *
72.3.0232.0011 Специјалиста из области стандардизације и норматива српског језика *
72.3.0232.0012 Специјалиста лексикологије и двојезичне енглеско српске лексикографије *
72.3.0232.0013 Специјалиста лексикологије и лексикографије српског језика *
72.3.0232.0014 Специјалиста стандардизације и нормативистике српског језика *
72.3.0232.0015 Специјалиста филолошких наука *
80.3.0232.0001 Доктор класичне филологије *
80.3.0232.0002 Доктор књижевних наука *
80.3.0232.0003 Доктор лингвистичких наука *
80.3.0232.0004 Доктор наука – филолошке науке
80.3.0232.0005 Доктор наука из области историја дикција српскохрватског језика *
80.3.0232.0006 Доктор филолошких наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
028 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке
0288 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке
40.2.0288.0001 Културолошки техничар
62.3.0288.0001 Дипломирани уметник вишемедијске уметности
71.3.0288.0001 Мастер уметник вишемедијске уметности
72.3.0288.0001 Магистар друштвено – хуманистичких наука *
72.3.0288.0002 Магистар наука из области историје и филозофије природних наука и технологије *
72.3.0288.0003 Специјалиста уметник вишемедијске уметности
80.3.0288.0001 Доктор друштвено-хуманистичких наука *
80.3.0288.0002 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – заштита баштине – херитологија *
80.3.0288.0003 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – историја и филозофија природних наука и технологије *
80.3.0288.0004 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области историја науке и филозофија науке *
80.3.0288.0005 Доктор науке из мултидисциплинарних научних области – филозофија природе и уметности *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0311 Економија
61.3.0311.0001 Економиста пословно-правног смера *
61.3.0311.0002 Дипломирани економиста – примењена економија *
61.3.0311.0003 Економиста
61.3.0311.0004 Економиста у области царине и шпедиције *
61.3.0311.0005 Економиста у трговини *
61.3.0311.0006 Економиста у области пословне информатике *
61.4.0311.0001 Економиста *
61.4.0311.0002 Економиста комерцијалне железничке струке *
61.4.0311.0003 Економиста у индустрији *
61.4.0311.0004 Струковни економиста
62.3.0311.0001 Дипломирани економиста
62.3.0311.0002 Дипломирани економиста за пословну информатику
62.4.0311.0001 Специјалиста струковни економиста
71.3.0311.0001 Дипломирани економиста пословно-правног смера *
71.3.0311.0002 Мастер економиста за пословну информатику
71.3.0311.0003 Дипломирани економиста *
71.3.0311.0004 Дипломирани економиста за статистику и информатику *
71.3.0311.0005 Дипломирани економиста за унутрашњу и спољну трговину *
71.3.0311.0006 Дипломирани економиста у области агроменаџмента *
71.3.0311.0007 Мастер економиста
71.3.0311.0008 Дипломирани економиста за пословну информатику *
71.4.0311.0001 Специјалиста струковни економиста
71.4.0311.0002 Струковни мастер економиста
72.3.0311.0001 Магистар економских наука – примењена економија *
72.3.0311.0002 Магистар економских наука *
72.3.0311.0003 Магистар наука међународне економије *
72.3.0311.0004 Специјалиста економиста
72.3.0311.0005 Специјалиста економских наука *
72.3.0311.0006 Специјалиста економиста за пословну информатику
80.3.0311.0001 Доктор друштвено-економских наука *
80.3.0311.0002 Доктор економских наука *
80.3.0311.0003 Доктор наука – економске науке
80.3.0311.0004 Доктор економско-правних наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0312 Политичке науке и грађанска права
61.3.0312.0001 Политиколог
61.3.0312.0002 Политиколог за међународне послове
61.4.0312.0001 Струковни политиколог
61.4.0312.0002 Струковни политиколог за међународне послове
62.3.0312.0001 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја
62.3.0312.0002 Дипломирани политиколог
62.3.0312.0003 Дипломирани политиколог за међународне послове
62.4.0312.0001 Специјалиста струковни политиколог
62.4.0312.0002 Специјалиста струковни политиколог за међународне послове
71.3.0312.0001 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја *
71.3.0312.0002 Дипломирани политиколог *
71.3.0312.0003 Дипломирани политиколог друштвено-политичког смера *
71.3.0312.0004 Дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе *
71.3.0312.0005 Дипломирани политиколог за међународне односе *
71.3.0312.0006 Дипломирани политиколог за међународне послове *
71.3.0312.0007 Дипломирани политиколог за међународно-политичке односе *
71.3.0312.0008 Дипломирани политиколог за политичко-управне послове *
71.3.0312.0009 Дипломирани политиколог политичко-организационог смера *
71.3.0312.0010 Мастер европских студија
71.3.0312.0011 Мастер менаџер за управљање друштвеном кризом
71.3.0312.0012 Мастер организатор регионалне политике и развоја
71.3.0312.0013 Мастер политиколог
71.3.0312.0014 Мастер политиколог за међународне послове
71.3.0312.0015 Професор основа науке о друштву и друштвено-политичког система СФРЈ *
72.3.0312.0001 Специјалиста организатор регионалне политике и развоја
72.3.0312.0002 Специјалиста политиколог
72.3.0312.0003 Магистар наука из интердисциплинарне области европских студија *
72.3.0312.0004 Магистар наука из интердисциплинарне области примењених студија трансформације конфликта *
72.3.0312.0005 Магистар политичких наука *
72.3.0312.0006 Специјалиста политиколог за међународне послове
72.3.0312.0007 Менаџер безбедности специјалиста из области безбедносне дипломатије *
80.3.0312.0001 Доктор друштвено-политичких наука *
80.3.0312.0002 Доктор наука – политичке науке
80.3.0312.0003 Доктор политичких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0313 Психологија
61.3.0313.0001 Психолог
62.3.0313.0001 Дипломирани психолог
71.3.0313.0001 Дипломирани психолог *
71.3.0313.0002 Дипломирани школски психолог-педагог *
71.3.0313.0003 Мастер психолог
72.3.0313.0001 Магистар психологије *
72.3.0313.0002 Магистар психолошких наука *
72.3.0313.0003 Специјалиста психолог
72.3.0313.0004 Специјалиста за саобраћајну психологију *
72.3.0313.0005 Специјалиста за школску психологију *
72.3.0313.0006 Специјалиста из области психологија здравствена психологија *
72.3.0313.0007 Специјалиста из области психологија педагошка психологија *
72.3.0313.0008 Специјалиста из области психологија школска психологија *
72.3.0313.0009 Специјалиста пословне психологије *
72.3.0313.0010 Специјалиста психологије социјалне заштите *
72.3.0313.0011 Специјалиста психотерапије *
72.3.0313.0012 Специјалиста психотерапије и саветовања *
72.3.0313.0013 Специјалиста школске психологије професионална оријентација *
80.3.0313.0001 Доктор наука – психолошке науке
80.3.0313.0002 Доктор психолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0314 Социологија и студије културе
40.2.0314.0001 Културолог-сарадник
61.3.0314.0001 Демограф
61.3.0314.0002 Етнолог – антрополог
61.3.0314.0003 Криминалиста
61.3.0314.0004 Културолог
61.3.0314.0005 Социолог
61.4.0314.0001 Струковни криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0001 Дипломирани демограф
62.3.0314.0002 Дипломирани етнолог – антрополог
62.3.0314.0003 Дипломирани криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0004 Дипломирани социолог
62.3.0314.0005 Дипломирани културолог
71.3.0314.0001 Дипломирани демограф *
71.3.0314.0002 Дипломирани етнолог *
71.3.0314.0003 Дипломирани етнолог-антрополог *
71.3.0314.0004 Дипломирани културолог *
71.3.0314.0005 Дипломирани социолог *
71.3.0314.0006 Мастер аналитичар социјалне политике
71.3.0314.0007 Мастер демограф
71.3.0314.0008 Мастер етнолог – антрополог
71.3.0314.0009 Мастер криминалиста (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0010 Мастер културолог
71.3.0314.0011 Мастер менаџер (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0012 Мастер родних студија
71.3.0314.0013 Мастер социјални радник
71.3.0314.0014 Мастер социолог
71.3.0314.0015 Мастер студије миграција
71.4.0314.0001 Струковни мастер криминалиста
72.3.0314.0001 Магистар антропологије *
72.3.0314.0002 Магистар демографских наука *
72.3.0314.0003 Магистар етнологије *
72.3.0314.0004 Магистар етнологије антропологије *
72.3.0314.0005 Магистар наука из интердисциплинарне области родне студије *
72.3.0314.0006 Магистар социолошких наука *
72.3.0314.0007 Специјалиста демограф
72.3.0314.0008 Специјалиста етнолог – антрополог
72.3.0314.0009 Специјалиста културолог
72.3.0314.0010 Специјалиста социолог
72.3.0314.0011 Специјалиста демографије *
72.3.0314.0012 Специјалиста из интердисциплинарне области родних студија *
72.3.0314.0013 Специјалиста из области друштвена географија *
72.3.0314.0014 Специјалиста социологија у образовању *
72.3.0314.0015 Специјалиста социолошких наука *
72.3.0314.0016 Магистар наука из области науке о становништву *
72.3.0314.0017 Магистар наука из области науке о старењу становништва *
80.3.0314.0001 Доктор антропологије *
80.3.0314.0002 Доктор демографије *
80.3.0314.0003 Доктор демографских наука *
80.3.0314.0004 Доктор етнологије *
80.3.0314.0005 Доктор наука – демографија
80.3.0314.0006 Доктор наука – криминалистика
80.3.0314.0007 Доктор наука – криминалистичке науке (Социологија и студије културе)
80.3.0314.0008 Доктор наука – културолошке науке / комуникологија / новинарство / журналистика
80.3.0314.0009 Доктор наука – родне студије
80.3.0314.0010 Доктор наука – социолошке/етнолошке/антрополошке науке
80.3.0314.0011 Доктор наука из области социологија уметности *
80.3.0314.0012 Доктор социолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0321 Новинарство и извештавање
40.2.0321.0001 Новинар сарадник-оглед
61.3.0321.0001 Новинар/журналиста
61.4.0321.0001 Струковни новинар у спорту
61.4.0321.0002 Струковни правник правног новинарства
62.3.0321.0001 Дипломирани новинар у спорту
62.3.0321.0002 Дипломирани новинар/журналиста
62.4.0321.0001 Специјалиста струковни правник правног новинарства
62.4.0321.0002 Струковни специјалиста новинар у спорту
71.3.0321.0001 Дипломирани новинар *
71.3.0321.0002 Мастер новинар у спорту
71.3.0321.0003 Мастер новинар/журналиста
71.4.0321.0001 Струковни мастер новинар у спорту
72.3.0321.0001 Специјалиста новинар у спорту
72.3.0321.0002 Специјалиста новинар/журналиста
80.3.0321.0001 Доктор комуниколошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0322 Библиотекарство, информатика и архивске студије
61.3.0322.0001 Архивар
61.3.0322.0002 Библиотекар
61.3.0322.0003 Библиотекар – информатичар
61.3.0322.0004 Музеолог
61.3.0322.0005 Пословни информатичар
61.3.0322.0006 Школски библиотекар *
61.3.0322.0007 Школски медијатекар
61.4.0322.0001 Струковни архивар
61.4.0322.0002 Струковни библиотекар
61.4.0322.0003 Струковни музеолог
61.4.0322.0004 Струковни пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
62.3.0322.0001 Дипломирани архивар
62.3.0322.0002 Дипломирани библиотекар
62.3.0322.0003 Дипломирани библиотекар – информатичар
62.3.0322.0004 Дипломирани музеолог
62.3.0322.0005 Дипломирани пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
62.3.0322.0006 Дипломирани школски медијатекар
62.4.0322.0001 Специјалиста струковни архивар
62.4.0322.0002 Специјалиста струковни библиотекар
62.4.0322.0003 Специјалиста струковни музеолог
71.3.0322.0001 Дипломирани архивар *
71.3.0322.0002 Дипломирани библиотекар *
71.3.0322.0003 Дипломирани библиотекар-информатичар *
71.3.0322.0004 Мастер архивар
71.3.0322.0005 Мастер библиотекар
71.3.0322.0006 Мастер библиотекар – информатичар
71.3.0322.0007 Мастер музеолог
71.3.0322.0008 Мастер школски медијатекар
72.3.0322.0001 Специјалиста архивар
72.3.0322.0002 Специјалиста библиотекар
72.3.0322.0003 Специјалиста библиотекар – информатичар
72.3.0322.0004 Специјалиста музеолог
72.3.0322.0005 Специјалиста школски медијатекар
80.3.0322.0001 Доктор библиотекарства и информатике *
80.3.0322.0002 Доктор наука – науке о библиотекарству/архиварству/музеологији
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0329 Новинарство и информисање неразврстани на другом месту
71.3.0329.0001 Дипломирани политиколог за новинарство и информисање *
71.3.0329.0002 Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
038 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
0388 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
71.3.0388.0001 Мастер омладински радник у заједници
72.3.0388.0001 Магистар наука из области психофизиологије рада *
80.3.0388.0001 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – библиотечко-информационе науке и социологија знања *
80.3.0388.0002 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – психофизиологија *
80.3.0388.0003 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – комуникологија – агроекологија *
80.3.0388.0004 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о становништву *
80.3.0388.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – политичка социологија и социјална патологија *
80.3.0388.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области психофизиологија рада *
80.3.0388.0007 Доктор наука из области науке о становништву *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0411 Рачуноводство и опорезивање
40.2.0411.0001 Финансијски администратор
40.2.0411.0002 Финансијски техничар
40.2.0411.0003 Финансијско – рачуноводствени техничар
50.2.0411.0004 Књиговођа контиста
61.4.0411.0005 Рачуноводство и банкарство *
61.4.0411.0006 Струковни економиста за порезе и царине
71.3.0411.0007 Дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији *
71.3.0411.0008 Официр финансијске службе *
72.3.0411.0009 Специјалиста за буџетски поступак и контролу буџета *
72.3.0411.0010 Специјалиста за област пореског саветовања *
72.3.0411.0011 Специјалиста рачуноводства и управљања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0412 Финансије, банкарство и осигурање
40.2.0412.0001 Банкарски службеник- оглед
40.2.0412.0002 Службеник осигурања – оглед
40.2.0412.0003 Службеник у банкарству и осигурању
50.2.0412.0004 Контролор у банкарству
50.2.0412.0005 Проценитељ штете у осигурању
50.2.0412.0006 Спољнотрговински калкулант
61.3.0412.0007 Дипломирани економиста – финансије и банкарство *
61.3.0412.0008 Економиста у банкарству *
61.4.0412.0009 Струковни економиста за финансије, рачуноводство и банкарство
61.4.0412.0010 Економиста за финансије *
71.3.0412.0011 Дипломирани економиста – менаџер у банкарству *
71.3.0412.0012 Дипломирани економиста у области финансијског банкарског и берзанског менаџмента *
71.3.0412.0013 Дипломирани економиста-менаџер за осигурање *
71.3.0412.0014 Дипломирани економиста-менаџер за ревизију *
72.3.0412.0015 Магистар економских наука – финансије и банкарство *
71.3.0412.0016 Дипломирани економиста-менаџер за финансије и банкарство *
72.3.0412.0017 Магистар техничких наука подручје за електронско пословање *
72.3.0412.0018 Магистар техничких наука подручје за финансијског ризика *
72.3.0412.0019 Специјалиста банкарства *
72.3.0412.0020 Специјалиста контролинга и интерне ревизије *
72.3.0412.0021 Магистар наука финансијског менаџмента *
72.3.0412.0022 Специјалиста осигурања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0413 Менаџмент и администрација
50.2.0413.0001 Кадровски оператер
50.2.0413.0002 Организатор месне канцеларије
61.3.0413.0003 Дипломирани инжењер производног менаџмента *
61.3.0413.0004 Дипломирани менаџер – јавна администрација и локална управа *
61.3.0413.0005 Дипломирани менаџер – менаџмент и пословна администрација *
61.3.0413.0006 Дипломирани спортски менаџер *
61.3.0413.0007 Економиста у области менаџмента *
61.3.0413.0008 Економиста у области менаџмента у здравству *
61.3.0413.0009 Инжењер за производни менаџмент *
61.3.0413.0010 Инжењер индустријског менаџмента *
61.3.0413.0011 Инжењер менаџмента
61.3.0413.0012 Инжењер организационих наука
61.3.0413.0013 Инжењер организационо-кадровског усмеравања *
61.3.0413.0014 Инжењер технологије за менаџмент *
61.3.0413.0015 Инжењер технологије за управљање квалитетом *
61.3.0413.0016 Менаџер (Менаџмент и администрација)
61.3.0413.0017 Менаџер за маркетинг *
61.3.0413.0018 Менаџер заштите животне средине *
61.4.0413.0019 Виши спортски менаџер *
61.4.0413.0020 Економиста – менаџер административне организације *
61.4.0413.0021 Економиста – оперативни менаџер *
61.4.0413.0022 Економиста за менаџмент *
61.4.0413.0023 Инжењер за менаџмент у електротехници *
61.4.0413.0024 Инжењер за производни менаџмент *
61.4.0413.0025 Инжењер индустријског менаџмента *
61.4.0413.0026 Инжењер машинства за индустријски менаџмент *
61.4.0413.0027 Инжењер менаџмента *
61.4.0413.0028 Инжењер менаџмента у текстилу *
61.4.0413.0029 Инжењер предузетног менаџмента *
61.4.0413.0030 Инжењер производног менаџмента *
61.4.0413.0031 Контролор квалитета производње *
61.4.0413.0032 Менаџер за електронско пословање *
61.3.0413.0033 Пројектни менаџер
61.4.0413.0034 Струковни инжењер менаџмента
61.4.0413.0035 Струковни инжењер организационих наука
61.4.0413.0036 Струковни менаџер
61.4.0413.0037 Струковни менаџер у спорту
62.3.0413.0038 Дипломирани инжењер менаџмента (Менаџмент и администрација)
62.3.0413.0039 Дипломирани инжењер организационих наука
62.3.0413.0040 Дипломирани менаџер (Менаџмент и администрација)
62.3.0413.0041 Дипломирани менаџер у високом образовању
62.3.0413.0042 Дипломирани менаџер у култури и медијима
62.4.0413.0043 Специјалиста струковни инжењер менаџмента
62.4.0413.0044 Специјалиста струковни инжењер организационих наука
62.4.0413.0045 Специјалиста струковни менаџер
62.4.0413.0046 Струковни специјалиста менаџер у спорту
71.3.0413.0047 Дипломирани индустријски менаџер *
71.3.0413.0048 Дипломирани инжењер за индустријски менаџмент *
71.3.0413.0049 Дипломирани инжењер за менаџмент *
71.3.0413.0050 Дипломирани инжењер за предузетни менаџмент *
71.3.0413.0051 Дипломирани инжењер за производни менаџмент *
71.3.0413.0052 Дипломирани инжењер менаџмента *
71.3.0413.0053 Дипломирани инжењер менаџмента за индустријски менаџмент *
71.3.0413.0054 Дипломирани инжењер организације рада – организационо-кадровско усмеравање *
71.3.0413.0055 Дипломирани инжењер организације рада – организационо-пословно усмеравање *
71.3.0413.0056 Дипломирани инжењер организације рада *
71.3.0413.0057 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент *
71.3.0413.0058 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за производни и операциони менаџмент *
71.3.0413.0059 Дипломирани менаџер *
71.3.0413.0060 Дипломирани менаџер за пословне комуникације *
71.3.0413.0061 Дипломирани менаџер људских и социјалних ресурса *
71.3.0413.0062 Дипломирани менаџер тренажне технологије *
71.3.0413.0063 Дипломирани менаџер у високом образовању *
71.3.0413.0064 Дипломирани менаџер у спорту *
71.3.0413.0065 Дипломирани текстилни инжењер за менаџмент модне индустрије *
71.3.0413.0066 Мастер инжењер менаџмента
71.3.0413.0067 Мастер инжењер организационих наука
71.3.0413.0068 Мастер јавних набавки
71.3.0413.0069 Мастер менаџер – култура и медији
71.3.0413.0070 Мастер менаџер (Менаџмент и администрација)
71.3.0413.0071 Мастер менаџер у високом образовању
71.3.0413.0072 Мастер менаџер у спорту (Менаџмент и администрација)
71.3.0413.0073 Мастер предузетништва
71.3.0413.0074 Мастер пројектни менаџер
71.3.0413.0075 Дипломирани економиста у области менаџмента *
71.3.0413.0076 Дипломирани економиста у области менаџмента у здравству *
71.3.0413.0077 Дипломирани економиста-менаџер за туризам *
71.3.0413.0078 Дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство *
71.3.0413.0079 Мастер менаџер (економија)
71.3.0413.0080 Официр интендантске службе *
71.4.0413.0081 Специјалиста струковни инжењер менаџмента
71.4.0413.0082 Специјалиста струковни менаџер
71.4.0413.0083 Струковни мастер инжењер менаџмента
71.4.0413.0084 Струковни мастер инжењер организационих наука
71.4.0413.0085 Струковни мастер менаџер
71.4.0413.0086 Струковни мастер менаџер у спорту
72.3.0413.0087 Магистар менаџмента *
72.3.0413.0088 Магистар наука за ужу научну област менаџмент *
72.3.0413.0089 Магистар наука из интердисциплинарне области менаџмент у образовању *
72.3.0413.0090 Магистар наука из области менаџмент и анимација у култури *
72.3.0413.0091 Магистар наука из области менаџмент позоришта *
72.3.0413.0092 Магистар наука из области менаџмент радија *
72.3.0413.0093 Магистар наука индустријског менаџмента *
72.3.0413.0094 Магистар наука менаџмента у спорту *
72.3.0413.0095 Магистар наука менаџмента услуга *
72.3.0413.0096 Магистар наука о менаџменту – јавна администрација, међународни развој и локална управа *
72.3.0413.0097 Магистар наука о менаџменту – менаџмент и пословна администрација *
72.3.0413.0098 Магистар наука о менаџменту *
72.3.0413.0099 Магистар наука пословног менаџмента *
72.3.0413.0100 Магистар наука пословног управљања *
72.3.0413.0101 Магистар наука у области менаџмента у култури *
72.3.0413.0102 Магистар организације рада *
72.3.0413.0103 Магистар техничких наука из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента *
72.3.0413.0104 Магистар техничких наука подручје за менаџмент *
72.3.0413.0105 Магистар техничких наука подручје за менаџмент људских ресурса *
72.3.0413.0106 Магистар техничких наука подручје за операциона истраживања *
72.3.0413.0107 Магистар техничких наука подручје за операциони менаџмент *
72.3.0413.0108 Магистар техничких наука подручје за управљање квалитетом *
72.3.0413.0109 Магистар техничких наука подручје за управљање пројектима *
72.3.0413.0110 Магистар у области менаџмент и бизнис *
72.3.0413.0111 Менаџер безбедности специјалиста из области кризног менаџмента *
72.3.0413.0112 Менаџер безбедности специјалиста из области односа са јавношћу у сектору безбедности *
72.3.0413.0113 Менаџмент образовања *
72.3.0413.0114 Пословне комуникације менаџмент пословних комуникација *
72.3.0413.0115 Специјалиста инжењер менаџмента
72.3.0413.0116 Специјалиста инжењер организационих наука
72.3.0413.0117 Специјалиста менаџер
72.3.0413.0118 Специјалиста менаџер – култура и медији
72.3.0413.0119 Специјалиста менаџер у високом образовању
72.3.0413.0120 Специјалиста менаџер у спорту
72.3.0413.0121 Специјалиста за еколошки менаџмент *
72.3.0413.0122 Специјалиста за индустријски менаџмент *
72.3.0413.0123 Специјалиста за менаџмент *
72.3.0413.0124 Специјалиста за менаџмент културе и уметности *
72.3.0413.0125 Специјалиста за менаџмент у образовању *
72.3.0413.0126 Специјалиста за менаџмент у спорту *
72.3.0413.0127 Специјалиста за менаџмент у фармацији *
72.3.0413.0128 Специјалиста за предузетнички менаџмент *
72.3.0413.0129 Специјалиста за управљање малим и средњим предузећима *
72.3.0413.0130 Специјалиста за управљање пројектима *
72.3.0413.0131 Специјалиста из области менаџмента осигурања *
72.3.0413.0132 Специјалиста из области менаџмента продаје *
72.3.0413.0133 Специјалиста из области менаџмента туристичког производа *
72.3.0413.0134 Специјалиста из области управљања државом у тржишној привреди *
72.3.0413.0135 Специјалиста менаџмента *
72.3.0413.0136 Специјалиста менаџмента људских ресурса *
72.3.0413.0137 Специјалиста наука о менаџменту услуга *
72.3.0413.0138 Специјалиста наука пословног менаџмента *
72.3.0413.0139 Специјалиста у области менаџмента *
72.3.0413.0140 Специјалиста фармацеутског менаџмента и маркетинга *
72.3.0413.0141 Специјалистичка едукација из информатике, медија и здравственог менаџмента *
72.3.0413.0142 Управљање и организација система образовања *
80.3.0413.0143 Доктор војних наука из области менаџмента *
80.3.0413.0144 Доктор војних наука из области менаџмента у одбрани *
80.3.0413.0145 Доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система
80.3.0413.0146 Доктор менаџмент наука *
80.3.0413.0147 Доктор менаџмента *
80.3.0413.0148 Доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (Менаџмент и администрација)
80.3.0413.0149 Доктор наука – менаџмент и бизнис
80.3.0413.0150 Доктор наука – менаџмента културе и медија
80.3.0413.0151 Доктор наука – организационе науке
80.3.0413.0152 Доктор наука за ужу научну област менаџмент *
80.3.0413.0153 Доктор наука из области менаџмент позоришта *
80.3.0413.0154 Доктор наука из области менаџмент радија *
80.3.0413.0155 Доктор наука из области менаџмент у култури *
80.3.0413.0156 Доктор наука менаџмента у спорту *
80.3.0413.0157 Доктор наука менаџмента и бизниса *
80.3.0413.0158 Доктор наука о менаџменту *
80.3.0413.0159 Доктор наука област индустријски менаџмент *
80.3.0413.0160 Доктор наука пословног управљања *
80.3.0413.0161 Доктор наука у области менаџмент и бизнис *
80.3.0413.0162 Доктор организације рада *
80.3.0413.0163 Доктор техничких наука индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0414 Маркетинг и оглашавање
50.2.0414.0001 Аранжер – декоратер у трговини
61.3.0414.0002 Дипломирани маркетинг менаџер у спорту *
61.3.0414.0003 Дипломирани маркетинг менаџер у туризму *
61.3.0414.0004 Економиста у области међународног маркетинга *
61.3.0414.0005 Комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
61.4.0414.0006 Менаџер маркетинга *
61.4.0414.0007 Струковни економиста за маркетинг и трговину
62.3.0414.0008 Дипломирани комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
71.3.0414.0009 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за маркетинг осигурања *
71.3.0414.0010 Мастер комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
71.3.0414.0011 Дипломирани економиста у области међународног маркетинга *
72.3.0414.0012 Магистар техничких наука подручје за односе с јавношћу *
72.3.0414.0013 Специјалиста комуниколог
72.3.0414.0014 Специјалиста за односе с јавношћу и мултимедијалне комуникације *
72.3.0414.0015 Специјалиста из области public relаtions *
72.3.0414.0016 Специјалиста из области привредне пропаганде *
72.3.0414.0017 Специјалиста маркетинга *
72.3.0414.0018 Специјалиста оглашавања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0415 Секретарско и канцеларијско пословање
20.2.0415.0001 Администратор
30.2.0415.0002 Дактилограф
40.2.0415.0003 Биротехничар
40.2.0415.0004 Инокоресподент-сарадник
40.2.0415.0005 Пословни администратор
40.2.0415.0006 Правни техничар
40.2.0415.0007 Правно-пословни техничар
50.2.0415.0008 Дебатни стенограф
50.2.0415.0009 Пословни секретар
61.3.0415.0010 Технички секретар *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0416 Продаја на велико и мало
20.2.0416.0001 Пакер
20.2.0416.0002 Продавац
20.2.0416.0003 Продавац нафтних деривата и течног нафтног гаса
20.2.0416.0004 Продавац робе
20.2.0416.0005 Продавац робе свакодневне потрошње
20.2.0416.0006 Руковалац робом
30.2.0416.0007 Продавац (III степен стручне спреме)
30.2.0416.0008 Продавац нафтних деривата (III степен стручне спреме)
30.2.0416.0009 Складиштар
30.2.0416.0010 Трговац
40.2.0416.0011 Комерцијалиста
