ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачинили су јединствену Листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања.
Листа квалификација представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања, као и планирање и вођење јавних политика у области образовања и запошљавања.
До објављивања ове Листе квалификација послодавци су приликом запошљавања лица и њиховог пријављивања у радни однос користили листу квалификација из 90-их година прошлога века која није садржала податке о савременим квалификацијама које излазе из система образовања. Истовремено лица која траже посао код Националне службе за запошљавање врло често нису могла да буду евидентирана према стварним квалификацијама са којима располажу, већ са неким сродним, приближним, сличним квалификацијама које су биле школоване у претходним деценијама.
Данас, са објављивањем Листе квалификација ситуација је потпуно другачија. Данас, послодавци и инвеститори приликом пријаве лица у радни однос могу да из Листе квалификација изаберу квалификацију коју појединац заисте има, уместо неке сродне. Приликом регрутовања кадра послодавци и инвеститори ће селектовати тачно оне квалификације које су има потребне за рад на одређеним пословима у складу са њиховим систематизацијама. То обезбеђује квалитетну коминикацију између оних који запошљавају и оних који траже посао, смањује препреке мобилности радне снаге, подржава се боља употреба постојећих знања, вештина и компетенција и боље подударање између понуде и потражње на тржишту рада.
Примена Листе квалификација осигураће бољи квалитет статистичких анализа бројних социјалних партнера међу којима су Национална служба за запошљавање, Централни регистар за обавезно социјално осигурање, Републички завод за статистику и сл. Они ће бити у прилици да добију квалитетне податке за сагледавање тренутних и прогнозирање будућих неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама у Републици Србији.
Примена Листе квалификација допринеће унапређивању услуге посредовања у запошљавању код Националне служба за запошљавање као једну од кључних услуга у имплментацији политике запошљавања.
Листа квалификација је од посебног значаја и за пописивање квалификационе структуре целокупног становништва Републике Србије у оквиру планираног пописа становништва.
Од посебне је важности истаћи да ће примена Листе квалификација омогућити боље сагледавање неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама на тржишту рада, односно креирање тржишно релевантне образовне политике, што је приоритет Министарства.
Поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације процес израде Листе квалификација подржали су и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Конференција Универзитета Србије, Конференција академија и високих школа, Фондација Темпус као и готово све високошколске установе. Подршку на изради Листе квалификација пружили су и експерти Пројекта ИПА 2014 „Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији“.

Вест о објављивању Листе квалификација Републике Србије може се принаћи на порталу на порталу Владе Републике Србије.

Листа квалификација Републике Србије може се преузети са портала Министарства просвете, науке и технолошког развоја .

Овде можете преузети:

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - према секторима

ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
00 Општи програми и квалификације
001 Основни програми и квалификације
0011 Основни програми и квалификације
10.1.0011.0001 Основно образовање
40.1.0011.0002 Гимназија – друштвено-језички смер
40.1.0011.0003 Гимназија – општи тип
40.1.0011.0004 Гимназија – природно-математички смер
40.1.0011.0005 Гимназија информатичког смера – оглед
40.2.0011.0006 Математичко-програмерски сарадник
40.1.0011.0007 Обдарени ученици у Математичкој гимназији
40.1.0011.0008 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (енглески)
40.1.0011.0009 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (италијански)
40.1.0011.0010 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (јапански)
40.1.0011.0011 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (кинески)
40.1.0011.0012 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (класични језици)
40.1.0011.0013 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (немачки)
40.1.0011.0014 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (норвешки)
40.1.0011.0015 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (руски)
40.1.0011.0016 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (француски)
40.1.0011.0017 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (шпански)
40.1.0011.0018 Рачунарска гимназија
40.2.0011.0019 Сарадник у настави
40.2.0011.0020 Сарадник у природним наукама
40.1.0011.0021 Ученици са посебним способностима за биологију и хемију
40.1.0011.0022 Ученици са посебним способностима за географију и историју
40.1.0011.0023 Ученици са посебним способностима за математику
40.1.0011.0024 Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
40.1.0011.0025 Ученици са посебним способностима за спорт
40.1.0011.0026 Ученици са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
40.1.0011.0027 Ученици са посебним способностима за физику
40.1.0011.0028 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – енглески језик
40.1.0011.0029 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – јапански језик
40.1.0011.0030 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – кинески језик
40.1.0011.0031 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – класични језици
40.1.0011.0032 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – немачки  језик
40.1.0011.0033 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – норвешки језик
40.1.0011.0034 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – руски језик
40.1.0011.0035 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – француски језик
40.1.0011.0036 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – шпански језик
40.1.0011.0037 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – италијански језик
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
01 Образовање
011 Образовање
0111 Наука о образовању
61.3.0111.0001 Андрагог
61.3.0111.0002 Педагог
62.3.0111.0003 Дипломирани андрагог
62.3.0111.0004 Дипломирани педагог
71.3.0111.0005 Академски вајар – ликовни педагог *
71.3.0111.0006 Академски графичар – ликовни педагог *
71.3.0111.0007 Академски сликар – ликовни педагог *
71.3.0111.0008 Дипломирани андрагог *
71.3.0111.0009 Дипломирани музичар педагог *
71.3.0111.0010 Дипломирани музички педагог *
71.3.0111.0011 Дипломирани педагог *
71.3.0111.0012 Дипломирани педагог за физику и основе технике *
71.3.0111.0013 Дипломирани педагог за физику и хемију *
71.3.0111.0014 Дипломирани педагог општетехничког образовања *
71.3.0111.0015 Дипломирани педагог физичке културе *
71.3.0111.0016 Мастер андрагог
71.3.0111.0017 Мастер музички педагог
71.3.0111.0018 Мастер педагог
71.3.0111.0019 Мастер социјални педагог
71.3.0111.0020 Педагог физичке културе *
72.3.0111.0021 Магистар андрагогије *
72.3.0111.0022 Магистар дидактичко-методичких наука *
72.3.0111.0023 Магистар дидактичко-методичких наука разредне наставе *
72.3.0111.0024 Магистар ликовне педагогије *
72.3.0111.0025 Магистар методике васпитног рада *
72.3.0111.0026 Магистар методике грађанског васпитања *
72.3.0111.0027 Магистар методике наставе *
72.3.0111.0028 Магистар методике наставе биологије *
72.3.0111.0029 Магистар методике наставе ликовне културе *
72.3.0111.0030 Магистар методике наставе математике *
72.3.0111.0031 Магистар методике наставе музичке културе *
72.3.0111.0032 Магистар методике наставе природе и друштва *
72.3.0111.0033 Магистар методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
72.3.0111.0034 Магистар методике наставе српског језика и књижевности *
72.3.0111.0035 Магистар методике наставе физичког васпитања *
72.3.0111.0036 Магистар методике наставе хемије *
72.3.0111.0037 Магистар методике образовног рада *
72.3.0111.0038 Магистар музичке педагогије *
72.3.0111.0039 Магистар наука област музичка педагогија *
72.3.0111.0040 Магистар образовне технологије *
72.3.0111.0041 Магистар педагогије *
72.3.0111.0042 Магистар педагошких наука *
72.3.0111.0043 Магистар педагошкотехничких наука *
72.3.0111.0044 Магистар уметности из области методике музичке наставе *
72.3.0111.0045 Методика информатике *
72.3.0111.0046 Методика техничког образовања *
72.3.0111.0047 Педагошко инструктиви рад *
72.3.0111.0048 Специјалиста андрагог
72.3.0111.0049 Специјалиста педагог
72.3.0111.0050 Специјалиста глотодидактике с методиком српског језика *
72.3.0111.0051 Специјалиста дидактичко-методичких наука *
72.3.0111.0052 Специјалиста дидактичко-методичких наука разредне наставе *
72.3.0111.0053 Специјалиста еколошке педагогије *
72.3.0111.0054 Специјалиста за методику наставе биологије *
72.3.0111.0055 Специјалиста из области методика наставе *
72.3.0111.0056 Специјалиста из области методика наставе биологије *
72.3.0111.0057 Специјалиста из области методика наставе информатике *
72.3.0111.0058 Специјалиста из области методика наставе математике *
72.3.0111.0059 Специјалиста из области методика наставе основних хемијских дисциплина и методика наставе примењених хемијских дисциплина *
72.3.0111.0060 Специјалиста из области настава хемијских дисциплина *
72.3.0111.0061 Специјалиста методике грађанског васпитања *
72.3.0111.0062 Специјалиста методике музичке културе *
72.3.0111.0063 Специјалиста методике наставе виолине *
72.3.0111.0064 Специјалиста методике наставе гудачких инструмената *
72.3.0111.0065 Специјалиста методике наставе дувачких инструмената *
72.3.0111.0066 Специјалиста методике наставе клавира *
72.3.0111.0067 Специјалиста методике наставе ликовне културе *
72.3.0111.0068 Специјалиста методике наставе математике *
72.3.0111.0069 Специјалиста методике наставе музичке културе *
72.3.0111.0070 Специјалиста методике наставе природе и друштва *
72.3.0111.0071 Специјалиста методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
72.3.0111.0072 Специјалиста методике наставе рачунарства и информатике *
72.3.0111.0073 Специјалиста методике наставе српског језика и књижевности *
72.3.0111.0074 Специјалиста методике наставе физичког васпитања *
72.3.0111.0075 Специјалиста методике образовног рада *
72.3.0111.0076 Специјалиста методике природе и друштва *
72.3.0111.0077 Специјалиста методике српског језика и књижевности *
72.3.0111.0078 Специјалиста методичке основе васпитно-образовног рада *
72.3.0111.0079 Специјалиста област методике наставе: гласа, инструмента, музичко теоријских предмета, солфеђа, општег музичког образовања *
72.3.0111.0080 Специјалиста образовних технологија *
72.3.0111.0081 Специјалиста педагошкотехничких наука *
72.3.0111.0082 Специјалиста просветног саветника *
80.3.0111.0083 Доктор андрагогије *
80.3.0111.0084 Доктор дидактичко-методичких наука *
80.3.0111.0085 Доктор дидактичко-методичких наука разредне наставе *
80.3.0111.0086 Доктор ликовне педагогије *
80.3.0111.0087 Доктор методике васпитног рада *
80.3.0111.0088 Доктор методике грађанског васпитања *
80.3.0111.0089 Доктор методике наставе биологије *
80.3.0111.0090 Доктор методике наставе географије *
80.3.0111.0091 Доктор методике наставе информатике *
80.3.0111.0092 Доктор методике наставе ликовне културе *
80.3.0111.0093 Доктор методике наставе математике *
80.3.0111.0094 Доктор методике наставе музичке културе *
80.3.0111.0095 Доктор методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
80.3.0111.0096 Доктор методике наставе српског језика и књижевности *
80.3.0111.0097 Доктор методике наставе физичког васпитања *
80.3.0111.0098 Доктор методике наставе хемије *
80.3.0111.0099 Доктор музичких наука музичке педагогије *
80.3.0111.0100 Доктор наука – методика наставе (Наука о образовању)
80.3.0111.0101 Доктор наука – педагошке/андрагошке науке
80.3.0111.0102 Доктор наука – методика наставе *
80.3.0111.0103 Доктор образовне технологије *
80.3.0111.0104 Доктор педагошких наука *
80.3.0111.0105 Доктор педагошко-техничких наука *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0212 Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера
40.2.0212.0001 Аранжер
40.2.0212.0002 Аранжер у трговини
40.2.0212.0003 Дизајнер одеће-оглед
40.2.0212.0004 Дизајнер производа од коже-оглед
40.2.0212.0005 Дизајнер текстилних материјала-оглед
40.2.0212.0006 Стилски кројач
40.2.0212.0007 Техничар дизајна амбалаже
40.2.0212.0008 Техничар дизајна ентеријера
40.2.0212.0009 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
40.2.0212.0010 Техничар дизајна индустријских производа
40.2.0212.0011 Техничар дизајна керамике
40.2.0212.0012 Техничар дизајна одеће
40.2.0212.0013 Техничар дизајна производа од коже
40.2.0212.0014 Техничар дизајна текстила
40.2.0212.0015 Техничар дизајна текстила и одевања
40.2.0212.0016 Техничар дизајна текстилних материјала
61.4.0212.0017 Аранжер *
61.4.0212.0018 Аранжер-декоратер *
61.4.0212.0019 Декоратер ентеријера и аранжер *
61.3.0212.0020 Дизајнер (Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера)
61.3.0212.0021 Дизајнер индустријских производа *
61.3.0212.0022 Дизајнер производа од коже *
61.4.0212.0023 Дизајнер текстила и одеће *
61.4.0212.0024 Дизајнер текстила и одеће за дизајн и маркетинг *
61.4.0212.0025 Дизајнер текстила и одеће за дизајн и технологију *
61.4.0212.0026 Инжењер дизајна за текстил и одећу *
61.3.0212.0027 Инжењер технологије за дизајн индустријских производа *
61.3.0212.0028 Инжењер технологије за дизајн производа од коже *
61.4.0212.0029 Струковни дизајнер (Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера)
61.4.0212.0030 Струковни инжењер унутрашње архитектуре
62.3.0212.0031 Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна
62.3.0212.0032 Дипломирани организатор сценског дизајна
62.3.0212.0033 Дипломирани уметник сценског дизајна
71.3.0212.0034 Дипломирани архитекта унутрашње архитектуре *
71.3.0212.0035 Дипломирани дизајнер *
71.3.0212.0036 Дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја *
71.3.0212.0037 Дипломирани дизајнер индустријских производа *
71.3.0212.0038 Дипломирани дизајнер текстила *
71.3.0212.0039 Дипломирани индустријски дизајнер *
71.3.0212.0040 Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна *
71.3.0212.0041 Дипломирани костимограф – савремено одевање *
71.3.0212.0042 Дипломирани костимограф – сценски костим *
71.3.0212.0043 Дипломирани костимограф *
71.3.0212.0044 Дипломирани костимограф савременог одевања *
71.3.0212.0045 Дипломирани костимограф сценског костима *
71.3.0212.0046 Дипломирани пројектант костима *
71.3.0212.0047 Дипломирани пројектант унутрашње архитектуре *
71.3.0212.0048 Дипломирани сценограф *
71.3.0212.0049 Дипломирани уметник сценског дизајна *
71.3.0212.0050 Мастер инжењер сценске архитектуре и технике
71.3.0212.0051 Мастер инжењер унутрашње архитектуре
71.3.0212.0052 Мастер организатор сценског дизајна
71.3.0212.0053 Мастер уметник сценског дизајна
72.3.0212.0054 Магистар уметности дизајнер *
72.3.0212.0055 Магистар уметности из области архитектура и дизајн *
72.3.0212.0056 Магистар уметности из области дизајн ентеријера и намештаја *
72.3.0212.0057 Магистар уметности из области индустријски дизајн *
72.3.0212.0058 Магистар уметности из области костим *
72.3.0212.0059 Магистар уметности из области костимографија *
72.3.0212.0060 Магистар уметности из области намештај *
72.3.0212.0061 Магистар уметности из области позоришна сценографија *
72.3.0212.0062 Магистар уметности из области савремено одевање *
72.3.0212.0063 Магистар уметности из области стилски костим *
72.3.0212.0064 Магистар уметности из области сценографија *
72.3.0212.0065 Магистар уметности из области сценски костим *
72.3.0212.0066 Магистар уметности из области тв и филмска сценографија *
72.3.0212.0067 Магистар уметности из области унутрашња архитектура *
72.3.0212.0068 Магистар уметности из области филмска и тв сценографија *
72.3.0212.0069 Магистар уметности у области сценског дизајна *
72.3.0212.0070 Специјалиста организатор сценског дизајна
72.3.0212.0071 Специјалиста уметник сценског дизајна
72.3.0212.0072 Специјалиста за костим *
72.3.0212.0073 Специјалиста за сценографију *
72.3.0212.0074 Специјалиста за унутрашњу архитектуру *
80.3.0212.0075 Доктор уметности – сценски дизајн
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0213 Ликовне уметности
40.2.0213.0001 Ликовни техничар