40.2.0416.0012 Комерцијални техничар
40.2.0416.0013 Продавац (IV степен стручне спреме)
40.2.0416.0014 Продавац нафтних деривата и течног нафтног гаса (IV степен стручне спреме)
40.2.0416.0015 Техничар продаје
40.2.0416.0016 Трговински техничар
50.2.0416.0017 Организатор промета нафтних деривата и течног нафтног гаса
50.2.0416.0018 Организатор робног промета
50.2.0416.0019 Техничар – специјалиста за промет нафтних деривата
50.2.0416.0020 Трговачки менаџер
50.2.0416.0021 Трговачки путник
61.4.0416.0022 Виши стручни радник у трговини *
61.4.0416.0023 Економиста за комерцијално пословање *
61.4.0416.0024 Економиста за робни промет *
61.4.0416.0025 Економиста-комерцијалиста *
71.3.0416.0026 Дипломирани економиста – менаџер у трговини *
72.3.0416.0027 Магистар економских наука за трговину *
72.3.0416.0028 Специјалиста за уговоре у међународној трговини *
80.3.0416.0029 Доктор економских наука за трговину *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0417 Пословне вештине
61.4.0417.0001 Виши кулинар – организатор пословања у производним угоститељским одељењима *
61.4.0417.0002 Виши ресторатер – организатор пословања у ресторатерству *
61.4.0417.0003 Виши стручни радник – смер организатор трговинско комерцијалних послова *
61.4.0417.0004 Виши хотелијер – организатор пословања у хотелијерству *
61.3.0417.0005 Инжењер за менаџмент квалитетом *
61.3.0417.0006 Инжењер за организацију рада *
61.4.0417.0007 Инжењер менаџер за управљање квалитетом у текстилној индустрији *
61.4.0417.0008 Инжењер организације *
61.4.0417.0009 Инжењер организације рада *
61.3.0417.0010 Инжењер организације рада *
61.3.0417.0011 Инжењер организационо-кибернетског усмеравања *
61.3.0417.0012 Инжењер организационо-производног усмеравања *
61.3.0417.0013 Инжењер технологије за одржавања средстава за рад *
61.3.0417.0014 Инжењер технологије за организацију одржавања средстава за рад *
61.4.0417.0015 Организатор продаје *
61.4.0417.0016 Организатор производних процеса *
61.4.0417.0017 Технолог организатор производње *
71.3.0417.0018 Дипломирани инжењер за организацију рада *
71.3.0417.0019 Дипломирани инжењер за развој-управљање квалитетом *
71.3.0417.0020 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за индустријско инжењерство *
71.3.0417.0021 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање квалитетом *
71.3.0417.0022 Дипломирани организатор сценских и културно уметничких делатности *
71.3.0417.0023 Дипломирани организатор филмских и телевизијских делатности *
72.3.0417.0024 Магистар наука из области организација *
72.3.0417.0025 Магистар наука из области организација културног живота *
72.3.0417.0026 Магистар наука из области организација културно-уметничких делатности *
72.3.0417.0027 Магистар наука из области организација позоришта *
72.3.0417.0028 Магистар наука из области организација сценских делатности *
72.3.0417.0029 Магистар наука из области организација сценских и културно-уметничких делатности *
72.3.0417.0030 Магистар наука из области организација тв делатности *
72.3.0417.0031 Магистар наука из области организација уметничких делатности *
72.3.0417.0032 Магистар наука из области организација филмске делатности *
72.3.0417.0033 Магистар техничких наука подручје за управљање развојем *
72.3.0417.0034 Управљање развојем – предузетништво *
72.3.0417.0035 Управљање развојем – производни менаџмент *
72.3.0417.0036 Управљање развојем – реинжењеринг *
72.3.0417.0037 Управљање развојем *
72.3.0417.0038 Управљање развојем управљање квалитетом *
80.3.0417.0039 Доктор наука из области организација позоришне уметности *
80.3.0417.0040 Доктор наука из области организација уметничких делатности *
80.3.0417.0041 Доктор техничких наука – област организационе науке *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0419 Пословање и администрација неразврстани на другом месту
40.2.0419.0001 Економски техничар
04 Пословање, администрација и право
042 Право
0421 Право
50.2.0421.0001 Судско – административни извршитељ
61.3.0421.0002 Правник
61.3.0421.0003 Правник унутрашњих послова
61.4.0421.0004 Правник *
61.4.0421.0005 Струковни правник
62.3.0421.0006 Дипломирани правник
62.3.0421.0007 Дипломирани правник унутрашњих послова
62.4.0421.0008 Специјалиста струковни правник
71.3.0421.0009 Дипломирани правник *
71.3.0421.0010 Дипломирани правник унутрашњих послова *
71.3.0421.0011 Мастер права европских интеграција
71.3.0421.0012 Мастер правник
71.3.0421.0013 Мастер правник унутрашњих послова
71.4.0421.0014 Специјалиста струковни правник
71.4.0421.0015 Струковни мастер правник
72.3.0421.0016 Магистар правних наука *
72.3.0421.0017 Правник специјалиста *
72.3.0421.0018 Специјалиста правник
72.3.0421.0019 Специјалиста правник унутрашњих послова
72.3.0421.0020 Специјалиста за европско право *
72.3.0421.0021 Специјалиста за јавно бележничко право *
72.3.0421.0022 Специјалиста за област грађанског и привредног права Европске уније *
72.3.0421.0023 Специјалиста за област кривичног права *
72.3.0421.0024 Специјалиста за правне аспекте корпоративног управљања *
72.3.0421.0025 Специјалиста фармакоекономије и фармацеутске легислативе *
72.3.0421.0026 Менаџер безбедности специјалиста из области правног регулисања и заштите националне безбедности *
80.3.0421.0027 Доктор наука – правне науке
80.3.0421.0028 Доктор правних наука *
04 Пословање, администрација и право
048 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право
0488 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право
72.3.0488.0001 Магистар правно-економских наука *
72.3.0488.0002 Магистар правно-политичких наука *
72.3.0488.0003 Магистар правно-социолошких наука *
72.3.0488.0004 Електронско пословање *
72.3.0488.0005 Специјалиста за електронско пословање *
72.3.0488.0006 Специјалиста електронског пословања *
80.3.0488.0007 Доктор наука – правно-економске науке
80.3.0488.0008 Доктор наука – правно-политичке науке
80.3.0488.0009 Доктор наука – правно-социолошке науке
80.3.0488.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – индустријски менаџмент *
80.3.0488.0011 Доктор правно-економских наука *
80.3.0488.0012 Доктор правно-политичких наука *
80.3.0488.0013 Доктор правно-социолошких наука *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
05 Природне науке, математика и статистика
051 Биолошке и сродне науке
0511 Биологија
61.3.0511.0001 Биолог
61.3.0511.0002 Молекуларни биолог и физиолог
61.4.0511.0001 Струковни биолог
62.3.0511.0001 Дипломирани биолог
62.3.0511.0002 Дипломирани молекуларни биолог и физиолог
62.4.0511.0001 Специјалиста струковни биолог
71.3.0511.0001 Дипломирани биолог – молекуларни биолог *
71.3.0511.0002 Дипломирани биолог *
71.3.0511.0003 Дипломирани молекуларни биолог и физиолог *
71.3.0511.0004 Мастер биолог
71.3.0511.0005 Мастер молекуларни биолог и физиолог
71.3.0511.0006 Мастер репродуктивни биолог – ембриолог
72.3.0511.0001 Магистар биолошких наука *
72.3.0511.0002 Магистар микробиологије *
72.3.0511.0003 Магистар таксономије *
72.3.0511.0004 Специјалиста биолог
72.3.0511.0005 Специјалиста биолошких наука *
72.3.0511.0006 Специјалиста за таксономију виших биљака *
72.3.0511.0007 Специјалиста за таксономију животиња *
72.3.0511.0008 Специјалиста из области антропологија *
72.3.0511.0009 Специјалиста из области биологија микроорганизама *
72.3.0511.0010 Специјалиста из области биологија пчела са пчеларством *
72.3.0511.0011 Специјалиста из области генетика *
72.3.0511.0012 Специјалиста из области ендокринологија *
72.3.0511.0013 Специјалиста из области ентомологија *
72.3.0511.0014 Специјалиста из области имунобиологија *
72.3.0511.0015 Специјалиста из области лековито биље *
72.3.0511.0016 Специјалиста из области молекуларна биологија и биохемија *
72.3.0511.0017 Специјалиста из области морфологија, систематика и филогенија животиња*
72.3.0511.0018 Специјалиста из области нематологија *
72.3.0511.0019 Специјалиста из области општа физиологија и системска биофизика *
72.3.0511.0020 Специјалиста из области систематика и филогенија биљака и гљива *
72.3.0511.0021 Специјалиста из области таксономија биљака *
72.3.0511.0022 Специјалиста из области таксономија животиња *
72.3.0511.0023 Специјалиста из области физиологија биљака *
72.3.0511.0024 Специјалиста из области физиологија животиња *
72.3.0511.0025 Специјалиста из области хидробиологија *
72.3.0511.0026 Специјалиста из области хистологија и ембриологија *
72.3.0511.0027 Специјалиста из области цитологија *
80.3.0511.0001 Доктор биолошких наука *
80.3.0511.0002 Доктор наука – биолошке науке
80.3.0511.0003 Доктор наука – биофизика
80.3.0511.0004 Доктор наука – биофотоника
05 Природне науке, математика и статистика
051 Биолошке и сродне науке
0512 Биохемија
40.2.0512.0001 Техничар за биотехнологију
40.2.0512.0002 Техничар за оперативну форензику
61.3.0512.0001 Биохемичар
61.4.0512.0001 Струковни биохемичар
62.3.0512.0001 Дипломирани биохемичар
62.3.0512.0002 Дипломирани инжењер технологије (Биохемија)
62.4.0512.0001 Специјалиста струковни биохемичар
62.4.0512.0002 Специјалиста струковних студија – форензика
71.3.0512.0001 Дипломирани биохемичар *
71.3.0512.0002 Дипломирани хемичар-биохемија *
71.3.0512.0003 Мастер биохемичар
71.3.0512.0004 Мастер инжењер технологије (Биохемија)
71.3.0512.0005 Мастер форензичар
71.4.0512.0001 Специјалиста струковних студија – форензика
72.3.0512.0001 Магистар биохемијских наука *
72.3.0512.0002 Специјалиста биохемичар
72.3.0512.0003 Специјалиста биохемијских наука *
72.3.0512.0004 Специјалиста за антропологију *
72.3.0512.0005 Специјалиста из области анимална биохемија *
72.3.0512.0006 Специјалиста из области биохемија *
72.3.0512.0007 Специјалиста из области биохемија биљака *
72.3.0512.0008 Специјалиста из области биохемија физиолошки активних једињења *
72.3.0512.0009 Специјалиста струковних студија – форензика
80.3.0512.0001 Доктор биохемијских наука *
80.3.0512.0002 Доктор наука – биотехничке науке (Биохемија)
80.3.0512.0003 Доктор наука – биохемијске науке
80.3.0512.0004 Доктор наука – технолошко инжењерство (Биохемија)
80.3.0512.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биотехнологије *
05 Природне науке, математика и статистика
052 Животна средина
0521 Науке о животној средини
61.3.0521.0001 Биолог-еколог *
61.3.0521.0002 Еколог
61.3.0521.0003 Оперативни биолог – заштита животне средине *
61.4.0521.0001 Струковни еколог
62.3.0521.0001 Дипломирани еколог
62.3.0521.0002 Дипломирани еколог права заштите животне средине
62.4.0521.0001 Специјалиста струковни еколог
71.3.0521.0001 Дипломирани биолог – еколог *
71.3.0521.0002 Дипломирани еколог за заштиту животне средине *
71.3.0521.0003 Дипломирани еколог права заштите животне средине *
71.3.0521.0004 Мастер еколог
71.3.0521.0005 Мастер еколог права заштите животне средине
72.3.0521.0001 Специјалиста еколог
72.3.0521.0002 Специјалиста еколог права заштите животне средине
72.3.0521.0003 Специјалиста заштите животне средине (Науке о животној средини)*
72.3.0521.0004 Специјалиста из области екологија *
72.3.0521.0005 Специјалиста из области екологија биљака *
72.3.0521.0006 Специјалиста из области екологија животиња *
72.3.0521.0007 Специјалиста из области екологија, заштита и унапређење животне средине*
72.3.0521.0008 Специјалиста из области екологије *
72.3.0521.0009 Специјалиста из области екофизиологија *
72.3.0521.0010 Специјалиста из области заштита ваздуха *
72.3.0521.0011 Специјалиста из области заштита воде *
72.3.0521.0012 Специјалиста из области заштита животне средине *
72.3.0521.0013 Специјалиста из области заштита хране и заштита земљишта *
72.3.0521.0014 Специјалиста из области радијациона екологија *
80.3.0521.0001 Доктор наука – еколошке науке
80.3.0521.0002 Доктор наука заштите животне средине (Науке о животној средини)*
05 Природне науке, математика и статистика
052 Животна средина
0522 Природна окружења и дивља флора и фауна
40.2.0522.0001 Надзорник парка – оглед
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0531 Хемија
61.3.0531.0001 Дипломирани хемичар за животну средину *
61.3.0531.0002 Хемичар
61.3.0531.0003 Хемичар за истраживање и развој *
61.4.0531.0001 Струковни хемичар
62.3.0531.0001 Дипломирани физикохемичар
62.3.0531.0002 Дипломирани хемичар
62.4.0531.0001 Специјалиста струковни хемичар
71.3.0531.0001 Дипломирани физикохемичар *
71.3.0531.0002 Дипломирани хемичар *
71.3.0531.0003 Дипломирани хемичар за истраживање и развој *
71.3.0531.0004 Дипломирани хемичар опште хемије *
71.3.0531.0005 Мастер физикохемичар
71.3.0531.0006 Мастер хемичар
72.3.0531.0001 Магистар физичкохемијских наука *
72.3.0531.0002 Магистар хемијских наука *
72.3.0531.0003 Специјалиста хемичар
72.3.0531.0004 Специјалиста из области аналитичка хемија *
72.3.0531.0005 Специјалиста из области неорганска хемија *
72.3.0531.0006 Специјалиста из области оптичка спектроскопија атома и јона *
72.3.0531.0007 Специјалиста из области органска хемија *
72.3.0531.0008 Специјалиста из области пражњење кроз гасове *
72.3.0531.0009 Специјалиста из области практична спектроскопија *
72.3.0531.0010 Специјалиста из области рентгенска дифракциона анализа монокристала *
72.3.0531.0011 Специјалиста из области рентгенска дифракциона анализа поликристалних материјала *
72.3.0531.0012 Специјалиста из области рентгенска флуоресцентна анализа материјала *
72.3.0531.0013 Специјалиста из области спектроскопија масбауера *
72.3.0531.0014 Специјалиста из области спектроскопија сложених молекула *
72.3.0531.0015 Специјалиста из области спектроскопска дијагностика плазме *
72.3.0531.0016 Специјалиста из области физичка испитивања материјала *
72.3.0531.0017 Специјалиста из области хемија *
72.3.0531.0018 Специјалиста из области хемијска анализа, заштита животне средине *
72.3.0531.0019 Специјалиста из области хемијска контрола квалитета *
72.3.0531.0020 Специјалиста физичке хемије *
72.3.0531.0021 Специјалиста физичкохемијских наука *
72.3.0531.0022 Специјалиста хемијске контроле квалитета *
72.3.0531.0023 Специјалиста хемијске синтезе *
72.3.0531.0024 Специјалиста хемијских наука *
80.3.0531.0001 Доктор наука – физичкохемијске науке
80.3.0531.0002 Доктор наука – хемијске науке
80.3.0531.0003 Доктор физичкохемијских наука *
80.3.0531.0004 Доктор хемијских наука *
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0532 Науке о земљи
20.2.0532.0001 Помоћни радник у геолошким истраживањима
40.2.0532.0001 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију
40.2.0532.0002 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина
40.2.0532.0003 Метеоролошки техничар
40.2.0532.0004 Хидролошки техничар
50.2.0532.0001 Геодетски техничар за примењену геодезију
50.2.0532.0002 Организатор геолошких истраживања за геотехнику и хидрогеологију
50.2.0532.0003 Организатор геолошких истраживања за минералне сировине
61.3.0532.0001 Географ
61.3.0532.0002 Геолог
61.3.0532.0003 Инжењер геодезије
61.3.0532.0004 Инжењер геологије
61.3.0532.0005 Метеоролог
61.3.0532.0006 Оперативни географ *
61.4.0532.0001 Геодетски инжењер *
61.4.0532.0002 Инжењер геодезије *
61.4.0532.0003 Инжењер примењене геодезије *
61.4.0532.0004 Струковни географ
61.4.0532.0005 Струковни геолог
61.4.0532.0006 Струковни инжењер геодезије
61.4.0532.0007 Струковни инжењер геологије
61.4.0532.0008 Струковни метеоролог
62.3.0532.0001 Дипломирани географ
62.3.0532.0002 Дипломирани геолог
62.3.0532.0003 Дипломирани инжењер геодезије
62.3.0532.0004 Дипломирани инжењер геологије
62.3.0532.0005 Дипломирани метеоролог
62.4.0532.0001 Специјалиста струковни географ
62.4.0532.0002 Специјалиста струковни геолог
62.4.0532.0003 Специјалиста струковни инжењер геодезије
62.4.0532.0004 Специјалиста струковни инжењер геологије
62.4.0532.0005 Специјалиста струковни метеоролог
71.3.0532.0001 Дипломирани географ *
71.3.0532.0002 Дипломирани географ заштите животне средине *
71.3.0532.0003 Дипломирани геодетски инжењер *
71.3.0532.0004 Дипломирани геолог *
71.3.0532.0005 Дипломирани инжењер геодезије *
71.3.0532.0006 Дипломирани инжењер геологије – за истраживање лежишта минералних сировина *
71.3.0532.0007 Дипломирани инжењер геологије *
71.3.0532.0008 Дипломирани инжењер геологије за геотехнику *
71.3.0532.0009 Дипломирани инжењер геологије за геофизику *
71.3.0532.0010 Дипломирани инжењер геологије за истраживање лежишта минералних сировина *
71.3.0532.0011 Дипломирани инжењер геологије за минералогију и кристалографију *
71.3.0532.0012 Дипломирани инжењер геологије за палеонтологију *
71.3.0532.0013 Дипломирани инжењер геологије за петрологију и геохемију *
71.3.0532.0014 Дипломирани инжењер геологије за регионалну геологију *
71.3.0532.0015 Дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију *
71.3.0532.0016 Дипломирани инжењер минералогије односно петрологије *
71.3.0532.0017 Дипломирани инжењер хидрогеологије *
71.3.0532.0018 Дипломирани метеоролог *
71.3.0532.0019 Дипломирани физичар – метеорологија *
71.3.0532.0020 Мастер аналитичар за географске информационе системе
71.3.0532.0021 Мастер географ
71.3.0532.0022 Мастер геолог
71.3.0532.0023 Мастер инжењер геодезије
71.3.0532.0024 Мастер инжењер геологије
71.3.0532.0025 Мастер метеоролог
71.4.0532.0001 Струковни мастер инжењер геодезије
71.4.0532.0002 Струковни мастер инжењер геологије
71.4.0532.0003 Специјалиста струковни инжењер геодезије
72.3.0532.0001 Магистар географије за област географски информациони системи *
72.3.0532.0002 Магистар географије за област животне средине *
72.3.0532.0003 Магистар географских наука *
72.3.0532.0004 Магистар географских наука смер демографија *
72.3.0532.0005 Магистар геодезије *
72.3.0532.0006 Магистар метеоролошких наука *
72.3.0532.0007 Магистар наука научна област геотехника *
72.3.0532.0008 Магистар наука научна област геофизика *
72.3.0532.0009 Магистар наука научна област геохемија *
72.3.0532.0010 Магистар наука научна област кристалографија *
72.3.0532.0011 Магистар наука научна област минералогија *
72.3.0532.0012 Магистар наука научна област минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0013 Магистар наука научна област петрологија магматских и метаморфних стена *
72.3.0532.0014 Магистар наука научна област седиментологија *
72.3.0532.0015 Магистар област геологија каустобиолита *
72.3.0532.0016 Магистар област геолошко картирање *
72.3.0532.0017 Магистар област микропалеонтологија *
72.3.0532.0018 Магистар област палеоботаника *
72.3.0532.0019 Магистар област палеозоологија *
72.3.0532.0020 Магистар област регионална геологија *
72.3.0532.0021 Магистар област стратиграфија *
72.3.0532.0022 Магистар област тектоника *
72.3.0532.0023 Магистар смер за динамику подземних вода *
72.3.0532.0024 Магистар смер за заштиту подземних вода *
72.3.0532.0025 Магистар смер за истраживање изворишта лежишта геотермалне енергије *
72.3.0532.0026 Магистар смер за минералне и термоминералне воде *
72.3.0532.0027 Магистар смер за регионалну хидрогеологију *
72.3.0532.0028 Магистар смер за регулацију издани *
72.3.0532.0029 Магистар смер за хидрогеологију лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0030 Магистар смер за хидрогеолошка истраживања за водоснабдевање *
72.3.0532.0031 Магистар техничких наука геологије *
72.3.0532.0032 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геологија каустобиолита *
72.3.0532.0033 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геолошко картирање *
72.3.0532.0034 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0035 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геотермална енергија *
72.3.0532.0036 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0037 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0038 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геохемија *
72.3.0532.0039 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил економска геологија *
72.3.0532.0040 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил заштита од подземних вода *
72.3.0532.0041 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0042 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил искоришћавање и заштита подземних вода *
72.3.0532.0043 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил кристалографија *
72.3.0532.0044 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0045 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0046 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0047 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта угљева *
72.3.0532.0048 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил механика тла и механика стена *
72.3.0532.0049 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил микропалеонтологија *
72.3.0532.0050 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0051 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералогија *
72.3.0532.0052 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0053 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил палеоботаника *
72.3.0532.0054 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил палеозоологија *
72.3.0532.0055 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил петрологија*
72.3.0532.0056 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0057 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил регионална геологија *
72.3.0532.0058 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0059 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил седиментологија *
72.3.0532.0060 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0061 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил стратиграфија *
72.3.0532.0062 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил тектоника *
72.3.0532.0063 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геологија каустобиолита *
72.3.0532.0064 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геолошко картирање *
72.3.0532.0065 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0066 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геотермална енергија*
72.3.0532.0067 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0068 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0069 Магистар техничких наука у области геологије, смер: економска геологија *
72.3.0532.0070 Магистар техничких наука у области геологије, смер: заштита од подземних вода *
72.3.0532.0071 Магистар техничких наука у области геологије, смер: инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0072 Магистар техничких наука у области геологије, смер: искоришћавање заштита подземних вода *
72.3.0532.0073 Магистар техничких наука у области геологије, смер: кристалографија *
72.3.0532.0074 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0075 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0076 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0077 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта угљева *
72.3.0532.0078 Магистар техничких наука у области геологије, смер: механика тла и механика стена *
72.3.0532.0079 Магистар техничких наука у области геологије, смер: микропалеонтологија*
72.3.0532.0080 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0081 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералогија *
72.3.0532.0082 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0083 Магистар техничких наука у области геологије, смер: палеоботаника *
72.3.0532.0084 Магистар техничких наука у области геологије, смер: палеозоологија *
72.3.0532.0085 Магистар техничких наука у области геологије, смер: петрологија *
72.3.0532.0086 Магистар техничких наука у области геологије, смер: проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0087 Магистар техничких наука у области геологије, смер: регионална геологија*
72.3.0532.0088 Магистар техничких наука у области геологије, смер: регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0089 Магистар техничких наука у области геологије, смер: седиментологија и геохемија *
72.3.0532.0090 Магистар техничких наука у области геологије, смер: сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0091 Магистар техничких наука у области геологије, смер: стратиграфија *
72.3.0532.0092 Магистар техничких наука у области геологије, смер: тектоника *
72.3.0532.0093 Специјалиста географ
72.3.0532.0094 Специјалиста геолог
72.3.0532.0095 Специјалиста инжењер геодезије
72.3.0532.0096 Специјалиста инжењер геологије
72.3.0532.0097 Специјалиста метеоролог
72.3.0532.0098 Специјалиста географских наука *
72.3.0532.0099 Специјалиста из области метеорологије *
72.3.0532.0100 Специјалиста из области регионална географија *
72.3.0532.0101 Специјалиста из области спелеологије *
72.3.0532.0102 Специјалиста из области физичка географија *
72.3.0532.0103 Специјалиста метеоролошких наука *
72.3.0532.0104 Специјалиста научна област геотехника *
72.3.0532.0105 Специјалиста научна област геофизика *
72.3.0532.0106 Специјалиста област геологија каустобиолита *
72.3.0532.0107 Специјалиста област геологија, смер: геологија каустобиолита *
72.3.0532.0108 Специјалиста област геологија, смер: геолошко картирање *
72.3.0532.0109 Специјалиста област геологија, смер: геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0110 Специјалиста област геологија, смер: геотермална енергија *
72.3.0532.0111 Специјалиста област геологија, смер: геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0112 Специјалиста област геологија, смер: геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0113 Специјалиста област геологија, смер: економска геологија *
72.3.0532.0114 Специјалиста област геологија, смер: заштита од подземних вода *
72.3.0532.0115 Специјалиста област геологија, смер: инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0116 Специјалиста област геологија, смер: искоришћавање заштита подземних вода *
72.3.0532.0117 Специјалиста област геологија, смер: кристалографија *
72.3.0532.0118 Специјалиста област геологија, смер: лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0119 Специјалиста област геологија, смер: лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0120 Специјалиста област геологија, смер: лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0121 Специјалиста област геологија, смер: лежишта угљева *
72.3.0532.0122 Специјалиста област геологија, смер: механика тла и механика стена *
72.3.0532.0123 Специјалиста област геологија, смер: микропалеонтологија *
72.3.0532.0124 Специјалиста област геологија, смер: минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0125 Специјалиста област геологија, смер: минералогија *
72.3.0532.0126 Специјалиста област геологија, смер: минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0127 Специјалиста област геологија, смер: палеоботаника *
72.3.0532.0128 Специјалиста област геологија, смер: палеозоологија *
72.3.0532.0129 Специјалиста област геологија, смер: петрологија *
72.3.0532.0130 Специјалиста област геологија, смер: проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0131 Специјалиста област геологија, смер: регионална геологија *
72.3.0532.0132 Специјалиста област геологија, смер: регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0133 Специјалиста област геологија, смер: седиментологија и геохемија *
72.3.0532.0134 Специјалиста област геологија, смер: сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0135 Специјалиста област геологија, смер: стратиграфија *
72.3.0532.0136 Специјалиста област геологија, смер: тектоника *
72.3.0532.0137 Специјалиста област геолошко картирање *
72.3.0532.0138 Специјалиста област микропалеонтологија *
72.3.0532.0139 Специјалиста област палеоботаника *
72.3.0532.0140 Специјалиста област палеозоологија *
72.3.0532.0141 Специјалиста област регионална геологија *
72.3.0532.0142 Специјалиста област стратиграфија *
72.3.0532.0143 Специјалиста област тектоника *
80.3.0532.0001 Доктор географије *
80.3.0532.0002 Доктор географије за област животне средине *
80.3.0532.0003 Доктор географских наука *
80.3.0532.0004 Доктор геодезије *
80.3.0532.0005 Доктор геолошких наука – биостратиграфија *
80.3.0532.0006 Доктор геолошких наука – геологија каустобиолита – угаљ *
80.3.0532.0007 Доктор геолошких наука – геолошко картирање *
80.3.0532.0008 Доктор геолошких наука – геоморфологија *
80.3.0532.0009 Доктор геолошких наука – геотехника *
80.3.0532.0010 Доктор геолошких наука – геофизика *
80.3.0532.0011 Доктор геолошких наука – геохемија и седиментологија *
80.3.0532.0012 Доктор геолошких наука – економска геологија *
80.3.0532.0013 Доктор геолошких наука – кристалографија *
80.3.0532.0014 Доктор геолошких наука – лежишта минералних сировина *
80.3.0532.0015 Доктор геолошких наука – микропалеонтологија *
80.3.0532.0016 Доктор геолошких наука – минералогија *
80.3.0532.0017 Доктор геолошких наука – неотектоника *
80.3.0532.0018 Доктор геолошких наука – палеоботаника *
80.3.0532.0019 Доктор геолошких наука – палеогеографија *
80.3.0532.0020 Доктор геолошких наука – палеозоологија *
80.3.0532.0021 Доктор геолошких наука – петрологија *
80.3.0532.0022 Доктор геолошких наука – регионална геологија *
80.3.0532.0023 Доктор геолошких наука – стратиграфија *
80.3.0532.0024 Доктор геолошких наука – структурна геологија *
80.3.0532.0025 Доктор геолошких наука – тектоника *
80.3.0532.0026 Доктор геолошких наука – фотогеологија *
80.3.0532.0027 Доктор геолошких наука – хидрогеологија *
80.3.0532.0028 Доктор метеоролошких наука *
80.3.0532.0029 Доктор наука – геодезија
80.3.0532.0030 Доктор наука – геолошко инжењерство
80.3.0532.0031 Доктор наука – гео-науке
80.3.0532.0032 Доктор наука – метеоролошке науке
80.3.0532.0033 Доктор техничких или геолошких наука у области геологије *
80.3.0532.0034 Доктор техничких наука – научна област геологија *
80.3.0532.0035 Доктор техничких наука геологије *
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0533 Физика
61.3.0533.0001 Астроном
61.3.0533.0002 Инжењер примењене физике
61.3.0533.0003 Оперативни физичар *
61.3.0533.0004 Физикохемичар
61.3.0533.0005 Физичар
61.3.0533.0006 Физичар-информатичар *
61.4.0533.0001 Струковни физикохемичар
61.4.0533.0002 Струковни физичар
62.3.0533.0001 Дипломирани астроном
62.3.0533.0002 Дипломирани инжењер за примењену физику и информатику
62.3.0533.0003 Дипломирани инжењер примењене физике
62.3.0533.0004 Дипломирани физичар
62.4.0533.0001 Специјалиста струковни физикохемичар
62.4.0533.0002 Специјалиста струковни физичар
71.3.0533.0001 Дипломирани астроном *
71.3.0533.0002 Дипломирани инжењер физике *
71.3.0533.0003 Дипломирани инжењер физике са назнаком смера *
71.3.0533.0004 Дипломирани физичар *
71.3.0533.0005 Дипломирани физичар за општу физику *
71.3.0533.0006 Дипломирани физичар за примењену физику *
71.3.0533.0007 Дипломирани физичар за примењену физику и информатику *
71.3.0533.0008 Дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику *
71.3.0533.0009 Дипломирани физичар истраживач *
71.3.0533.0010 Дипломирани физичар-за општу физику *
71.3.0533.0011 Дипломирани физичар-медицинска физика *
71.3.0533.0012 Дипломирани физичар-метеорологија и моделирање у заштити животне средине *
71.3.0533.0013 Мастер астроном
71.3.0533.0014 Мастер астрофизичар
71.3.0533.0015 Мастер инжењер за примењену физику и информатику
71.3.0533.0016 Мастер инжењер примењене физике
71.3.0533.0017 Мастер физичар
72.3.0533.0001 Магистар наука из интердисциплинарне области медицинска физика *
72.3.0533.0002 Магистар наука из области физике *
72.3.0533.0003 Магистар физичких наука *
72.3.0533.0004 Магистар физичких наука дисциплина физичке методе испитивања материјала *
72.3.0533.0005 Специјалиста астроном
72.3.0533.0006 Специјалиста инжењер за примењену физику и информатику
72.3.0533.0007 Специјалиста инжењер примењене физике
72.3.0533.0008 Специјалиста физикохемичар
72.3.0533.0009 Специјалиста физичар
72.3.0533.0010 Специјалиста из области нуклеарне активационе методе *
72.3.0533.0011 Специјалиста из области савремена експериментална физика *
72.3.0533.0012 Специјалиста из области савремена теоријска физика *
72.3.0533.0013 Специјалиста из области физичке методе идентификација минералних сировина *
72.3.0533.0014 Специјалиста из области физичке методе испитивања материјала *
72.3.0533.0015 Специјалиста физичких наука *
80.3.0533.0001 Доктор наука – астрономске науке
80.3.0533.0002 Доктор наука – физичке науке
80.3.0533.0003 Доктор физичких наука *
05 Природне науке, математика и статистика
054 Математика и статистика
0541 Математика
61.3.0541.0001 Инжењер примењене математике
61.3.0541.0002 Математичар
61.3.0541.0003 Математичар *
61.3.0541.0004 Оперативни математичар *
61.4.0541.0001 Струковни математичар
62.3.0541.0001 Дипломирани инжењер примењене математике
62.3.0541.0002 Дипломирани информатичар (Математика)
62.3.0541.0003 Дипломирани математичар
62.4.0541.0001 Специјалиста струковни математичар
71.3.0541.0001 Дипломирани инжењер математике *
71.3.0541.0002 Дипломирани математичар – усмерење математика финансија *
71.3.0541.0003 Дипломирани математичар *
71.3.0541.0004 Дипломирани математичар за математику економије *
71.3.0541.0005 Дипломирани математичар за теоријску математику и примене *
71.3.0541.0006 Дипломирани математичар-математика финансија *
71.3.0541.0007 Дипломирани математичар-примењена математика *
71.3.0541.0008 Дипломирани математичар-теоријска математика *
71.3.0541.0009 Мастер инжењер примењене математике
71.3.0541.0010 Мастер информатичар (Математика)
71.3.0541.0011 Мастер математичар
72.3.0541.0001 Магистар математичких наука *
72.3.0541.0002 Магистар математичких наука дисциплина алгебра и математичка логика *
72.3.0541.0003 Магистар математичких наука дисциплина анализа *
72.3.0541.0004 Магистар математичких наука дисциплина геометрија *
72.3.0541.0005 Магистар математичких наука дисциплина дискретна математика и програмирање *
72.3.0541.0006 Магистар математичких наука дисциплина диференцијалне једначине *
72.3.0541.0007 Магистар математичких наука дисциплина нелинеарна анализа *
72.3.0541.0008 Магистар математичких наука дисциплина нумеричка математика *
72.3.0541.0009 Магистар математичких наука дисциплина топологија *
72.3.0541.0010 Специјалиста инжењер примењене математике
72.3.0541.0011 Специјалиста математичар
72.3.0541.0012 Специјалиста из области алгебра *
72.3.0541.0013 Специјалиста из области алгебра са програмирањем *
72.3.0541.0014 Специјалиста из области геометрија *
72.3.0541.0015 Специјалиста из области дискретна математика *
72.3.0541.0016 Специјалиста из области диференцијална геометрија *
72.3.0541.0017 Специјалиста из области нумеричка анализа *
72.3.0541.0018 Специјалиста из области нумеричка математика *
72.3.0541.0019 Специјалиста из области нумеричке методе линеарне алгебра *
72.3.0541.0020 Специјалиста из области реална и комплексна анализа *
72.3.0541.0021 Специјалиста математике из области нумеричке математике и оптимизације *
72.3.0541.0022 Специјалиста математичких наука *
72.3.0541.0023 Специјалиста из области актуарства *
80.3.0541.0001 Доктор математичких наука *
80.3.0541.0002 Доктор наука – математичке науке
80.3.0541.0003 Доктор наука – примењена математика
05 Природне науке, математика и статистика
054 Математика и статистика
0542 Статистика
71.3.0542.0001 Мастер примењене статистике
72.3.0542.0001 Магистар математичких наука дисциплина вероватноћа и теорија мере *
72.3.0542.0002 Магистар математичких наука дисциплина уопштене функције и микролокална анализа и вероватноћа и теорија мере *
72.3.0542.0003 Магистар статистике *
72.3.0542.0004 Магистар статистичких наука *
72.3.0542.0005 Магистар техничких наука подручје за рачунарску статистику *
72.3.0542.0006 Специјалиста из области теорија вероватноћа и математичка статистика *
72.3.0542.0007 Специјалистичке студије статистика у лабораторијско-клиничком експерименту *
80.3.0542.0001 Доктор статистичких наука *
80.3.0542.0002 Доктор економских наука за статистику и информатику *
05 Природне науке, математика и статистика
058 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и  статистику
0588 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и статистику
72.3.0588.0001 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области заштита и унапређење животне средине *
72.3.0588.0002 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области управљања животном средином *
72.3.0588.0003 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области: биофизика *
72.3.0588.0004 Магистар наука из области биофизике *
72.3.0588.0005 Магистар наука из области заштита и унапређење животне средине *
72.3.0588.0006 Магистар наука из области конверзија енергије *
72.3.0588.0007 Магистар наука из области неуронауке *
72.3.0588.0008 Магистар наука из области: управљање животном средином *
80.3.0588.0001 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – електрохемија *
80.3.0588.0002 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биофизика *
80.3.0588.0003 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – заштита животне средине *
80.3.0588.0004 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – когнитивне науке и нацртна геометрија *
80.3.0588.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке *
80.3.0588.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке са биоинжењерством *
80.3.0588.0007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – предеона екологија *
80.3.0588.0008 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – управљање животном средином *
80.3.0588.0009 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – хемометрије *
80.3.0588.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – хистологија и биоматеријали *
80.3.0588.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области конверзија енергије *
80.3.0588.0012 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – математичка теорија музике *
80.3.0588.0013 Доктор природно-математичких наука *
80.3.0588.0014 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – физичкохемијска терминологија у заштити животне средине *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0611 Коришћење рачунара
61.4.0611.0001 Инжењер за електронско пословање *
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0612 Пројектовање и администрирање база података и мрежа
40.2.0612.0001 Администратор рачунарских мрежа
40.2.0612.0002 Електротехничар информационих технологија
40.2.0612.0003 Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају
61.4.0612.0001 Инжењер графике – смер веб дизајн *
61.4.0612.0002 Инжењер електротехнике за рачунарску технику *
61.4.0612.0003 Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0004 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0005 Струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0006 Струковни пословни информатичар
62.3.0612.0001 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
62.4.0612.0001 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.3.0612.0001 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за веб дизајн *
71.3.0612.0002 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.3.0612.0003 Мастер информатичар (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0001 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0002 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0003 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0004 Струковни мастер инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
72.3.0612.0001 Специјалиста за интернет технологије *
72.3.0612.0002 Специјалиста савремених комуникационих технологија *
80.3.0612.0001 Доктор наука – рачунарске науке (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0613 Развој и анализа софтвера и апликација
61.3.0613.0001 Инжењер информационих система
61.3.0613.0002 Инжењер информационих технологија
61.3.0613.0003 Инжењер информационих технологија и система
61.3.0613.0004 Инжењер информатике *
61.3.0613.0005 Инжењер софтвера
61.3.0613.0006 Информатичар
61.3.0613.0007 Математичар-информатичар *
61.3.0613.0008 Оперативни информатичар *
61.4.0613.0001 Инжењер електротехнике за нове рачунарске технологије *
61.4.0613.0002 Инжењер за информатику *
61.4.0613.0003 Инжењер за комуникације и информатику *
61.4.0613.0004 Инжењер за нове рачунарске технологије *
61.4.0613.0005 Инжењер за савремене рачунарске технологије *
61.4.0613.0006 Инжењер информатике *
61.4.0613.0007 Инжењер информационе технологије *
61.4.0613.0008 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0009 Струковни инжењер индустријског инжењерства (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0010 Струковни инжењер информационих система
61.4.0613.0011 Струковни инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0012 Струковни инжењер софтвера
61.4.0613.0013 Струковни информатичар
61.4.0613.0014 Струковни пословни информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0001 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0002 Дипломирани инжењер информационих система
62.3.0613.0003 Дипломирани инжењер информационих технологија
62.3.0613.0004 Дипломирани инжењер информационих технологија и система
62.3.0613.0005 Дипломирани инжењер информационог инжењеринга
62.3.0613.0006 Дипломирани инжењер софтвера
62.3.0613.0007 Дипломирани информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0008 Дипломирани пословни информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0001 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0002 Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0003 Специјалиста струковни инжењер информационих система
62.4.0613.0004 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0005 Специјалиста струковни инжењер софтвера
62.4.0613.0006 Специјалиста струковни информатичар
62.4.0613.0007 Специјалиста струковни пословни информатичар
71.3.0613.0001 Дипломирани инжењер за индустријску информатику *
71.3.0613.0002 Дипломирани инжењер за информационе системе *
71.3.0613.0003 Дипломирани инжењер информатике *
71.3.0613.0004 Дипломирани инжењер информатике за индустријску информатику *
71.3.0613.0005 Дипломирани инжењер информатике за информатичко инжењерство *
71.3.0613.0006 Дипломирани инжењер информационог инжењеринга *
71.3.0613.0007 Дипломирани инжењер организације за информационе системе *
71.3.0613.0008 Дипломирани инжењер рачунарске технике *
71.3.0613.0009 Дипломирани инжењер рачунарских машина *
71.3.0613.0010 Дипломирани инжењер рачунарства *
71.3.0613.0011 Дипломирани информатичар *
71.3.0613.0012 Дипломирани информатичар-пословна информатика *
71.3.0613.0013 Дипломирани математичар за рачунарство и информатику *
71.3.0613.0014 Дипломирани математичар смер информатика *
71.3.0613.0015 Дипломирани математичар-за рачунарство и информатику *
71.3.0613.0016 Дипломирани математичар-информатичар *
71.3.0613.0017 Дипломирани физичар-информатичар *
71.3.0613.0018 Информатика у образовању *
71.3.0613.0019 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.3.0613.0020 Мастер инжењер информационих система
71.3.0613.0021 Мастер инжењер информационих технологија
71.3.0613.0022 Мастер инжењер информационих технологија и система
71.3.0613.0023 Мастер инжењер информационог и аналитичког инжењеринга
71.3.0613.0024 Мастер инжењер информационог инжењеринга
71.3.0613.0025 Мастер инжењер машинства – информатичар
71.3.0613.0026 Мастер инжењер софтвера
71.3.0613.0027 Мастер информатичар
71.3.0613.0028 Мастер информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.3.0613.0029 Мастер рачунарства у друштвеним наукама
71.3.0613.0030 Дипломирани инжењер софтвера *
71.4.0613.0001 Струковни мастер инжењер информационих система
71.4.0613.0002 Струковни мастер инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.4.0613.0003 Струковни мастер инжењер софтвера
71.4.0613.0004 Струковни мастер информатичар
71.4.0613.0005 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
72.3.0613.0001 Информатика *
72.3.0613.0002 Магистар информатичких наука *
72.3.0613.0003 Магистар математичких наука дисциплина рачунарске науке *
72.3.0613.0004 Магистар техничких наука за рачунарску технику *
72.3.0613.0005 Магистар техничких наука подручје за информационе системе *
72.3.0613.0006 Систем научних и технолошких информација *
72.3.0613.0007 Специјалиста инжењер информационих система
72.3.0613.0008 Специјалиста инжењер информационих технологија
72.3.0613.0009 Специјалиста инжењер информационих технологија и система
72.3.0613.0010 Специјалиста инжењер софтвера
72.3.0613.0011 Специјалиста информатичар
72.3.0613.0012 Специјалиста из области рачунарске науке *
72.3.0613.0013 Специјалиста информатичких наука *
72.3.0613.0014 Специјалиста математике из области рачунарства и информатике *
80.3.0613.0001 Доктор информатичких наука *
80.3.0613.0002 Доктор наука – електротехника и рачунарство (Развој и анализа софтвера и апликација)
80.3.0613.0003 Доктор наука – информационе технологије
80.3.0613.0004 Доктор наука – информационе технологије и системи
80.3.0613.0005 Доктор наука – информациони системи
80.3.0613.0006 Доктор наука – рачунарске науке (Развој и анализа софтвера и апликација)
80.3.0613.0007 Доктор наука – софтверско инжењерство
80.3.0613.0008 Доктор техничких наука за рачунарску технику *
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
068 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0688 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
62.3.0688.0001 Дипломирани пословни информатичар (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ))
71.3.0688.0001 Мастер анализе података
71.3.0688.0002 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе *
71.3.0688.0003 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе и технологије *
71.3.0688.0004 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за банкарство и финансије *
71.3.0688.0005 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за здравство *
71.3.0688.0006 Дипломирани инжењер пословне информатике *
71.3.0688.0007 Мастер пословни информатичар
71.4.0688.0001 Струковни мастер пословни информатичар
72.3.0688.0001 Специјалиста пословни информатичар
72.3.0688.0002 Магистар наука из области вештачке интелигенције *
80.3.0688.0001 Доктор наука – пословна информатика
80.3.0688.0002 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – вештачка интелигенција *
80.3.0688.0003 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – дигитална форензика и заштита рачунарских података *
80.3.0688.0004 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – информациони системи у фармацији *
80.3.0688.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – информационо-комуникационе технологије у инклузији *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0710 Инжењерство и гране инжењерства који нису даље дефинисани
61.4.0710.0001 Инжењер *
61.4.0710.0002 Инжењер опште техничког смера *
62.3.0710.0001 Дипломирани инжењер логистичког инжењерства
71.3.0710.0001 Војни инжињер *
71.3.0710.0002 Мастер инжењер логистичког инжењерства
71.4.0710.0001 Струковни мастер логистичког инжењерства
72.3.0710.0001 Магистар војнотехничких наука из области техничког обезбеђења *
72.3.0710.0002 Магистар наука из области логистике *
72.3.0710.0003 Специјалиста инжењер логистичког инжењерства
80.3.0710.0001 Доктор војних наука из области логистике *
80.3.0710.0002 Доктор војнотехничких наука из области техничког обезбеђења *
80.3.0710.0003 Доктор наука из области војне логистике *
80.3.0710.0004 Доктор наука из области логистике – ваздухопловно-техничког обезбеђења *
80.3.0710.0005 Доктор наука из области логистике *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0711 Хемијско инжењерство и процеси
20.2.0711.0001 Галванизер
20.2.0711.0002 Емајлирац
20.2.0711.0003 Помоћни електролизер
30.2.0711.0001 Израђивач хемијских производа
30.2.0711.0002 Лаборант
30.2.0711.0003 Прерађивач нафте, гаса и нафтних деривата
30.2.0711.0004 Руковалац уређајима за израду хемијских производа
40.2.0711.0001 Механичар за полимере
40.2.0711.0002 Техничар за козметичку технологију – оглед
40.2.0711.0003 Техничар за прераду нафте и гаса
40.2.0711.0004 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију
40.2.0711.0005 Техничар техничко-технолошке припреме
40.2.0711.0006 Хемијски лаборант
40.2.0711.0007 Хемијско-технолошки техничар
50.2.0711.0001 Произвођач алкохола квасца и киселина-специјалиста
50.2.0711.0002 Хидротермичар дрвета-специјалиста
61.3.0711.0001 Инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
61.3.0711.0002 Инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
61.3.0711.0003 Инжењер технологије за полимере (Хемијско инжењерство и процеси)*
61.3.0711.0004 Инжењер технологије за прераду полимера *
61.3.0711.0005 Инжењер технологије органске хемијске технологије и полимерног инжењерства *
61.3.0711.0006 Инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства *
61.3.0711.0007 Оперативни биохемичар *
61.3.0711.0008 Оперативни хемичар *
61.3.0711.0009 Оперативни хемичар за контролу квалитета и менаџмент животне средине*
61.4.0711.0001 Инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)*
61.4.0711.0002 Инжењер технологије за неметале и грађевинске материјале *
61.4.0711.0003 Инжењер технологије за хемијску обраду текстила *
61.4.0711.0004 Инжењер технологије за хемијску технологију *
61.4.0711.0005 Инжењер технологије неметала *
61.4.0711.0006 Инжењер хемијске технологије *
61.4.0711.0007 Струковни инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0008 Струковни инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0009 Хемијско технолошки инжењер *
62.3.0711.0001 Дипломирани инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
62.4.0711.0001 Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
62.4.0711.0002 Специјалиста струковни инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
71.3.0711.0001 Дипломирани војни инжењер хемије *
71.3.0711.0002 Дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију *
71.3.0711.0003 Дипломирани инжењер за органско-хемијску технологију и полимерно инжењерство *
71.3.0711.0004 Дипломирани инжењер за хемијско и биохемијско инжењерство *
71.3.0711.0005 Дипломирани инжењер неорганске технологије *
71.3.0711.0006 Дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије *
71.3.0711.0007 Дипломирани инжењер органско-хемијске технологије и полимерног инжењерства *
71.3.0711.0008 Дипломирани инжењер технологије за неметале *
71.3.0711.0009 Дипломирани инжењер технологије за неорганску хемијску технологију *
71.3.0711.0010 Дипломирани инжењер технологије органско-хемијске технологије и полимерног инжењерства *
71.3.0711.0011 Дипломирани инжењер технологије хемијско и биохемијско инжењерство *
71.3.0711.0012 Дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства*
71.3.0711.0013 Дипломирани инжењер технолошке хемије *
71.3.0711.0014 Дипломирани инжењер технохемије *
71.3.0711.0015 Дипломирани инжењер хемије – аналитички и органски смер *
71.3.0711.0016 Дипломирани инжењер хемије – аналитички смер *
71.3.0711.0017 Дипломирани инжењер хемије – биооргански смер *
71.3.0711.0018 Дипломирани инжењер хемије – органски смер *
71.3.0711.0019 Дипломирани инжењер хемијске технологије *
71.3.0711.0020 Дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства *
71.3.0711.0021 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
71.3.0711.0022 Мастер инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
71.4.0711.0001 Струковни мастер инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
72.3.0711.0001 Магистар техничких наука (Хемијско инжењерство и процеси)*
72.3.0711.0002 Магистар техничких наука за неорганску хемијску технологију *
72.3.0711.0003 Магистар техничких наука за органскохемијске технологије и полимерно инжењерство *
72.3.0711.0004 Магистар техничких наука за технологију неметала *
72.3.0711.0005 Магистар техничких наука за хемијско и биохемијско инжењерство *
72.3.0711.0006 Магистар техничких наука из области хемија и хемијска технологија *
72.3.0711.0007 Магистар техничких наука хемијске технологије *
72.3.0711.0008 Магистар технолошких наука *
72.3.0711.0009 Специјалиста за неорганску хемијску технологију *
72.3.0711.0010 Специјалиста из области хемија и хемијска технологија *
72.3.0711.0011 Специјалиста из области хемијска технологија *
72.3.0711.0012 Хемијске текстилне технологије *
72.3.0711.0013 Магистар техничко-технолошких наука (Хемијско инжењерство и процеси)*
80.3.0711.0001 Доктор наука – технолошко инжењерство (Хемијско инжењерство и процеси)
80.3.0711.0002 Доктор наука из области војнохемијског инжењерства *
80.3.0711.0003 Доктор техничких наука (Хемијско инжењерство и процеси)*
80.3.0711.0004 Доктор техничких наука за технологију неметала *
80.3.0711.0005 Доктор техничких наука за хемијску технологију *
80.3.0711.0006 Доктор техничких наука хемија и хемијска технологија *
80.3.0711.0007 Доктор техничких наука хемијске технологије *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0712 Технологија заштите животне средине
40.2.0712.0001 Техничар за заштиту животне средине
40.2.0712.0002 Техничар за рециклажу
61.3.0712.0001 Аналитичар заштите животне средине
61.3.0712.0002 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-еколошко инжењерство *
61.3.0712.0003 Инжењер заштите животне средине
61.3.0712.0004 Инжењер технологије за екологију *
61.4.0712.0001 Инжењер заштите – смер заштита животне средине *
61.4.0712.0002 Инжењер заштите животне и радне средине *
61.4.0712.0003 Инжењер заштите животне средине *