40.2.0213.0002 Фирмописац калиграф
61.3.0213.0003 Историчар уметности
61.3.0213.0004 Ликовни уметник
61.4.0213.0005 Струковни ликовни уметник
61.3.0213.0006 Теоретичар уметности
62.3.0213.0007 Дипломирани дизајнер (Ликовне уметности)
62.3.0213.0008 Дипломирани историчар уметности
62.3.0213.0009 Дипломирани ликовни уметник
62.3.0213.0010 Дипломирани примењени уметник (Ликовне уметности)
62.3.0213.0011 Дипломирани теоретичар – теорије уметности
62.3.0213.0012 Дипломирани теоретичар – уметност и медији
62.4.0213.0013 Специјалиста струковни ликовни уметник
71.3.0213.0014 Дипломирани вајар – примењено вајарство *
71.3.0213.0015 Дипломирани вајар *
71.3.0213.0016 Дипломирани вајар ликовних уметности *
71.3.0213.0017 Дипломирани вајар примењене уметности *
71.3.0213.0018 Дипломирани вајар примењеног вајарства *
71.3.0213.0019 Дипломирани графичар *
71.3.0213.0020 Дипломирани графичар ликовних уметности *
71.3.0213.0021 Дипломирани графичар примењене графике *
71.3.0213.0022 Дипломирани графичар примењених уметности *
71.3.0213.0023 Дипломирани инжењер графичарства *
71.3.0213.0024 Дипломирани историчар уметности *
71.3.0213.0025 Дипломирани ликовни уметник – вајар *
71.3.0213.0026 Дипломирани ликовни уметник – графичар *
71.3.0213.0027 Дипломирани ликовни уметник – сликар *
71.3.0213.0028 Дипломирани ликовни уметник *
71.3.0213.0029 Дипломирани сликар – графичар *
71.3.0213.0030 Дипломирани сликар – зидно сликарство *
71.3.0213.0031 Дипломирани сликар – костимограф *
71.3.0213.0032 Дипломирани сликар – сценограф *
71.3.0213.0033 Дипломирани сликар *
71.3.0213.0034 Дипломирани сликар зидног сликарства *
71.3.0213.0035 Дипломирани сликар ликовних уметности *
71.3.0213.0036 Дипломирани сликар примењене уметности *
71.3.0213.0037 Дипломирани сликар примењених уметности *
71.3.0213.0038 Дипломирани теоретичар – теорије уметности *
71.3.0213.0039 Дипломирани теоретичар – уметност и медији – пасива *
71.3.0213.0040 Дипломирани теоретичар – уметност и медији *
71.3.0213.0041 Дипломирани уметник нових ликовних медија *
71.3.0213.0042 Мастер дизајнер (Ликовне уметности)
71.3.0213.0043 Мастер историчар уметности
71.3.0213.0044 Мастер ликовни уметник
71.3.0213.0045 Мастер примењени уметник (Ликовне уметности)
71.3.0213.0046 Мастер теоретичар – теорије уметности
71.3.0213.0047 Мастер теоретичар – уметност и медији
71.3.0213.0048 Мастер теоретичар уметности
71.3.0213.0049 Мастер теоретичар уметности (Ликовне уметности)
71.4.0213.0050 Струковни мастер ликовни уметник
72.3.0213.0051 Магистар вајарства *
72.3.0213.0052 Магистар графике *
72.3.0213.0053 Магистар историје уметности *
72.3.0213.0054 Магистар наука у области теорије уметности и медија *
72.3.0213.0055 Магистар сликар *
72.3.0213.0056 Магистар сликарства *
72.3.0213.0057 Магистар теорије ликовних уметности *
72.3.0213.0058 Магистар уметности *
72.3.0213.0059 Магистар уметности вајар *
72.3.0213.0060 Магистар уметности графичар *
72.3.0213.0061 Магистар уметности из области вајарство *
72.3.0213.0062 Магистар уметности из области графика *
72.3.0213.0063 Магистар уметности из области графика књиге *
72.3.0213.0064 Магистар уметности из области зидно сликарство *
72.3.0213.0065 Магистар уметности из области илустрација *
72.3.0213.0066 Магистар уметности из области примењено вајарство *
72.3.0213.0067 Магистар уметности из области примењено сликарство *
72.3.0213.0068 Магистар уметности из области просторна графика *
72.3.0213.0069 Магистар уметности из области рекламне графике *
72.3.0213.0070 Магистар уметности из области сликарство *
72.3.0213.0071 Магистар уметности из области таписерија *
72.3.0213.0072 Магистар уметности сликар *
72.3.0213.0073 Магистар уметности цртања *
72.3.0213.0074 Специјалиста историчар уметности
72.3.0213.0075 Специјалиста ликовни уметник
72.3.0213.0076 Специјалиста теоретичар – теорије уметности
72.3.0213.0077 Специјалиста теоретичар – уметност и медији
72.3.0213.0078 Специјалиста за примењено сликарство *
72.3.0213.0079 Специјалиста за примењену графику *
80.3.0213.0080 Доктор историје уметности *
80.3.0213.0081 Доктор наука – историја уметности
80.3.0213.0082 Доктор наука – науке о уметностима (Ликовне уметности)
80.3.0213.0083 Доктор наука – теорије уметности
80.3.0213.0084 Доктор наука – уметност и медији
80.3.0213.0085 Доктор наука из области теорије ликовних уметности *
80.3.0213.0086 Доктор наука из области теорије уметности *
80.3.0213.0087 Доктор наука о ликовним уметностима *
80.3.0213.0088 Доктор наука о уметностима *
80.3.0213.0089 Доктор уметности – ликовне уметности
80.3.0213.0090 Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (Ликовне уметности)
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0214 Уметничко занатство
20.2.0214.0001 Гравер
20.2.0214.0002 Израђивач пиротског ћилима
20.2.0214.0003 Израђивач плетарских производа
20.2.0214.0004 Лончар – грнчар
20.2.0214.0005 Стаклогравер
20.2.0214.0006 Стаклодувач
30.2.0214.0007 Грнчар – лончар
30.2.0214.0008 Златар
30.2.0214.0009 Израђивач плетеног намештаја и галантерије
30.2.0214.0010 Израђивач плетеног намештаја и галантерије од прућа
30.2.0214.0011 Печаторезац
30.2.0214.0012 Ручни ткач
40.2.0214.0013 Брусач вештачког, полудрагог и драгог камена
40.2.0214.0014 Гравер уметничких предмета
40.2.0214.0015 Грнчар
40.2.0214.0016 Дрворезбар
40.2.0214.0017 Јувелир уметничких предмета
40.2.0214.0018 Клесар
40.2.0214.0019 Ковач уметничких предмета
40.2.0214.0020 Кујунџија
40.2.0214.0021 Ливац уметничких предмета
40.2.0214.0022 Пластичар уметничких предмета
40.2.0214.0023 Позлатар
40.2.0214.0024 Репаратор-штимер
40.2.0214.0025 Стаклар уметничких предмета
50.2.0214.0026 Златар – драгуљар
50.2.0214.0027 Клавирштимер
71.3.0214.0028 Дипломирани дизајнер стакла *
71.3.0214.0029 Дипломирани керамичар *
71.3.0214.0030 Дипломирани керамичар примењене уметности *
71.3.0214.0031 Дипломирани пројектант текстила *
71.3.0214.0032 Дипломирани сликар – керамичар *
71.3.0214.0033 Дипломирани сликар текстила *
71.3.0214.0034 Мастер конзерватор
72.3.0214.0035 Магистар уметности из области дизајн текстила *
72.3.0214.0036 Магистар уметности из области индустријски текстил *
72.3.0214.0037 Магистар уметности из области керамика *
72.3.0214.0038 Магистар уметности из области керамика и стакло *
72.3.0214.0039 Магистар уметности из области керамички дизајн *
72.3.0214.0040 Магистар уметности из области обликовање тканог текстила *
72.3.0214.0041 Магистар уметности из области обликовање штампаног текстила *
72.3.0214.0042 Магистар уметности из области посудна керамика *
72.3.0214.0043 Магистар уметности из области текстил *
72.3.0214.0044 Магистар уметности из области уникатна керамика *
72.3.0214.0045 Магистар уметности из области уникатни текстил *
72.3.0214.0046 Магистар уметности из области употребна пластика *
72.3.0214.0047 Специјалиста за керамику *
72.3.0214.0048 Специјалиста за примењену пластику *
72.3.0214.0049 Специјалиста за текстил *
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0215 Музика и извођачке уметности
10.1.0215.0001 Основно балетско образовање
10.1.0215.0002 Основно музичко образовање
40.2.0215.0003 Балетски играч
40.2.0215.0004 Балетски корепетитор
40.2.0215.0005 Глумац
40.2.0215.0006 Глумац-луткар
40.2.0215.0007 Глумац-сарадник
40.2.0215.0008 Играч – класичан балет
40.2.0215.0009 Играч – народна игра
40.2.0215.0010 Играч – савремена игра
40.2.0215.0011 Музички извођач
40.2.0215.0012 Музички извођач-  музике за естраду
40.2.0215.0013 Музички извођач- традиционална музика
40.2.0215.0014 Музички извођач црквена музика-католички и протестантски смер
40.2.0215.0015 Музички извођач црквена музика-православни  смер
40.2.0215.0016 Музички извођач-класична музика
40.2.0215.0017 Музички извођач-рана музика
40.2.0215.0018 Музички извођач-џез музике
40.2.0215.0019 Музички сарадник
40.2.0215.0020 Музички сарадник – етномузиколог (српског традиционалног певања и свирања)
40.2.0215.0021 Музички сарадник-теоретичар
40.2.0215.0022 Сарадник у драмској уметности-оглед
40.2.0215.0023 Сарадник у музичкој уметности-оглед
40.2.0215.0024 Фолклорни играч
50.2.0215.0025 Фолклорни кореограф
61.3.0215.0026 Драмски и аудиовизуелни уметник
61.3.0215.0027 Композитор
61.3.0215.0028 Комуниколог (Музика и извођачке уметности)
61.3.0215.0029 Музички уметник
61.4.0215.0030 Струковни драмски и аудиовизуелни уметник
61.4.0215.0031 Струковни музички уметник
62.3.0215.0032 Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник
62.3.0215.0033 Дипломирани композитор
62.3.0215.0034 Дипломирани комуниколог (Музика и извођачке уметности)
62.3.0215.0035 Дипломирани музички педагог
62.3.0215.0036 Дипломирани музички уметник
62.3.0215.0037 Дипломирани теоретичар уметности
62.4.0215.0038 Специјалиста струковни драмски и аудиовизуелни уметник
62.4.0215.0039 Специјалиста струковни музички уметник
71.3.0215.0040 Академски музичар – виолиниста *
71.3.0215.0041 Академски музичар – виолиста *
71.3.0215.0042 Академски музичар – виолончелиста *
71.3.0215.0043 Академски музичар – кларинетиста *
71.3.0215.0044 Академски музичар – контрабасиста *
71.3.0215.0045 Академски музичар – концертни или оперски певач *
71.3.0215.0046 Академски музичар – обоиста *
71.3.0215.0047 Академски музичар – пијаниста *
71.3.0215.0048 Академски музичар – тромбониста *
71.3.0215.0049 Академски музичар – трубач *
71.3.0215.0050 Академски музичар – фаготиста *
71.3.0215.0051 Академски музичар – флаутиста *
71.3.0215.0052 Академски музичар – хорниста *
71.3.0215.0053 Академски музичар *
71.3.0215.0054 Академски музичар композитор *
71.3.0215.0055 Виолиста *
71.3.0215.0056 Виолончелиста *
71.3.0215.0057 Дипломирани глумац *
71.3.0215.0058 Дипломирани диригент *
71.3.0215.0059 Дипломирани драматург *
71.3.0215.0060 Дипломирани етномузиколог *
71.3.0215.0061 Дипломирани композитор *
71.3.0215.0062 Дипломирани музиколог *
71.3.0215.0063 Дипломирани музичар акордеониста *
71.3.0215.0064 Дипломирани музичар виолиниста *
71.3.0215.0065 Дипломирани музичар виолиста *
71.3.0215.0066 Дипломирани музичар виолончелиста *
71.3.0215.0067 Дипломирани музичар гитариста *
71.3.0215.0068 Дипломирани музичар кларинетиста *
71.3.0215.0069 Дипломирани музичар контрабасиста *
71.3.0215.0070 Дипломирани музичар концертни и оперски певач *
71.3.0215.0071 Дипломирани музичар обоиста *
71.3.0215.0072 Дипломирани музичар оргуљаш *
71.3.0215.0073 Дипломирани музичар перкусиониста *
71.3.0215.0074 Дипломирани музичар пијаниста *
71.3.0215.0075 Дипломирани музичар саксофониста *
71.3.0215.0076 Дипломирани музичар соло певач *
71.3.0215.0077 Дипломирани музичар тромбониста *
71.3.0215.0078 Дипломирани музичар трубач *
71.3.0215.0079 Дипломирани музичар тубиста *
71.3.0215.0080 Дипломирани музичар фаготиста *
71.3.0215.0081 Дипломирани музичар флаутиста *
71.3.0215.0082 Дипломирани музичар харфиста *
71.3.0215.0083 Дипломирани музичар хорниста *
71.3.0215.0084 Дипломирани музичар чембалиста *
71.3.0215.0085 Дипломирани музички уметник *
71.3.0215.0086 Дипломирани позоришни и радио редитељ *
71.3.0215.0087 Дипломирани редитељ *
71.3.0215.0088 Дипломирани филмски и телевизијски редитељ *
71.3.0215.0089 Контрабасиста *
71.3.0215.0090 Мастер драмски и аудиовизуелни уметник
71.3.0215.0091 Мастер композитор
71.3.0215.0092 Мастер комуниколог (Музика и извођачке уметности)
71.3.0215.0093 Мастер музички уметник
71.3.0215.0094 Мастер теоретичар уметности (Музика и извођачке уметности)
71.3.0215.0095 Мастер теорије драмских и аудио-визуелних извођачких уметности
71.3.0215.0096 Хорниста *
71.4.0215.0097 Струковни мастер драмски и аудиовизуелни уметник
71.4.0215.0098 Струковни мастер музички уметник
72.3.0215.0099 Магистар етномузикологије *
72.3.0215.0100 Магистар музике *
72.3.0215.0101 Магистар музикологије *
72.3.0215.0102 Магистар музичких и драмских уметности *
72.3.0215.0103 Магистар наука из области драматургија *
72.3.0215.0104 Магистар наука из области драматургија филмска драматургија и филмологија *
72.3.0215.0105 Магистар наука из области драмске уметности *
72.3.0215.0106 Магистар наука из области историја југословенске кинематографије *
72.3.0215.0107 Магистар наука из области комуникологија *
72.3.0215.0108 Магистар наука из области позоришна драматургија *
72.3.0215.0109 Магистар наука из области студије позоришта *
72.3.0215.0110 Магистар наука из области студије филма *
72.3.0215.0111 Магистар наука из области театрологија *
72.3.0215.0112 Магистар наука из области театрологија комуникологија *
72.3.0215.0113 Магистар наука из области филмологија *
72.3.0215.0114 Магистар наука из области филмологија теорија и историја филма *
72.3.0215.0115 Магистар наука из области филмска драматургија *
72.3.0215.0116 Магистар наука област музикологија и етномузикологија *
72.3.0215.0117 Магистар наука област музичка теорија *
72.3.0215.0118 Магистар театрологије *
72.3.0215.0119 Магистар уметности виолиниста *
72.3.0215.0120 Магистар уметности виолиста *
72.3.0215.0121 Магистар уметности виолончелиста *
72.3.0215.0122 Магистар уметности гитариста *
72.3.0215.0123 Магистар уметности диригент *
72.3.0215.0124 Магистар уметности из области хармоније *
72.3.0215.0125 Магистар уметности из области хармонске анализе *
72.3.0215.0126 Магистар уметности камерне музике *
72.3.0215.0127 Магистар уметности кларинетиста *
72.3.0215.0128 Магистар уметности композитор *
72.3.0215.0129 Магистар уметности контрабасиста *
72.3.0215.0130 Магистар уметности контрапункта *
72.3.0215.0131 Магистар уметности обоиста *
72.3.0215.0132 Магистар уметности оргуљаш *
72.3.0215.0133 Магистар уметности пијаниста *
72.3.0215.0134 Магистар уметности соло певање *
72.3.0215.0135 Магистар уметности солфеђа *
72.3.0215.0136 Магистар уметности тромбониста *
72.3.0215.0137 Магистар уметности трубач *
72.3.0215.0138 Магистар уметности тубиста *
72.3.0215.0139 Магистар уметности удараљке *
72.3.0215.0140 Магистар уметности уметничка дисциплина композиција *
72.3.0215.0141 Магистар уметности фаготиста *
72.3.0215.0142 Магистар уметности флаутиста *
72.3.0215.0143 Магистар уметности харфиста *
72.3.0215.0144 Магистар уметности хорниста *
72.3.0215.0145 Магистар уметности чембалиста *
72.3.0215.0146 Специјалиста композитор
72.3.0215.0147 Специјалиста музички уметник
72.3.0215.0148 Специјалиста теоретичар уметности
72.3.0215.0149 Специјалиста област импровизације за пијанисте, чембалисте и камерне ансамбле *
72.3.0215.0150 Специјалиста у области реклама и пр у медијима *
72.3.0215.0151 Специјалиста уметности виолиниста *
72.3.0215.0152 Специјалиста уметности виолиста *
72.3.0215.0153 Специјалиста уметности виолончелиста *
72.3.0215.0154 Специјалиста уметности гитариста *
72.3.0215.0155 Специјалиста уметности диригент *
72.3.0215.0156 Специјалиста уметности камерне музике *
72.3.0215.0157 Специјалиста уметности камерни музичар *
72.3.0215.0158 Специјалиста уметности кларинетиста *
72.3.0215.0159 Специјалиста уметности композитор *
72.3.0215.0160 Специјалиста уметности контрабасиста *
72.3.0215.0161 Специјалиста уметности концертни или оперски певач *
72.3.0215.0162 Специјалиста уметности обоиста *
72.3.0215.0163 Специјалиста уметности оргуљаш *
72.3.0215.0164 Специјалиста уметности перкусиониста *
72.3.0215.0165 Специјалиста уметности пијаниста *
72.3.0215.0166 Специјалиста уметности саксофониста *
72.3.0215.0167 Специјалиста уметности соло певања *
72.3.0215.0168 Специјалиста уметности солфеђа *
72.3.0215.0169 Специјалиста уметности тромбониста *
72.3.0215.0170 Специјалиста уметности трубач *
72.3.0215.0171 Специјалиста уметности тубиста *
72.3.0215.0172 Специјалиста уметности удараљке *
72.3.0215.0173 Специјалиста уметности фаготиста *
72.3.0215.0174 Специјалиста уметности флаутиста *
72.3.0215.0175 Специјалиста уметности харфиста *
72.3.0215.0176 Специјалиста уметности хорниста *
72.3.0215.0177 Специјалиста уметности чембалиста *
80.3.0215.0178 Доктор музичких наука етномузикологије *
80.3.0215.0179 Доктор музичких наука музикологије *
80.3.0215.0180 Доктор музичких наука музичке теорије *
80.3.0215.0181 Доктор наука – науке о уметностима (Музика и извођачке уметности)
80.3.0215.0182 Доктор наука из области историја југословенске кинематографије *
80.3.0215.0183 Доктор наука из области историја позоришне уметности *
80.3.0215.0184 Доктор наука из области историја филма *
80.3.0215.0185 Доктор наука из области студије позоришта *
80.3.0215.0186 Доктор наука из области студије филма и медија *
80.3.0215.0187 Доктор наука из области театрологија *