61.4.0712.0004 Струковни инжењер заштите животне средине
61.4.0712.0005 Струковни инжењер технологије (Технологија заштите животне средине)
61.4.0712.0006 Струковни аналитичар заштите животне средине
62.3.0712.0001 Дипломирани аналитичар заштите животне средине
62.3.0712.0002 Дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству
62.3.0712.0003 Дипломирани инжењер енергетских технологија
62.3.0712.0004 Дипломирани инжењер заштите животне средине
62.4.0712.0001 Специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине
62.4.0712.0002 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)
71.3.0712.0001 Дипломирани инжењер за заштиту животне средине *
71.3.0712.0002 Дипломирани инжењер заштите животне средине *
71.3.0712.0003 Дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој *
71.3.0712.0004 Дипломирани инжењер технологије за заштиту животне средине *
71.3.0712.0005 Дипломирани хемичар инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине *
71.3.0712.0006 Мастер аналитичар заштите животне средине
71.3.0712.0007 Мастер инжењер енергетске ефикасности у зградарству
71.3.0712.0008 Мастер инжењер енергетских технологија
71.3.0712.0009 Мастер инжењер заштите животне средине
71.3.0712.0010 Мастер инжењер технологије (Технологија заштите животне средине)
71.3.0712.0011 Мастер инжењер третмана и заштите вода
71.4.0712.0001 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)
71.4.0712.0002 Струковни мастер енергетске ефикасности
71.4.0712.0003 Струковни мастер инжењер заштите животне средине
71.4.0712.0004 Струковни мастер аналитичар заштите животне средине
72.3.0712.0001 Магистар заштите животне средине *
72.3.0712.0002 Специјалиста за заштиту животне средине *
72.3.0712.0003 Магистар наука заштите животне средине *
72.3.0712.0004 Магистар наука из интердисциплинарне области инжењерство заштите животне средине *
72.3.0712.0005 Магистар техничких наука заштите животне средине *
72.3.0712.0006 Магистар техничких наука из области инжењерства заштите животне средине *
72.3.0712.0007 Специјалиста аналитичар заштите животне средине
72.3.0712.0008 Специјалиста инжењер енергетске ефикасности у зградарству
72.3.0712.0009 Специјалиста инжењер заштите животне средине
72.3.0712.0010 Специјалиста заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)*
72.3.0712.0011 Специјалиста управљањем заштите животне средине *
80.3.0712.0001 Доктор наука – инжењерство заштите животне средине
80.3.0712.0002 Доктор наука – науке о заштити животне средине
80.3.0712.0003 Доктор наука заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)*
80.3.0712.0004 Доктор техничких наука – заштите животне средине *
80.3.0712.0005 Доктор техничких наука инжењерства заштите животне средине *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0713 електротехника и енергетика
20.2.0713.0001 Електромонтер кућних инсталација
20.2.0713.0002 Монтер инсталација, мрежа и далековода
20.2.0713.0003 Монтер мрежа и далековода
20.2.0713.0004 Монтер расхладних и термичких уређаја
20.2.0713.0005 Помоћни електромеханичар за машине и опрему
20.2.0713.0006 Помоћни електромеханичар погона
20.2.0713.0007 Помоћни електротехничар железничке енергетике
20.2.0713.0008 Помоћни израђивач каблова
30.2.0713.0001 Електричар
30.2.0713.0002 Електроинсталатер
30.2.0713.0003 Електромеханичар енергетских пoстројења
30.2.0713.0004 Електромеханичар за лифтове
30.2.0713.0005 Електромеханичар за машине и опрему
30.2.0713.0006 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
30.2.0713.0007 Електромеханичар погона
30.2.0713.0008 Електромеханичар сигнално-сигурносних постројења
30.2.0713.0009 Електромонтер мрежа и постројења
30.2.0713.0010 Израђивач каблова и прикључака
30.2.0713.0011 Инсталатер грејања и климатизације
30.2.0713.0012 Инсталатер за грејање и климатизацију
30.2.0713.0013 Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
30.2.0713.0014 Механичар гасоенергетских постројења
30.2.0713.0015 Механичар грејања и климатизације
30.2.0713.0016 Механичар за грејну и расхладну технику
30.2.0713.0017 Механичар за одржавање ложних и димовских уређаја
30.2.0713.0018 Механичар термоенергетских постројења
30.2.0713.0019 Механичар хидроенергетских постројења
30.2.0713.0020 Сервисер термичких и расхладних уређаја
30.2.0713.0021 Монтер телекомуникационих мрежа
40.2.0713.0001 Електротехничар електромоторних погона
40.2.0713.0002 Електротехничар енергетике
40.2.0713.0003 Електротехничар енергетских постројења
40.2.0713.0004 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
40.2.0713.0005 Електротехничар медицинских уређаја
40.2.0713.0006 Електротехничар обновљивих извора енергије
40.2.0713.0007 Електротехничар погона
40.2.0713.0008 Електротехничар сигнално-сигурносних постројења
40.2.0713.0009 Техничар грејања и климатизације
40.2.0713.0010 Техничар за израду каблова
40.2.0713.0011 Техничар машинске енергетике
40.2.0713.0012 Техничар термотехнике
50.2.0713.0001 Електроенергетичар за апарате у домаћинству
50.2.0713.0002 Електроенергетичар за вучна возила
50.2.0713.0003 Електроенергетичар за електричне инсталације
50.2.0713.0004 Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице
50.2.0713.0005 Електроенергетичар за машине и опрему
50.2.0713.0006 Електроенергетичар за мреже и постројења
50.2.0713.0007 Електроенергетичар за постројења вуче
50.2.0713.0008 Електроенергетичар за постројења електрана
50.2.0713.0009 Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне
50.2.0713.0010 Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења
50.2.0713.0011 Електроничар за радио и видео уређаје специјалиста
50.2.0713.0012 Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје
50.2.0713.0013 Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
50.2.0713.0014 Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0015 Механичар термоенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0016 Механичар хидроенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0017 Техничар специјалиста за израду енергетских каблова
61.3.0713.0001 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-климатизација грејање и хлађење *
61.3.0713.0002 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-процесна техника *
61.3.0713.0003 Инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
61.3.0713.0004 Инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
61.4.0713.0001 Електро инжењер (електротехника и енергетика)*
61.4.0713.0002 Електротехнички инжењер железничке струке, енергетског смера *
61.4.0713.0003 Електротехнички инжењер за енергетику *
61.4.0713.0004 Инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
61.4.0713.0005 Инжењер електротехнике за енергетику *
61.4.0713.0006 Инжењер за енергетику *
61.4.0713.0007 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
62.3.0713.0001 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
62.3.0713.0002 Дипломирани инжењер менаџмента (електротехника и енергетика)
62.4.0713.0001 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.3.0713.0001 Дипломирани војни инжењер електроенергетике *
71.3.0713.0002 Дипломирани инжењер електроенергетике *
71.3.0713.0003 Дипломирани инжењер електромашинства *
71.3.0713.0004 Дипломирани инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
71.3.0713.0005 Дипломирани инжењер енергетских технологија *
71.3.0713.0006 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.4.0713.0001 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.4.0713.0002 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
72.3.0713.0001 Магистар електротехнике *
72.3.0713.0002 Магистар електротехничких наука *
72.3.0713.0003 Магистар техничких наука (електротехника и енергетика)*
72.3.0713.0004 Магистар техничких наука електротехнике *
72.3.0713.0005 Магистар техничких наука за електроенергетику *
72.3.0713.0006 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
72.3.0713.0007 Специјалиста из области електротехнике еx заштита *
72.3.0713.0008 Управљање развојем – термоенергетика *
80.3.0713.0001 Доктор електротехничких наука *
80.3.0713.0002 Доктор наука – електротехника и рачунарство (електротехника и енергетика)
80.3.0713.0003 Доктор наука електротехника и рачунарство *
80.3.0713.0004 Доктор техничких наука – научна област енергетика *
80.3.0713.0005 Доктор техничких наука – област електротехнике *
80.3.0713.0006 Доктор техничких наука електротехнике *
80.3.0713.0007 Доктор техничких наука за електроенергетику *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0714 Електроника и аутоматизација
20.2.0714.0001 Монтажер електронских склопова
20.2.0714.0002 Помоћни монтер ТТ мрежа
20.2.0714.0003 Помоћник електромеханичар ТТ уређаја
20.2.0714.0004 Помоћник монтера телекомуникационих мрежа
30.2.0714.0001 Електромеханичар даљинског управљања
30.2.0714.0002 Електромеханичар радио и ТВ уређаја
30.2.0714.0003 Електромеханичар телекомуникација
30.2.0714.0004 Монтер ТТ мрежа
40.2.0714.0001 Електротехничар аутоматике
40.2.0714.0002 Електротехничар даљинског управљања
40.2.0714.0003 Електротехничар електронике
40.2.0714.0004 Електротехничар за електронске компоненте
40.2.0714.0005 Електротехничар за комутационе системе
40.2.0714.0006 Електротехничар за системе ТТ преноса
40.2.0714.0007 Електротехничар процесног управљања
40.2.0714.0008 Електротехничар радио и видео технике
40.2.0714.0009 Електротехничар рачунара
40.2.0714.0010 Електротехничар СС постројења
40.2.0714.0011 Електротехничар телекомуникација
40.2.0714.0012 Електротехничар телекомуникационих система преноса
40.2.0714.0013 Електротехничар ТТ уређаја
40.2.0714.0014 Мехатроничар за радарске системе
40.2.0714.0015 Мехатроничар за ракетне системе
40.2.0714.0016 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
40.2.0714.0017 Техничар мехатронике
50.2.0714.0001 Електроничар за СС постројења специјалиста
50.2.0714.0002 Електроничар за железничке телекомуникације
50.2.0714.0003 Електроничар за системе ВФ веза
50.2.0714.0004 Електроничар за студијску и емисиону технику специјалиста
50.2.0714.0005 Електроничар специјалиста за медицинске уређаје
50.2.0714.0006 Електроничар специјалиста за програмску опрему
50.2.0714.0007 Електроничар специјалиста за рачунарску опрему
50.2.0714.0008 Електроничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења
50.2.0714.0009 Електротехничар за телекомуникацијске уређаје специјалиста
50.2.0714.0010 Електротехничар специјалиста за аутоматику
50.2.0714.0011 Електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације
50.2.0714.0012 Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје
50.2.0714.0013 Електротехничар специјалиста за системе преноса
50.2.0714.0014 Електротехничар специјалиста за телекомуникацијске мреже
50.2.0714.0015 Индустријски мехатроничар – специјалиста
50.2.0714.0016 Техничар специјалиста за израду телекомуникацијских каблова
61.3.0714.0001 Инжењер електронике *
61.3.0714.0002 Инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
61.3.0714.0003 Инжењер електротехнике и рачунарства *
61.3.0714.0004 Инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
61.3.0714.0005 Инжењер мехатронике
61.4.0714.0001 Ваздухопловно војни електро инжењер *
61.4.0714.0002 Електро инжењер (електроника и аутоматизација)*
61.4.0714.0003 Електротехнички инжењер железничке струке, сигнално-сигурносног смера *
61.4.0714.0004 Електротехнички инжењер железничке струке, телекомуникационог смера*
61.4.0714.0005 Електротехнички инжењер за телекомуникације *
61.4.0714.0006 Електротехнички инжењер за сигнално-сигурносну технику *
61.4.0714.0007 Инжењер електротехнике (електроника и аутоматизација)*
61.4.0714.0008 Инжењер електротехнике за електронику *
61.4.0714.0009 Инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације *
61.4.0714.0010 Инжењер за електронику *
61.4.0714.0011 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
61.4.0714.0012 Струковни инжењер мехатронике
62.3.0714.0001 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
62.3.0714.0002 Дипломирани инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
62.3.0714.0003 Дипломирани инжењер мехатронике
62.4.0714.0001 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
62.4.0714.0002 Специјалиста струковни инжењер мехатронике
71.3.0714.0001 Дипломирани војни инжењер електронике *
71.3.0714.0002 Дипломирани војни инжењер ракетне технике *
71.3.0714.0003 Дипломирани војни инжењер телекомуникација *
71.3.0714.0004 Дипломирани електротехнички инжењер *
71.3.0714.0005 Дипломирани инжењер електронике *
71.3.0714.0006 Дипломирани инжењер електротехнике (електроника и аутоматизација)*
71.3.0714.0007 Дипломирани инжењер електротехнике за електромеханику *
71.3.0714.0008 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства *
71.3.0714.0009 Дипломирани инжењер мехатронике *
71.3.0714.0010 Дипломирани инжењер телекомуникација *
71.3.0714.0011 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.3.0714.0012 Мастер инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
71.3.0714.0013 Мастер инжењер мехатронике
71.3.0714.0014 Мастер мехатронике у медицинској рехабилитацији
71.3.0714.0015 Официр везе *
71.3.0714.0016 Официр електронског извиђања и противелектронског дејства *
71.3.0714.0017 Потпоручник везе *
71.4.0714.0001 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0002 Струковни мастер инжењер (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0003 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0004 Струковни мастер инжењер мехатронике
71.4.0714.0005 Специјалиста струковни инжењер мехатронике
72.3.0714.0001 Магистар војнотехничких наука из области противелектронског обезбеђења *
72.3.0714.0002 Магистар техничких наука (електроника и аутоматизација)*
72.3.0714.0003 Магистар техничких наука за електронику *
72.3.0714.0004 Магистар техничких наука за телекомуникације *
72.3.0714.0005 Магистар техничких наука из области електротехнике и рачунарства *
72.3.0714.0006 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
72.3.0714.0007 Специјалиста инжењер мехатронике
80.3.0714.0001 Доктор војнотехничких наука из области телекомуникације *
80.3.0714.0002 Доктор наука – електротехника и рачунарство (електроника и аутоматизација)
80.3.0714.0003 Доктор наука – мехатроника
80.3.0714.0004 Доктор наука из области војних електронских система – информационе технологије *
80.3.0714.0005 Доктор наука из области војних електронских система *
80.3.0714.0006 Доктор наука из области електротехничког и рачунарског инжењерства – војноелектронско инжењерство *
80.3.0714.0007 Доктор техничких наука (електроника и аутоматизација)*
80.3.0714.0008 Доктор техничких наука електротехнике и рачунарства *
80.3.0714.0009 Доктор техничких наука за електронику *
80.3.0714.0010 Доктор техничких наука за телекомуникације *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0715 Машинство и обрада метала
20.2.0715.0001 Електрозаваривач
20.2.0715.0002 Заваривач – резач гасом
20.2.0715.0003 Израђивач белих лимова
20.2.0715.0004 Ковач металопресер
20.2.0715.0005 Лемилац
20.2.0715.0006 Манипулант у машинској обради метала
20.2.0715.0007 Манипулант у обради метала
20.2.0715.0008 Монтер хидраулике и пнеуматике
20.2.0715.0009 Оштрач алата
20.2.0715.0010 Помоћни бравар – заваривач
20.2.0715.0011 Помоћни ваљаоничар
20.2.0715.0012 Помоћни извлачилац
20.2.0715.0013 Помоћни инсталатер
20.2.0715.0014 Помоћни ковач
20.2.0715.0015 Помоћни ковач-пресер
20.2.0715.0016 Помоћни ливац
20.2.0715.0017 Помоћни ливац калупар
20.2.0715.0018 Помоћни механичар
20.2.0715.0019 Помоћни механичар-монтер
20.2.0715.0020 Помоћни обрађивач лима
20.2.0715.0021 Помоћни обрађивач метала
20.2.0715.0022 Помоћни обрађивач метала резањем
20.2.0715.0023 Помоћни термообрађивач
20.2.0715.0024 Помоћни топионичар гвожђа
20.2.0715.0025 Помоћни топионичар у производњи агломерата
20.2.0715.0026 Помоћни топионичар у производњи обојених метала
20.2.0715.0027 Помоћни топионичар у производњи сивог лива
20.2.0715.0028 Помоћни топионичар у производњи челика
20.2.0715.0029 Помоћник бравара
20.2.0715.0030 Пушкар
30.2.0715.0001 Алатничар
30.2.0715.0002 Бравар
30.2.0715.0003 Бравар-заваривач
30.2.0715.0004 Железнички бравар
30.2.0715.0005 Железнички ковач-гибњар
30.2.0715.0006 Железнички машински обрађивач метала
30.2.0715.0007 Заваривач
30.2.0715.0008 Индустријски механичар
30.2.0715.0009 Казанџија
30.2.0715.0010 Ковач
30.2.0715.0011 Ковач-пресер
30.2.0715.0012 Ливац – калупар
30.2.0715.0013 Ливац графичких легура
30.2.0715.0014 Ливачки калупар
30.2.0715.0015 Лимар
30.2.0715.0016 Машинбравар
30.2.0715.0017 Металобрусач
30.2.0715.0018 Металобушач
30.2.0715.0019 Металоглодач
30.2.0715.0020 Металоглодач НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0021 Металостругар
30.2.0715.0022 Металостругар НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0023 Механичар графичких машина
30.2.0715.0024 Механичар конфекцијских машина
30.2.0715.0025 Механичар машина дуванске индустрије
30.2.0715.0026 Механичар машина у прехрамбеној индустрији
30.2.0715.0027 Механичар медицинске и лабораторијске опреме
30.2.0715.0028 Механичар НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0029 Механичар оплемењивачких машина
30.2.0715.0030 Механичар плетачких машина
30.2.0715.0031 Механичар пољопривредних машина
30.2.0715.0032 Механичар предионичких машина
30.2.0715.0033 Механичар прецизне и мернорегулационе технике
30.2.0715.0034 Механичар радних машина
30.2.0715.0035 Механичар текстилних машина
30.2.0715.0036 Механичар ткачких машина
30.2.0715.0037 Механичар уређаја за мерење и регулацију
30.2.0715.0038 Механичар хидраулике и пнеуматике
30.2.0715.0039 Механичар-оружар
30.2.0715.0040 Обрађивач племенитих метала
30.2.0715.0041 Оператер за прераду метала
30.2.0715.0042 Оператер машинске обраде
30.2.0715.0043 Плетач металне жице
30.2.0715.0044 Прецизни механичар
30.2.0715.0045 Словоливац
30.2.0715.0046 Часовничар
40.2.0715.0001 Машински техничар за компјутерско конструисање
40.2.0715.0002 Алатничар (4. степен стручне спреме)
40.2.0715.0003 Ватростални зидар металуршких пећи
40.2.0715.0004 Машински техничар
40.2.0715.0005 Машински техничар за репаратуру
40.2.0715.0006 Машински техничар мерне и регулационе технике
40.2.0715.0007 Механичар за одржавање машина
40.2.0715.0008 Механичар за регулационе и прецизне механизме
40.2.0715.0009 Обрађивач метала резањем
40.2.0715.0010 Обрађивач ручном обрадом
40.2.0715.0011 Оператер НУ (нумерички управљаних) машина
40.2.0715.0012 Општи техничар
40.2.0715.0013 Погонски техничар – механичар за радне машине
40.2.0715.0014 Погонски техничар машинске обраде
40.2.0715.0015 Техничар за добијање метала
40.2.0715.0016 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
40.2.0715.0017 Техничар за компјутерско управљање
40.2.0715.0018 Техничар за контролу у металургији
40.2.0715.0019 Техничар за монтажу нумерички управљаних машина
40.2.0715.0020 Техничар за прераду метала
40.2.0715.0021 Техничар за роботику
40.2.0715.0022 Техничар НУ (нумерички управљаних) машина
40.2.0715.0023 Техничар хидраулике и пнеуматике
40.2.0715.0024 Техничар за дизајн у машинству
40.2.0715.0025 Техничар за индустријску роботику
50.2.0715.0001 Алатничар-специјалиста
50.2.0715.0002 Бравар- специјалиста
50.2.0715.0003 Ваљаоничар обојених метала – специјалиста
50.2.0715.0004 Ваљаоничар челика – специјалиста
50.2.0715.0005 Заваривач-специјалиста
50.2.0715.0006 Ливац обојених метала – специјалиста
50.2.0715.0007 Ливац сивог лива – специјалиста
50.2.0715.0008 Ливац челичног лива – специјалиста
50.2.0715.0009 Мајстор конфекцијских машина
50.2.0715.0010 Мајстор оплемењивачких машина
50.2.0715.0011 Мајстор плетачких машина
50.2.0715.0012 Мајстор предионичких машина
50.2.0715.0013 Мајстор ткачких машина
50.2.0715.0014 Металобрусач – специјалиста
50.2.0715.0015 Металобушач-специјалиста
50.2.0715.0016 Металоглодач-специјалиста
50.2.0715.0017 Металостругар-специјалиста
50.2.0715.0018 Механичар – оружар специјалиста
50.2.0715.0019 Механичар алатних машина-специјалиста
50.2.0715.0020 Механичар хидраулике и пнеуматике-специјалиста
50.2.0715.0021 Обрађивач метала на НУ (нумерички управљаних) машинама-специјалиста
50.2.0715.0022 Подешавач алатних машина-специјалиста
50.2.0715.0023 Прецизни механичар-специјалиста
50.2.0715.0024 Термообрађивач метала – специјалиста
50.2.0715.0025 Топионичар гвожђа и челика – специјалиста
50.2.0715.0026 Топионичар обојених метала – специјалиста
61.3.0715.0001 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-одржавање машина *
61.3.0715.0002 Инжењер индустријског инжењерства (Машинство и обрада метала)
61.3.0715.0003 Инжењер индустријског инжењерства *
61.3.0715.0004 Инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
61.3.0715.0005 Инжењер машинства *
61.3.0715.0006 Инжењер металургије
61.3.0715.0007 Инжењер технологије (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0001 Више образовање радника *
61.4.0715.0002 Виши стручни радник *
61.4.0715.0003 Виши стручни радник металске струке *
61.4.0715.0004 Инжењер машинства *
61.4.0715.0005 Инжењер машинства за машинске конструкције и механизацију *
61.4.0715.0006 Инжењер машинства за превентивно инжењерство *
61.4.0715.0007 Инжењер машинства за производно машинство *
61.4.0715.0008 Инжењер машинства за термоенергетику *
61.4.0715.0009 Инжењер металургије *
61.4.0715.0010 Инжењер производног машинства *
61.4.0715.0011 Инжењер процесног машинства *
61.4.0715.0012 Инжењер технологије (Машинство и обрада метала)*
61.4.0715.0013 Конструктор *
61.4.0715.0014 Конструктор алата *
61.4.0715.0015 Конструктор машинских система *
61.4.0715.0016 Машински инжењер *
61.4.0715.0017 Машински инжењер за грађевинску механизацију *
61.4.0715.0018 Машински инжењер за машинске конструкције и механизацију *
61.4.0715.0019 Машински инжењер за механизацију *
61.4.0715.0020 Машински инжењер за ортопедску технику *
61.4.0715.0021 Машински инжењер за производно машинство *
61.4.0715.0022 Машински инжењер за процесну технику и термотехнику *
61.4.0715.0023 Струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0024 Струковни инжењер металургије
61.4.0715.0025 Технолог производних процеса *
61.4.0715.0026 Технолог производње *
62.3.0715.0001 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Машинство и обрада метала)
62.3.0715.0002 Дипломирани инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
62.3.0715.0003 Дипломирани инжењер металургије
62.4.0715.0001 Специјалиста струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
62.4.0715.0002 Специјалиста струковни инжењер металургије
71.3.0715.0001 Дипломирани инжењер за металургију и металне материјале *
71.3.0715.0002 Дипломирани инжењер за развој – индустријско инжењерство *
71.3.0715.0003 Дипломирани инжењер за развој машинске струке *
71.3.0715.0004 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима *
71.3.0715.0005 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства *
71.3.0715.0006 Дипломирани инжењер машинства (Машинство и обрада метала)*
71.3.0715.0007 Дипломирани инжењер машинства у металургији *
71.3.0715.0008 Дипломирани инжењер машинства у рударству *
71.3.0715.0009 Дипломирани инжењер металургије *
71.3.0715.0010 Дипломирани инжењер металургије за екстрактивну металургију *
71.3.0715.0011 Дипломирани инжењер металургије за инжењерство металних материјала *
71.3.0715.0012 Дипломирани инжењер металургије за металуршко инжењерство *
71.3.0715.0013 Дипломирани инжењер металургије за прераду племенитих метала и златарство *
71.3.0715.0014 Дипломирани инжењер металургије за прерађивачку металургију *
71.3.0715.0015 Дипломирани инжењер металургије и металних материјала *
71.3.0715.0016 Дипломирани инжењер металуршког инжењерства *
71.3.0715.0017 Дипломирани инжењер прерађивачке металургије *
71.3.0715.0018 Дипломирани инжењер технологије *
71.3.0715.0019 Дипломирани машински инжењер *
71.3.0715.0020 Дипломирани машински инжењер за производно машинство *
71.3.0715.0021 Мастер инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
71.3.0715.0022 Мастер инжењер металургије
71.3.0715.0023 Мастер инжењер технологије (Машинство и обрада метала)
71.4.0715.0001 Специјалиста струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
71.4.0715.0002 Струковни мастер инжењер машинства
71.4.0715.0003 Струковни мастер инжењер металургије
72.3.0715.0001 Магистар машинских наука *
72.3.0715.0002 Магистар машинства за обраду метала *
72.3.0715.0003 Магистар металургије *
72.3.0715.0004 Магистар техничких наука (Машинство и обрада метала)*
72.3.0715.0005 Магистар техничких наука за екстрактивну металургију *
72.3.0715.0006 Магистар техничких наука за машинске конструкције *
72.3.0715.0007 Магистар техничких наука за прерађивачку металургију *
72.3.0715.0008 Магистар техничких наука за производно машинство *
72.3.0715.0009 Магистар техничких наука машинства *
72.3.0715.0010 Магистар техничких наука металургије *
72.3.0715.0011 Магистар техничких наука технологије *
72.3.0715.0012 Политехничко образовање *
72.3.0715.0013 Специјалиста инжењер машинства
72.3.0715.0014 Специјалиста инжењер металургије
72.3.0715.0015 Специјалиста за екстрактивну металургију *
72.3.0715.0016 Специјалиста за прерађивачку металургију *
72.3.0715.0017 Специјалиста из области металургија *
72.3.0715.0018 Специјалиста машинства *
72.3.0715.0019 Специјалиста техничких наука *
72.3.0715.0020 Управљање развојем – технологија одржавања *
72.3.0715.0021 Управљање развојем технологија одржавања *
80.3.0715.0001 Доктор машинства за обраду метала *
80.3.0715.0002 Доктор наука – машинско инжењерство (Машинство и обрада метала)
80.3.0715.0003 Доктор наука – металуршко инжењерство
80.3.0715.0004 Доктор наука – технолошко инжењерство (Машинство и обрада метала)
80.3.0715.0005 Доктор наука област металургија *
80.3.0715.0006 Доктор наука област технологија *
80.3.0715.0007 Доктор техничких наука – научна област машинство у рударству *
80.3.0715.0008 Доктор техничких наука (Машинство и обрада метала)*
80.3.0715.0009 Доктор техничких наука за машинске конструкције *
80.3.0715.0010 Доктор техничких наука за производно машинствo *
80.3.0715.0011 Доктор техничких наука машинства *
80.3.0715.0012 Доктор техничких наука металургије *
80.3.0715.0013 Доктор техничких наука технологије *
80.3.0715.0014 Доктор наука – техничка механика
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0716 Моторна возила, бродови и ваздухоплови
20.2.0716.0001 Аутоперач-подмазивач
20.2.0716.0002 Подмазивач-перач возила
20.2.0716.0003 Помоћни бродоградитељ
20.2.0716.0004 Помоћни машиниста – ложач
20.2.0716.0005 Помоћник аутоелектричара
20.2.0716.0006 Помоћник аутолакирера
30.2.0716.0001 Аутоелектричар
30.2.0716.0002 Аутолакирер
30.2.0716.0003 Аутолимар
30.2.0716.0004 Аутомеханичар
30.2.0716.0005 Бродоградитељ
30.2.0716.0006 Бродомеханичар
30.2.0716.0007 Бродомонтер
30.2.0716.0008 Бродоцевар
30.2.0716.0009 Механичар грађевинске и рударске механизације
30.2.0716.0010 Механичар за шинска возила
30.2.0716.0011 Механичар моторних возила
30.2.0716.0012 Механичар привредне механизације
30.2.0716.0013 Механичар шинских возила
30.2.0716.0014 Наносилац заштитних превлака на шинским возилима
30.2.0716.0015 Руковалац грађевинском механизацијом
40.2.0716.0001 Авиоелектротехничар
40.2.0716.0002 Авиомехатроничар
40.2.0716.0003 Авио-техничар
40.2.0716.0004 Авио-техничар за ваздухоплов и мотор
40.2.0716.0005 Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
40.2.0716.0006 Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
40.2.0716.0007 Бродограђевински техничар
40.2.0716.0008 Бродомашински техничар
40.2.0716.0009 Ваздухопловни машински техничар
40.2.0716.0010 Ваздухопловни механичар за структуру
40.2.0716.0011 Ваздухопловни техничар – механичар ЈРе
40.2.0716.0012 Ваздухопловни техничар- механичар за АМС
40.2.0716.0013 Ваздухопловни техничар- механичар за структуру
40.2.0716.0014 Електротехничар за електронику на возилима
40.2.0716.0015 Машински техничар моторних возила
40.2.0716.0016 Погонски техничар – механичар за моторе и возила
40.2.0716.0017 Прегледач кола -техничар техничко-колске службе
40.2.0716.0018 Техничар за одржавање мотора и возила
40.2.0716.0019 Техничар техничко-колске делатности
50.2.0716.0001 Аутоелектричар – специјалиста
50.2.0716.0002 Аутолакирер- специјалиста
50.2.0716.0003 Аутолимар – специјалиста
50.2.0716.0004 Аутомеханичар – специјалиста
50.2.0716.0005 Бродоградитељ специјалиста
50.2.0716.0006 Бродомеханичар специјалиста
50.2.0716.0007 Бродомонтер – специјалиста
50.2.0716.0008 Бродотрасер – специјалиста
50.2.0716.0009 Ваздухопловни механичар-специјалиста
50.2.0716.0010 Електроничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова
50.2.0716.0011 Електротехничар за дизалице и транспортере
50.2.0716.0012 Електротехничар специјалиста за аутоелектрику
50.2.0716.0013 Електротехничар специјалиста у ваздухопловству
50.2.0716.0014 Електротехничар у бродарству
50.2.0716.0015 Машиниста унутрашње пловидбе специјалиста
50.2.0716.0016 Механичар мотора дизел локомотива-специјалиста
50.2.0716.0017 Механичар шинских возила-специјалиста
50.2.0716.0018 Техничар техничко-колске делатности – специјалиста за железнички саобраћај
61.3.0716.0001 Инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
61.4.0716.0001 Ваздухопловно војни машински инжењер *
61.4.0716.0002 Инжењер машинства за бродоградњу *
61.4.0716.0003 Инжењер машинства за моторе и возила *
61.4.0716.0004 Инжењер пољопривредног машинства *
61.4.0716.0005 Машински инжењер железничке струке *
61.4.0716.0006 Машински инжењер за ваздухопловство – пилот *
61.4.0716.0007 Машински инжењер за друмски и градски саобраћај *
61.4.0716.0008 Машински инжењер за железничко машинство *
61.4.0716.0009 Струковни инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
62.3.0716.0001 Дипломирани инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.3.0716.0001 Дипломирани војни инжењер машинства *
71.3.0716.0002 Дипломирани војни инжењер мототехнике *
71.3.0716.0003 Дипломирани инжењер бродомашинства *
71.3.0716.0004 Дипломирани инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)*
71.3.0716.0005 Дипломирани машински инжењер за бродоградњу и металне конструкције*
71.3.0716.0006 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.3.0716.0007 Мастер инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.4.0716.0001 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
72.3.0716.0001 Магистар машинства за бродоградњу и металне конструкције *
72.3.0716.0002 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
80.3.0716.0001 Доктор наука – машинско инжењерство (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
80.3.0716.0002 Доктор наука из области војних машинских система *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0719 Инжењерство и гране инжењерства неразврстани на другом месту
61.3.0719.0001 Инжењер биомедицинског инжењерства
62.3.0719.0001 Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства
71.3.0719.0001 Мастер инжењер биомедицинског инжењерства
71.3.0719.0002 Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства *
72.3.0719.0001 Специјалиста инжењер биомедицинског инжењерства
72.3.0719.0002 Магистар наука из области биомедицинско инжењерство *
72.3.0719.0003 Магистар наука из области биомедицинско инжењерство и информатика *
72.3.0719.0004 Магистар наука из области: биомедицинско инжењерство и технологије *
80.3.0719.0001 Доктор наука – биомедицинско инжењерство
80.3.0719.0002 Доктор наука – интелигентни системи
80.3.0719.0003 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биомедицински материјали и технологије *
80.3.0719.0004 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биомедицинско инжењерство и технологије *
80.3.0719.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области биомедицинско инжењерство *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0721 Производња хране
20.2.0721.0001 Манипулант у прехрамбеној индустрији
20.2.0721.0002 Манипулант у прехрамбеној производњи
20.2.0721.0003 Месар кобасичар
20.2.0721.0004 Пекар пецива
20.2.0721.0005 Пекар финог пецива
20.2.0721.0006 Помоћни произвођач прехрамбених производа
20.2.0721.0007 Помоћни произвођач финалних производа
20.2.0721.0008 Помоћни радних у прехрамбеној индустрији
20.2.0721.0009 Прерађивач воћа и поврћа
30.2.0721.0001 Месар
30.2.0721.0002 Млинар
30.2.0721.0003 Оператер у прехрамбеној индустрији
30.2.0721.0004 Пекар
30.2.0721.0005 Пивар – оглед
30.2.0721.0006 Посластичар
30.2.0721.0007 Прерађивач дувана
30.2.0721.0008 Прерађивач млека
30.2.0721.0009 Произвођач и прерађивач дувана
30.2.0721.0010 Произвођач индустријских посластица
30.2.0721.0011 Произвођач кондиторских производа
30.2.0721.0012 Произвођач пића
30.2.0721.0013 Произвођач прехрамбених производа
30.2.0721.0014 Цревар
40.2.0721.0001 Прехрамбени техничар
40.2.0721.0002 Техничар за прераду намирница биљног порекла
40.2.0721.0003 Техничар за прераду намирница животињског порекла
40.2.0721.0004 Техничар за прехрамбену биотехнологију
50.2.0721.0001 Кондитор-специјалиста
50.2.0721.0002 Млинар-специјалиста
50.2.0721.0003 Пекар-специјалиста
50.2.0721.0004 Посластичар специјалиста
50.2.0721.0005 Прерађивач воћа и поврћа-специјалиста
50.2.0721.0006 Прерађивач меса-специјалиста
50.2.0721.0007 Прерађивач млека-специјалиста
50.2.0721.0008 Произвођач безалкохолних пића и минералне воде-специјалиста
50.2.0721.0009 Произвођач вина и жестоких пића-специјалиста
50.2.0721.0010 Произвођач слада и пива-специјалиста
50.2.0721.0011 Произвођач шећера, скроба и производа од скроба-специјалиста
50.2.0721.0012 Уљар-специјалиста
61.3.0721.0001 Инжењер технологије прехрамбеног инжењерства *
61.4.0721.0001 Инжењер за прехрамбену технологију *
61.4.0721.0002 Инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију *
61.4.0721.0003 Инжењер пољопривреде за производњу и прераду дувана *
61.4.0721.0004 Инжењер прехрамбене технологије *
61.4.0721.0005 Струковни инжењер технологије (Производња хране)
62.3.0721.0001 Дипломирани инжењер технологије (Производња хране)
62.4.0721.0001 Специјалиста струковни инжењер технологије (Производња хране)
71.3.0721.0001 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења *
71.3.0721.0002 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа*
71.3.0721.0003 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа *
71.3.0721.0004 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије *
71.3.0721.0005 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа *
71.3.0721.0006 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа *
71.3.0721.0007 Дипломирани инжењер технологије исхране *
71.3.0721.0008 Дипломирани инжењер технологије прераде дувана *
71.3.0721.0009 Дипломирани инжењер технологије прехрамбеног инжењерства *
71.3.0721.0010 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Производња хране)
71.3.0721.0011 Мастер инжењер технологије (Производња хране)
71.4.0721.0001 Струковни мастер инжењер пољопривреде (Производња хране)
71.4.0721.0002 Струковни мастер инжењер технологије (Производња хране)
72.3.0721.0001 Магистар биотехничких наука – област прехрамбено-технолошких наука биохемија у прехрамбеној технологији *
72.3.0721.0002 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија анималних производа *
72.3.0721.0003 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија биљних производа *
72.3.0721.0004 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија врења *
72.3.0721.0005 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија конзервисања *
72.3.0721.0006 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технолошка микробиологија *
72.3.0721.0007 Магистар технологије прераде дувана *
72.3.0721.0008 Специјалиста инжењер технологије
72.3.0721.0009 Специјалиста за технологију анималних производа *
72.3.0721.0010 Специјалиста за технологију врења *
72.3.0721.0011 Специјалиста за технологију конзервисања *
72.3.0721.0012 Специјалиста за технологију ратарских производа *
72.3.0721.0013 Специјалиста за технологију сточне хране и исхрану животиња *
72.3.0721.0014 Специјалиста за технолошку микробиологију *
72.3.0721.0015 Специјалиста из области микробиологија *
72.3.0721.0016 Магистар техничко-технолошких наука (Производња хране) *
80.3.0721.0001 Доктор биотехничких наука – област прехрамбено-технолошких наука *
80.3.0721.0002 Доктор наука – технолошко инжењерство (Производња хране)
80.3.0721.0003 Доктор прехрамбене технологије *
80.3.0721.0004 Доктор технологије прераде дувана *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0722 Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)
20.2.0722.0001 Бачвар
20.2.0722.0002 Галантериста (шумарство и обрада дрвета)
20.2.0722.0003 Израђивач елемената дрвених подних облога
20.2.0722.0004 Израђивач опека, црепа и цеви
20.2.0722.0005 Израђивач паркета
20.2.0722.0006 Израђивач производа од плуте
20.2.0722.0007 Израђивач рамова
20.2.0722.0008 Израђивач цигле и црепа
20.2.0722.0009 Израђивач четки
20.2.0722.0010 Манипулант у преради дрвета
20.2.0722.0011 Паркетар
20.2.0722.0012 Помоћни гумар
20.2.0722.0013 Помоћни израђивач хемијских производа
20.2.0722.0014 Помоћни израђивач целулозе и папира
20.2.0722.0015 Помоћни наносилац заштитних превлака
20.2.0722.0016 Помоћни радник у дрвопрерађивачкој индустрији
20.2.0722.0017 Помоћни радник у индустрији грађевинског материјала
20.2.0722.0018 Помоћни радник у примарној обради дрвета
20.2.0722.0019 Помоћни радник у финалној обради дрвета
20.2.0722.0020 Помоћни стаклар
20.2.0722.0021 Помоћник ватросталца
20.2.0722.0022 Помоћник израђивача
20.2.0722.0023 Помоћник обрађивача стакла
20.2.0722.0024 Помоћник столара
20.2.0722.0025 Прерађивач пластичних маса
20.2.0722.0026 Ролетнар
20.2.0722.0027 Четкар
30.2.0722.0001 Ватросталац
30.2.0722.0002 Вулканизер
30.2.0722.0003 Гумар
30.2.0722.0004 Дувач стакла
30.2.0722.0005 Израђивач у индустрији грађевинских материјала
30.2.0722.0006 Израђивач грађевинских материјала
30.2.0722.0007 Израђивач гумене обуће
30.2.0722.0008 Израђивач гумене техничке робе
30.2.0722.0009 Израђивач дрвне галантерије
30.2.0722.0010 Израђивач елемената дрвених подних облога
30.2.0722.0011 Израђивач пнеуматике
30.2.0722.0012 Израђивач целулозе и папира
30.2.0722.0013 Картонажер
30.2.0722.0014 Механичар оптике
30.2.0722.0015 Оператер за израду намештаја
30.2.0722.0016 Оптичар
30.2.0722.0017 Пиротехничар
30.2.0722.0018 Пластичар
30.2.0722.0019 Помоћник картонажера
30.2.0722.0020 Прерађивач пластичних маса (3. степен стручне спреме)
30.2.0722.0021 Произвођач примарних производа од дрвета
30.2.0722.0022 Произвођач финалних производа од дрвета
30.2.0722.0023 Стаклар
30.2.0722.0024 Стаклар машиниста
30.2.0722.0025 Стаклогравер (3. степен стручне спреме)
30.2.0722.0026 Стаклорезац
30.2.0722.0027 Столар
30.2.0722.0028 Столар железничког ентеријера
40.2.0722.0001 Техничар за полимере
40.2.0722.0002 Техничар за примарну обраду дрвета
40.2.0722.0003 Техничар за финалну обраду дрвета
40.2.0722.0004 Техничар у индустрији неметала
50.2.0722.0001 Дрвомоделар-специјалиста
50.2.0722.0002 Оператер неорганске хемијске технологије
50.2.0722.0003 Оператер органске хемијске технологије
50.2.0722.0004 Оператер у индустрији керамике
50.2.0722.0005 Оператер у индустрији полимера
50.2.0722.0006 Оператер у индустрији стакла
50.2.0722.0007 Оператер у индустрији целулозе и папира
50.2.0722.0008 Организатор процеса примарне обраде дрвета
50.2.0722.0009 Организатор процеса финалне обраде дрвета
50.2.0722.0010 Пиротехничар – специјалиста
50.2.0722.0011 Произвођач фурнира и плоча-специјалиста
50.2.0722.0012 Руковалац машинама у примарној обради-специјалиста
50.2.0722.0013 Столар-специјалиста
50.2.0722.0014 Хидротехничар дрвета
61.3.0722.0001 Инжењер технологије за производњу папира *
61.3.0722.0002 Инжењер технологије за производњу пластичних маса и гуме *
61.4.0722.0001 Инжењер технологије за полимере (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))*
61.4.0722.0002 Струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета
61.4.0722.0003 Инжењер технологије прераде и обраде дрвета *
61.4.0722.0004 Инжењер технологије полимера *
62.3.0722.0001 Дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета
62.3.0722.0002 Дипломирани инжењер технологије (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
71.3.0722.0001 Дипломирани инжењер за технологију гуме и пластике *
71.3.0722.0002 Дипломирани инжењер прераде дрвета *
71.3.0722.0003 Дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета *
71.3.0722.0004 Дипломирани инжењер технологије стакла *
71.3.0722.0005 Дипломирани инжењер технологије целулозе и папира *
71.3.0722.0006 Дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета *
71.3.0722.0007 Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета *
71.3.0722.0008 Мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета
71.3.0722.0009 Мастер инжењер технологије (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
72.3.0722.0001 Магистар дрвне индустрије *
72.3.0722.0002 Магистар за прераду дрвета *
72.3.0722.0003 Магистар наука за дрвну индустрију *
72.3.0722.0004 Магистар наука за обраду дрвета *
72.3.0722.0005 Магистар наука за прераду дрвета *
72.3.0722.0006 Магистар наука из области обраде дрвета *
72.3.0722.0007 Магистар наука из области прераде дрвета *
72.3.0722.0008 Магистар техничких наука за технологију гуме и пластике *
72.3.0722.0009 Магистар техничких наука за технологију стакла *
72.3.0722.0010 Магистар техничких наука за технологију целулозе и папира *
72.3.0722.0011 Магистар шумарских наука из области обраде дрвета *
72.3.0722.0012 Магистар шумарских наука из области прераде дрвета *
72.3.0722.0013 Магистар техничко-технолошких наука (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)) *
80.3.0722.0001 Доктор наука – технолошко инжењерство (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
80.3.0722.0002 Доктор наука из области прераде дрвета *
80.3.0722.0003 Доктор техничких наука за технологију гуме и пластике *
80.3.0722.0004 Доктор техничких наука за технологију стакла *
80.3.0722.0005 Доктор техничких наука за технологију целулозе и папира *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0723 Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа)
20.2.0723.0001 Бојач и штампар плетенина
20.2.0723.0002 Израђивач капа
20.2.0723.0003 Израђивач рукавица
20.2.0723.0004 Израђивач текстилне галантерије
20.2.0723.0005 Кројач женске одеће
20.2.0723.0006 Кројач мушке одеће
20.2.0723.0007 Помоћни израђивач горњих делова обуће
20.2.0723.0008 Помоћни израђивач доњих делова обуће
20.2.0723.0009 Помоћни израђивач кожне галантерије и рукавица
20.2.0723.0010 Помоћни кожарски радник
20.2.0723.0011 Помоћни конфекционар
20.2.0723.0012 Помоћни конфекционар коже и крзна
20.2.0723.0013 Помоћни оплемењивач
20.2.0723.0014 Помоћни плетач
20.2.0723.0015 Помоћни прелац
20.2.0723.0016 Помоћни прерађивач коже и крзна
20.2.0723.0017 Помоћни радник у тапетарији
20.2.0723.0018 Помоћни текстилни радник
20.2.0723.0019 Помоћни ткач
20.2.0723.0020 Помоћник тапетара
20.2.0723.0021 Прерађивач коже и крзна
20.2.0723.0022 Шивач рубља
20.2.0723.0023 Шивач текстила
20.2.0723.0024 Кожарско-крзнарски манипулант
20.2.0723.0025 Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије
30.2.0723.0001 Галантеријски радник
30.2.0723.0002 Галантериста (текстилство и кожарство)
30.2.0723.0003 Израђивач горњих делова обуће
30.2.0723.0004 Израђивач доњих делова обуће
30.2.0723.0005 Израђивач кожне галантерије и рукавица
30.2.0723.0006 Индустријски кројач
30.2.0723.0007 Кожарски и крзнарски радник
30.2.0723.0008 Конфекцијски шивач
30.2.0723.0009 Конфекционар
30.2.0723.0010 Конфекционар коже и крзна
30.2.0723.0011 Конфекционар-кројач
30.2.0723.0012 Кројач
30.2.0723.0013 Кројач женске одеће (3. степен стручне спреме)
30.2.0723.0014 Кројач мушке одеће (3. степен стручне спреме)
30.2.0723.0015 Модни кројач
30.2.0723.0016 Обућар
30.2.0723.0017 Обућарски радник
30.2.0723.0018 Оплемењивач
30.2.0723.0019 Плетач
30.2.0723.0020 Помоћник шивача обуће
30.2.0723.0021 Прелац
30.2.0723.0022 Прерађивач коже и крзна (3. степен стручне спреме)
30.2.0723.0023 Тапетар
30.2.0723.0024 Тапетар железничког ентеријера
30.2.0723.0025 Тапетар-декоратер
30.2.0723.0026 Текстилни радник
30.2.0723.0027 Ткач
30.2.0723.0028 Хемијски чистач и бојач
30.2.0723.0029 Шивач обуће
40.2.0723.0001 Кожарски техничар
40.2.0723.0002 Конфекцијски техничар
40.2.0723.0003 Конфекционар текстила
40.2.0723.0004 Моделар одеће
40.2.0723.0005 Текстилни техничар
40.2.0723.0006 Техничар моделар одеће
40.2.0723.0007 Техничар конфекционар
40.2.0723.0008 Техничар моделар коже
50.2.0723.0001 Специјалиста – галантериста
50.2.0723.0002 Специјалиста – конфекционар коже и крзна
50.2.0723.0003 Специјалиста – моделар галантерије
50.2.0723.0004 Специјалиста – моделар кожне и крзнене одеће
50.2.0723.0005 Специјалиста – моделар обуће
50.2.0723.0006 Специјалиста – моделар одеће
50.2.0723.0007 Специјалиста – обућар
50.2.0723.0008 Специјалиста галантерски радник
50.2.0723.0009 Специјалиста кожарски и крзнарски радник
50.2.0723.0010 Специјалиста коже и крзна
50.2.0723.0011 Специјалиста обућарски радник
50.2.0723.0012 Специјалиста оплемењивања
50.2.0723.0013 Специјалиста плетења
50.2.0723.0014 Специјалиста предења
50.2.0723.0015 Специјалиста ткања
50.2.0723.0016 Специјалиста у производњи одеће
50.2.0723.0017 Тапетар-декоратер-специјалиста
50.2.0723.0018 Текстилни радник – специјалиста
61.3.0723.0001 Инжењер текстилства и дизајна
61.3.0723.0002 Инжењер технологије дизајна и пројектовања текстилних производа *
61.3.0723.0003 Инжењер технологије за галантерију и конфекцију *
61.3.0723.0004 Инжењер технологије за израду обуће *
61.3.0723.0005 Инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна *
61.3.0723.0006 Инжењер технологије за прераду коже *
61.3.0723.0007 Инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна *
61.3.0723.0008 Инжењер технологије текстилног инжењерства *
61.4.0723.0001 Инжењер текстила за механичке технологије *
61.4.0723.0002 Инжењер текстила за технологије оплемењивања *
61.4.0723.0003 Инжењер текстила за технологију одеће *
61.4.0723.0004 Инжењер текстила, моделар-конструктор *
61.4.0723.0005 Инжењер текстилне конфекције *
61.4.0723.0006 Инжењер текстилне технологије *
61.4.0723.0007 Инжењер технологије за механичку обраду текстила *
61.4.0723.0008 Инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна *
61.4.0723.0009 Инжењер технологије за текстилну конфекцију *
61.4.0723.0010 Струковни инжењер текстилства и дизајна
61.4.0723.0011 Струковни инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
61.4.0723.0012 Текстилни инжењер *
61.4.0723.0013 Текстилни инжењер за механичке технологије *
61.4.0723.0014 Текстилни инжењер за одевну технологију *
61.4.0723.0015 Текстилни инжењер за технологију оплемењивања текстила *
61.4.0723.0016 Текстилни инжењер механички смер *
61.4.0723.0017 Текстилни инжењер моделар конструктор *
61.4.0723.0018 Текстилни инжењер смер дизајн текстила и моделовање одеће *
61.4.0723.0019 Текстилни инжењер смер конфекцијски *
61.4.0723.0020 Текстилни инжењер смер оплемењивање текстила *
61.4.0723.0021 Текстилни инжењер смер предионичарско-плетачки *
61.4.0723.0022 Текстилни инжењер смер предионичарско-ткачки *
61.4.0723.0023 Текстилни инжењер смер текстилно одевни *
61.4.0723.0024 Текстилни инжењер смер трикотажно конфекцијски *
62.3.0723.0001 Дипломирани инжењер текстилства и дизајна
62.3.0723.0002 Дипломирани инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
62.4.0723.0001 Специјалиста струковни дизајнер (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
62.4.0723.0002 Специјалиста струковни инжењер текстилства и дизајна
62.4.0723.0003 Специјалиста струковни инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
71.3.0723.0001 Дипломирани инжењер етнологије текстилног инжењерства *
71.3.0723.0002 Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно машинске струке *
71.3.0723.0003 Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство *
71.3.0723.0004 Дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа *
71.3.0723.0005 Дипломирани инжењер текстилне технологије *
71.3.0723.0006 Дипломирани инжењер текстилно машинске струке *
71.3.0723.0007 Дипломирани инжењер текстилног инжењерства *
71.3.0723.0008 Дипломирани инжењер текстилног инжењерства информатичке струке *
71.3.0723.0009 Дипломирани инжењер текстилства и дизајна *
71.3.0723.0010 Дипломирани инжењер технологије дизајна и пројектовања текстилних производа *
71.3.0723.0011 Дипломирани инжењер технологије за кожу и крзно *
71.3.0723.0012 Дипломирани инжењер технологије за производњу одеће *
71.3.0723.0013 Дипломирани инжењер технологије прераде коже *
71.3.0723.0014 Дипломирани инжењер технологије текстилно инжењерство *
71.3.0723.0015 Дипломирани инжењер технологије текстилства *
71.3.0723.0016 Дипломирани текстилни инжењер – менаџмент у текстилу *
71.3.0723.0017 Дипломирани текстилни инжењер *
71.3.0723.0018 Дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће *
71.3.0723.0019 Дипломирани текстилни инжењер за конструкцију одеће *
71.3.0723.0020 Мастер инжењер текстилства и дизајна
71.3.0723.0021 Мастер инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
71.4.0723.0001 Струковни мастер инжењер текстилства и дизајна
71.4.0723.0002 Струковни мастер инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
72.3.0723.0001 Магистар техничких наука за производњу одеће *
72.3.0723.0002 Магистар техничких наука за текстилно инжењерство *
72.3.0723.0003 Магистар техничких наука за технологију коже и крзна *
72.3.0723.0004 Магистар техничких наука за технологију прераде коже *
72.3.0723.0005 Магистар техничких наука за технологију текстилства *
72.3.0723.0006 Магистар техничких наука текстилне технологије *
72.3.0723.0007 Механичке текстилне технологије *
72.3.0723.0008 Одевна технологија *
72.3.0723.0009 Специјалиста инжењер текстилства и дизајна
72.3.0723.0010 Специјалиста текстилно-машинског инжењерства *
80.3.0723.0001 Доктор техничких наука за производњу одеће *
80.3.0723.0002 Доктор техничких наука за технологију коже и крзна *
80.3.0723.0003 Доктор техничких наука за технологију прераде коже *
80.3.0723.0004 Доктор техничких наука за технологију текстилства *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0724 Рударство и припрема минералних сировина
20.2.0724.0001 Помоћни рудар
30.2.0724.0001 Геобушач
30.2.0724.0002 Извлачилац
30.2.0724.0003 Руковалац механизацијом у припреми минералних сировина
30.2.0724.0004 Термообрађивач метала
30.2.0724.0005 Топионичар обојених метала
30.2.0724.0006 Ваљаоничар
30.2.0724.0007 Електролизер
30.2.0724.0008 Ливац
30.2.0724.0009 Ливачки моделар
30.2.0724.0010 Минер
30.2.0724.0011 Рудар у подземној експлоатацији
30.2.0724.0012 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији
30.2.0724.0013 Руковалац механизацијом у подземној експлоатацији
30.2.0724.0014 Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса
30.2.0724.0015 Топионичар гвожђа и челика
40.2.0724.0001 Рударски техничар за припрему минералних сировина
40.2.0724.0002 Рударски техничар
50.2.0724.0001 Организатор геобушења
50.2.0724.0002 Минер – специјалиста
50.2.0724.0003 Организатор истраживања и производње нафте и гаса – специјалиста
50.2.0724.0004 Организатор површинске експлоатације – специјалиста
50.2.0724.0005 Организатор подземне експлоатације – специјалиста
50.2.0724.0006 Организатор припреме минералних сировина – специјалиста
50.2.0724.0007 Руковалац багера и булдожера – специјалиста
50.2.0724.0008 Руковалац извозног постројења – специјалиста
50.2.0724.0009 Руковалац комбајном и хидрауличном подградом – специјалиста
61.3.0724.0001 Инжењер рударства
61.4.0724.0001 Струковни инжењер рударства
62.3.0724.0001 Дипломирани инжењер рударства
62.3.0724.0002 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса
62.4.0724.0001 Специјалиста струковни инжењер рударства
71.3.0724.0001 Дипломирани инжењер рударства *
71.3.0724.0002 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију лежишта минералних сировина *
71.3.0724.0003 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију нафте и земног гаса *
71.3.0724.0004 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина *
71.3.0724.0005 Дипломирани инжењер рударства за механизацију у рударству *
71.3.0724.0006 Дипломирани инжењер рударства за минералне и рециклажне технологије *
71.3.0724.0007 Дипломирани инжењер рударства за одржавање и експлоатацију механизације у рударству *
71.3.0724.0008 Дипломирани инжењер рударства за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина *
71.3.0724.0009 Дипломирани инжењер рударства за подземну експлоатацију лежишта и израду подземних просторија *
71.3.0724.0010 Дипломирани инжењер рударства за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина и израду подземних просторија *
71.3.0724.0011 Дипломирани инжењер рударства за припрему минералних сировина *
71.3.0724.0012 Дипломирани инжењер рударства за рударска мерења *
71.3.0724.0013 Дипломирани инжењер рударства смера за експлоатацију нафте и гаса *
71.3.0724.0014 Дипломирани инжењер рударства смера за израду подземних просторија *
71.3.0724.0015 Дипломирани инжењер рударства смера за машинство у рударству *
71.3.0724.0016 Дипломирани инжењер рударства смера за површинску експлоатацију минералних сировина *
71.3.0724.0017 Дипломирани инжењер рударства смера за подземну експлоатацију минералних сировина *