80.3.0215.0188 Доктор наука из области теорија драмских уметности, медија и културе *
80.3.0215.0189 Доктор наука из области теорија филма *
80.3.0215.0190 Доктор наука из области филмологија *
80.3.0215.0191 Доктор театрологије *
80.3.0215.0192 Доктор уметности – драмске и аудиовизуелне уметности
80.3.0215.0193 Доктор уметности – музичка уметност
80.3.0215.0194 Доктор филмологије *
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0221 Религија и теологија
61.3.0221.0001 Теолог
62.3.0221.0002 Дипломирани теолог
71.3.0221.0003 Дипломирани теолог *
71.3.0221.0004 Мастер религиолог
71.3.0221.0005 Мастер теолог
72.3.0221.0006 Магистар теолошких наука *
72.3.0221.0007 Специјалиста теолог
80.3.0221.0008 Доктор теологије
80.3.0221.0009 Доктор теолошких наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0222 Историја и археологија
40.2.0222.0001 Конзерватор културних добара
40.2.0222.0002 Техничар за конзервацију и рестаурацију – оглед
61.3.0222.0003 Археолог
61.3.0222.0004 Историчар
61.3.0222.0005 Конзерватор и рестауратор
61.4.0222.0006 Конзерватор препаратор *
61.4.0222.0007 Конзерватор рестауратор *
62.3.0222.0008 Дипломирани археолог
62.3.0222.0009 Дипломирани историчар
62.3.0222.0010 Дипломирани конзерватор и рестауратор
62.3.0222.0011 Дипломирани херитолог
71.3.0222.0012 Дипломирани археолог *
71.3.0222.0013 Дипломирани вајар рестауратор *
71.3.0222.0014 Дипломирани графичар рестауратор *
71.3.0222.0015 Дипломирани историчар *
71.3.0222.0016 Дипломирани конзерватор и рестауратор *
71.3.0222.0017 Дипломирани конзерватор ликовних дела *
71.3.0222.0018 Дипломирани сликар – конзерватор *
71.3.0222.0019 Дипломирани сликар – рестауратор *
71.3.0222.0020 Дипломирани сликар примењене уметности – рестауратор *
71.3.0222.0021 Дипломирани сликар рестауратор *
71.3.0222.0022 Мастер археолог
71.3.0222.0023 Мастер историчар
71.3.0222.0024 Мастер конзерватор и рестауратор
71.3.0222.0025 Мастер херитолог
72.3.0222.0026 Магистар археологије *
72.3.0222.0027 Магистар историје *
72.3.0222.0028 Магистар историјских наука *
72.3.0222.0029 Магистар уметности из области конзервација *
72.3.0222.0030 Магистар уметности из области конзервација и рестаурација *
72.3.0222.0031 Магистар фолклористике *
72.3.0222.0032 Специјалиста археолог
72.3.0222.0033 Специјалиста историчар
72.3.0222.0034 Специјалиста конзерватор и рестауратор
72.3.0222.0035 Специјалиста за конзервацију *
80.3.0222.0036 Доктор археологије *
80.3.0222.0037 Доктор историјских наука *
80.3.0222.0038 Доктор наука – историја и филозофија природних наука и технологије
80.3.0222.0039 Доктор наука – историјске/археолошке/класичне науке
80.3.0222.0040 Доктор наука – херитологија
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0223 Филозофија и етика
61.3.0223.0001 Филозоф
62.3.0223.0002 Дипломирани филозоф
71.3.0223.0003 Дипломирани филозоф *
71.3.0223.0004 Мастер биоетике
71.3.0223.0005 Мастер филозоф
72.3.0223.0006 Магистар филозофије *
72.3.0223.0007 Специјалиста филозоф
72.3.0223.0008 Специјалиста филозофије *
80.3.0223.0009 Доктор наука – филозофија
80.3.0223.0010 Доктор филозофије *
80.3.0223.0011 Доктор филозофских наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
023 Језици
0231 Учење језика
71.3.0231.0001 Дипломирани јапанолог *
71.3.0231.0002 Дипломирани професор арапског језика и књижевности *
71.3.0231.0003 Дипломирани професор бугарског језика и књижевности *
71.3.0231.0004 Дипломирани професор грчког језика и књижевности *
71.3.0231.0005 Дипломирани професор енглеског језика и књижевности *
71.3.0231.0006 Дипломирани професор индијског језика и књижевности *
71.3.0231.0007 Дипломирани професор италијанског језика и књижевности *
71.3.0231.0008 Дипломирани професор јапанског језика и књижевности *
71.3.0231.0009 Дипломирани професор кинеског језика и књижевности *
71.3.0231.0010 Дипломирани професор латинског језика и књижевности *
71.3.0231.0011 Дипломирани професор мађарског језика и књижевности *
71.3.0231.0012 Дипломирани професор македонског језика и књижевности *
71.3.0231.0013 Дипломирани професор немачког језика и књижевности *
71.3.0231.0014 Дипломирани професор норвешког језика и књижевности *
71.3.0231.0015 Дипломирани професор пољског језика и књижевности *
71.3.0231.0016 Дипломирани професор португалског језика и књижевности *
71.3.0231.0017 Дипломирани професор ромског језика и књижевности *
71.3.0231.0018 Дипломирани професор румунског језика и књижевности *
71.3.0231.0019 Дипломирани професор русинског језика и књижевности *
71.3.0231.0020 Дипломирани професор руског језика и књижевности *
71.3.0231.0021 Дипломирани професор словачког језика и књижевности *
71.3.0231.0022 Дипломирани професор словеначког језика и књижевности *
71.3.0231.0023 Дипломирани професор старогрчког језика и књижевности *
71.3.0231.0024 Дипломирани професор старословенског језика и књижевности *
71.3.0231.0025 Дипломирани професор старотурског и турског језика и књижевности *
71.3.0231.0026 Дипломирани професор француског језика и књижевности *
71.3.0231.0027 Дипломирани професор хебрејског језика и књижевности *
71.3.0231.0028 Дипломирани професор чешког језика и књижевности *
71.3.0231.0029 Дипломирани професор шведског језика и књижевности *
71.3.0231.0030 Дипломирани професор шпанског језика и књижевности *
71.3.0231.0031 Дипломирани филолог арапског језика и књижевности *
71.3.0231.0032 Дипломирани филолог грчког језика и књижевности *
71.3.0231.0033 Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност *
71.3.0231.0034 Дипломирани филолог за руски језик и књижевност *
71.3.0231.0035 Дипломирани филолог јапанског језика и књижевности *
71.3.0231.0036 Дипломирани филолог јужнословенске филологије *
71.3.0231.0037 Дипломирани филолог кинеског језика и књижевности *
71.3.0231.0038 Дипломирани филолог мађарског језика и књижевности *
71.3.0231.0039 Дипломирани филолог оријенталне филологије *
71.3.0231.0040 Дипломирани филолог пољског језика и књижевности *
71.3.0231.0041 Дипломирани филолог румунског језика и књижевности *
71.3.0231.0042 Дипломирани филолог скандинавских језика и књижевности *
71.3.0231.0043 Дипломирани филолог словачког језика и књижевности *
71.3.0231.0044 Дипломирани филолог турског језика и књижевности *
71.3.0231.0045 Дипломирани филолог украјинског језика и књижевности *
71.3.0231.0046 Дипломирани филолог холандског језика и књижевности *
71.3.0231.0047 Дипломирани филолог чешког језика и књижевности *
71.3.0231.0048 Мастер преводилац
71.3.0231.0049 Професор оријенталистике *
02 Уметност и хуманистичке науке
023 Језици
0232 Књижевност и лингвистика
61.3.0232.0001 Филолог (србиста, англиста, слависта, германиста, романиста, компаратиста итд.)
62.3.0232.0002 Дипломирани класични филолог
62.3.0232.0003 Дипломирани филолог
71.3.0232.0004 Дипломирани класични филолог *
71.3.0232.0005 Дипломирани компаратиста *
71.3.0232.0006 Дипломирани филолог за за српскохрватски језик и југословенске књижевности *
71.3.0232.0007 Дипломирани филолог за књижевност и српски језик *
71.3.0232.0008 Дипломирани филолог за српски језик и књижевност *
71.3.0232.0009 Дипломирани филолог опште књижевности *
71.3.0232.0010 Дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности *
71.3.0232.0011 Дипломирани филолог опште лингвистике *
71.3.0232.0012 Дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима *
71.3.0232.0013 Мастер класични филолог
71.3.0232.0014 Мастер филолог
72.3.0232.0015 Магистар класичне филологије *
72.3.0232.0016 Магистар књижевних наука *
72.3.0232.0017 Магистар књижевности *
72.3.0232.0018 Магистар лингвистичких наука *
72.3.0232.0019 Магистар наука из области дикција српскохрватског језика *
72.3.0232.0020 Магистар филолошких наука (Књижевност и лингвистика)*
72.3.0232.0021 Магистар филолошких наука (примењена лингвистика, општа лингвистика и књижевни смер) (Књижевност и лингвистика)*
72.3.0232.0022 Специјалиста филолог
72.3.0232.0023 Специјалиста за област српске књижевности *
72.3.0232.0024 Специјалиста за област српског језика *
72.3.0232.0025 Специјалиста из области стандардизације и норматива српског језика *
72.3.0232.0026 Специјалиста лексикологије и двојезичне енглеско српске лексикографије *
72.3.0232.0027 Специјалиста лексикологије и лексикографије српског језика *
72.3.0232.0028 Специјалиста стандардизације и нормативистике српког језика *
72.3.0232.0029 Специјалиста филолошких наука *
80.3.0232.0030 Доктор класичне филологије *
80.3.0232.0031 Доктор књижевних наука *
80.3.0232.0032 Доктор лингвистичких наука *
80.3.0232.0033 Доктор наука – филолошке науке
80.3.0232.0034 Доктор наука из области историја дикција српскохрватског језика *
80.3.0232.0035 Доктор филолошких наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
028 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке
0288 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке
40.2.0288.0001 Културолошки техничар
62.3.0288.0002 Дипломирани уметник вишемедијске уметности
71.3.0288.0003 Мастер уметник вишемедијске уметности
72.3.0288.0004 Магистар друштвено – хуманистичких наука *
72.3.0288.0005 Магистар наука из области историје и филозофије природних наука и технологије *
72.3.0288.0006 Специјалиста уметник вишемедијске уметности
80.3.0288.0007 Доктор друштвено-хуманистичких наука *
80.3.0288.0008 Доктор наука из мултидисципинарних научних области – физичкохемијска терминологија у заштити животне средине *
80.3.0288.0009 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – заштита баштине – херитологија *
80.3.0288.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – историја и филозофија природних наука и технологије *
80.3.0288.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области историја науке и филозофија науке *
80.3.0288.0012 Доктор науке из мултидисциплинарних научних области – филозофија природе и уметности *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0311 Економија
61.3.0311.0001 Дипломирани економиста – примењена економија *
61.3.0311.0002 Економиста
61.3.0311.0003 Економиста у области царине и шпедиције *
61.3.0311.0004 Економиста у трговини *
61.3.0311.0005 Инжењер пољопривреде за агроекономију *
61.4.0311.0006 Економиста *
61.4.0311.0007 Економиста за комерцијално пословање *
61.4.0311.0008 Економиста за робни промет *
61.4.0311.0009 Економиста за туризам *
61.4.0311.0010 Економиста за финансије *
61.4.0311.0011 Економиста комерцијалне железничке струке *
61.4.0311.0012 Економиста у индустрији *
61.4.0311.0013 Економиста-комерцијалиста *
61.4.0311.0014 Струковни економиста
62.3.0311.0015 Дипломирани агроекономиста
62.3.0311.0016 Дипломирани економиста
62.4.0311.0017 Специјалиста струковни економиста
71.3.0311.0018 Дипломирани економиста – менаџер у банкарству *
71.3.0311.0019 Дипломирани економиста – менаџер у трговини *
71.3.0311.0020 Дипломирани економиста *
71.3.0311.0021 Дипломирани економиста за статистику и информатику *
71.3.0311.0022 Дипломирани економиста за туризам и угоститељство и дипломирани туризмолог *
71.3.0311.0023 Дипломирани економиста за унутрашњу и спољну трговину *
71.3.0311.0024 Дипломирани економиста у области агроменаџмента *
71.3.0311.0025 Дипломирани економиста у области међународног маркетинга *
71.3.0311.0026 Дипломирани економиста у области менаџмента *
71.3.0311.0027 Дипломирани економиста у области менаџмента у здравству *
71.3.0311.0028 Дипломирани економиста у области финансијског банкарског и берзанског менаџмента *
71.3.0311.0029 Дипломирани економиста-менаџер за осигурање *
71.3.0311.0030 Дипломирани економиста-менаџер за ревизију *
71.3.0311.0031 Дипломирани економиста-менаџер за туризам *
71.3.0311.0032 Дипломирани економиста-менаџер за финансије и банкарство *
71.3.0311.0033 Дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство *
71.3.0311.0034 Дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију *
71.3.0311.0035 Дипломирани инжењер пољопривреде за еконимику *
71.3.0311.0036 Мастер агроекономиста
71.3.0311.0037 Мастер економиста
71.3.0311.0038 Мастер менаџер (економија)
71.3.0311.0039 Официр интендантске службе *
71.3.0311.0040 Официр финансијске службе *
71.4.0311.0041 Специјалиста струковни економиста *
71.4.0311.0042 Струковни мастер економиста
72.3.0311.0043 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде *
72.3.0311.0044 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде и тржиште *
72.3.0311.0045 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика воћарско-виноградарске производње *
72.3.0311.0046 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика прехрамбене индустрије *
72.3.0311.0047 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика производње *
72.3.0311.0048 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика ратарске производње *
72.3.0311.0049 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика сточарске производње *
72.3.0311.0050 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – планирање развоја пољопривреде *
72.3.0311.0051 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – пољопривредно задругарство *
72.3.0311.0052 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – тржиште пољопривредних и прехрамбених производа *
72.3.0311.0053 Магистар економских наука – примењена економија *
72.3.0311.0054 Магистар економских наука *
72.3.0311.0055 Магистар економских наука за трговину *
72.3.0311.0056 Магистар наука међународне економије *
72.3.0311.0057 Магистар наука финансијског менаџмента *
72.3.0311.0058 Специјалиста агроекономиста
72.3.0311.0059 Специјалиста економиста
72.3.0311.0060 Специјалиста економских наука *
72.3.0311.0061 Специјалиста за рационализацију пословања пољопривредног газдинства *
72.3.0311.0062 Специјалиста из области актуарства *
72.3.0311.0063 Специјалиста осигурања *
80.3.0311.0064 Доктор биотехничких наука – област агроекономских наука *
80.3.0311.0065 Доктор друштвено-економских наука *
80.3.0311.0066 Доктор економских наука *
80.3.0311.0067 Доктор економских наука за статистику и информатику *
80.3.0311.0068 Доктор економских наука за трговину *
80.3.0311.0069 Доктор економских наука за туризам и угоститељство *
80.3.0311.0070 Доктор наука – агроекономске науке
80.3.0311.0071 Доктор наука – економске науке
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0312 Политичке науке и грађанска права
61.3.0312.0001 Политиколог
62.3.0312.0002 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја
62.3.0312.0003 Дипломирани политиколог
62.3.0312.0004 Дипломирани политиколог за међународне послове
62.4.0312.0005 Специјалиста струковни политиколог
71.3.0312.0006 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја *
71.3.0312.0007 Дипломирани политиколог *
71.3.0312.0008 Дипломирани политиколог друштвено-политичког смера *
71.3.0312.0009 Дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе *
71.3.0312.0010 Дипломирани политиколог за међународне односе *
71.3.0312.0011 Дипломирани политиколог за међународне послове *
71.3.0312.0012 Дипломирани политиколог за међународно-политичке односе *
71.3.0312.0013 Дипломирани политиколог за политичко-управне послове *
71.3.0312.0014 Дипломирани политиколог политичко-организационог смера *
71.3.0312.0015 Мастер европских студија
71.3.0312.0016 Мастер менаџер за управљање друштвеном кризом
71.3.0312.0017 Мастер организатор регионалне политике и развоја
71.3.0312.0018 Мастер политиколог
71.3.0312.0019 Мастер политиколог за међународне послове
71.3.0312.0020 Професор основа науке о друштву и друштвено-политичког система СФРЈ *
72.3.0312.0021 Специјалиста организатор регионалне политике и развоја
72.3.0312.0022 Специјалиста политиколог
72.3.0312.0023 Магистар наука из интердисциплинарне области европских студија *
72.3.0312.0024 Магистар наука из интердисциплинарне области примењених студија трансформације конфликта *
72.3.0312.0025 Магистар политичких наука *
72.4.0312.0026 Mенаџер безбедности специјалиста из области безбедносне дипломатије *
72.4.0312.0027 Менаџер безбедности специјалиста из области безбедносне дипломатије *
80.3.0312.0028 Доктор друштвено-политичких наука *
80.3.0312.0029 Доктор наука – политичке науке
80.3.0312.0030 Доктор политичких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0313 Психологија
61.3.0313.0001 Психолог
62.3.0313.0002 Дипломирани психолог
71.3.0313.0003 Дипломирани психолог *
71.3.0313.0004 Дипломирани школски психолог-педагог *
71.3.0313.0005 Мастер психолог
72.3.0313.0006 Магистар психологије *
72.3.0313.0007 Магистар психолошких наука *
72.3.0313.0008 Специјалиста психолог
72.3.0313.0009 Специјалиста за саобраћајну психологију *
72.3.0313.0010 Специјалиста за школску психологију *
72.3.0313.0011 Специјалиста из области психологија здравствена психологија *
72.3.0313.0012 Специјалиста из области психологија педагошка психологија *
72.3.0313.0013 Специјалиста из области психологија школска психологија *
72.3.0313.0014 Специјалиста пословне психологије *
72.3.0313.0015 Специјалиста психологије социјалне заштите *
72.3.0313.0016 Специјалиста психотерапије *
72.3.0313.0017 Специјалиста психотерапије и саветовања *
72.3.0313.0018 Специјалиста школске психологије професионална оријентација *
80.3.0313.0019 Доктор наука – психолошке науке
80.3.0313.0020 Доктор психолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0314 Социологија и студије културе
40.2.0314.0001 Културолог-сарадник
61.3.0314.0002 Демограф
61.3.0314.0003 Етнолог – антрополог
61.3.0314.0004 Криминалиста
61.3.0314.0005 Културолог
61.3.0314.0006 Социолог
61.4.0314.0007 Струковни криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0008 Дипломирани демограф
62.3.0314.0009 Дипломирани етнолог – антрополог
62.3.0314.0010 Дипломирани криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0011 Дипломирани социолог
71.3.0314.0012 Дипломирани демограф *
71.3.0314.0013 Дипломирани етнолог *
71.3.0314.0014 Дипломирани етнолог-антрополог *
71.3.0314.0015 Дипломирани културолог *
71.3.0314.0016 Дипломирани социолог *
71.3.0314.0017 Мастер аналитичар социјалне политике
71.3.0314.0018 Мастер демограф
71.3.0314.0019 Мастер етнолог – антрополог
71.3.0314.0020 Мастер криминалиста (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0021 Мастер културолог
71.3.0314.0022 Мастер менаџер (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0023 Мастер омладински радник у заједници
71.3.0314.0024 Мастер родних студија
71.3.0314.0025 Мастер социјални радник
71.3.0314.0026 Мастер социолог
71.3.0314.0027 Мастер студија миграције
71.3.0314.0028 Мастер студије миграција
71.4.0314.0029 Струковни мастер криминалиста
72.3.0314.0030 Магистар антропологије *
72.3.0314.0031 Магистар демографских наука *
72.3.0314.0032 Магистар етнологије *
72.3.0314.0033 Магистар етнологије антропологије *
72.3.0314.0034 Магистар наука из интердисциплинарне области родне студије *
72.3.0314.0035 Магистар социолошких наука *
72.3.0314.0036 Специјалиста демограф
72.3.0314.0037 Специјалиста етнолог – антрополог
72.3.0314.0038 Специјалиста културолог
72.3.0314.0039 Специјалиста социолог
72.3.0314.0040 Специјалиста демографије *
72.3.0314.0041 Специјалиста из интердисциплинарне области родних студија *
72.3.0314.0042 Специјалиста из области друштвена географија *
72.3.0314.0043 Специјалиста социологија у образовању *
72.3.0314.0044 Специјалиста социолошких наука *
80.3.0314.0045 Доктор антропологије *
80.3.0314.0046 Доктор демографије *
80.3.0314.0047 Доктор демографских наука *
80.3.0314.0048 Доктор етнологије *
80.3.0314.0049 Доктор наука – демографија
80.3.0314.0050 Доктор наука – криминалистика
80.3.0314.0051 Доктор наука – криминалистичке науке (Социологија и студије културе)
80.3.0314.0052 Доктор наука – културолошке науке / комуникологија / новинарство / журналистика
80.3.0314.0053 Доктор наука – родне студије
80.3.0314.0054 Доктор наука – социолошке/етнолошке/антрополошке науке
80.3.0314.0055 Доктор наука из области социологија уметности *
80.3.0314.0056 Доктор социолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0321 Новинарство и извештавање
40.2.0321.0001 Новинар сарадник-оглед
61.3.0321.0002 Новинар/журналиста
61.4.0321.0003 Струковни новинар у спорту
61.4.0321.0004 Струковни правник правног новинарства
62.3.0321.0005 Дипломирани новинар у спорту
62.3.0321.0006 Дипломирани новинар/журналиста
62.4.0321.0007 Специјалиста струковни правник правног новинарства
62.4.0321.0008 Струковни специјалиста новинар у спорту
71.3.0321.0009 Дипломирани новинар *
71.3.0321.0010 Мастер новинар у спорту
71.3.0321.0011 Мастер новинар/журналиста
71.4.0321.0012 Струковни мастер новинар у спорту
72.3.0321.0013 Специјалиста новинар у спорту
72.3.0321.0014 Специјалиста новинар/журналиста
80.3.0321.0015 Доктор комуниколошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0322 Библиотекарство, информатика и архивске студије
61.3.0322.0001 Архивар
61.3.0322.0002 Библиотекар
61.3.0322.0003 Библиотекар – информатичар
61.3.0322.0004 Економиста у области пословне информатике *
61.3.0322.0005 Музеолог
61.3.0322.0006 Политиколог за међународне послове
61.3.0322.0007 Пословни информатичар
61.4.0322.0008 Струковни архивар
61.4.0322.0009 Струковни библиотекар
61.4.0322.0010 Струковни музеолог
61.4.0322.0011 Струковни политиколог
61.4.0322.0012 Струковни политиколог за међународне послове
61.4.0322.0013 Струковни пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
61.3.0322.0014 Школски библиотекар *
61.3.0322.0015 Школски медијатекар
62.3.0322.0016 Дипломирани архивар
62.3.0322.0017 Дипломирани библиотекар
62.3.0322.0018 Дипломирани библиотекар – информатичар
62.3.0322.0019 Дипломирани музеолог
62.3.0322.0020 Дипломирани пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
62.3.0322.0021 Дипломирани школски медијатекар
62.4.0322.0022 Специјалиста струковни архивар
62.4.0322.0023 Специјалиста струковни библиотекар
62.4.0322.0024 Специјалиста струковни музеолог
62.4.0322.0025 Специјалиста струковни политиколог за међународне послове
71.3.0322.0026 Дипломирани архивар *
71.3.0322.0027 Дипломирани библиотекар *
71.3.0322.0028 Дипломирани библиотекар-информатичар *
71.3.0322.0029 Дипломирани економиста за пословну информатику *
71.3.0322.0030 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе *
71.3.0322.0031 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе и технологије *
71.3.0322.0032 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за банкарство и финансије *
71.3.0322.0033 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за здравство *
71.3.0322.0034 Дипломирани инжењер пословне информатике *
71.3.0322.0035 Дипломирани херитолог *
71.3.0322.0036 Мастер архивар
71.3.0322.0037 Мастер библиотекар
71.3.0322.0038 Мастер библиотекар – информатичар
71.3.0322.0039 Мастер музеолог
71.3.0322.0040 Мастер пословни информатичар
71.3.0322.0041 Мастер школски медијатекар
71.4.0322.0042 Струковни мастер пословни информатичар
72.3.0322.0043 Специјалиста архивар
72.3.0322.0044 Специјалиста библиотекар
72.3.0322.0045 Специјалиста библиотекар – информатичар
72.3.0322.0046 Специјалиста музеолог
72.3.0322.0047 Специјалиста политиколог за међународне послове
72.3.0322.0048 Специјалиста школски медијатекар
80.3.0322.0049 Доктор библиотекарства и информатике *
80.3.0322.0050 Доктор наука – науке о библиотекарству/архиварству/музеологији
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0329 Новинарство и информисање неразврстани на другом месту
71.3.0329.0001 Дипломирани политиколог за новинарство и информисање *
71.3.0329.0002 Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
038 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
0388 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
62.3.0388.0001 Дипломирани економиста за пословну информатику
71.3.0388.0002 Мастер економиста за пословну информатику
72.3.0388.0003 Магистар наука из области науке о становништву *
72.3.0388.0004 Магистар наука из области науке о старењу становништва *
72.3.0388.0005 Магистар наука из области психофизиологије рада *
72.3.0388.0006 Специјалиста економиста за пословну информатику
72.3.0388.0007 Специјалиста пословни информатичар
80.3.0388.0008 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – библиотечко-информационе науке и социологија знања *
80.3.0388.0009 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – психофизиологија *
80.3.0388.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – комуникологија – агроекологија *
80.3.0388.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о становништву *
80.3.0388.0012 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – политичка социологија и социјална патологија *
80.3.0388.0013 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области психофизиологија рада *
80.3.0388.0014 Доктор наука из области науке о становништву *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0311 Економија
61.3.0311.0001 Дипломирани економиста – примењена економија *
61.3.0311.0002 Економиста
61.3.0311.0003 Економиста у области царине и шпедиције *
61.3.0311.0004 Економиста у трговини *
61.3.0311.0005 Инжењер пољопривреде за агроекономију *
61.4.0311.0006 Економиста *
61.4.0311.0007 Економиста за комерцијално пословање *
61.4.0311.0008 Економиста за робни промет *
61.4.0311.0009 Економиста за туризам *
61.4.0311.0010 Економиста за финансије *
61.4.0311.0011 Економиста комерцијалне железничке струке *
61.4.0311.0012 Економиста у индустрији *
61.4.0311.0013 Економиста-комерцијалиста *
61.4.0311.0014 Струковни економиста
62.3.0311.0015 Дипломирани агроекономиста
62.3.0311.0016 Дипломирани економиста
62.4.0311.0017 Специјалиста струковни економиста
71.3.0311.0018 Дипломирани економиста – менаџер у банкарству *
71.3.0311.0019 Дипломирани економиста – менаџер у трговини *
71.3.0311.0020 Дипломирани економиста *
71.3.0311.0021 Дипломирани економиста за статистику и информатику *
71.3.0311.0022 Дипломирани економиста за туризам и угоститељство и дипломирани туризмолог *
71.3.0311.0023 Дипломирани економиста за унутрашњу и спољну трговину *
71.3.0311.0024 Дипломирани економиста у области агроменаџмента *
71.3.0311.0025 Дипломирани економиста у области међународног маркетинга *
71.3.0311.0026 Дипломирани економиста у области менаџмента *
71.3.0311.0027 Дипломирани економиста у области менаџмента у здравству *
71.3.0311.0028 Дипломирани економиста у области финансијског банкарског и берзанског менаџмента *
71.3.0311.0029 Дипломирани економиста-менаџер за осигурање *
71.3.0311.0030 Дипломирани економиста-менаџер за ревизију *
71.3.0311.0031 Дипломирани економиста-менаџер за туризам *
71.3.0311.0032 Дипломирани економиста-менаџер за финансије и банкарство *
71.3.0311.0033 Дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство *
71.3.0311.0034 Дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију *
71.3.0311.0035 Дипломирани инжењер пољопривреде за еконимику *
71.3.0311.0036 Мастер агроекономиста
71.3.0311.0037 Мастер економиста
71.3.0311.0038 Мастер менаџер (економија)
71.3.0311.0039 Официр интендантске службе *
71.3.0311.0040 Официр финансијске службе *
71.4.0311.0041 Специјалиста струковни економиста *
71.4.0311.0042 Струковни мастер економиста
72.3.0311.0043 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде *
72.3.0311.0044 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде и тржиште *
72.3.0311.0045 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика воћарско-виноградарске производње *
72.3.0311.0046 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика прехрамбене индустрије *
72.3.0311.0047 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика производње *
72.3.0311.0048 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика ратарске производње *
72.3.0311.0049 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика сточарске производње *
72.3.0311.0050 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – планирање развоја пољопривреде *
72.3.0311.0051 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – пољопривредно задругарство *
72.3.0311.0052 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – тржиште пољопривредних и прехрамбених производа *
72.3.0311.0053 Магистар економских наука – примењена економија *
72.3.0311.0054 Магистар економских наука *
72.3.0311.0055 Магистар економских наука за трговину *
72.3.0311.0056 Магистар наука међународне економије *
72.3.0311.0057 Магистар наука финансијског менаџмента *
72.3.0311.0058 Специјалиста агроекономиста
72.3.0311.0059 Специјалиста економиста
72.3.0311.0060 Специјалиста економских наука *
72.3.0311.0061 Специјалиста за рационализацију пословања пољопривредног газдинства *
72.3.0311.0062 Специјалиста из области актуарства *
72.3.0311.0063 Специјалиста осигурања *
80.3.0311.0064 Доктор биотехничких наука – област агроекономских наука *
80.3.0311.0065 Доктор друштвено-економских наука *
80.3.0311.0066 Доктор економских наука *
80.3.0311.0067 Доктор економских наука за статистику и информатику *
80.3.0311.0068 Доктор економских наука за трговину *
80.3.0311.0069 Доктор економских наука за туризам и угоститељство *
80.3.0311.0070 Доктор наука – агроекономске науке
80.3.0311.0071 Доктор наука – економске науке
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0312 Политичке науке и грађанска права
61.3.0312.0001 Политиколог
62.3.0312.0002 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја
62.3.0312.0003 Дипломирани политиколог
62.3.0312.0004 Дипломирани политиколог за међународне послове
62.4.0312.0005 Специјалиста струковни политиколог
71.3.0312.0006 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја *
71.3.0312.0007 Дипломирани политиколог *
71.3.0312.0008 Дипломирани политиколог друштвено-политичког смера *
71.3.0312.0009 Дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе *
71.3.0312.0010 Дипломирани политиколог за међународне односе *
71.3.0312.0011 Дипломирани политиколог за међународне послове *
71.3.0312.0012 Дипломирани политиколог за међународно-политичке односе *
71.3.0312.0013 Дипломирани политиколог за политичко-управне послове *
71.3.0312.0014 Дипломирани политиколог политичко-организационог смера *
71.3.0312.0015 Мастер европских студија
71.3.0312.0016 Мастер менаџер за управљање друштвеном кризом
71.3.0312.0017 Мастер организатор регионалне политике и развоја
71.3.0312.0018 Мастер политиколог
71.3.0312.0019 Мастер политиколог за међународне послове
71.3.0312.0020 Професор основа науке о друштву и друштвено-политичког система СФРЈ *
72.3.0312.0021 Специјалиста организатор регионалне политике и развоја
72.3.0312.0022 Специјалиста политиколог
72.3.0312.0023 Магистар наука из интердисциплинарне области европских студија *
72.3.0312.0024 Магистар наука из интердисциплинарне области примењених студија трансформације конфликта *
72.3.0312.0025 Магистар политичких наука *
72.4.0312.0026 Mенаџер безбедности специјалиста из области безбедносне дипломатије *
72.4.0312.0027 Менаџер безбедности специјалиста из области безбедносне дипломатије *
80.3.0312.0028 Доктор друштвено-политичких наука *
80.3.0312.0029 Доктор наука – политичке науке
80.3.0312.0030 Доктор политичких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0313 Психологија
61.3.0313.0001 Психолог
62.3.0313.0002 Дипломирани психолог
71.3.0313.0003 Дипломирани психолог *
71.3.0313.0004 Дипломирани школски психолог-педагог *
71.3.0313.0005 Мастер психолог
72.3.0313.0006 Магистар психологије *
72.3.0313.0007 Магистар психолошких наука *
72.3.0313.0008 Специјалиста психолог
72.3.0313.0009 Специјалиста за саобраћајну психологију *
72.3.0313.0010 Специјалиста за школску психологију *
72.3.0313.0011 Специјалиста из области психологија здравствена психологија *
72.3.0313.0012 Специјалиста из области психологија педагошка психологија *
72.3.0313.0013 Специјалиста из области психологија школска психологија *
72.3.0313.0014 Специјалиста пословне психологије *
72.3.0313.0015 Специјалиста психологије социјалне заштите *
72.3.0313.0016 Специјалиста психотерапије *
72.3.0313.0017 Специјалиста психотерапије и саветовања *
72.3.0313.0018 Специјалиста школске психологије професионална оријентација *
80.3.0313.0019 Доктор наука – психолошке науке
80.3.0313.0020 Доктор психолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0314 Социологија и студије културе
40.2.0314.0001 Културолог-сарадник
61.3.0314.0002 Демограф
61.3.0314.0003 Етнолог – антрополог
61.3.0314.0004 Криминалиста
61.3.0314.0005 Културолог
61.3.0314.0006 Социолог
61.4.0314.0007 Струковни криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0008 Дипломирани демограф
62.3.0314.0009 Дипломирани етнолог – антрополог
62.3.0314.0010 Дипломирани криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0011 Дипломирани социолог
71.3.0314.0012 Дипломирани демограф *
71.3.0314.0013 Дипломирани етнолог *
71.3.0314.0014 Дипломирани етнолог-антрополог *
71.3.0314.0015 Дипломирани културолог *
71.3.0314.0016 Дипломирани социолог *
71.3.0314.0017 Мастер аналитичар социјалне политике