71.3.0724.0018 Дипломирани инжењер рударства смера за припрему минералних сировина*
71.3.0724.0019 Дипломирани инжењер рударства смера за рударска мерења *
71.3.0724.0020 Мастер инжењер рударства
71.4.0724.0001 Струковни мастер инжењер рударства
72.3.0724.0001 Магистар нафтнорударске технологије *
72.3.0724.0002 Магистар рударске струке област вентилација и техничка заштита *
72.3.0724.0003 Магистар рударске струке област израда подземних просторија *
72.3.0724.0004 Магистар рударске струке област машинство у рударству и енергетика *
72.3.0724.0005 Магистар рударске струке област механика стена *
72.3.0724.0006 Магистар рударске струке област подземна експлоатација лежишта *
72.3.0724.0007 Магистар рударске струке област припрема минералних сировина *
72.3.0724.0008 Магистар рударске струке област рударска мерења *
72.3.0724.0009 Магистар рударске струке област технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0010 Магистар рударске струке област технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0011 Магистар рударске струке област транспорт и извоз *
72.3.0724.0012 Магистар рударства *
72.3.0724.0013 Магистар техничких наука за површинску експлоатацију *
72.3.0724.0014 Магистар техничких наука за подземну експлоатацију и израду подземних просторија *
72.3.0724.0015 Магистар техничких наука за припрему минералних сировина *
72.3.0724.0016 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0017 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил израда подземних просторија *
72.3.0724.0018 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил механика стена *
72.3.0724.0019 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0020 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил површинска експлоатације лежишта *
72.3.0724.0021 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил припрема минералних сировина *
72.3.0724.0022 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил рударска мерења *
72.3.0724.0023 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0024 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0025 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0026 Магистар техничких наука рударства *
72.3.0724.0027 Магистар техничких наука у области рударства, смер: бушење и минирање *
72.3.0724.0028 Магистар техничких наука у области рударства, смер: вентилација и одводњавање *
72.3.0724.0029 Магистар техничких наука у области рударства, смер: екологија у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0030 Магистар техничких наука у области рударства, смер: експлоатација лежишта флуида *
72.3.0724.0031 Магистар техничких наука у области рударства, смер: енергетика примарних сировина *
72.3.0724.0032 Магистар техничких наука у области рударства, смер: заштита животне средине при транспорту минералних сировина *
72.3.0724.0033 Магистар техничких наука у области рударства, смер: заштита животне средине у рударству *
72.3.0724.0034 Магистар техничких наука у области рударства, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0035 Магистар техничких наука у области рударства, смер: информатика у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0036 Магистар техничких наука у области рударства, смер: менаџмент у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0037 Магистар техничких наука у области рударства, смер: механизација у рударству *
72.3.0724.0038 Магистар техничких наука у области рударства, смер: механика стена *
72.3.0724.0039 Магистар техничких наука у области рударства, смер: одводњавање површинских копова *
72.3.0724.0040 Магистар техничких наука у области рударства, смер: припрема и транспорт флуида *
72.3.0724.0041 Магистар техничких наука у области рударства, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0042 Магистар техничких наука у области рударства, смер: пројектовање површинских копова *
72.3.0724.0043 Магистар техничких наука у области рударства, смер: разрада лежишта флуида *
72.3.0724.0044 Магистар техничких наука у области рударства, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0045 Магистар техничких наука у области рударства, смер: системи аутоматског управљања у рударству *
72.3.0724.0046 Магистар техничких наука у области рударства, смер: стратешка истраживања у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0047 Магистар техничких наука у области рударства, смер: техничка заштита *
72.3.0724.0048 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0049 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0050 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологије бушења *
72.3.0724.0051 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологије заштите животне средине *
72.3.0724.0052 Магистар техничких наука у области рударства, смер: транспорт и извоз у рударству *
72.3.0724.0053 Магистар техничких наука у области рударство, смер: вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0054 Магистар техничких наука у области рударство, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0055 Магистар техничких наука у области рударство, смер: механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0056 Магистар техничких наука у области рударство, смер: механика стена *
72.3.0724.0057 Магистар техничких наука у области рударство, смер: површинска експлоатација лежишта *
72.3.0724.0058 Магистар техничких наука у области рударство, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0059 Магистар техничких наука у области рударство, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0060 Магистар техничких наука у области рударство, смер: технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0061 Магистар техничких наука у области рударство, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0062 Магистар техничких наука у области рударство, смер: транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0063 Специјалиста инжењер рударства
72.3.0724.0064 Специјалиста за експлоатацију лежишта минералних сировина *
72.3.0724.0065 Специјалиста за припрему минералних сировина *
72.3.0724.0066 Специјалиста област рударство, смер: бушење и минирање *
72.3.0724.0067 Специјалиста област рударство, смер: вентилација и одводњавање *
72.3.0724.0068 Специјалиста област рударство, смер: вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0069 Специјалиста област рударство, смер: екологија у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0070 Специјалиста област рударство, смер: експлоатација лежишта флуида *
72.3.0724.0071 Специјалиста област рударство, смер: енергетика примарних сировина *
72.3.0724.0072 Специјалиста област рударство, смер: заштита животне средине при транспорту минералних сировина *
72.3.0724.0073 Специјалиста област рударство, смер: заштита животне средине у рударству*
72.3.0724.0074 Специјалиста област рударство, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0075 Специјалиста област рударство, смер: информатика у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0076 Специјалиста област рударство, смер: менаџмент у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0077 Специјалиста област рударство, смер: механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0078 Специјалиста област рударство, смер: механизација у рударству *
72.3.0724.0079 Специјалиста област рударство, смер: механика стена *
72.3.0724.0080 Специјалиста област рударство, смер: одводњавање површинских копова *
72.3.0724.0081 Специјалиста област рударство, смер: површинска експлоатација лежишта *
72.3.0724.0082 Специјалиста област рударство, смер: припрема и транспорт флуида *
72.3.0724.0083 Специјалиста област рударство, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0084 Специјалиста област рударство, смер: пројектовање површинских копова *
72.3.0724.0085 Специјалиста област рударство, смер: разрада лежишта флуида *
72.3.0724.0086 Специјалиста област рударство, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0087 Специјалиста област рударство, смер: системи аутоматског управљања у рударству *
72.3.0724.0088 Специјалиста област рударство, смер: стратешка истраживања у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0089 Специјалиста област рударство, смер: техничка заштита *
72.3.0724.0090 Специјалиста област рударство, смер: технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0091 Специјалиста област рударство, смер: технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0092 Специјалиста област рударство, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0093 Специјалиста област рударство, смер: технологије бушења *
72.3.0724.0094 Специјалиста област рударство, смер: технологије заштите животне средине *
72.3.0724.0095 Специјалиста област рударство, смер: транспорт и извоз у рударству *
72.3.0724.0096 Специјалиста област рударство, смер: транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0097 Специјалиста рударске струке област вентилација и техничка заштита *
72.3.0724.0098 Специјалиста рударске струке област израда подземних просторија *
72.3.0724.0099 Специјалиста рударске струке област машинство у рударству и енергетика *
72.3.0724.0100 Специјалиста рударске струке област механика стена *
72.3.0724.0101 Специјалиста рударске струке област подземна експлоатација лежишта *
72.3.0724.0102 Специјалиста рударске струке област припрема минералних сировина *
72.3.0724.0103 Специјалиста рударске струке област рударска мерења *
72.3.0724.0104 Специјалиста рударске струке област технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0105 Специјалиста рударске струке област технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0106 Специјалиста рударске струке област транспорт и извоз *
80.3.0724.0001 Доктор наука – рударско инжењерство
80.3.0724.0002 Доктор наука област рударство *
80.3.0724.0003 Доктор нафтнорударске технологије *
80.3.0724.0004 Доктор техничких наука – научна област вентилација *
80.3.0724.0005 Доктор техничких наука – научна област израда подземних просторија *
80.3.0724.0006 Доктор техничких наука – научна област механика стена *
80.3.0724.0007 Доктор техничких наука – научна област површинска експлоатација лежишта *
80.3.0724.0008 Доктор техничких наука – научна област подземна експлоатација лежишта *
80.3.0724.0009 Доктор техничких наука – научна област припрема минералних сировина *
80.3.0724.0010 Доктор техничких наука – научна област рударска мерења *
80.3.0724.0011 Доктор техничких наука – научна област рударство *
80.3.0724.0012 Доктор техничких наука – научна област технологија и експлоатација нафте и гаса *
80.3.0724.0013 Доктор техничких наука – научна област транспорт и извоз *
80.3.0724.0014 Доктор техничких наука рударства *
80.3.0724.0015 Доктор техничких наука у области рударства *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
073 Архитектура и грађевинарство
0731 Архитектура и урбанизам
40.2.0731.0001 Архитектонски техничар
40.2.0731.0002 Геодетски техничар – геометар
40.2.0731.0003 Техничар пејзажне архитектуре
50.2.0731.0001 Геодетски техничар – геометар специјалиста за комасацију и арондацију
50.2.0731.0002 Геодетски техничар – геометар специјалиста за премер и катастар непокретности
50.2.0731.0003 Геодетски техничар – геометар специјалиста за примењену геодезију
50.2.0731.0004 Геодетски техничар за комасацију и арондацију
50.2.0731.0005 Геодетски техничар за премер и катастар непокретности
50.2.0731.0006 Грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове
50.2.0731.0007 Организатор процеса озелењавања
50.2.0731.0008 Техничар за архитектонско урбанистичко и просторно пројeктовање
50.2.0731.0009 Техничар за пејзажну архитектуру – специјалиста
61.3.0731.0001 Инжењер архитектуре
61.3.0731.0002 Инжењер пејзажне архитектуре
61.3.0731.0003 Просторни планер
61.4.0731.0001 Инжењер архитектуре *
61.4.0731.0002 Струковни инжењер архитектуре
61.4.0731.0003 Струковни инжењер пејзажне архитектуре
62.3.0731.0001 Дипломирани инжењер архитектуре
62.3.0731.0002 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
62.3.0731.0003 Дипломирани инжењер урбанизма
62.3.0731.0004 Дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја
62.3.0731.0005 Дипломирани просторни планер
62.4.0731.0001 Специјалиста струковни инжењер архитектуре
62.4.0731.0002 Специјалиста струковни инжењер пејзажне архитектуре
71.3.0731.0001 Дипломирани архитекта *
71.3.0731.0002 Дипломирани инжењер архитектуре *
71.3.0731.0003 Дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству *
71.3.0731.0004 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре *
71.3.0731.0005 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре *
71.3.0731.0006 Дипломирани инжењер урбанизма *
71.3.0731.0007 Дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја *
71.3.0731.0008 Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру *
71.3.0731.0009 Дипломирани просторни планер *
71.3.0731.0010 Мастер инжењер архитектуре
71.3.0731.0011 Мастер инжењер пејзажне архитектуре
71.3.0731.0012 Мастер инжењер урбанизма
71.3.0731.0013 Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја
71.3.0731.0014 Мастер просторни планер
71.4.0731.0001 Струковни мастер инжењер архитектуре
72.3.0731.0001 Магистар архитектонских и урбанистичких наука *
72.3.0731.0002 Магистар архитектуре *
72.3.0731.0003 Магистар наука за пејзажну архитектуру *
72.3.0731.0004 Магистар наука из области пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0005 Магистар наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре *
72.3.0731.0006 Магистар пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0007 Магистар просторног планирања *
72.3.0731.0008 Магистар техничких наука архитектуре *
72.3.0731.0009 Магистар техничких наука из области архитектуре *
72.3.0731.0010 Магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма *
72.3.0731.0011 Магистар шумарских наука из области пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0012 Специјалиста инжењер архитектуре
72.3.0731.0013 Специјалиста инжењер пејзажне архитектуре
72.3.0731.0014 Специјалиста инжењер урбанизма и регионалног развоја
72.3.0731.0015 Специјалиста просторни планер
72.3.0731.0016 Специјалиста урбане обнове
72.3.0731.0017 Специјалиста из области просторно планирање *
72.3.0731.0018 Специјалиста просторног планирања *
80.3.0731.0001 Доктор архитектонских наука *
80.3.0731.0002 Доктор архитектуре *
80.3.0731.0003 Доктор наука – архитектура
80.3.0731.0004 Доктор наука – архитектура и урбанизам
80.3.0731.0005 Доктор наука – просторно планирање
80.3.0731.0006 Доктор наука из области пејзажне архитектуре *
80.3.0731.0007 Доктор наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре *
80.3.0731.0008 Доктор просторног планирања *
80.3.0731.0009 Доктор техничких наука архитектуре *
80.3.0731.0010 Доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
073 Архитектура и грађевинарство
0732 Грађевинарство
20.2.0732.0001 Помоћни грађевински радник за инсталатерске и завршне радове
20.2.0732.0002 Помоћни грађевински радник за основне радове
20.2.0732.0003 Бунарџија
20.2.0732.0004 Калдрмар – путар
20.2.0732.0005 Молер
20.2.0732.0006 Молерско фарбарски манипулант
20.2.0732.0007 Пећар
20.2.0732.0008 Подополагач
20.2.0732.0009 Помоћни грађевински радник
20.2.0732.0010 Помоћни зидар са ватросталним материјалима
20.2.0732.0011 Помоћни изолатор – асфалтер
20.2.0732.0012 Помоћни каменорезац – клесар
20.2.0732.0013 Помоћни керамирач – пећар – терацер
20.2.0732.0014 Помоћни минер
20.2.0732.0015 Помоћни монтажер – утезач
20.2.0732.0016 Помоћни тесар
20.2.0732.0017 Помоћник водоинсталатера
20.2.0732.0018 Помоћник керамичара
20.2.0732.0019 Помоћник молера
20.2.0732.0020 Помоћник подополагача
20.2.0732.0021 Путар
20.2.0732.0022 Руковалац једноставним грађевинским машинама
30.2.0732.0001 Армирач-бетонирац
30.2.0732.0002 Водоинсталатер
30.2.0732.0003 Вођа пружних радова
30.2.0732.0004 Грађевински лаборант
30.2.0732.0005 Декоратер зидних површина
30.2.0732.0006 Зидар ватросталним материјалима
30.2.0732.0007 Зидар-фасадер
30.2.0732.0008 Изолатер-асфалтер
30.2.0732.0009 Инсталатер
30.2.0732.0010 Инсталатер водовода и канализације
30.2.0732.0011 Каменорезац – клесар
30.2.0732.0012 Керамичар-терацер-пећар
30.2.0732.0013 Кровопокривач
30.2.0732.0014 Молеро-фарбар
30.2.0732.0015 Монтажер-утезач
30.2.0732.0016 Монтер суве градње
30.2.0732.0017 Оператер завршних грађевинских радова
30.2.0732.0018 Оператер основних грађевинских радова
30.2.0732.0019 Подополагач (3. степен стручне спреме)
30.2.0732.0020 Полагач облога
30.2.0732.0021 Руковалац машинама за пружне радове
30.2.0732.0022 Тесар
30.2.0732.0023 Хидрограђевинар
30.2.0732.0024 Зидар
30.2.0732.0025 Керамичар
40.2.0732.0001 Техничар за одржавање објеката
40.2.0732.0002 Грађевински техничар
40.2.0732.0003 Грађевински техничар за високоградњу
40.2.0732.0004 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
40.2.0732.0005 Грађевински техничар за нискоградњу
40.2.0732.0006 Грађевински техничар за хидроградњу
40.2.0732.0007 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова
40.2.0732.0008 Извођач основних грађевинских радова
40.2.0732.0009 Техничар керамичар
40.2.0732.0010 Техничар за грађење и одржавање железничких пруга
50.2.0732.0001 Армирач мајстор
50.2.0732.0002 Бетонирац мајстор
50.2.0732.0003 Грађевински гипсар мајстор
50.2.0732.0004 Грађевински керамичар мајстор
50.2.0732.0005 Грађевински оператер за геотехнику и фундирање
50.2.0732.0006 Грађевински техничар за водовод и канализацију
50.2.0732.0007 Грађевински техничар калкулант
50.2.0732.0008 Грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију
50.2.0732.0009 Грађевински техничар специјалиста за геотехнику и фундирање
50.2.0732.0010 Грађевински техничар специјалиста за префабриковану градњу
50.2.0732.0011 Грађевински техничар специјалиста калкулант
50.2.0732.0012 Декоратер зидних површина-мајстор
50.2.0732.0013 Зидар индустријских агрегата ватросталним материјалима
50.2.0732.0014 Зидар мајстор
50.2.0732.0015 Изолатер
50.2.0732.0016 Изолатер мајстор
50.2.0732.0017 Каменорезац мајстор
50.2.0732.0018 Мајстор за грађевинску механизацију
50.2.0732.0019 Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације
50.2.0732.0020 Молер – фарбар мајстор
50.2.0732.0021 Монтер стаклених елемената мајстор
50.2.0732.0022 Подополагач мајстор
50.2.0732.0023 Полагач облога-мајстор
50.2.0732.0024 Пословођа за високоградњу
50.2.0732.0025 Пословођа за грађевинска постројења
50.2.0732.0026 Пословођа за грађевинска постројења и хидроградњу
50.2.0732.0027 Пословођа за грађевинску механизацију
50.2.0732.0028 Пословођа за нискоградњу и хидроградњу
50.2.0732.0029 Тесар мајстор
50.2.0732.0030 Техничар за префабриковану градњу
61.3.0732.0001 Грађевински инжењер *
61.3.0732.0002 Инжењер грађевинарства
61.3.0732.0003 Грађевински инжењер првог степена високог образовања *
61.4.0732.0001 Виши стручни радник грађевинске струке *
61.4.0732.0002 Виши стручни радник за грађевинску механизацију *
61.4.0732.0003 Виши стручни радник за завршне грађевинске радове *
61.4.0732.0004 Виши стручни радник за основне грађевинске радове *
61.4.0732.0005 Виши стручни радник за саобраћајнице и хидротехнику *
61.4.0732.0006 Грађевински инжењер *
61.4.0732.0007 Грађевински инжењер железничке струке *
61.4.0732.0008 Грађевински инжењер за железничко грађевинарство *
61.4.0732.0009 Грађевински пословођа за високоградњу *
61.4.0732.0010 Грађевински пословођа за нискоградњу *
61.4.0732.0011 Инжењер грађевинарства *
61.4.0732.0012 Инжењер технологије воде *
61.4.0732.0013 Струковни инжењер грађевинарства
62.3.0732.0001 Дипломирани инжењер грађевинарства
62.4.0732.0001 Специјалиста струковни инжењер грађевинарства
71.3.0732.0001 Дипломирани грађевински инжењер *
71.3.0732.0002 Дипломирани инжењер грађевинарства *
71.3.0732.0003 Мастер инжењер грађевинарства
71.4.0732.0001 Специјалиста струковни инжењер грађевинарства
71.4.0732.0002 Струковни мастер инжењер грађевинарства
72.3.0732.0001 Магистар техничких наука (Грађевинарство)*
72.3.0732.0002 Магистар техничких наука грађевине *
72.3.0732.0003 Магистар техничких наука за грађевинарство *
72.3.0732.0004 Магистар техничких наука из области грађевинарства *
72.3.0732.0005 Магистар техничких наука *
72.3.0732.0006 Специјалиста инжењер грађевинарства
72.3.0732.0007 Специјалиста за премер радова и управљање пројектима *
80.3.0732.0001 Доктор наука – грађевинарство
80.3.0732.0002 Доктор техничких наука (Грађевинарство)*
80.3.0732.0003 Доктор техничких наука грађевинарства *
80.3.0732.0004 Доктор техничких наука грађевине *
80.3.0732.0005 Доктор техничких наука за грађевинарство *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
078 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство
0788 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство
40.2.0788.0001 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
62.3.0788.0001 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
71.3.0788.0001 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
71.3.0788.0002 Мастер инжењер вибро-акустичког инжењерства
71.4.0788.0001 Струковни мастер инжењер индустријског инжењерства
72.3.0788.0001 Магистар наука из области науке о материјалима *
72.3.0788.0002 Магистар наука из области системологије и логистике *
72.3.0788.0003 Специјалиста инжењер индустријског инжењерства
80.3.0788.0001 Доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
80.3.0788.0002 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – електроника и рударство *
80.3.0788.0003 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – електрична вуча, железничко машинство *
80.3.0788.0004 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – индустријско инжењерство и финансијски менаџмент *
80.3.0788.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала *
80.3.0788.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала и механика *
80.3.0788.0007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала и механике лома *
80.3.0788.0008 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о материјалима *
80.3.0788.0009 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – рачунска механика и инжењерство материјала *
80.3.0788.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области инжењерство материјала и рачунска механика *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
079 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту
0799 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту
20.2.0799.0001 Металофарбар
20.2.0799.0002 Металофарбар манипулант
20.2.0799.0003 Помоћник металофарбара
30.2.0799.0001 Лакирер
30.2.0799.0002 Наносилац заштитних превлака
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0811 Биљна и сточарска производња
20.2.0811.0001 Пољопривредни тракториста
20.2.0811.0002 Воћар-виноградар
20.2.0811.0003 Манипулант у пољопривреди
20.2.0811.0004 Манипулант у производњи биља
20.2.0811.0005 Пољопривредни произвођач (2. степен стручне спреме)
20.2.0811.0006 Пољопривредни радник
20.2.0811.0007 Помоћни сточар
20.2.0811.0008 Ратар-повртар
20.2.0811.0009 Сточар
30.2.0811.0001 Воћар-виноградар (3. степен стручне спреме)
30.2.0811.0002 Пољопривредни произвођач
30.2.0811.0003 Произвођач воћа и поврћа
30.2.0811.0004 Ратар-повртар (3. степен стручне спреме)
30.2.0811.0005 Руковалац – механичар пољопривредне технике
30.2.0811.0006 Узгајивач спортских коња
30.2.0811.0007 Узгајивач стоке
40.2.0811.0001 Зоотехничар
40.2.0811.0002 Пољопривредни техничар
40.2.0811.0003 Техничар биљне производње
40.2.0811.0004 Техничар пољопривредне технике
40.2.0811.0005 Техничар сточарске производње
50.2.0811.0001 Виноградар-специјалиста
50.2.0811.0002 Воћар-специјалиста
50.2.0811.0003 Мелиоративац-специјалиста
50.2.0811.0004 Пољопривредни механизатор-специјалиста
50.2.0811.0005 Ратар – специјалиста
50.2.0811.0006 Сточар-специјалиста
61.3.0811.0001 Инжењер пољопривреде за ратарство *
61.3.0811.0002 Инжењер пољопривреде
61.3.0811.0003 Инжењер пољопривреде за агроекономију *
61.4.0811.0001 Инжењер агроменаџмента *
61.4.0811.0002 Инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство *
61.4.0811.0003 Инжењер пољопривреде за заштиту биља *
61.4.0811.0004 Инжењер пољопривреде за ратарство *
61.4.0811.0005 Инжењер пољопривреде за ратарство и механизацију пољопривредне производње *
61.4.0811.0006 Инжењер пољопривреде за сточарство *
61.4.0811.0007 Инжењер пољопривреде општег смера *
61.4.0811.0008 Струковни инжењер пољопривреде
62.3.0811.0001 Дипломирани инжењер пољопривреде
62.3.0811.0002 Дипломирани агроекономиста
62.4.0811.0001 Специјалиста струковни инжењер пољопривреде
71.3.0811.0001 Дипломирани инжењер агрономије општег смера *
71.3.0811.0002 Дипломирани инжењер агрономије смера менаџмент у пољопривреди *
71.3.0811.0003 Дипломирани инжењер пољопривреде *
71.3.0811.0004 Дипломирани инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације *
71.3.0811.0005 Дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство *
71.3.0811.0006 Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа *
71.3.0811.0007 Дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације *
71.3.0811.0008 Дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде *
71.3.0811.0009 Дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди *
71.3.0811.0010 Дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику *
71.3.0811.0011 Дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство *
71.3.0811.0012 Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство *
71.3.0811.0013 Дипломирани пољопривредни инжењер за производњу биља *
71.3.0811.0014 Мастер инжењер виноградарства и винарства
71.3.0811.0015 Мастер инжењер пољопривреде
71.3.0811.0016 Дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију *
71.3.0811.0017 Дипломирани инжењер пољопривреде за економику *
71.3.0811.0018 Мастер агроекономиста
71.4.0811.0001 Струковни мастер инжењер пољопривреде (Биљна и сточарска производња)
72.3.0811.0001 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – дорада и складиштење биљних производа *
72.3.0811.0002 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – механизација ратарске производње *
72.3.0811.0003 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – одржавање средстава механизације у биљној производњи *
72.3.0811.0004 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука агрохемија *
72.3.0811.0005 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука ампелологија *
72.3.0811.0006 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука биотехнологија *
72.3.0811.0007 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука генетика и оплемењивање воћака и винове лозе *