71.3.0314.0018 Мастер демограф
71.3.0314.0019 Мастер етнолог – антрополог
71.3.0314.0020 Мастер криминалиста (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0021 Мастер културолог
71.3.0314.0022 Мастер менаџер (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0023 Мастер омладински радник у заједници
71.3.0314.0024 Мастер родних студија
71.3.0314.0025 Мастер социјални радник
71.3.0314.0026 Мастер социолог
71.3.0314.0027 Мастер студија миграције
71.3.0314.0028 Мастер студије миграција
71.4.0314.0029 Струковни мастер криминалиста
72.3.0314.0030 Магистар антропологије *
72.3.0314.0031 Магистар демографских наука *
72.3.0314.0032 Магистар етнологије *
72.3.0314.0033 Магистар етнологије антропологије *
72.3.0314.0034 Магистар наука из интердисциплинарне области родне студије *
72.3.0314.0035 Магистар социолошких наука *
72.3.0314.0036 Специјалиста демограф
72.3.0314.0037 Специјалиста етнолог – антрополог
72.3.0314.0038 Специјалиста културолог
72.3.0314.0039 Специјалиста социолог
72.3.0314.0040 Специјалиста демографије *
72.3.0314.0041 Специјалиста из интердисциплинарне области родних студија *
72.3.0314.0042 Специјалиста из области друштвена географија *
72.3.0314.0043 Специјалиста социологија у образовању *
72.3.0314.0044 Специјалиста социолошких наука *
80.3.0314.0045 Доктор антропологије *
80.3.0314.0046 Доктор демографије *
80.3.0314.0047 Доктор демографских наука *
80.3.0314.0048 Доктор етнологије *
80.3.0314.0049 Доктор наука – демографија
80.3.0314.0050 Доктор наука – криминалистика
80.3.0314.0051 Доктор наука – криминалистичке науке (Социологија и студије културе)
80.3.0314.0052 Доктор наука – културолошке науке / комуникологија / новинарство / журналистика
80.3.0314.0053 Доктор наука – родне студије
80.3.0314.0054 Доктор наука – социолошке/етнолошке/антрополошке науке
80.3.0314.0055 Доктор наука из области социологија уметности *
80.3.0314.0056 Доктор социолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0321 Новинарство и извештавање
40.2.0321.0001 Новинар сарадник-оглед
61.3.0321.0002 Новинар/журналиста
61.4.0321.0003 Струковни новинар у спорту
61.4.0321.0004 Струковни правник правног новинарства
62.3.0321.0005 Дипломирани новинар у спорту
62.3.0321.0006 Дипломирани новинар/журналиста
62.4.0321.0007 Специјалиста струковни правник правног новинарства
62.4.0321.0008 Струковни специјалиста новинар у спорту
71.3.0321.0009 Дипломирани новинар *
71.3.0321.0010 Мастер новинар у спорту
71.3.0321.0011 Мастер новинар/журналиста
71.4.0321.0012 Струковни мастер новинар у спорту
72.3.0321.0013 Специјалиста новинар у спорту
72.3.0321.0014 Специјалиста новинар/журналиста
80.3.0321.0015 Доктор комуниколошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0322 Библиотекарство, информатика и архивске студије
61.3.0322.0001 Архивар
61.3.0322.0002 Библиотекар
61.3.0322.0003 Библиотекар – информатичар
61.3.0322.0004 Економиста у области пословне информатике *
61.3.0322.0005 Музеолог
61.3.0322.0006 Политиколог за међународне послове
61.3.0322.0007 Пословни информатичар
61.4.0322.0008 Струковни архивар
61.4.0322.0009 Струковни библиотекар
61.4.0322.0010 Струковни музеолог
61.4.0322.0011 Струковни политиколог
61.4.0322.0012 Струковни политиколог за међународне послове
61.4.0322.0013 Струковни пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
61.3.0322.0014 Школски библиотекар *
61.3.0322.0015 Школски медијатекар
62.3.0322.0016 Дипломирани архивар
62.3.0322.0017 Дипломирани библиотекар
62.3.0322.0018 Дипломирани библиотекар – информатичар
62.3.0322.0019 Дипломирани музеолог
62.3.0322.0020 Дипломирани пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
62.3.0322.0021 Дипломирани школски медијатекар
62.4.0322.0022 Специјалиста струковни архивар
62.4.0322.0023 Специјалиста струковни библиотекар
62.4.0322.0024 Специјалиста струковни музеолог
62.4.0322.0025 Специјалиста струковни политиколог за међународне послове
71.3.0322.0026 Дипломирани архивар *
71.3.0322.0027 Дипломирани библиотекар *
71.3.0322.0028 Дипломирани библиотекар-информатичар *
71.3.0322.0029 Дипломирани економиста за пословну информатику *
71.3.0322.0030 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе *
71.3.0322.0031 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе и технологије *
71.3.0322.0032 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за банкарство и финансије *
71.3.0322.0033 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за здравство *
71.3.0322.0034 Дипломирани инжењер пословне информатике *
71.3.0322.0035 Дипломирани херитолог *
71.3.0322.0036 Мастер архивар
71.3.0322.0037 Мастер библиотекар
71.3.0322.0038 Мастер библиотекар – информатичар
71.3.0322.0039 Мастер музеолог
71.3.0322.0040 Мастер пословни информатичар
71.3.0322.0041 Мастер школски медијатекар
71.4.0322.0042 Струковни мастер пословни информатичар
72.3.0322.0043 Специјалиста архивар
72.3.0322.0044 Специјалиста библиотекар
72.3.0322.0045 Специјалиста библиотекар – информатичар
72.3.0322.0046 Специјалиста музеолог
72.3.0322.0047 Специјалиста политиколог за међународне послове
72.3.0322.0048 Специјалиста школски медијатекар
80.3.0322.0049 Доктор библиотекарства и информатике *
80.3.0322.0050 Доктор наука – науке о библиотекарству/архиварству/музеологији
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0329 Новинарство и информисање неразврстани на другом месту
71.3.0329.0001 Дипломирани политиколог за новинарство и информисање *
71.3.0329.0002 Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
038 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
0388 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
62.3.0388.0001 Дипломирани економиста за пословну информатику
71.3.0388.0002 Мастер економиста за пословну информатику
72.3.0388.0003 Магистар наука из области науке о становништву *
72.3.0388.0004 Магистар наука из области науке о старењу становништва *
72.3.0388.0005 Магистар наука из области психофизиологије рада *
72.3.0388.0006 Специјалиста економиста за пословну информатику
72.3.0388.0007 Специјалиста пословни информатичар
80.3.0388.0008 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – библиотечко-информационе науке и социологија знања *
80.3.0388.0009 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – психофизиологија *
80.3.0388.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – комуникологија – агроекологија *
80.3.0388.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о становништву *
80.3.0388.0012 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – политичка социологија и социјална патологија *
80.3.0388.0013 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области психофизиологија рада *
80.3.0388.0014 Доктор наука из области науке о становништву *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0311 Економија
61.3.0311.0001 Дипломирани економиста – примењена економија *
61.3.0311.0002 Економиста
61.3.0311.0003 Економиста у области царине и шпедиције *
61.3.0311.0004 Економиста у трговини *
61.3.0311.0005 Инжењер пољопривреде за агроекономију *
61.4.0311.0006 Економиста *
61.4.0311.0007 Економиста за комерцијално пословање *
61.4.0311.0008 Економиста за робни промет *
61.4.0311.0009 Економиста за туризам *
61.4.0311.0010 Економиста за финансије *
61.4.0311.0011 Економиста комерцијалне железничке струке *
61.4.0311.0012 Економиста у индустрији *
61.4.0311.0013 Економиста-комерцијалиста *
61.4.0311.0014 Струковни економиста
62.3.0311.0015 Дипломирани агроекономиста
62.3.0311.0016 Дипломирани економиста
62.4.0311.0017 Специјалиста струковни економиста
71.3.0311.0018 Дипломирани економиста – менаџер у банкарству *
71.3.0311.0019 Дипломирани економиста – менаџер у трговини *
71.3.0311.0020 Дипломирани економиста *
71.3.0311.0021 Дипломирани економиста за статистику и информатику *
71.3.0311.0022 Дипломирани економиста за туризам и угоститељство и дипломирани туризмолог *
71.3.0311.0023 Дипломирани економиста за унутрашњу и спољну трговину *
71.3.0311.0024 Дипломирани економиста у области агроменаџмента *
71.3.0311.0025 Дипломирани економиста у области међународног маркетинга *
71.3.0311.0026 Дипломирани економиста у области менаџмента *
71.3.0311.0027 Дипломирани економиста у области менаџмента у здравству *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0411 Рачуноводство и опорезивање
40.2.0411.0001 Финансијски администратор
40.2.0411.0002 Финансијски техничар
50.2.0411.0003 Књиговођа контиста
61.4.0411.0004 Рачуноводство и банкарство *
61.4.0411.0005 Струковни економиста за порезе и царине *
71.3.0411.0006 Дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији *
72.3.0411.0007 Специјалиста за буџетски поступак и контролу буџета *
72.3.0411.0008 Специјалиста за област пореског саветовања *
72.3.0411.0009 Специјалиста рачуноводства и управљања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0412 Финансије, банкарство и осигурање
40.2.0412.0001 Банкарски службеник- оглед
40.2.0412.0002 Службеник осигурања – оглед
40.2.0412.0003 Службеник у банкарству и осигурању
50.2.0412.0004 Контролор у банкарству
50.2.0412.0005 Проценитељ штете у осигурању
50.2.0412.0006 Спољнотрговински калкулант
61.3.0412.0007 Дипломирани економиста – финансије и банкарство *
61.3.0412.0008 Економиста у банкарству *
61.4.0412.0009 Струковни економиста за финансије, рачуноводство и банкарство *
72.3.0412.0010 Електронско пословање *
72.3.0412.0011 Магистар економских наука – финансије и банкарство *
72.3.0412.0012 Магистар техничких наука подручје за електронско пословање *
72.3.0412.0013 Магистар техничких наука подручје за финансијског ризика *
72.3.0412.0014 Специјалиста банкарства *
72.3.0412.0015 Специјалиста електронског пословања *
72.3.0412.0016 Специјалиста за електронско пословање *
72.3.0412.0017 Специјалиста контролинга и интерне ревизије *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0413 Менаџмент и администрација
50.2.0413.0001 Кадровски оператер
50.2.0413.0002 Организатор месне канцеларије
61.3.0413.0003 Дипломирани инжењер производног менаџмента *
61.3.0413.0004 Дипломирани менаџер – јавна администрација и локална управа *
61.3.0413.0005 Дипломирани менаџер – менаџмент и пословна администрација *
61.3.0413.0006 Дипломирани спортски менаџер *
61.3.0413.0007 Економиста у области менаџмента *
61.3.0413.0008 Економиста у области менаџмента у здравству *
61.3.0413.0009 Инжењер за производни менаџмент *
61.3.0413.0010 Инжењер индустријског менаџмента *
61.3.0413.0011 Инжењер менаџмента
61.3.0413.0012 Инжењер организационих наука
61.3.0413.0013 Инжењер организационо-кадровског усмеравања *
61.3.0413.0014 Инжењер технологије за менаџмент *
61.3.0413.0015 Инжењер технологије за управљање квалитетом *
61.3.0413.0016 Менаџер (Менаџмент и администрација)
61.3.0413.0017 Менаџер за маркетинг *
61.3.0413.0018 Менаџер заштите животне средине *
61.3.0413.0019 Менаџер у ловном туризму *
61.3.0413.0020 Менаџер у туризму *
61.4.0413.0021 Виши спортски менаџер *
61.4.0413.0022 Економиста – менаџер административне организације *
61.4.0413.0023 Економиста – оперативни менаџер *
61.4.0413.0024 Економиста за менаџмент *
61.4.0413.0025 Инжењер за менаџмент у електротехници *
61.4.0413.0026 Инжењер за производни менаџмент *
61.4.0413.0027 Инжењер индустријског менаџмента *
61.4.0413.0028 Инжењер машинства за индустријски менаџмент *
61.4.0413.0029 Инжењер менаџмента *
61.4.0413.0030 Инжењер менаџмента у текстилу *
61.4.0413.0031 Инжењер предузетног менаџмента *
61.4.0413.0032 Инжењер производног менаџмента *
61.4.0413.0033 Контролор квалитета производње *
61.4.0413.0034 Менаџер за електронско пословање *
61.4.0413.0035 Менаџер хотелијерства *
61.3.0413.0036 Пројектни менаџер
61.4.0413.0037 Струковни инжењер менаџмента
61.4.0413.0038 Струковни инжењер организационих наука
61.4.0413.0039 Струковни менаџер
61.4.0413.0040 Струковни менаџер у спорту
62.3.0413.0041 Дипломирани инжењер менаџмента (Менаџмент и администрација)
62.3.0413.0042 Дипломирани инжењер организационих наука
62.3.0413.0043 Дипломирани културолог
62.3.0413.0044 Дипломирани менаџер (Менаџмент и администрација)
62.3.0413.0045 Дипломирани менаџер у високом образовању
62.3.0413.0046 Дипломирани менаџер у култури и медијима
62.4.0413.0047 Специјалиста струковни инжењер менаџмента
62.4.0413.0048 Специјалиста струковни инжењер организационих наука
62.4.0413.0049 Специјалиста струковни менаџер
62.4.0413.0050 Струковни специјалиста менаџер у спорту
71.3.0413.0051 Дипломирани индустријски менаџер *
71.3.0413.0052 Дипломирани инжењер за индустријски менаџмент *
71.3.0413.0053 Дипломирани инжењер за менаџмент *
71.3.0413.0054 Дипломирани инжењер за предузетни менаџмент *
71.3.0413.0055 Дипломирани инжењер за производни менаџмент *
71.3.0413.0056 Дипломирани инжењер менаџмента *
71.3.0413.0057 Дипломирани инжењер менаџмента за индустријски менаџмент *
71.3.0413.0058 Дипломирани инжењер организације рада – организационо-кадровско усмеравање *
71.3.0413.0059 Дипломирани инжењер организације рада – организационо-пословно усмеравање *
71.3.0413.0060 Дипломирани инжењер организације рада *
71.3.0413.0061 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент *
71.3.0413.0062 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за производни и операциони менаџмент *
71.3.0413.0063 Дипломирани менаџер *
71.3.0413.0064 Дипломирани менаџер за пословне комуникације *
71.3.0413.0065 Дипломирани менаџер људских и социјалних ресурса *
71.3.0413.0066 Дипломирани менаџер тренажне технологије *
71.3.0413.0067 Дипломирани менаџер у високом образовању *
71.3.0413.0068 Дипломирани менаџер у ловном туризму *
71.3.0413.0069 Дипломирани менаџер у спорту *
71.3.0413.0070 Дипломирани менаџер у туризму *
71.3.0413.0071 Дипломирани текстилни инжењер за менаџмент модне индустрије *
71.3.0413.0072 Мастер инжењер менаџмента
71.3.0413.0073 Мастер инжењер организационих наука
71.3.0413.0074 Мастер јавних набавки
71.3.0413.0075 Мастер менаџер – култура и медији
71.3.0413.0076 Мастер менаџер (Менаџмент и администрација)
71.3.0413.0077 Мастер менаџер у високом образовању
71.3.0413.0078 Мастер менаџер у спорту (Менаџмент и администрација)
71.3.0413.0079 Мастер предузетништва
71.3.0413.0080 Мастер пројектни менаџер
71.4.0413.0081 Специјалиста струковни инжењер менаџмента
71.4.0413.0082 Специјалиста струковни менаџер *
71.4.0413.0083 Струковни мастер инжењер менаџмента
71.4.0413.0084 Струковни мастер инжењер организационих наука
71.4.0413.0085 Струковни мастер менаџер
71.4.0413.0086 Струковни мастер менаџер у спорту
72.3.0413.0087 Магистар менаџмента *
72.3.0413.0088 Магистар наука за ужу научну област менаџмент *
72.3.0413.0089 Магистар наука из интердисциплинарне области менаџмент у образовању *
72.3.0413.0090 Магистар наука из области менаџмент и анимација у култури *
72.3.0413.0091 Магистар наука из области менаџмент позоришта *
72.3.0413.0092 Магистар наука из области менаџмент радија *
72.3.0413.0093 Магистар наука индустријског менаџмента *
72.3.0413.0094 Магистар наука менаџмента у спорту *
72.3.0413.0095 Магистар наука менаџмента услуга *
72.3.0413.0096 Магистар наука о менаџменту – јавна администрација, међународни развој и локална управа *
72.3.0413.0097 Магистар наука о менаџменту – менаџмент и пословна администрација *
72.3.0413.0098 Магистар наука о менаџменту *
72.3.0413.0099 Магистар наука пословног менаџмента *
72.3.0413.0100 Магистар наука пословног управљања *
72.3.0413.0101 Магистар наука у области манаџмента у култури *
72.3.0413.0102 Магистар организације рада *
72.3.0413.0103 Магистар техничких наука из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента *
72.3.0413.0104 Магистар техничких наука подручје за менаџмент *
72.3.0413.0105 Магистар техничких наука подручје за менаџмент људских ресурса *
72.3.0413.0106 Магистар техничких наука подручје за операциона истраживања *
72.3.0413.0107 Магистар техничких наука подручје за операциони менаџмент *
72.3.0413.0108 Магистар техничких наука подручје за управљање квалитетом *
72.3.0413.0109 Магистар техничких наука подручје за управљање пројектима *
72.3.0413.0110 Магистар у области менаџмент и бизнис *
72.4.0413.0111 Менаџер безбедности специјалиста из области кризног менаџмента *
72.4.0413.0112 Менаџер безбедности специјалиста из области односа са јавношћу у сектору безбедности *
72.3.0413.0113 Менаџмент образовања *
72.3.0413.0114 Пословне комуникације менаџмент пословних комуникација *
72.3.0413.0115 Специјалиста инжењер менаџмента
72.3.0413.0116 Специјалиста инжењер организационих наука
72.3.0413.0117 Специјалиста менаџер
72.3.0413.0118 Специјалиста менаџер – култура и медији
72.3.0413.0119 Специјалиста менаџер у високом образовању
72.3.0413.0120 Специјалиста менаџер у спорту
72.3.0413.0121 Специјалиста за еколошки менаџмент *
72.3.0413.0122 Специјалиста за индустријски менаџмент *
72.3.0413.0123 Специјалиста за менаџмент *
72.3.0413.0124 Специјалиста за менаџмент културе и уметности *
72.3.0413.0125 Специјалиста за менаџмент у образовању *
72.3.0413.0126 Специјалиста за менаџмент у спорту *
72.3.0413.0127 Специјалиста за менаџмент у фармацији *
72.3.0413.0128 Специјалиста за предузетнички менаџмент *
72.3.0413.0129 Специјалиста за управљање малим и средњим предузећима *
72.3.0413.0130 Специјалиста за управљање пројектима *
72.3.0413.0131 Специјалиста из области менаџмента осигурања *
72.3.0413.0132 Специјалиста из области менаџмента продаје *
72.3.0413.0133 Специјалиста из области менаџмента туристичког производа *
72.3.0413.0134 Специјалиста из области управљања државом у тржишној привреди *
72.3.0413.0135 Специјалиста менаџмента *
72.3.0413.0136 Специјалиста менаџмента људских ресурса *
72.3.0413.0137 Специјалиста наука о менаџменту услуга *
72.3.0413.0138 Специјалиста наука пословног менаџмента *
72.3.0413.0139 Специјалиста у области менаџмента *
72.3.0413.0140 Специјалиста фармацеутског менаџмента и маркетинга *
72.3.0413.0141 Специјалистичка едукација из информатике, медија и здравственог менаџмента *
72.3.0413.0142 Управљање и организација система образовања *
80.3.0413.0143 Доктор војних наука из области менаџмента *
80.3.0413.0144 Доктор војних наука из области менаџмента у одбрани *
80.3.0413.0145 Доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система
80.3.0413.0146 Доктор менаџмент наука *
80.3.0413.0147 Доктор менаџмента *
80.3.0413.0148 Доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (Менаџмент и администрација)
80.3.0413.0149 Доктор наука – менаџмент и бизнис
80.3.0413.0150 Доктор наука – менаџмента културе и медија
80.3.0413.0151 Доктор наука – организационе науке
80.3.0413.0152 Доктор наука за ужу научну област менаџмент *
80.3.0413.0153 Доктор наука из области менаџмент позоришта *
80.3.0413.0154 Доктор наука из области менаџмент радија *
80.3.0413.0155 Доктор наука из области менаџмент у култури *
80.3.0413.0156 Доктор наука манаџмента у спорту *
80.3.0413.0157 Доктор наука менаџмента и бизниса *
80.3.0413.0158 Доктор наука о менаџменту *
80.3.0413.0159 Доктор наука област индустријски менаџмент *
80.3.0413.0160 Доктор наука пословног управљања *
80.3.0413.0161 Доктор наука у области менаџмент и бизнис *
80.3.0413.0162 Доктор организације рада *
80.3.0413.0163 Доктор техничких наука индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0414 Маркетинг и оглашавање
50.2.0414.0001 Аранжер – декоратер у трговини
61.3.0414.0002 Дипломирани маркетинг менаџер у спорту *
61.3.0414.0003 Дипломирани маркетинг менаџер у туризму *
61.3.0414.0004 Економиста у области међународног маркетинга *
61.3.0414.0005 Комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
61.4.0414.0006 Менаџер маркетинга *
61.4.0414.0007 Струковни економиста за маркетинг и трговину *
62.3.0414.0008 Дипломирани комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
71.3.0414.0009 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за маркетинг осигурања *
71.3.0414.0010 Мастер комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
72.3.0414.0011 Магистар техничких наука подручје за односе с јавношћу *
72.3.0414.0012 Специјалиста комуниколог
72.3.0414.0013 Специјалиста за односе с јавношћу и мултимедијалне комуникације *
72.3.0414.0014 Специјалиста из области public relаtions *
72.3.0414.0015 Специјалиста из области привредне пропаганде *
72.3.0414.0016 Специјалиста маркетинга *
72.3.0414.0017 Специјалиста оглашавања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0415 Секретарско и канцеларијско пословање
20.2.0415.0001 Администратор
30.2.0415.0002 Дактилограф
40.2.0415.0003 Биротехничар
40.2.0415.0004 Инокоресподент-сарадник
40.2.0415.0005 Пословни администратор
40.2.0415.0006 Правни техничар
40.2.0415.0007 Правно-пословни техничар
50.2.0415.0008 Дебатни стенограф
50.2.0415.0009 Пословни секретар
61.3.0415.0010 Технички секретар *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0416 Продаја на велико и мало
20.2.0416.0001 Пакер
20.2.0416.0002 Продавац
20.2.0416.0003 Продавац нафтних деривата и течног нафтног гаса
20.2.0416.0004 Продавац робе
20.2.0416.0005 Продавац робе свакодневне потрошње
20.2.0416.0006 Руковалац робом
30.2.0416.0007 Продавац (III степен стручне спреме)
30.2.0416.0008 Продавац нафтних деривата (III степен стручне спреме)
30.2.0416.0009 Складиштар
30.2.0416.0010 Трговац
40.2.0416.0011 Комерцијалиста
40.2.0416.0012 Комерцијални техничар
40.2.0416.0013 Продавац (IV степен стручне спреме)
40.2.0416.0014 Продавац нафтних деривата и течног нафтног гаса (IV степен стручне спреме)
40.2.0416.0015 Техничар продаје
40.2.0416.0016 Трговински техничар
50.2.0416.0017 Организатор промета нафтних деривата  и течног нафтног гаса
50.2.0416.0018 Организатор робног промета
50.2.0416.0019 Техничар – специјалиста за промет нафтних деривата
50.2.0416.0020 Трговачки менаџер
50.2.0416.0021 Трговачки путник
61.4.0416.0022 Виши стручни радник у трговини *
72.3.0416.0023 Специјалиста за уговоре у међународној трговини *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0417 Пословне вештине
61.4.0417.0001 Виши кулинар – организатор пословања у производним угоститељским одељењима *
61.4.0417.0002 Виши ресторатер – организатор пословања у ресторатерству *
61.4.0417.0003 Виши стручни радник – смер организатор трговинско комерцијалних послова *
61.4.0417.0004 Виши хотелијер – организатор пословања у хотелијерству *
61.3.0417.0005 Инжењер за менаџмент квалитетом *
61.3.0417.0006 Инжењер за организацију рада *
61.4.0417.0007 Инжењер менаџер за управљање квалитетом у текстилној индустрији *
61.4.0417.0008 Инжењер организације *
61.4.0417.0009 Инжењер организације рада *
61.3.0417.0010 Инжењер организације рада *
61.3.0417.0011 Инжењер организационо-кибернетског усмеравања *
61.3.0417.0012 Инжењер организационо-производног усмеравања *
61.3.0417.0013 Инжењер технологије за одржавања средстава за рад *
61.3.0417.0014 Инжењер технологије за организацију одржавања средстава за рад *
61.4.0417.0015 организатор продаје *
61.4.0417.0016 организатор производних процеса *
61.4.0417.0017 Технолог организатор производње *
71.3.0417.0018 Дипломирани инжењер за организацију рада *
71.3.0417.0019 Дипломирани инжењер за развој-управљање квалитетом *
71.3.0417.0020 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за индустријско инжењерство *
71.3.0417.0021 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање квалитетом *
71.3.0417.0022 Дипломирани организатор сценских и културно уметничких делатности *
71.3.0417.0023 Дипломирани организатор филмских и телевизијских делатности *
72.3.0417.0024 Магистар наука из области организација *
72.3.0417.0025 Магистар наука из области организација културног живота *
72.3.0417.0026 Магистар наука из области организација културно-уметничких делатности *
72.3.0417.0027 Магистар наука из области организација позоришта *
72.3.0417.0028 Магистар наука из области организација сценских делатности *
72.3.0417.0029 Магистар наука из области организација сценских и културно-уметничких делатности *
72.3.0417.0030 Магистар наука из области организација тв делатности *
72.3.0417.0031 Магистар наука из области организација уметничких делатности *
72.3.0417.0032 Магистар наука из области организација филмске делатности *
72.3.0417.0033 Магистар техничких наука подручје за управљање развојем *
72.3.0417.0034 Управљање развојем – предузетништво *
72.3.0417.0035 Управљање развојем – производни менаџмент *
72.3.0417.0036 Управљање развојем – реинжењеринг *
72.3.0417.0037 Управљање развојем *
72.3.0417.0038 Управљање развојем управљање квалитетом *
80.3.0417.0039 Доктор наука из области организација позоришне уметности *
80.3.0417.0040 Доктор наука из области организација уметничких делатности *
80.3.0417.0041 Доктор техничких наука – област организационе науке *
04 Пословање, администрација и право
042 Право
0421 Право
50.2.0421.0001 Судско – административни извршитељ
61.3.0421.0002 Правник
61.3.0421.0003 Правник унутрашњих послова
61.4.0421.0004 Правник *
61.4.0421.0005 Струковни правник
62.3.0421.0006 Дипломирани правник
62.3.0421.0007 Дипломирани правник унутрашњих послова
62.4.0421.0008 Специјалиста струковни правник
71.3.0421.0009 Дипломирани правник *
71.3.0421.0010 Дипломирани правник унутрашњих послова *
71.3.0421.0011 Мастер права европских интеграција
71.3.0421.0012 Мастер правник
71.3.0421.0013 Мастер правник унутрашњих послова
71.4.0421.0014 Специјалиста струковни правник *
71.4.0421.0015 Струковни мастер правник
72.3.0421.0016 Магистар правних наука *
72.3.0421.0017 Правник специјалиста *
72.3.0421.0018 Специјалиста правник
72.3.0421.0019 Специјалиста правник унутрашњих послова
72.3.0421.0020 Специјалиста за европско право *
72.3.0421.0021 Специјалиста за јавно бележничко право *
72.3.0421.0022 Специјалиста за област грађанског и привредног права европске уније *
72.3.0421.0023 Специјалиста за област кривичног права *
72.3.0421.0024 Специјалиста за правне аспекте корпоративног управљања *
72.3.0421.0025 Специјалиста фармакоекономије и фармацеутске легислативе *
72.4.0421.0026 Mенаџер безбедности специјалиста из области правног регулисања и заштите националне безбедности *
72.4.0421.0027 Менаџер безбедности специјалиста из области правног регулисања и заштите националне безбедности *
80.3.0421.0028 Доктор наука – правне науке
80.3.0421.0029 Доктор правних наука *
04 Пословање, администрација и право
048 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право
0488 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право
40.2.0488.0001 Економски техничар
61.3.0488.0002 Економиста пословно-правног смера *
71.3.0488.0003 Дипломирани економиста пословно-правног смера *
72.3.0488.0004 Магистар правно-економских наука *
72.3.0488.0005 Магистар правно-политичких наука *
72.3.0488.0006 Магистар правно-социолошких наука *
80.3.0488.0007 Доктор економско-правних наука *
80.3.0488.0008 Доктор наука – правно-економске науке
80.3.0488.0009 Доктор наука – правно-политичке науке
80.3.0488.0010 Доктор наука – правно-социолошке науке
80.3.0488.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – индустријски менаџмент *
80.3.0488.0012 Доктор правно-економских наука *
80.3.0488.0013 Доктор правно-политичких наука *
80.3.0488.0014 Доктор правно-социолошких наука *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
05 Природне науке, математика и статистика
051 Биолошке и сродне науке
0511 Биологија
61.3.0511.0001 Биолог
61.3.0511.0002 Молекуларни биолог и физиолог
61.4.0511.0003 Струковни биолог
62.3.0511.0004 Дипломирани биолог
62.3.0511.0005 Дипломирани молекуларни биолог и физиолог
62.4.0511.0006 Специјалиста струковни биолог
71.3.0511.0007 Дипломирани биолог – молекуларни биолог *
71.3.0511.0008 Дипломирани биолог *
71.3.0511.0009 Дипломирани молекуларни биолог и физиолог *
71.3.0511.0010 Мастер биолог
71.3.0511.0011 Мастер молекуларни биолог и физиолог
71.3.0511.0012 Мастер репродуктивни биолог – ембриолог
72.3.0511.0013 Магистар биолошких наука *
72.3.0511.0014 Магистар микробиологије *
72.3.0511.0015 Магистар таксономије *
72.3.0511.0016 Специјалиста биолог
72.3.0511.0017 Специјалиста биолошких наука *
72.3.0511.0018 Специјалиста за таксономију виших биљака *
72.3.0511.0019 Специјалиста за таксономију животиња *
72.3.0511.0020 Специјалиста из области антропологија *
72.3.0511.0021 Специјалиста из области биологија микроорганизама *
72.3.0511.0022 Специјалиста из области биологија пчела са пчеларством *
72.3.0511.0023 Специјалиста из области генетика *
72.3.0511.0024 Специјалиста из области ендокринологија *
72.3.0511.0025 Специјалиста из области ентомологија *
72.3.0511.0026 Специјалиста из области имунобиологија *
72.3.0511.0027 Специјалиста из области лековито биље *
72.3.0511.0028 Специјалиста из области молекуларна биологија и биохемија *
72.3.0511.0029 Специјалиста из области морфологија, систематика и филогенија животиња *
72.3.0511.0030 Специјалиста из области нематологија *
72.3.0511.0031 Специјалиста из области општа физиологија и системска биофизика *
72.3.0511.0032 Специјалиста из области систематика и филогенија биљака и гљива *
72.3.0511.0033 Специјалиста из области таксономија биљака *
72.3.0511.0034 Специјалиста из области таксономија животиња *
72.3.0511.0035 Специјалиста из области физиологија биљака *
72.3.0511.0036 Специјалиста из области физиологија животиња *
72.3.0511.0037 Специјалиста из области хидробиологија *
72.3.0511.0038 Специјалиста из области хистологија и ембриологија *
72.3.0511.0039 Специјалиста из области цитологија *
80.3.0511.0040 Доктор биолошких наука *
80.3.0511.0041 Доктор наука – биолошке науке
80.3.0511.0042 Доктор наука – биофизика
80.3.0511.0043 Доктор наука – биофотоника
05 Природне науке, математика и статистика
051 Биолошке и сродне науке
0512 Биохемија
40.2.0512.0001 Техничар за биотехнологију
61.3.0512.0002 Биохемичар
61.3.0512.0003 Инжењер биомедицинског инжењерства
61.4.0512.0004 Струковни биохемичар
62.3.0512.0005 Дипломирани биохемичар
62.3.0512.0006 Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства
62.3.0512.0007 Дипломирани инжењер технологије (Биохемија)
62.4.0512.0008 Специјалиста струковни биохемичар
62.4.0512.0009 Специјалиста струковних студија – форензика
71.3.0512.0010 Дипломирани биохемичар *
71.3.0512.0011 Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар *
71.3.0512.0012 Дипломирани хемичар-биохемија *
71.3.0512.0013 Мастер биохемичар
71.3.0512.0014 Мастер инжењер биомедицинског инжењерства
71.3.0512.0015 Мастер инжењер технологије (Биохемија)
71.3.0512.0016 Мастер форензичар
71.4.0512.0017 Специјалиста струковних студија – форензика
72.3.0512.0018 Магистар биохемијских наука *
72.3.0512.0019 Специјалиста биохемичар
72.3.0512.0020 Специјалиста инжењер биомедицинског инжењерства
72.3.0512.0021 Специјалиста биохемијских наука *
72.3.0512.0022 Специјалиста за антропологију *
72.3.0512.0023 Специјалиста из области анимална биохемија *
72.3.0512.0024 Специјалиста из области биохемија *
72.3.0512.0025 Специјалиста из области биохемија биљака *
72.3.0512.0026 Специјалиста из области биохемија физиолошки активних једињења *
72.4.0512.0027 Специјалиста струковних студија – форензика
80.3.0512.0028 Доктор биохемијских наука *
80.3.0512.0029 Доктор наука – биомедицинско инжењерство
80.3.0512.0030 Доктор наука – биотехничке науке (Биохемија)
80.3.0512.0031 Доктор наука – биохемијске науке
80.3.0512.0032 Доктор наука – технолошко инжењерство (Биохемија)
05 Природне науке, математика и статистика
052 Животна средина
0521 Науке о животној средини
61.3.0521.0001 Биолог-еколог *
61.3.0521.0002 Еколог
61.3.0521.0003 Оперативни биолог – заштита животне средине *
61.4.0521.0004 Струковни аналитичар заштите животне средине
61.4.0521.0005 Струковни еколог
62.3.0521.0006 Дипломирани еколог
62.3.0521.0007 Дипломирани еколог права заштите животне средине
62.4.0521.0008 Специјалиста струковни еколог
71.3.0521.0009 Дипломирани биолог – еколог *
71.3.0521.0010 Дипломирани еколог за заштиту животне средине *
71.3.0521.0011 Дипломирани еколог права заштите животне средине *
71.3.0521.0012 Мастер еколог
71.3.0521.0013 Мастер еколог права заштите животне средине
71.4.0521.0014 Струковни мастер аналитичар заштите животне средине
72.3.0521.0015 Магистар заштите животне средине *
72.3.0521.0016 Специјалиста еколог
72.3.0521.0017 Специјалиста еколог права заштите животне средине
72.3.0521.0018 Специјалиста за заштиту животне средине *
72.3.0521.0019 Специјалиста заштите животне средине (Науке о животној средини)*
72.3.0521.0020 Специјалиста из области екологија *
72.3.0521.0021 Специјалиста из области екологија биљака *
72.3.0521.0022 Специјалиста из области екологија животиња *
72.3.0521.0023 Специјалиста из области екологија, заштита и унапређење животне средине *
72.3.0521.0024 Специјалиста из области екологије *
72.3.0521.0025 Специјалиста из области екофизиологија *
72.3.0521.0026 Специјалиста из области заштита ваздуха *
72.3.0521.0027 Специјалиста из области заштита воде *
72.3.0521.0028 Специјалиста из области заштита животне средине *