72.3.0811.0008 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука генетика и оплемењивање ратарских и повртарских биљака *
72.3.0811.0009 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника биља за сточну храну *
72.3.0811.0010 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника жита *
72.3.0811.0011 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника индустријског биља *
72.3.0811.0012 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника повртарских биљака *
72.3.0811.0013 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука ентомологија *
72.3.0811.0014 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука исхрана биља *
72.3.0811.0015 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука конзервација земљишта и вода *
72.3.0811.0016 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука механизација биљне и сточарске производње *
72.3.0811.0017 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука механизација воћарско-виноградарске производње *
72.3.0811.0018 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука микробиологија*
72.3.0811.0019 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука наводњавање *
72.3.0811.0020 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука одводњавање *
72.3.0811.0021 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука оплемењивање воћака и винове лозе *
72.3.0811.0022 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука педологија *
72.3.0811.0023 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука помологија *
72.3.0811.0024 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука пчеларство *
72.3.0811.0025 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука семенарство *
72.3.0811.0026 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука технологија земљишта *
72.3.0811.0027 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука физиологија биља *
72.3.0811.0028 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука фитопатологија *
72.3.0811.0029 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука фитофармација *
72.3.0811.0030 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука хербологија *
72.3.0811.0031 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука – механизација у сточарству *
72.3.0811.0032 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука – одгајивање и репродукција домаћих животиња *
72.3.0811.0033 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука генетика и оплемењивање домаћих животиња *
72.3.0811.0034 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука ловна привреда*
72.3.0811.0035 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука пчеларство *
72.3.0811.0036 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука рибарство *
72.3.0811.0037 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука физиологија и исхрана домаћих животиња *
72.3.0811.0038 Магистар биотехничких наука *
72.3.0811.0039 Магистар пољопривредних наука *
72.3.0811.0040 Магистар пољопривредних наука за производњу биља *
72.3.0811.0041 Магистар пољопривредних наука за сточарство и живинарство *
72.3.0811.0042 Специјалиста инжењер пољопривреде
72.3.0811.0043 Специјалиста биотехничких наука *
72.3.0811.0044 Специјалиста за ампелографију *
72.3.0811.0045 Специјалиста за виноградарство *
72.3.0811.0046 Специјалиста за воћарство *
72.3.0811.0047 Специјалиста за дораду и чување семена *
72.3.0811.0048 Специјалиста за зоотехнику *
72.3.0811.0049 Специјалиста за механизацију биљне и сточарске производње *
72.3.0811.0050 Специјалиста за одводњавање и наводњавање *
72.3.0811.0051 Специјалиста за органску биљну производњу *
72.3.0811.0052 Специјалиста за органску сточарску производњу *
72.3.0811.0053 Специјалиста за помологију *
72.3.0811.0054 Специјалиста за производњу поврћа и цвећа у заштићеном простору *
72.3.0811.0055 Специјалиста за пчеларство *
72.3.0811.0056 Специјалиста за ревитализацију и конзервацију земљишта и вода *
72.3.0811.0057 Специјалиста за рекултивацију техногених простора *
72.3.0811.0058 Специјалиста за селекцију и оплемењивање домаћих животиња *
72.3.0811.0059 Специјалиста за системе обраде земљишта *
72.3.0811.0060 Специјалиста за системе одрживе земљорадње *
72.3.0811.0061 Специјалиста за одређену област пољопривредних наука *
72.3.0811.0062 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде *
72.3.0811.0063 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде и тржиште *
72.3.0811.0064 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика воћарско-виноградарске производње *
72.3.0811.0065 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика прехрамбене индустрије *
72.3.0811.0066 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика производње *
72.3.0811.0067 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика ратарске производње *
72.3.0811.0068 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика сточарске производње *
72.3.0811.0069 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – планирање развоја пољопривреде *
72.3.0811.0070 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – пољопривредно задругарство *
72.3.0811.0071 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – тржиште пољопривредних и прехрамбених производа *
72.3.0811.0072 Специјалиста агроекономиста
72.3.0811.0073 Специјалиста за рационализацију пословања пољопривредног газдинства *
80.3.0811.0001 Доктор биотехничких наука – област агроекономских наука *
80.3.0811.0002 Доктор наука – агроекономске науке
80.3.0811.0003 Доктор агрономских наука *
80.3.0811.0004 Доктор биотехничких наука – област агрономских наука *
80.3.0811.0005 Доктор биотехничких наука – област воћарства и виноградарства *
80.3.0811.0006 Доктор биотехничких наука – област заштите биља и прехрамбених производа *
80.3.0811.0007 Доктор биотехничких наука – област зоотехничких наука *
80.3.0811.0008 Доктор биотехничких наука – област мелиорације земљишта *
80.3.0811.0009 Доктор биотехничких наука – област ратарства *
80.3.0811.0010 Доктор биотехничких наука *
80.3.0811.0011 Доктор наука – биотехничке науке (Биљна и сточарска производња)
80.3.0811.0012 Доктор пољопривредних наука *
80.3.0811.0013 Доктор пољопривредних наука за производњу биља *
80.3.0811.0014 Доктор пољопривредних наука за сточарство и живинарство *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0812 Хортикултура
20.2.0812.0001 Повртар
20.2.0812.0002 Цвећар – вртлар
30.2.0812.0001 Цвећар-вртлар
40.2.0812.0001 Техничар хортикултуре
50.2.0812.0001 Заштитар биља
50.2.0812.0002 Повртар-специјалиста
50.2.0812.0003 Цвећар-специјалиста
71.3.0812.0001 Дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру *
72.3.0812.0001 Магистар наука за хортикултуру *
72.3.0812.0002 Магистар хортикултуре *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0819 Пољопривреда неразврстана на другом месту
30.2.0819.0001 Руковалац пољопривредне технике
30.2.0819.0002 Руковалац пољопривредним машинама
40.2.0819.0001 Техничар пољопривредне механизације
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
082 Шумарство
0821 Шумарство
20.2.0821.0001 Помоћни радник у шумарству
20.2.0821.0002 Пратилац у лову
30.2.0821.0001 Ловочувар
30.2.0821.0002 Расадничар
30.2.0821.0003 Руковалац шумском механизацијом
30.2.0821.0004 Шумар
40.2.0821.0001 Техничар за водопривреду ерозионих подручја
40.2.0821.0002 Шумарски техничар
50.2.0821.0001 Организатор газдовања шумама
50.2.0821.0002 Руковалац шумском механизацијом – специјалиста
50.2.0821.0003 Специјалиста за ловство
61.3.0821.0001 Инжењер шумарства
61.4.0821.0001 Инжењер шумарства за обраду дрвета *
61.4.0821.0002 Струковни инжењер шумарства
62.3.0821.0001 Дипломирани инжењер шумарства
62.4.0821.0001 Специјалиста струковни инжењер шумарства
71.3.0821.0001 Дипломирани инжењер водопривреде ерозионих подручја *
71.3.0821.0002 Дипломирани инжењер заштите од ерозије и уређења бујица *
71.3.0821.0003 Дипломирани инжењер шумарства *
71.3.0821.0004 Дипломирани инжењер шумарства за водопривреду ерозионих подручја *
71.3.0821.0005 Дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије *
71.3.0821.0006 Мастер инжењер шумарства
71.4.0821.0001 Струковни мастер инжењер шумарства
72.3.0821.0001 Магистар биотехничких наука област шумарство *
72.3.0821.0002 Магистар водопривреде ерозионих подручја *
72.3.0821.0003 Магистар за ерозију и мелиорације *
72.3.0821.0004 Магистар наука за водопривреду ерозионих подручја *
72.3.0821.0005 Магистар наука за ерозију и мелиорације *
72.3.0821.0006 Магистар наука из области заштите од ерозије и уређење бујица *
72.3.0821.0007 Магистар наука из области шумарства *
72.3.0821.0008 Магистар технологије прераде и обраде дрвета *
72.3.0821.0009 Магистар шумарских наука *
72.3.0821.0010 Магистар шумарских наука из области заштите од ерозије *
72.3.0821.0011 Магистар шумарских наука из области шумарства *
72.3.0821.0012 Магистар шумарства *
72.3.0821.0013 Специјалиста инжењер шумарства
72.3.0821.0014 Специјалиста за стручну област из које је специјализација завршена *
72.3.0821.0015 Специјалиста за ловну привреду *
80.3.0821.0001 Доктор биотехничких наука – област шумарске науке *
80.3.0821.0002 Доктор биотехничких наука за одређену област *
80.3.0821.0003 Доктор наука – биотехничке науке (Шумарство)
80.3.0821.0004 Доктор наука из области заштите од ерозије и уређења бујица *
80.3.0821.0005 Доктор наука из области шумарства *
80.3.0821.0006 Доктор технологије прераде и обраде дрвета *
80.3.0821.0007 Доктор шумарства *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
083 Рибарство
0831 Рибарство
20.2.0831.0001 Рибар
50.2.0831.0001 Рибар-специјалиста
71.3.0831.0001 Дипломирани пољопривредни инжењер за рибарство и одгајање осталих животиња *
72.3.0831.0001 Магистар пољопривредних наука за рибарство и одгајање осталих животиња *
72.3.0831.0002 Специјалиста за рибарство *
80.3.0831.0001 Доктор пољопривредних наука за рибарство и одгајање осталих животиња*
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
084 Ветерина
0841 Ветерина
20.2.0841.0001 Ветеринарски хигијеничар
30.2.0841.0001 Ветеринарски болничар
40.2.0841.0001 Ветеринарски техничар
50.2.0841.0001 Ветеринарски техничар-специјалиста
61.4.0841.0001 Струковни ветеринар
61.4.0841.0002 Струковни ветеринарски техничар
62.4.0841.0001 Специјалиста струковни ветеринар
71.3.0841.0001 Дипломирани ветеринар *
71.3.0841.0002 Дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла *
71.3.0841.0003 Доктор ветеринарске медицине
71.4.0841.0001 Струковни мастер ветеринар
72.3.0841.0001 Дипломирани ветеринар специјалиста за одређену ветеринарску дисциплину *
72.3.0841.0002 Доктор ветеринарске медицине специјалиста *
72.3.0841.0003 Магистар ветеринарских наука *
72.3.0841.0004 Специјалиста анималне биотехнологије у репродукцији
72.3.0841.0005 Специјалиста доктор ветеринарске медицине
72.3.0841.0006 Специјалиста за одређени вид специјалистичких студија *
80.3.0841.0001 Доктор ветеринарских наука *
80.3.0841.0002 Доктор медицинских наука – ветеринарска медицина
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину
0888 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину
40.2.0888.0001 Виноградар – винар
40.2.0888.0002 Техничар за ловство и рибарство
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0911 Стоматологија
40.2.0911.0001 Зубни техничар
40.2.0911.0002 Стоматолошка сестра – техничар
50.2.0911.0001 Зубни техничар за мобилну протетику
50.2.0911.0002 Зубни техничар за мобилну протетику – скелетирана протеза
50.2.0911.0003 Зубни техничар за окуларистику
50.2.0911.0004 Зубни техничар за ортодонцију
50.2.0911.0005 Зубни техничар за фиксну протетику
50.2.0911.0006 Зубни техничар-сестра за окуларистику
50.2.0911.0007 Стоматолошка сестра – техничар за дентална и интраорална снимања
50.2.0911.0008 Стоматолошка сестра – техничар за рад на оралној и максилофацијалној хирургији
50.2.0911.0009 Стоматолошка сестра – техничар у оралној и максилофацијалној хирургији
61.4.0911.0001 Орални хигијеничар
61.4.0911.0002 Струковни зубни протетичар
62.4.0911.0001 Специјалиста орални хигијеничар
62.4.0911.0002 Специјалиста струковни зубни протетичар
71.3.0911.0001 Доктор стоматологије
71.3.0911.0002 Зубни лекар *
71.4.0911.0001 Струковни мастер орални хигијеничар
72.3.0911.0001 Магистар медицинских наука из области стоматологије *
72.3.0911.0002 Магистар наука – стоматолог *
72.3.0911.0003 Магистар стоматолошких наука *
72.3.0911.0004 Специјалиста доктор стоматологије
80.3.0911.0001 Доктор медицинских наука – стоматологија
80.3.0911.0002 Доктор стоматолошких наука *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0912 Медицина
62.4.0912.0001 Специјалиста струковни инструментар
71.3.0912.0001 Доктор медицине
71.3.0912.0002 Лекар *
71.3.0912.0003 Мастер исхране и суплементације
71.3.0912.0004 Мастер палијативне медицине
71.3.0912.0005 Мастер регенеративне медицине
71.3.0912.0006 Мастер фармацеутске медицине
72.3.0912.0001 Магистар медицинских наука *
72.3.0912.0002 Специјалиста доктор медицине
72.3.0912.0003 Специјалистичке студије васкуларна хирургија са ангиологијом *
72.3.0912.0004 Специјалистичке студије дечја хирургија *
72.3.0912.0005 Специјалистичке студије дигестивни систем *
72.3.0912.0006 Специјалистичке студије експериментална физиологија и патолошка физиологија *
72.3.0912.0007 Специјалистичке студије ендокринологија *
72.3.0912.0008 Специјалистичке студије епидемиологија *
72.3.0912.0009 Специјалистичке студије имунологија *
72.3.0912.0010 Специјалистичке студије исхрана *
72.3.0912.0011 Специјалистичке студије јавно здравље *
72.3.0912.0012 Специјалистичке студије кардиологија *
72.3.0912.0013 Специјалистичке студије клиничка биохемија *
72.3.0912.0014 Специјалистичке студије клиничка и експериментална бактериологија *
72.3.0912.0015 Специјалистичке студије клиничка и примењена анатомија *
72.3.0912.0016 Специјалистичке студије медицина рада *
72.3.0912.0017 Специјалистичке студије менаџмент у здравству *
72.3.0912.0018 Специјалистичке студије неурологије *
72.3.0912.0019 Специјалистичке студије неуропсихологија *
72.3.0912.0020 Специјалистичке студије неурохирургија *
72.3.0912.0021 Специјалистичке студије нефрологија *
72.3.0912.0022 Специјалистичке студије нуклеарна медицина *
72.3.0912.0023 Специјалистичке студије ортопедија *
72.3.0912.0024 Специјалистичке студије оториноларингологија *
72.3.0912.0025 Специјалистичке студије офталмологија *
72.3.0912.0026 Специјалистичке студије пулмологија *
72.3.0912.0027 Специјалистичке студије радиологија *
72.3.0912.0028 Специјалистичке студије реуматологије *
72.3.0912.0029 Специјалистичке студије социјална медицина *
72.3.0912.0030 Специјалистичке студије урологија *
72.3.0912.0031 Специјалистичке студије фармакологија и терапија *
72.3.0912.0032 Специјалистичке студије фармацеутска медицина *
72.3.0912.0033 Специјалистичке студије физикална медицина и рехабилитација *
72.3.0912.0034 Специјалистичке студије форензичка патологија и експертизна дијагностика *
72.3.0912.0035 Специјалистичке студије хематологија *
72.3.0912.0036 Специјалистичке студије хигијена са медицинском екологијом *
72.3.0912.0037 Специјалистичке студије хируршка анатомија *
72.3.0912.0038 Специјалистичке студије хумана репродукција *
72.3.0912.0039 Специјалистичке студије цитологија, хистохемија, електронска микроскопија, ембриологија *
72.3.0912.0040 Специјалистичке студије школска хигијена, физиологија раста и развоја *
80.3.0912.0001 Доктор медицинских наука
80.3.0912.0002 Доктор медицинских наука – рехабилитација *
80.3.0912.0003 Доктор наука – менаџмент здравственог система *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0912 Медицина
62.4.0912.0001 Специјалиста струковни инструментар
71.3.0912.0001 Доктор медицине
71.3.0912.0002 Лекар *
71.3.0912.0003 Мастер исхране и суплементације
71.3.0912.0004 Мастер палијативне медицине
71.3.0912.0005 Мастер регенеративне медицине
71.3.0912.0006 Мастер фармацеутске медицине
72.3.0912.0001 Магистар медицинских наука *
72.3.0912.0002 Специјалиста доктор медицине
72.3.0912.0003 Специјалистичке студије васкуларна хирургија са ангиологијом *
72.3.0912.0004 Специјалистичке студије дечја хирургија *
72.3.0912.0005 Специјалистичке студије дигестивни систем *
72.3.0912.0006 Специјалистичке студије експериментална физиологија и патолошка физиологија *
72.3.0912.0007 Специјалистичке студије ендокринологија *
72.3.0912.0008 Специјалистичке студије епидемиологија *
72.3.0912.0009 Специјалистичке студије имунологија *
72.3.0912.0010 Специјалистичке студије исхрана *
72.3.0912.0011 Специјалистичке студије јавно здравље *
72.3.0912.0012 Специјалистичке студије кардиологија *
72.3.0912.0013 Специјалистичке студије клиничка биохемија *
72.3.0912.0014 Специјалистичке студије клиничка и експериментална бактериологија *
72.3.0912.0015 Специјалистичке студије клиничка и примењена анатомија *
72.3.0912.0016 Специјалистичке студије медицина рада *
72.3.0912.0017 Специјалистичке студије менаџмент у здравству *
72.3.0912.0018 Специјалистичке студије неурологије *
72.3.0912.0019 Специјалистичке студије неуропсихологија *
72.3.0912.0020 Специјалистичке студије неурохирургија *
72.3.0912.0021 Специјалистичке студије нефрологија *
72.3.0912.0022 Специјалистичке студије нуклеарна медицина *
72.3.0912.0023 Специјалистичке студије ортопедија *
72.3.0912.0024 Специјалистичке студије оториноларингологија *
72.3.0912.0025 Специјалистичке студије офталмологија *
72.3.0912.0026 Специјалистичке студије пулмологија *
72.3.0912.0027 Специјалистичке студије радиологија *
72.3.0912.0028 Специјалистичке студије реуматологије *
72.3.0912.0029 Специјалистичке студије социјална медицина *
72.3.0912.0030 Специјалистичке студије урологија *
72.3.0912.0031 Специјалистичке студије фармакологија и терапија *
72.3.0912.0032 Специјалистичке студије фармацеутска медицина *
72.3.0912.0033 Специјалистичке студије физикална медицина и рехабилитација *
72.3.0912.0034 Специјалистичке студије форензичка патологија и експертизна дијагностика *
72.3.0912.0035 Специјалистичке студије хематологија *
72.3.0912.0036 Специјалистичке студије хигијена са медицинском екологијом *
72.3.0912.0037 Специјалистичке студије хируршка анатомија *
72.3.0912.0038 Специјалистичке студије хумана репродукција *
72.3.0912.0039 Специјалистичке студије цитологија, хистохемија, електронска микроскопија, ембриологија *
72.3.0912.0040 Специјалистичке студије школска хигијена, физиологија раста и развоја *
80.3.0912.0001 Доктор медицинских наука
80.3.0912.0002 Доктор медицинских наука – рехабилитација *
80.3.0912.0003 Доктор наука – менаџмент здравственог система *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0913 Здравствена нега (медицинске сестре и бабице)
20.2.0913.0001 Болничар
20.2.0913.0002 Болничар – неговатељ
30.2.0913.0001 Здравствени неговатељ
40.2.0913.0001 Гинеколошко – акушерска сестра
40.2.0913.0002 Медицинска сестра – техничар
40.2.0913.0003 Педијатријска сестра – техничар
50.2.0913.0001 Медицинска сестра – техничар за инструментирање – инструментарка
50.2.0913.0002 Медицинска сестра – техничар за медицину рада
50.2.0913.0003 Медицинска сестра – техничар за неуролошку дијагностику
50.2.0913.0004 Медицинска сестра – техничар за рад у нефрологији
50.2.0913.0005 Медицинска сестра – техничар за рад у психијатрији
50.2.0913.0006 Медицинска сестра-техничар за анестезију, реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0007 Медицинска сестра-техничар за кардиоваскуларну – пулмолошку дијагностику
50.2.0913.0008 Медицинска сестра-техничар за кардиоваскуларну дијагностику
50.2.0913.0009 Медицинска сестра-техничар за неуролошку дијагностику
50.2.0913.0010 Медицинска сестра-техничар за пулмолошку дијагностику
50.2.0913.0011 Медицинска сестра-техничар за рад у геријатрији
50.2.0913.0012 Медицинска сестра-техничар за рад у општој медицини
50.2.0913.0013 Медицинска сестра-техничар за реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0014 Медицински техничар за трансфузију крви
50.2.0913.0015 Нефролошка сестра – техничар
50.2.0913.0016 Оториноларинголошка сестра – техничар
50.2.0913.0017 Офталмолошка сестра- техничар
50.2.0913.0018 Педијатријска сестра-техничар за анестезију, реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0019 Педијатријска сестра-техничар за реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0020 Психијатријска сестра – техничар
61.3.0913.0001 Организатор здравствене неге
61.4.0913.0001 Дипломирани виши медицински техничар општег усмерења *
61.4.0913.0002 Струковна медицинска сестра
61.4.0913.0003 Струковна медицинска сестра бабица
61.4.0913.0004 Струковна медицинска сестра васпитач
62.3.0913.0001 Дипломирана медицинска сестра
62.3.0913.0002 Дипломирани организатор здравствене неге
62.4.0913.0001 Специјалиста струковна медицинска сестра
62.4.0913.0002 Специјалиста струковна медицинска сестра бабица
71.3.0913.0001 Дипломирана медицинска сестра *
71.3.0913.0002 Мастер медицинска сестра
71.3.0913.0003 Мастер организатор здравствене неге
71.3.0913.0004 Мастер стоматолошка сестра
71.3.0913.0005 Организатор здравствене неге *
71.4.0913.0001 Специјалиста струковна медицинска сестра
71.4.0913.0002 Струковни мастер медицинска сестра
71.4.0913.0003 Струковни мастер организатор здравствене неге
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0914 Медицинска дијагностика и технологије лечења
20.2.0914.0001 Помоћни лаборант
40.2.0914.0001 Лабораторијски техничар
40.2.0914.0002 Техничар оптике
50.2.0914.0001 Лабораторијски техничар за биохемијске анализе
50.2.0914.0002 Лабораторијски техничар за микробиолошке анализе
50.2.0914.0003 Лабораторијски техничар за хематоцитолошке анализе
50.2.0914.0004 Медицинска сестра – техничар за рад у оториноларингологији
50.2.0914.0005 Медицинска сестра – техничар за рад у офталмологији
50.2.0914.0006 Медицински техничар за рад у радиологији
50.2.0914.0007 Медицински техничар за рад у трансфузији крви
50.2.0914.0008 Оптичар-оптометриста
61.3.0914.0001 Дипломирани виши медицински техничар *
61.3.0914.0002 Дипломирани виши фармацеутски техничар *
61.4.0914.0001 Дипломирани виши медицински техничар усмерења фармацеутско здравствене струке *
61.4.0914.0002 Струковни анестетичар
61.4.0914.0003 Струковни инструментар
61.4.0914.0004 Струковни медицински радиолог
61.4.0914.0005 Струковни медицинско-лабораторијски технолог
61.4.0914.0006 Струковни оптометриста
61.4.0914.0007 Струковни оптометричар
62.4.0914.0001 Специјалиста струковни анестетичар
62.4.0914.0002 Специјалиста струковни медицински радиолог
62.4.0914.0003 Специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог
62.4.0914.0004 Специјалиста струковни оптометриста
71.3.0914.0001 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима у медицини *
71.4.0914.0001 Струковни мастер анестетичар
71.4.0914.0002 Струковни мастер инструментар
71.4.0914.0003 Струковни мастер медицински радиолог
72.3.0914.0001 Сложени технички системи у медицини *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0915 Терапија и рехабилитација
40.2.0915.0001 Физиотерапеутски техничар
40.2.0915.0002 Физиотерапеутски техничар оштећеног вида
61.3.0915.0001 Дефектолог
61.3.0915.0002 Дефектолог ортоптичар плеоптичар *
61.3.0915.0003 Дефектолог офталмолошки оптичар *
61.3.0915.0004 Терапеут
61.4.0915.0001 Виши спортски физиотерапеут *
61.4.0915.0002 Дипломирани виши медицински техничар физиотерапеутског усмерења *
61.4.0915.0003 Струковни дефектолог
61.4.0915.0004 Струковни нутрициониста дијететичар
61.4.0915.0005 Струковни радни терапеут
61.4.0915.0006 Струковни терапеут
61.4.0915.0007 Струковни физиотерапеут
62.3.0915.0001 Дипломирани дефектолог
62.3.0915.0002 Дипломирани логопед
62.3.0915.0003 Дипломирани терапеут
62.3.0915.0004 Дипломирани терапеут рехабилитације
62.3.0915.0005 Дипломирани физиотерапеут
62.4.0915.0001 Специјалиста струковни дефектолог
62.4.0915.0002 Специјалиста струковни нутрициониста дијететичар
62.4.0915.0003 Специјалиста струковни радни терапеут
62.4.0915.0004 Специјалиста струковни терапеут
62.4.0915.0005 Специјалиста струковни физиотерапеут
71.3.0915.0001 Дипломирани дефектолог – логопед *
71.3.0915.0002 Дипломирани дефектолог – олигофренолог *
71.3.0915.0003 Дипломирани дефектолог – рехабилитатор соматопед *
71.3.0915.0004 Дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог *
71.3.0915.0005 Дипломирани дефектолог – сурдолог *
71.3.0915.0006 Дипломирани дефектолог – тифлолог *
71.3.0915.0007 Дипломирани дефектолог *
71.3.0915.0008 Дипломирани специјални педагог *
71.3.0915.0009 Дипломирани сурдоаудиолог *
71.3.0915.0010 Дипломирани сурдолог *
71.3.0915.0011 Дипломирани терапеут *
71.3.0915.0012 Дипломирани физиотерапеут *
71.3.0915.0013 Мастер дефектолог
71.3.0915.0014 Мастер логопед
71.3.0915.0015 Мастер спортске и терапијске физичке активности
71.3.0915.0016 Мастер спортске медицине са физикотерапијом
71.3.0915.0017 Мастер терапеут
71.3.0915.0018 Мастер терапеут рехабилитације
71.4.0915.0001 Струковни мастер дефектолог
71.4.0915.0002 Струковни мастер нутрициониста дијететичар
71.4.0915.0003 Струковни мастер радни терапеут
71.4.0915.0004 Струковни мастер терапеут
71.4.0915.0005 Струковни мастер физиотерапеут
71.4.0915.0006 Струковни радни терапеут
72.3.0915.0001 Магистар дефектолошких наука *
72.3.0915.0002 Магистар наука из интердисциплинарне области спортска медицина и кинезитерапија *
72.3.0915.0003 Специјалиста дефектолог
72.3.0915.0004 Специјалиста терапеут
72.3.0915.0005 Специјалиста опште дефектологије *
72.3.0915.0006 Специјалиста превенције и ресоцијализације *
72.3.0915.0007 Специјалиста ресоцијализације осуђених лица *
72.3.0915.0008 Специјалиста соматопедије *
72.3.0915.0009 Специјалиста тифлологије *
72.3.0915.0010 Специјалиста тифлологије ортоптике плеоптике *
80.3.0915.0001 Доктор дефектолошких наука
80.3.0915.0002 Доктор наука – логопедија
80.3.0915.0003 Доктор наука – специјална едукација и рехабилитација
80.3.0915.0004 Доктор наука – физичко васпитање и кинезитерапија *
80.3.0915.0005 Доктор наука – физичко васпитање, спорт и кинезитерапија *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0916 Фармација
20.2.0916.0001 Фармацеутски манипулант
30.2.0916.0001 Фармацеутски оператер
40.2.0916.0001 Техничар за индустријску фармацеутску технологију
40.2.0916.0002 Фармацеутски техничар
50.2.0916.0001 Фармацеутски техничар за аналитику и контролу фармацеутских производа
50.2.0916.0002 Фармацеутски техничар за аутоматску обраду података о лековима
50.2.0916.0003 Фармацеутски техничар за технологију фармацеутских производа
50.2.0916.0004 Фармацеутски техничар за технологију, аналитику и контролу фармацеутских производа и парафармацеутике
61.3.0916.0001 Фармацеут
61.3.0916.0002 Инжењер технологије фармацеутско-козметичког инжењерства *
61.4.0916.0001 Инжењер фармацеутске технологије и козметологије *
61.4.0916.0002 Струковни фармацеут
61.4.0916.0003 Инжењер фармацеутске технологије *
62.3.0916.0001 Дипломирани фармацеут
62.4.0916.0001 Специјалиста струковни фармацеут
71.3.0916.0001 Дипломирани фармацеут *
71.3.0916.0002 Магистар фармације
71.3.0916.0003 Магистар фармације – медицински биохемичар
71.3.0916.0004 Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар *
71.3.0916.0005 Дипломирани инжењер технологије фармацеутско-козметичког инжењерства *
71.4.0916.0001 Струковни мастер фармацеут
72.3.0916.0001 Магистар наука – фармацеут *
72.3.0916.0002 Магистар фармацеутских наука *
72.3.0916.0003 Магистар фармације *
72.3.0916.0004 Специјалиста фармације
72.3.0916.0005 Специјалиста фармације – медицински биохемичар
72.3.0916.0006 Специјалиста индустријске фармације *
72.3.0916.0007 Специјалиста козметологије *
72.3.0916.0008 Специјалиста фармацеутске здравствене заштите *
80.3.0916.0001 Доктор медицинских наука – фармација
80.3.0916.0002 Доктор наука – фармацеут *
80.3.0916.0003 Доктор фармацеутских наука *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0919 Здравство неразврстано на другом месту
40.2.0919.0001 Санитарно – еколошки техничар
61.4.0919.0001 Струковни санитарно-еколошки инжењер
62.4.0919.0001 Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
71.4.0919.0001 Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
71.4.0919.0002 Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0922 Брига о деци и услуге за младе
61.3.0922.0001 Васпитач у домовима *
61.3.0922.0002 Васпитач (Брига о деци и услуга за младе)
61.3.0922.0003 Домски васпитач *
71.3.0922.0001 Мастер васпитач (Брига о деци и услуга за младе)
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0923 Социјални рад и саветовање
61.3.0923.0001 Социјални радник
61.4.0923.0001 Струковни социјални радник
62.3.0923.0001 Дипломирани социјални радник
62.4.0923.0001 Специјалиста струковни социјални радник
71.3.0923.0001 Дипломирани социјални радник *
71.3.0923.0002 Мастер социјални радник
71.3.0923.0003 Мастер социолог у социјалној заштити
72.3.0923.0001 Магистар наука за социјалну заштиту *
72.3.0923.0002 Специјалиста социјални радник
80.3.0923.0001 Доктор наука – инжењерство заштите на раду *
80.3.0923.0002 Доктор наука за социјалну заштиту *
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0929 Социјална заштита неразврстана на другом месту
71.3.0929.0001 Мастер васпитач за рад са старијим лицима
09 Здравство и социјална заштита
098 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту
0988 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту
71.3.0988.0001 Мастер јавног здравља
71.3.0988.0002 Мастер менаџер у систему здравствене заштите
72.3.0988.0001 Магистар наука из области – значај коморбидитета и црта личности за суицидалност психијатријских пацијената *
72.3.0988.0002 Магистар наука из области: социјална медицина *
80.3.0988.0001 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – исхрана *
80.3.0988.0002 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – јавно здравље *
80.3.0988.0003 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке – поремећаји говора *
80.3.0988.0004 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке, поремећаји моторике *
80.3.0988.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – психотерапија *
80.3.0988.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – специјална едукација и рехабилитација *
80.3.0988.0007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – судска психијатрија *
09 Здравство и социјална заштита
099 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту
0999 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту
20.2.0999.0001 Помоћни радник у здравству и социјалној заштити
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
10 Услуге
101 Личне услуге
1011 Услуге у домаћинству
20.2.1011.0001 Спремачица у здравству
10 Услуге
101 Личне услуге
1012 Фризерске и козметичарске услуге
20.2.1012.0001 Фризерски манипулант
30.2.1012.0001 Естетичар за негу руку и стопала
30.2.1012.0002 Естетичар за негу тела – масер
30.2.1012.0003 Женски фризер
30.2.1012.0004 Масер
30.2.1012.0005 Мушки фризер
30.2.1012.0006 Фризер
30.2.1012.0007 Фризер за даме и господу
30.2.1012.0008 Педикир – маникир
40.2.1012.0001 Козметички техничар
40.2.1012.0002 Козметотерапеут
40.2.1012.0003 Стилиста сарадник- оглед
40.2.1012.0004 Сценски маскер и власуљар
40.2.1012.0005 Техничар за фитнес и заштиту здравља
50.2.1012.0001 Естетичар специјалиста за апаратурну козметику
50.2.1012.0002 Естетичар специјалиста за декоративну козметику – шминкер
50.2.1012.0003 Естетичар специјалиста за културу тела – фитнестерапеут
50.2.1012.0004 Козметички техничар-естетичар
50.2.1012.0005 Креатор женских фризура
50.2.1012.0006 Креатор маникир – педикир
50.2.1012.0007 Креатор мушких фризура
50.2.1012.0008 Креатор сценске маске
50.2.1012.0009 Фризер стилиста – креатор фризуре
61.4.1012.0001 Струковни козметичар естетичар
62.4.1012.0001 Специјалиста струковни козметичар естетичар
71.4.1012.0001 Струковни мастер козметичар естетичар
10 Услуге
101 Личне услуге
1013 Хотели, ресторани и кетеринг
20.2.1013.0001 Помоћни радник у угоститељству и туризму
20.2.1013.0002 Припремач намирница
20.2.1013.0003 Сервир
20.2.1013.0004 Собарица
20.2.1013.0005 Хотелски вратар
30.2.1013.0001 Конобар
30.2.1013.0002 Кувар
40.2.1013.0001 Конобар (4. степен стручне спреме)
40.2.1013.0002 Кувар (4. степен стручне спреме)
40.2.1013.0003 Кулинарски техничар
40.2.1013.0004 Техничар услуживања
40.2.1013.0005 Техничар-кулинар
40.2.1013.0006 Угоститељски техничар
40.2.1013.0007 Хотелско-туристички техничар
50.2.1013.0001 Конобар специјалиста
50.2.1013.0002 Кувар специјалиста
50.2.1013.0003 Организатор смештаја и исхране
61.3.1013.0001 Менаџер у гастрономији *
61.3.1013.0002 Менаџер у хотелијерству *
61.3.1013.0003 Оперативни географ туризмолог за хотелијерство *
61.3.1013.0004 Оперативни географ туризмолог усмерење хотелијерство *
61.4.1013.0001 Виши стручни радник куварства *
61.4.1013.0002 Виши стручни радник у угоститељству *
61.4.1013.0003 Виши стручни радник услуживања *
61.4.1013.0004 Виши стручни радник хотелијерства *
61.4.1013.0005 Виши угоститељ – гастролог *
61.4.1013.0006 Виши угоститељ – ресторатер *
61.4.1013.0007 Виши угоститељ – хотелијер *
61.4.1013.0008 Виши угоститељ *
61.4.1013.0009 Гастролог *
61.4.1013.0010 Ресторатер *
61.4.1013.0011 Хотелијер *
61.4.1013.0012 Менаџер хотелијерства *
71.3.1013.0001 Гастрономија – менаџер у гастрономији *
71.3.1013.0002 Дипломирани географ-туризмолог за хотелијерство *
71.3.1013.0003 Дипломирани географ-туризмолог усмерење хотелијерство *
71.3.1013.0004 Дипломирани менаџер у хотелијерству *
72.3.1013.0001 Магистар из области хотелијерства *
72.3.1013.0002 Специјалиста из области хотелијерства *
10 Услуге
101 Личне услуге
1014 Спортови
61.3.1014.0001 Виши спортски тренер *
61.3.1014.0002 Виши тренер *
61.3.1014.0003 Дипломирани виши спортски тренер *
61.3.1014.0004 Дипломирани тренер атлетике *
61.3.1014.0005 Дипломирани тренер бокса *
61.3.1014.0006 Дипломирани тренер каратеа *
61.3.1014.0007 Дипломирани тренер кошарке *
61.3.1014.0008 Дипломирани тренер одбојке *
61.3.1014.0009 Дипломирани тренер пливања *
61.3.1014.0010 Дипломирани тренер рвања *
61.3.1014.0011 Дипломирани тренер рукомета *
61.3.1014.0012 Дипломирани тренер спортског плеса *
61.3.1014.0013 Дипломирани тренер у спорту *
61.3.1014.0014 Дипломирани тренер фитнеса *
61.3.1014.0015 Дипломирани тренер фудбала *
61.3.1014.0016 Дипломирани тренер џудоа *
61.4.1014.0001 Виши спортски тренер *
61.4.1014.0002 Струковни тренер у рекреацији
61.4.1014.0003 Струковни тренер у спорту
62.3.1014.0001 Дипломирани менаџер у спорту
62.3.1014.0002 Дипломирани тренер у спорту
62.4.1014.0001 Струковни специјалиста тренер у рекреацији
62.4.1014.0002 Струковни специјалиста тренер у спорту
71.3.1014.0001 Дипломирани организатор рекреативне активности *
71.3.1014.0002 Дипломирани специјалиста корективне гимнастике *
71.3.1014.0003 Мастер менаџер у спорту (Спортови)
71.3.1014.0004 Мастер тренер у спорту
71.4.1014.0001 Струковни мастер тренер у рекреацији
71.4.1014.0002 Струковни мастер тренер у спорту
72.3.1014.0001 Магистар наука из интердисциплинарне области менаџмент у спорту *
72.3.1014.0002 Магистар наука из области физичке културе *
72.3.1014.0003 Магистар наука у спорту *
72.3.1014.0004 Магистар наука физичке културе *
72.3.1014.0005 Магистар физичке културе *
72.3.1014.0006 Специјалиста тренер у спорту
72.3.1014.0007 Специјалиста физичке културе *
80.3.1014.0001 Доктор наука – физичко васпитање и кинезитерапија
80.3.1014.0002 Доктор наука – физичко васпитање и спорт
80.3.1014.0003 Доктор наука у спорту
80.3.1014.0004 Доктор наука за физичку културу и спорт *
80.3.1014.0005 Доктор наука из области физичке културе *
10 Услуге
101 Личне услуге
1015 Путовање, туризам и слободно време
40.2.1015.0001 Туристички техничар
40.2.1015.0002 Туристичко-хотелијерски техничар
50.2.1015.0001 Туристички организатор
61.3.1015.0001 Виши организатор рекреације *
61.3.1015.0002 Менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
61.3.1015.0003 Оперативни географ туризмолог *
61.3.1015.0004 Оперативни географ туризмолог за ловни туризам *
61.3.1015.0005 Туризмолог
61.3.1015.0006 Менаџер у ловном туризму *
61.3.1015.0007 Менаџер у туризму *
61.4.1015.0001 Туризмолог *
61.4.1015.0002 Струковни менаџер у области туризма
61.4.1015.0003 Економиста за туризам *
62.3.1015.0001 Дипломирани менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
62.3.1015.0002 Дипломирани туризмолог
71.3.1015.0001 Дипломирани географ туризмолог *
71.3.1015.0002 Дипломирани географ-туризмолог за ловни туризам *
71.3.1015.0003 Мастер менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
71.3.1015.0004 Мастер туризмолог
71.3.1015.0005 Дипломирани економиста за туризам и угоститељство и дипломирани туризмолог *
71.3.1015.0006 Дипломирани менаџер у ловном туризму *
71.3.1015.0007 Дипломирани менаџер у туризму *
72.3.1015.0001 Магистар географских наука смер туризам *
72.3.1015.0002 Магистар из области ловног туризма *
72.3.1015.0003 Магистар из области туризма *
72.3.1015.0004 Магистар ловног туризма *
72.3.1015.0005 Магистар наука у туризму *
72.3.1015.0006 Магистар туризма *
72.3.1015.0007 Специјалиста туризмолог
72.3.1015.0008 Специјалиста из области ловног туризма *
72.3.1015.0009 Специјалиста из области туризам и хотелијерство *
72.3.1015.0010 Специјалиста из области туризма *
72.3.1015.0011 Специјалиста у туризму *
80.3.1015.0001 Доктор наука – туризмологија
80.3.1015.0002 Доктор наука из области туризма *
80.3.1015.0003 Доктор наука у туризму *
80.3.1015.0004 Доктор туризмолошких наука *
80.3.1015.0005 Доктор економских наука за туризам и угоститељство *
10 Услуге
102 Хигијена и услуге заштите здравља на раду
1021 Комуналне (санитарне) услуге
61.4.1021.0001 Инжењер технологије за воду *
10 Услуге
102 Хигијена и услуге заштите здравља на раду
1022 Заштита здравља и безбедности на раду
61.3.1022.0001 Инжењер заштите на раду
61.4.1022.0001 Инжењер заштите – смер заштита на раду *
61.4.1022.0002 Инжењер заштите на раду за заштиту животне средине *
61.4.1022.0003 Инжењер заштите на раду за заштиту од пожара *
61.4.1022.0004 Инжењер заштите на раду за процес рада *
61.4.1022.0005 Струковни инжењер заштите на раду
62.3.1022.0001 Дипломирани инжењер заштите на раду
62.4.1022.0001 Специјалиста струковни инжењер заштите на раду
71.3.1022.0001 Дипломирани инжењер заштите на раду *
71.3.1022.0002 Дипломирани кадролог и дипломирани инжењер заштите на раду *
71.3.1022.0003 Мастер инжењер заштите на раду
71.4.1022.0001 Специјалиста струковни инжењер заштите на раду
71.4.1022.0002 Струковни мастер инжењер заштите (Заштита здравља и безбедности на раду)
71.4.1022.0003 Струковни мастер инжењер заштите на раду
72.3.1022.0001 Магистар наука заштите на раду *
72.3.1022.0002 Магистар техничких наука заштите на раду *
72.3.1022.0003 Специјалиста инжењер заштите на раду
72.3.1022.0004 Специјалиста заштите на раду *
80.3.1022.0001 Доктор наука – инжењерство заштите на раду
80.3.1022.0002 Доктор наука заштите на раду *
80.3.1022.0003 Доктор техничких наука – заштите на раду *
80.3.1022.0004 Доктор техничких наука – научна област техничка заштита *
10 Услуге
103 Безбедносне услуге
1031 Војска и одбрана
71.3.1031.0001 Дипломирани официр *
71.3.1031.0002 Дипломирани официр Војске Србије *
71.3.1031.0003 Дипломирани официр Војске Србије и Црне Горе *
71.3.1031.0004 Инжињеријски официр *
71.3.1031.0005 Официр артиљерије и против-ваздушне одбране *
71.3.1031.0006 Официр инжињерије *
71.3.1031.0007 Официр оклопно-механизованих јединица *
71.3.1031.0008 Официр пешадије *
71.3.1031.0009 Пешадијски официр *
71.3.1031.0010 Потпоручник артиљерије *
71.3.1031.0011 Потпоручник инжињерије *
71.3.1031.0012 Потпоручник пешадије *
71.3.1031.0013 Официр авијације *
71.3.1031.0014 Официр поморства *
71.3.1031.0015 Потпоручник атомско-биолошко-хемијске одбране *
72.3.1031.0001 Менаџер безбедности специјалиста из области одбране *
72.3.1031.0002 Магистар војних наука – ратне вештине *
72.3.1031.0003 Магистар војних наука *
72.3.1031.0004 Магистар војних наука из области ратне вештине *
72.3.1031.0005 Магистар народне одбране *
72.3.1031.0006 Специјалиста из области одбране *
80.3.1031.0001 Доктор војних наука из области оперативе *
80.3.1031.0002 Доктор војних наука из области стратегије *
80.3.1031.0003 Доктор народне одбране *

 

 

10 Услуге
103 Безбедносне услуге
1032 Заштита људи и имовине
20.2.1032.0001 Портир
20.2.1032.0002 Стражар-чувар
20.2.1032.0003 Чувар
20.2.1032.0004 Чувар пруге
30.2.1032.0001 Ватрогасац (3. степен стручне спреме)
30.2.1032.0002 Портир – чувар
40.2.1032.0001 Ватрогасац
40.2.1032.0002 Ватрогасни техничар
40.2.1032.0003 Милиционер
40.2.1032.0004 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
40.2.1032.0005 Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
40.2.1032.0006 Техничар друштвене самозаштите
40.2.1032.0007 Техничар заштите од пожара
40.2.1032.0008 Техничар обезбеђења
40.2.1032.0009 Царински техничар
50.2.1032.0001 Ватрогасац специјалиста
50.2.1032.0002 Организатор послова друштвене самозаштите
50.2.1032.0003 Организатор послова обезбеђења
50.2.1032.0004 Цариник
61.3.1032.0001 Инжењер заштите од пожара *
61.3.1032.0002 Менаџер безбедности
61.4.1032.0001 Инжењер заштите – смер заштита од пожара *
61.4.1032.0002 Инжењер заштите – смер цивилна заштита *
61.4.1032.0003 Инжењер заштите од пожара *
61.4.1032.0004 Струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
61.4.1032.0005 Струковни криминалиста (Заштита људи и имовине)
61.4.1032.0006 Струковни менаџер безбедности
62.3.1032.0001 Дипломирани инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
62.3.1032.0002 Дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
62.3.1032.0003 Дипломирани криминалиста (Заштита људи и имовине)
62.3.1032.0004 Дипломирани менаџер безбедности
62.4.1032.0001 Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
62.4.1032.0002 Специјалиста струковни менаџер безбедности
71.3.1032.0001 Дипломирани инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара *
71.3.1032.0002 Дипломирани инжењер заштите од пожара *
71.3.1032.0003 Дипломирани менаџер безбедности *
71.3.1032.0004 Дипломирани менаџер цивилне заштите и заштите животне средине *
71.3.1032.0005 Дипломирани менаџер цивилне одбране *
71.3.1032.0006 Дипломирани официр полиције *
71.3.1032.0007 Мастер инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0008 Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0009 Мастер инжењер управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0010 Мастер криминалиста (Заштита људи и имовине)
71.3.1032.0011 Мастер менаџер безбедности
71.4.1032.0001 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Заштита људи и имовине)
71.4.1032.0002 Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.4.1032.0003 Струковни мастер инжењер заштите (Заштита људи и имовине)
71.4.1032.0004 Струковни мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.4.1032.0005 Струковни мастер менаџер безбедности
71.4.1032.0006 Струковни мастер националне безбедности
71.4.1032.0007 Специјалиста струковни менаџер безбедности
72.3.1032.0001 Магистар криминалистичко-безбедносних наука *
72.3.1032.0002 Магистар наука заштите од пожара *
72.3.1032.0003 Магистар одбране, безбедности и заштите *
72.3.1032.0004 Магистар техничких наука заштите од пожара *
72.3.1032.0005 Магистар цивилне одбране *
72.3.1032.0006 Специјалиста инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
72.3.1032.0007 Специјалиста криминалиста
72.3.1032.0008 Специјалиста менаџер безбедности
72.3.1032.0009 Специјалиста безбедносног менаџмента из области одбране од тероризма *
72.3.1032.0010 Специјалиста за безбедносни менаџмент из области пројектовања, организовања и управљања системима обезбеђења лица, имовине и пословања *
72.3.1032.0011 Специјалиста заштите од пожара *
72.3.1032.0012 Специјалиста менаџмента интегрисане заштите *
72.3.1032.0013 Менаџер безбедности специјалиста из еколошке безбедности и образовања *
72.3.1032.0014 Менаџер безбедности специјалиста из области менаџмента интегрисане заштите *
72.3.1032.0015 Менаџер безбедности специјалиста из области система обезбеђења *
80.3.1032.0001 Доктор наука – криминалистичке науке (Заштита људи и имовине)
80.3.1032.0002 Доктор наука – науке безбедности
80.3.1032.0003 Доктор наука – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
80.3.1032.0004 Доктор наука заштите од пожара *
80.3.1032.0005 Доктор одбране и заштите *
80.3.1032.0006 Доктор одбране, безбедности и заштите *
80.3.1032.0007 Доктор техничких наука – заштите од пожара *
80.3.1032.0008 Доктор цивилне одбране *
10 Услуге
104 Услуге транспорта
1041 Услуге транспорта
20.2.1041.0001 Возач карете
20.2.1041.0002 Возач моторног пружног возила
20.2.1041.0003 Крмар
20.2.1041.0004 Крмар теретњака
20.2.1041.0005 Курир
20.2.1041.0006 Лучки манипулант
20.2.1041.0007 Маневриста
20.2.1041.0008 Млађи морнар
20.2.1041.0009 Морнар
20.2.1041.0010 Помоћни ПТТ манипулант
20.2.1041.0011 Помоћни радник у друмском саобраћају
20.2.1041.0012 Помоћник машиновође
20.2.1041.0013 Саобраћајно -транспортни радник
20.2.1041.0014 Утоваривач-истоваривач робе
30.2.1041.0001 Бродовођа
30.2.1041.0002 Бродонавозник
30.2.1041.0003 Бродотрасер
30.2.1041.0004 Вођа маневре
30.2.1041.0005 Возач моторних возила
30.2.1041.0006 Возач путничког аутомобила
30.2.1041.0007 Возач трактора
30.2.1041.0008 Возовођа
30.2.1041.0009 Кондуктер
30.2.1041.0010 Кондуктер у железничком саобраћају
30.2.1041.0011 Кондуктер у јавном саобраћају
30.2.1041.0012 Кондуктер у путном саобраћају
30.2.1041.0013 Крмар брода
30.2.1041.0014 Машиновођа за маневре
30.2.1041.0015 Машиновођа за маневре дизел – вучних возила
30.2.1041.0016 Машиновођа за маневре електролучних возила
30.2.1041.0017 Машиновођа за маневре парних локомотива
30.2.1041.0018 Морнар моториста
30.2.1041.0019 Помоћник машиновође дизел – вучних возила
30.2.1041.0020 Помоћник машиновође електровучних возила
30.2.1041.0021 Помоћник машиновође парних локомотива
30.2.1041.0022 ПТТ манипулант
30.2.1041.0023 Руковалац претоварног постројења
30.2.1041.0024 Саобраћајни телеграфиста – телепринтериста
30.2.1041.0025 ТТР манипулант
30.2.1041.0026 Руковалац средствима унутрашњег транспорта
40.2.1041.0001 Ваздухопловни саобраћајни техничар
40.2.1041.0002 Возач аутобуса и теретног моторног возила
40.2.1041.0003 Возач моторног возила
40.2.1041.0004 Возач трамваја
40.2.1041.0005 Возач трамваја и тролејбуса
40.2.1041.0006 Возач тролејбуса
40.2.1041.0007 Машиновођа дизел-вучних возила – техничар вуче
40.2.1041.0008 Машиновођа електролучних возила- техничар вуче
40.2.1041.0009 Машиновођа парних локомотива-техничар вуче
40.2.1041.0010 Наутички техничар
40.2.1041.0011 Наутички техничар – поморски саобраћај
40.2.1041.0012 Наутички техничар – поморски смер
40.2.1041.0013 Наутички техничар – речни и језерски саобраћај
40.2.1041.0014 Наутички техничар – речни смер
40.2.1041.0015 Саобраћајни техничар
40.2.1041.0016 Саобраћајно-транспортни техничар
40.2.1041.0017 Техничар ваздушног саобраћаја
40.2.1041.0018 Техничар вуче
40.2.1041.0019 Техничар друмског саобраћаја
40.2.1041.0020 Техничар за безбедност саобраћаја
40.2.1041.0021 Техничар за логистику и шпедицију
40.2.1041.0022 Техничар пловне направе
40.2.1041.0023 Техничар ПТТ саобраћаја
40.2.1041.0024 Техничар унутрашњег транспорта
40.2.1041.0025 Транспортни комерцијалиста
50.2.1041.0001 Ваздухопловни саобраћајни техничар – специјалиста
50.2.1041.0002 Возач аутобуса – специјалиста
50.2.1041.0003 Возач аутобуса и теретног моторног возила специјалиста
50.2.1041.0004 Возач инструктор
50.2.1041.0005 Возач моторних возила – инструктор
50.2.1041.0006 Возач моторног возила – специјалиста
50.2.1041.0007 Возач трамваја – инструктор
50.2.1041.0008 Возач трамваја – специјалиста
50.2.1041.0009 Возач тролејбуса – инструктор
50.2.1041.0010 Возач тролејбуса – специјалиста
50.2.1041.0011 Инструктор вожње
50.2.1041.0012 Официр палубе
50.2.1041.0013 Официр палубе – специјалиста
50.2.1041.0014 Официр радио везе
50.2.1041.0015 Руковалац пловеће направе – специјалиста
50.2.1041.0016 Руковалац пловне направе – специјалиста
50.2.1041.0017 Саобраћајно-транспортни техничар – специјалиста за железнички саобраћај
50.2.1041.0018 Техничар вуче – специјалиста за железнички саобраћај
50.2.1041.0019 Техничар вуче специјалиста
50.2.1041.0020 Техничар друмског саобраћаја – специјалиста
50.2.1041.0021 Техничар ПТТ саобраћаја – специјалиста
50.2.1041.0022 Техничар техничко-колске делатности – специјалиста
50.2.1041.0023 Техничар унутрашњег транспорта – специјалиста
50.2.1041.0024 Транспортни комерцијалиста – специјалист у железничком саобраћају
61.3.1041.0001 Инжењер саобраћаја
61.4.1041.0001 Инжењер – менаџер у друмском саобраћају *
61.4.1041.0002 Инжењер саобраћаја *
61.4.1041.0003 Инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај *
61.4.1041.0004 Инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај *
61.4.1041.0005 Инжењер саобраћаја одсека за водни саобраћај *
61.4.1041.0006 Инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт *
61.4.1041.0007 Инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај *
61.4.1041.0008 Инжењер саобраћаја одсека за речни и поморски саобраћај *
61.4.1041.0009 Инжењер саобраћаја одсека за речни саобраћај *
61.4.1041.0010 Контролор летења *
61.4.1041.0011 Саобраћајни инжењер *
61.4.1041.0012 Саобраћајни инжењер железничке струке *
61.4.1041.0013 Саобраћајни инжењер за друмски и градски саобраћај *
61.4.1041.0014 Саобраћајни инжењер за железнички саобраћај *
61.4.1041.0015 Струковни инжењер саобраћаја
62.3.1041.0001 Дипломирани инжењер саобраћаја
62.4.1041.0001 Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
71.3.1041.0001 Дипломирани војни инжењер саобраћаја *
71.3.1041.0002 Дипломирани војни инжењер саобраћаја и транспорта *
71.3.1041.0003 Дипломирани инжењер за ваздушни саобраћај *
71.3.1041.0004 Дипломирани инжењер за водни саобраћај *
71.3.1041.0005 Дипломирани инжењер за друмски саобраћај *
71.3.1041.0006 Дипломирани инжењер за железнички саобраћај *
71.3.1041.0007 Дипломирани инжењер ПТТ саобраћаја *
71.3.1041.0008 Дипломирани инжењер саобраћаја *
71.3.1041.0009 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај *
71.3.1041.0010 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај и транспорт *
71.3.1041.0011 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за водни саобраћај *
71.3.1041.0012 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни *
71.3.1041.0013 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспортни *
71.3.1041.0014 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај *
71.3.1041.0015 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај и транспорт *
71.3.1041.0016 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за интегрални и индустријски транспорт *
71.3.1041.0017 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за логистику *
71.3.1041.0018 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај – смер за поштански саобраћај *
71.3.1041.0019 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај – смер за телекомуникациони саобраћај *
71.3.1041.0020 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај *
71.3.1041.0021 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за речни и поморски саобраћај *
71.3.1041.0022 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за технологију робних манипулација и специјалне видове транспорта *
71.3.1041.0023 Мастер инжењер саобраћаја
71.4.1041.0001 Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
71.4.1041.0002 Струковни мастер инжењер (Услуге транспорта)
71.4.1041.0003 Струковни мастер инжењер саобраћаја
72.3.1041.0001 Магистар војнотехничких наука из области саобраћајног обезбеђења *
72.3.1041.0002 Магистар наука за ваздушни саобраћај *
72.3.1041.0003 Магистар наука за водни саобраћај *
72.3.1041.0004 Магистар наука за друмски саобраћај *
72.3.1041.0005 Магистар наука за железнички саобраћај *
72.3.1041.0006 Магистар наука за интегрални и индустријски транспорт *
72.3.1041.0007 Магистар наука за ПТТ саобраћај *
72.3.1041.0008 Магистар наука из области логистике, смер саобраћајно обезбеђење *
72.3.1041.0009 Магистар техничких наука из области саобраћаја *
72.3.1041.0010 Специјалиста инжењер саобраћаја
72.3.1041.0011 Магистар техничких наука (Услуге транспорта)*
80.3.1041.0001 Доктор војнотехничких наука из области саобраћајног обезбеђења *
80.3.1041.0002 Доктор наука – саобраћајно инжењерство
80.3.1041.0003 Доктор наука за ваздушни саобраћај *
80.3.1041.0004 Доктор наука за водни саобраћај *
80.3.1041.0005 Доктор наука за друмски саобраћај *
80.3.1041.0006 Доктор наука за железнички саобраћај *
80.3.1041.0007 Доктор наука за интегрални и индустријски транспорт *
80.3.1041.0008 Доктор наука за ПТТ саобраћај *
80.3.1041.0009 Доктор наука из области логистике одбране – транспорт и организација рада *
80.3.1041.0010 Доктор наука из области саобраћајног инжењерства – водни саобраћај *
80.3.1041.0011 Доктор наука из области саобраћајног инжењерства – транспорт и организација рада *
80.3.1041.0012 Доктор техничких наука (Услуге транспорта)*
80.3.1041.0013 Доктор техничких наука саобраћаја *
10 Услуге
108 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге
1088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге
30.2.1088.0001 Саобраћајно транспортни магационер
40.2.1088.0001 Саобраћајно-транспортни комерцијалиста