72.3.0521.0029 Специјалиста из области заштита хране и заштита земљишта *
72.3.0521.0030 Специјалиста из области радијациона екологија *
80.3.0521.0031 Доктор наука – еколошке науке
80.3.0521.0032 Доктор наука заштите животне средине (Науке о животној средини)*
05 Природне науке, математика и статистика
052 Животна средина
0522 Природна окружења и дивља флора и фауна
40.2.0522.0001 Надзорник парка – оглед
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0531 Хемија
61.3.0531.0001 Дипломирани хемичар за животну средину *
61.4.0531.0002 Струковни хемичар
61.3.0531.0003 Хемичар
61.3.0531.0004 Хемичар за истраживање и развој *
62.3.0531.0005 Дипломирани физикохемичар
62.3.0531.0006 Дипломирани хемичар
62.4.0531.0007 Специјалиста струковни хемичар
71.3.0531.0008 Дипломирани физикохемичар *
71.3.0531.0009 Дипломирани хемичар *
71.3.0531.0010 Дипломирани хемичар за истраживање и развој *
71.3.0531.0011 Дипломирани хемичар опште хемије *
71.3.0531.0012 Мастер физикохемичар
71.3.0531.0013 Мастер хемичар
72.3.0531.0014 Магистар физичкохемијских наука *
72.3.0531.0015 Магистар хемијских наука *
72.3.0531.0016 Специјалиста хемичар
72.3.0531.0017 Специјалиста из области аналитичка хемија *
72.3.0531.0018 Специјалиста из области неорганска хемија *
72.3.0531.0019 Специјалиста из области оптичка спектроскопија атома и јона *
72.3.0531.0020 Специјалиста из области органска хемија *
72.3.0531.0021 Специјалиста из области пражњење кроз гасове *
72.3.0531.0022 Специјалиста из области практична спектроскопија *
72.3.0531.0023 Специјалиста из области рентгенска дифракциона анализа монокристала *
72.3.0531.0024 Специјалиста из области рентгенска дифракциона анализа полкристалних материјала *
72.3.0531.0025 Специјалиста из области рентгенска флуоресцентна анализа материјала *
72.3.0531.0026 Специјалиста из области спектроскопија масбауера *
72.3.0531.0027 Специјалиста из области спектроскопија сложених молекула *
72.3.0531.0028 Специјалиста из области спектроскопска дијагностика плазме *
72.3.0531.0029 Специјалиста из области физичка испитивања материјала *
72.3.0531.0030 Специјалиста из области хемија *
72.3.0531.0031 Специјалиста из области хемијска анализа, заштита животне средине *
72.3.0531.0032 Специјалиста из области хемијска контрола квалитета *
72.3.0531.0033 Специјалиста физичке хемије *
72.3.0531.0034 Специјалиста физичкохемијских наука *
72.3.0531.0035 Специјалиста хемијске контроле квалитета *
72.3.0531.0036 Специјалиста хемијске синтезе *
72.3.0531.0037 Специјалиста хемијских наука *
80.3.0531.0038 Доктор наука – физичкохемијске науке
80.3.0531.0039 Доктор наука – хемијске науке
80.3.0531.0040 Доктор физичкохемијских наука *
80.3.0531.0041 Доктор хемијских наука *
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0532 Науке о земљи
20.2.0532.0001 Помоћни радник у геолошким истраживањима
40.2.0532.0002 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију
40.2.0532.0003 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина
40.2.0532.0004 Метеоролошки техничар
40.2.0532.0005 Хидролошки техничар
50.2.0532.0006 Геодетски техничар за примењену геодезију
50.2.0532.0007 Организатор геолошких истраживања за геотехнику и хидрогеологију
50.2.0532.0008 Организатор геолошких истраживања за минералне сировине
61.3.0532.0009 Географ
61.4.0532.0010 Геодетски инжењер *
61.3.0532.0011 Геолог
61.3.0532.0012 Инжењер геодезије
61.4.0532.0013 Инжењер геодезије *
61.3.0532.0014 Инжењер геологије
61.4.0532.0015 Инжењер примењене геодезије *
61.3.0532.0016 Метеоролог
61.3.0532.0017 Оперативни географ *
61.4.0532.0018 Струковни географ
61.4.0532.0019 Струковни геолог
61.4.0532.0020 Струковни инжењер геодезије
61.4.0532.0021 Струковни инжењер геологије
61.4.0532.0022 Струковни метеоролог
62.3.0532.0023 Дипломирани географ
62.3.0532.0024 Дипломирани геолог
62.3.0532.0025 Дипломирани инжењер геодезије
62.3.0532.0026 Дипломирани инжењер геологије
62.3.0532.0027 Дипломирани метеоролог
62.4.0532.0028 Специјалиста струковни географ
62.4.0532.0029 Специјалиста струковни геолог
62.4.0532.0030 Специјалиста струковни инжењер геодезије
62.4.0532.0031 Специјалиста струковни инжењер геологије
62.4.0532.0032 Специјалиста струковни метеоролог
71.3.0532.0033 Дипломирани географ *
71.3.0532.0034 Дипломирани географ заштите животне средине *
71.3.0532.0035 Дипломирани геодетски инжењер *
71.3.0532.0036 Дипломирани геолог *
71.3.0532.0037 Дипломирани инжењер геодезије *
71.3.0532.0038 Дипломирани инжењер геологије – за истраживање лежишта минералних сировина *
71.3.0532.0039 Дипломирани инжењер геологије – смер за геотехнику *
71.3.0532.0040 Дипломирани инжењер геологије – смер за геофизику *
71.3.0532.0041 Дипломирани инжењер геологије – усмерење на палеонтологију *
71.3.0532.0042 Дипломирани инжењер геологије – усмерење на регионалну геологију *
71.3.0532.0043 Дипломирани инжењер геологије *
71.3.0532.0044 Дипломирани инжењер геологије за геотехнику *
71.3.0532.0045 Дипломирани инжењер геологије за геофизику *
71.3.0532.0046 Дипломирани инжењер геологије за истраживање лежишта минералних сировина *
71.3.0532.0047 Дипломирани инжењер геологије за минералогију и кристалографију *
71.3.0532.0048 Дипломирани инжењер геологије за палеонтологију *
71.3.0532.0049 Дипломирани инжењер геологије за петрологију и геохемију *
71.3.0532.0050 Дипломирани инжењер геологије за регионалну геологију *
71.3.0532.0051 Дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију *
71.3.0532.0052 Дипломирани инжењер минералогије односно петрологије *
71.3.0532.0053 Дипломирани инжењер хидрогеологије *
71.3.0532.0054 Дипломирани метеоролог *
71.3.0532.0055 Дипломирани физичар – метеорологија *
71.3.0532.0056 Мастер аналитичар за географске информационе системе
71.3.0532.0057 Мастер географ
71.3.0532.0058 Мастер геолог
71.3.0532.0059 Мастер инжењер геодезије
71.3.0532.0060 Мастер инжењер геологије
71.3.0532.0061 Мастер метеоролог
71.4.0532.0062 Струковни мастер инжењер геодезије
71.4.0532.0063 Струковни мастер инжењер геологије
72.3.0532.0064 Магистар географије за област географски информациони системи *
72.3.0532.0065 Магистар географије за област животне средине *
72.3.0532.0066 Магистар географских наука *
72.3.0532.0067 Магистар географских наука смер демографија *
72.3.0532.0068 Магистар геодезије *
72.3.0532.0069 Магистар метеоролошких наука *
72.3.0532.0070 Магистар наука научна област геотехника *
72.3.0532.0071 Магистар наука научна област геофизика *
72.3.0532.0072 Магистар наука научна област геохемија *
72.3.0532.0073 Магистар наука научна област кристалографија *
72.3.0532.0074 Магистар наука научна област минералогија *
72.3.0532.0075 Магистар наука научна област минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0076 Магистар наука научна област петрологија магматских и метаморфних стена *
72.3.0532.0077 Магистар наука научна област седиментологија *
72.3.0532.0078 Магистар област геологија каустобиолита *
72.3.0532.0079 Магистар област геолошко картирање *
72.3.0532.0080 Магистар област микропалеонтологија *
72.3.0532.0081 Магистар област палеоботаника *
72.3.0532.0082 Магистар област палеозоологија *
72.3.0532.0083 Магистар област регионална геологија *
72.3.0532.0084 Магистар област стратиграфија *
72.3.0532.0085 Магистар област тектоника *
72.3.0532.0086 Магистар смер за динамику подземних вода *
72.3.0532.0087 Магистар смер за заштиту подземних вода *
72.3.0532.0088 Магистар смер за истраживање изворишта лежишта геотермалне енергије *
72.3.0532.0089 Магистар смер за минералне и термоминералне воде *
72.3.0532.0090 Магистар смер за регионалну хидрогеологију *
72.3.0532.0091 Магистар смер за регулацију издани *
72.3.0532.0092 Магистар смер за хидрогеологију лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0093 Магистар смер за хидрогеолошка истраживања за водоснабдевање *
72.3.0532.0094 Магистар техничких наука геологије *
72.3.0532.0095 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геологија каустобиолита *
72.3.0532.0096 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геолошко картирање *
72.3.0532.0097 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0098 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геотермална енергија *
72.3.0532.0099 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0100 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0101 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геохемија *
72.3.0532.0102 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил економска геологија *
72.3.0532.0103 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил заштита од подземних вода *
72.3.0532.0104 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0105 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил искоришћавање и заштита подземних вода *
72.3.0532.0106 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил кристалографија *
72.3.0532.0107 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0108 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0109 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0110 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта угљева *
72.3.0532.0111 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил механика тла и механика стена *
72.3.0532.0112 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил микропалеонтологија *
72.3.0532.0113 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0114 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералогија *
72.3.0532.0115 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0116 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил палеоботаника *
72.3.0532.0117 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил палеозоологија *
72.3.0532.0118 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил петрологија *
72.3.0532.0119 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0120 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил регионална геологија *
72.3.0532.0121 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0122 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил седиментологија *
72.3.0532.0123 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0124 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил стратиграфија *
72.3.0532.0125 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил тектоника *
72.3.0532.0126 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геологија каустобиолита *
72.3.0532.0127 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геолошко картирање *
72.3.0532.0128 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0129 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геотермална енергија *
72.3.0532.0130 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0131 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0132 Магистар техничких наука у области геологије, смер: економска геологија *
72.3.0532.0133 Магистар техничких наука у области геологије, смер: заштита од подземних вода *
72.3.0532.0134 Магистар техничких наука у области геологије, смер: инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0135 Магистар техничких наука у области геологије, смер: искоришћавање заштита подземних вода *
72.3.0532.0136 Магистар техничких наука у области геологије, смер: кристалографија *
72.3.0532.0137 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0138 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0139 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0140 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта угљева *
72.3.0532.0141 Магистар техничких наука у области геологије, смер: механика тла и механика стена *
72.3.0532.0142 Магистар техничких наука у области геологије, смер: микропалеонтологија *
72.3.0532.0143 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0144 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералогија *
72.3.0532.0145 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0146 Магистар техничких наука у области геологије, смер: палеоботаника *
72.3.0532.0147 Магистар техничких наука у области геологије, смер: палеозоологија *
72.3.0532.0148 Магистар техничких наука у области геологије, смер: петрологија *
72.3.0532.0149 Магистар техничких наука у области геологије, смер: проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0150 Магистар техничких наука у области геологије, смер: регионална геологија *
72.3.0532.0151 Магистар техничких наука у области геологије, смер: регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0152 Магистар техничких наука у области геологије, смер: седиментологија и геохемија *
72.3.0532.0153 Магистар техничких наука у области геологије, смер: сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0154 Магистар техничких наука у области геологије, смер: стратиграфија *
72.3.0532.0155 Магистар техничких наука у области геологије, смер: тектоника *
72.3.0532.0156 Специјалиста географ
72.3.0532.0157 Специјалиста геолог
72.3.0532.0158 Специјалиста инжењер геодезије
72.3.0532.0159 Специјалиста инжењер геологије
72.3.0532.0160 Специјалиста метеоролог
72.3.0532.0161 Специјалиста географских наука *
72.3.0532.0162 Специјалиста из области метеорологије *
72.3.0532.0163 Специјалиста из области регионална географија *
72.3.0532.0164 Специјалиста из области спелеологије *
72.3.0532.0165 Специјалиста из области физичка географија *
72.3.0532.0166 Специјалиста метеоролошких наука *
72.3.0532.0167 Специјалиста научна област геотехника *
72.3.0532.0168 Специјалиста научна област геофизика *
72.3.0532.0169 Специјалиста област геологија каустобиолита *
72.3.0532.0170 Специјалиста област геологија, смер: геологија каустобиолита *
72.3.0532.0171 Специјалиста област геологија, смер: геолошко картирање *
72.3.0532.0172 Специјалиста област геологија, смер: геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0173 Специјалиста област геологија, смер: геотермална енергија *
72.3.0532.0174 Специјалиста област геологија, смер: геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0175 Специјалиста област геологија, смер: геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0176 Специјалиста област геологија, смер: економска геологија *
72.3.0532.0177 Специјалиста област геологија, смер: заштита од подземних вода *
72.3.0532.0178 Специјалиста област геологија, смер: инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0179 Специјалиста област геологија, смер: искоришћавање заштита подземних вода *
72.3.0532.0180 Специјалиста област геологија, смер: кристалографија *
72.3.0532.0181 Специјалиста област геологија, смер: лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0182 Специјалиста област геологија, смер: лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0183 Специјалиста област геологија, смер: лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0184 Специјалиста област геологија, смер: лежишта угљева *
72.3.0532.0185 Специјалиста област геологија, смер: механика тла и механика стена *
72.3.0532.0186 Специјалиста област геологија, смер: микропалеонтологија *
72.3.0532.0187 Специјалиста област геологија, смер: минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0188 Специјалиста област геологија, смер: минералогија *
72.3.0532.0189 Специјалиста област геологија, смер: минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0190 Специјалиста област геологија, смер: палеоботаника *
72.3.0532.0191 Специјалиста област геологија, смер: палеозоологија *
72.3.0532.0192 Специјалиста област геологија, смер: петрологија *
72.3.0532.0193 Специјалиста област геологија, смер: проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0194 Специјалиста област геологија, смер: регионална геологија *
72.3.0532.0195 Специјалиста област геологија, смер: регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0196 Специјалиста област геологија, смер: седиментологија и геохемија *
72.3.0532.0197 Специјалиста област геологија, смер: сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0198 Специјалиста област геологија, смер: стратиграфија *
72.3.0532.0199 Специјалиста област геологија, смер: тектоника *
72.3.0532.0200 Специјалиста област геолошко картирање *
72.3.0532.0201 Специјалиста област микропалеонтологија *
72.3.0532.0202 Специјалиста област палеоботаника *
72.3.0532.0203 Специјалиста област палеозоологија *
72.3.0532.0204 Специјалиста област регионална геологија *
72.3.0532.0205 Специјалиста област стратиграфија *
72.3.0532.0206 Специјалиста област тектоника *
80.3.0532.0207 Доктор географије *
80.3.0532.0208 Доктор географије за област животне средине *
80.3.0532.0209 Доктор географских наука *
80.3.0532.0210 Доктор геодезије *
80.3.0532.0211 Доктор геолошких наука – биостратиграфија *
80.3.0532.0212 Доктор геолошких наука – геологија каустобиолита – угаљ *
80.3.0532.0213 Доктор геолошких наука – геолошко картирање *
80.3.0532.0214 Доктор геолошких наука – геоморфологија *
80.3.0532.0215 Доктор геолошких наука – геотехника *
80.3.0532.0216 Доктор геолошких наука – геофизика *
80.3.0532.0217 Доктор геолошких наука – геохемија и седиментологија *
80.3.0532.0218 Доктор геолошких наука – економска геологија *
80.3.0532.0219 Доктор геолошких наука – кристалографија *
80.3.0532.0220 Доктор геолошких наука – лежишта минералних сировина *
80.3.0532.0221 Доктор геолошких наука – микропалеонтологија *
80.3.0532.0222 Доктор геолошких наука – минералогија *
80.3.0532.0223 Доктор геолошких наука – неотектоника *
80.3.0532.0224 Доктор геолошких наука – палеоботаника *
80.3.0532.0225 Доктор геолошких наука – палеогеографија *
80.3.0532.0226 Доктор геолошких наука – палеозоологија *
80.3.0532.0227 Доктор геолошких наука – петрологија *
80.3.0532.0228 Доктор геолошких наука – регионална геологија *
80.3.0532.0229 Доктор геолошких наука – стратиграфија *
80.3.0532.0230 Доктор геолошких наука – структурна геологија *
80.3.0532.0231 Доктор геолошких наука – тектоника *
80.3.0532.0232 Доктор геолошких наука – фотогеологија *
80.3.0532.0233 Доктор геолошких наука – хидрогеологија *
80.3.0532.0234 Доктор метеоролошких наука *
80.3.0532.0235 Доктор наука – геодезија
80.3.0532.0236 Доктор наука – геолошко инжењерство
80.3.0532.0237 Доктор наука – гео-науке
80.3.0532.0238 Доктор наука – метеоролошке науке
80.3.0532.0239 Доктор техничких или геолошких наука у области геологије *
80.3.0532.0240 Доктор техничких наука – научна област геологија *
80.3.0532.0241 Доктор техничких наука геологије *
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0533 Физика
61.3.0533.0001 Астроном
61.3.0533.0002 Инжењер примењене физике
61.3.0533.0003 Оперативни физичар *
61.4.0533.0004 Струковни физикохемичар
61.4.0533.0005 Струковни физичар
61.3.0533.0006 Физикохемичар
61.3.0533.0007 Физичар
61.3.0533.0008 Физичар-информатичар *
62.3.0533.0009 Дипломирани астроном
62.3.0533.0010 Дипломирани инжењер за примењену физику и информатику
62.3.0533.0011 Дипломирани инжењер примењене физике
62.3.0533.0012 Дипломирани физичар
62.4.0533.0013 Специјалиста струковни физикохемичар
62.4.0533.0014 Специјалиста струковни физичар
71.3.0533.0015 Дипломирани астроном *
71.3.0533.0016 Дипломирани инжењер физике *
71.3.0533.0017 Дипломирани инжењер физике са назнаком смера *
71.3.0533.0018 Дипломирани физичар *
71.3.0533.0019 Дипломирани физичар за општу физику *
71.3.0533.0020 Дипломирани физичар за примењену физику *
71.3.0533.0021 Дипломирани физичар за примењену физику и информатику *
71.3.0533.0022 Дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику *
71.3.0533.0023 Дипломирани физичар истраживач *
71.3.0533.0024 Дипломирани физичар-за општу физику *
71.3.0533.0025 Дипломирани физичар-медицинска физика *
71.3.0533.0026 Дипломирани физичар-метеорологија и моделирање у заштити животне средине *
71.3.0533.0027 Мастер астроном
71.3.0533.0028 Мастер астрофизичар
71.3.0533.0029 Мастер инжењер за примењену физику и информатику
71.3.0533.0030 Мастер инжењер примењене физике
71.3.0533.0031 Мастер физичар
72.3.0533.0032 Магистар наука из интердисциплинарне области медицинска физика *
72.3.0533.0033 Магистар наука из области физике *
72.3.0533.0034 Магистар физичких наука *
72.3.0533.0035 Магистар физичких наука дисциплина физичке методе испитивања материјала *
72.3.0533.0036 Специјалиста астроном
72.3.0533.0037 Специјалиста инжењер за примењену физику и информатику
72.3.0533.0038 Специјалиста инжењер примењене физике
72.3.0533.0039 Специјалиста физикохемичар
72.3.0533.0040 Специјалиста физичар
72.3.0533.0041 Специјалиста из области нуклеарне активационе методе *
72.3.0533.0042 Специјалиста из области савремена експериментална физика *
72.3.0533.0043 Специјалиста из области савремена теоријска физика *
72.3.0533.0044 Специјалиста из области физичке методе идентификација минералних сировина *
72.3.0533.0045 Специјалиста из области физичке методе испитивања материјала *
72.3.0533.0046 Специјалиста физичких наука *
80.3.0533.0047 Доктор наука – астрономске науке
80.3.0533.0048 Доктор наука – физичке науке
80.3.0533.0049 Доктор физичких наука *
05 Природне науке, математика и статистика
054 Математика и статистика
0541 Математика
61.3.0541.0001 Инжењер примењене математике
61.3.0541.0002 Математичар
61.3.0541.0003 Математичар *
61.3.0541.0004 Оперативни математичар *
61.4.0541.0005 Струковни математичар
62.3.0541.0006 Дипломирани инжењер примењене математике
62.3.0541.0007 Дипломирани информатичар (Математика)
62.3.0541.0008 Дипломирани математичар
62.4.0541.0009 Специјалиста струковни математичар
71.3.0541.0010 Дипломирани инжењер математике *
71.3.0541.0011 Дипломирани математичар – усмерење математика финансија *
71.3.0541.0012 Дипломирани математичар *
71.3.0541.0013 Дипломирани математичар за математику економије *
71.3.0541.0014 Дипломирани математичар за теоријску математику и примене *
71.3.0541.0015 Дипломирани математичар-за теоријску математику и примене *
71.3.0541.0016 Дипломирани математичар-математика финансија *
71.3.0541.0017 Дипломирани математичар-примењена математика *
71.3.0541.0018 Дипломирани математичар-теоријска математика *
71.3.0541.0019 Мастер инжењер примењене математике
71.3.0541.0020 Мастер информатичар (Математика)
71.3.0541.0021 Мастер математичар
72.3.0541.0022 Магистар математичких наука *
72.3.0541.0023 Магистар математичких наука дисциплина алгебра и математичка логика *
72.3.0541.0024 Магистар математичких наука дисциплина анализа *
72.3.0541.0025 Магистар математичких наука дисциплина геометрија *
72.3.0541.0026 Магистар математичких наука дисциплина дискретна математика и програмирање *
72.3.0541.0027 Магистар математичких наука дисциплина диференцијалне једначине *
72.3.0541.0028 Магистар математичких наука дисциплина нелинеарна анализа *
72.3.0541.0029 Магистар математичких наука дисциплина нумеричка математика *
72.3.0541.0030 Магистар математичких наука дисциплина топологија *
72.3.0541.0031 Специјалиста инжењер примењене математике
72.3.0541.0032 Специјалиста математичар
72.3.0541.0033 Специјалиста из области алгебра *
72.3.0541.0034 Специјалиста из области алгебра са програмирањем *
72.3.0541.0035 Специјалиста из области геометрија *
72.3.0541.0036 Специјалиста из области дискретна математика *
72.3.0541.0037 Специјалиста из области диференцијална геометрија *
72.3.0541.0038 Специјалиста из области нумеричка анализа *
72.3.0541.0039 Специјалиста из области нумеричка математика *
72.3.0541.0040 Специјалиста из области нумеричке методе линеарне алгебра *
72.3.0541.0041 Специјалиста из области реална и комплексна анализа *
72.3.0541.0042 Специјалиста математике из области нумеричке математике и оптимизације *
72.3.0541.0043 Специјалиста математичких наука *
80.3.0541.0044 Доктор математичких наука *
80.3.0541.0045 Доктор наука – математичке науке
80.3.0541.0046 Доктор наука – примењена математика
05 Природне науке, математика и статистика
054 Математика и статистика
0542 Статистика
71.3.0542.0001 Мастер примењене статистике
72.3.0542.0002 Магистар математичких наука дисциплина вероватноћа и теорија мере *
72.3.0542.0003 Магистар математичких наука дисциплина уопштене функције и микролокална анализа и вероватноћа и теорија мере *
72.3.0542.0004 Магистар статистике *
72.3.0542.0005 Магистар статистичких наука *
72.3.0542.0006 Магистар техничких наука подручје за рачунарску статистику *
72.3.0542.0007 Специјалиста из области теорија вероватноћа и математичка статистика *
72.3.0542.0008 Специјалистичке студије статистика у лабораторијско-клиничком експерименту *
80.3.0542.0009 Доктор статистичких наука *
05 Природне науке, математика и статистика
058 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и  статистику
0588 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и статистику
72.3.0588.0001 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области заштита и унапређење животне средине *
72.3.0588.0002 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области управљања животном средином *
72.3.0588.0003 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области: биофизика *
72.3.0588.0004 Магистар наука из области биофизике *
72.3.0588.0005 Магистар наука из области заштита и унапређење животне средине *
72.3.0588.0006 Магистар наука из области конверзија енергије *
72.3.0588.0007 Магистар наука из области неуронауке *
72.3.0588.0008 Магистар наука из области: управљање животном средином *
80.3.0588.0009 Доктор наука из мултидисциплинарих научних области – електрохемија *
80.3.0588.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биофизика *
80.3.0588.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – заштита животне средине *
80.3.0588.0012 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – конгнитивне науке и нацртна геометрија *
80.3.0588.0013 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке *
80.3.0588.0014 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке са биоинжењерством *
80.3.0588.0015 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – предеона екологија *
80.3.0588.0016 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – управљање животном средином *
80.3.0588.0017 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – хемометрије *
80.3.0588.0018 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – хистологија и биоматеријали *
80.3.0588.0019 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области конверзија енергије *
80.3.0588.0020 Доктор наука из мултидисциплираних научних области – математичка теорија музике *
80.3.0588.0021 Доктор природно-математичких наука *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0611 Коришћење рачунара
61.4.0611.0001 Инжењер за електронско пословање *
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0612 Пројектовање и администрирање база података и мрежа
40.2.0612.0001 Администратор рачунарских мрежа
40.2.0612.0002 Електротехничар информационих технологија
40.2.0612.0003 Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају
61.4.0612.0004 Инжењер графике – смер веб дизајн *
61.4.0612.0005 Инжењер електротехнике за рачунарску технику *
61.4.0612.0006 Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0007 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0008 Струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0009 Струковни пословни информатичар *
62.3.0612.0010 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
62.4.0612.0011 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.3.0612.0012 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за веб дизајн *
71.3.0612.0013 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.3.0612.0014 Мастер информатичар (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0015 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0016 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0017 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0018 Струковни мастер инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
72.3.0612.0019 Специјалиста за интернет технологије *
72.3.0612.0020 Специјалиста савремених комуникационих технологија *
80.3.0612.0021 Доктор наука – рачунарске науке (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0613 Развој и анализа софтвера и апликација
61.4.0613.0001 Инжењер електротехнике за нове рачунарске технологије *
61.4.0613.0002 Инжењер за информатику *
61.4.0613.0003 Инжењер за комуникације и информатику *
61.4.0613.0004 Инжењер за нове рачунарске технологије *
61.4.0613.0005 Инжењер за савремене рачунарске технологије *
61.3.0613.0006 Инжењер информационих система
61.3.0613.0007 Инжењер информационих технологија
61.3.0613.0008 Инжењер информационих технологија и система
61.4.0613.0009 Инжењер информатике *
61.3.0613.0010 Инжењер информатике *
61.4.0613.0011 Инжењер информационе технологије *
61.3.0613.0012 Инжењер софтвера
61.3.0613.0013 Информатичар
61.3.0613.0014 Математичар-информатичар *
61.3.0613.0015 Оперативни информатичар *
61.4.0613.0016 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0017 Струковни инжењер индустријског инжењерства (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0018 Струковни инжењер информационих система
61.4.0613.0019 Струковни инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0020 Струковни инжењер софтвера
61.4.0613.0021 Струковни информатичар
61.4.0613.0022 Струковни пословни информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0023 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0024 Дипломирани инжењер информационих система
62.3.0613.0025 Дипломирани инжењер информационих технологија
62.3.0613.0026 Дипломирани инжењер информационих технологија и система
62.3.0613.0027 Дипломирани инжењер информационог инжењеринга
62.3.0613.0028 Дипломирани инжењер софтвера
62.3.0613.0029 Дипломирани информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0030 Дипломирани пословни информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0031 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0032 Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0033 Специјалиста струковни инжењер информационих система
62.4.0613.0034 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0035 Специјалиста струковни инжењер софтвера
62.4.0613.0036 Специјалиста струковни информатичар
62.4.0613.0037 Специјалиста струковни пословни информатичар
71.3.0613.0038 Дипломирани инжењер за индустријску информатику *
71.3.0613.0039 Дипломирани инжењер за информационе системе *
71.3.0613.0040 Дипломирани инжењер информатике *
71.3.0613.0041 Дипломирани инжењер информатике за индустријску информатику *
71.3.0613.0042 Дипломирани инжењер информатике за информатичко инжењерство *
71.3.0613.0043 Дипломирани инжењер информационог инжењеринга *
71.3.0613.0044 Дипломирани инжењер организације за информационе системе *
71.3.0613.0045 Дипломирани инжењер рачунарске технике *
71.3.0613.0046 Дипломирани инжењер рачунарских машина *
71.3.0613.0047 Дипломирани инжењер рачунарства *
71.3.0613.0048 Дипломирани информатичар *
71.3.0613.0049 Дипломирани информатичар-пословна информатика *
71.3.0613.0050 Дипломирани математичар за рачунарство и информатику *
71.3.0613.0051 Дипломирани математичар смер информатика *
71.3.0613.0052 Дипломирани математичар-за рачунарство и информатику *
71.3.0613.0053 Дипломирани математичар-информатичар *
71.3.0613.0054 Дипломирани физичар-информатичар *
71.3.0613.0055 Информатика у образовању *
71.3.0613.0056 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.3.0613.0057 Мастер инжењер информационих система
71.3.0613.0058 Мастер инжењер информационих технологија
71.3.0613.0059 Мастер инжењер информационих технологија и система
71.3.0613.0060 Мастер инжењер информационог и аналитичког инжењеринга
71.3.0613.0061 Мастер инжењер информационог инжењеринга
71.3.0613.0062 Мастер инжењер машинства – информатичар
71.3.0613.0063 Мастер инжењер софтвера
71.3.0613.0064 Мастер информатичар
71.3.0613.0065 Мастер информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.3.0613.0066 Мастер рачунарства у друштвеним наукама
71.4.0613.0067 Струковни мастер инжењер информационих система
71.4.0613.0068 Струковни мастер инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.4.0613.0069 Струковни мастер инжењер софтвера
71.4.0613.0070 Струковни мастер информатичар
72.3.0613.0071 Информатика *
72.3.0613.0072 Магистар информатичких наука *
72.3.0613.0073 Магистар математичких наука дисциплина рачунарске науке *
72.3.0613.0074 Магистар техничких наука за рачунарску технику *
72.3.0613.0075 Магистар техничких наука подручје за информационе системе *
72.3.0613.0076 Систем научних и технолошких информација *
72.3.0613.0077 Специјалиста инжењер информационих система
72.3.0613.0078 Специјалиста инжењер информационих технологија
72.3.0613.0079 Специјалиста инжењер информационих технологија и система
72.3.0613.0080 Специјалиста инжењер софтвера
72.3.0613.0081 Специјалиста информатичар
72.3.0613.0082 Специјалиста из области рачунарске науке *
72.3.0613.0083 Специјалиста информатичких наука *
72.3.0613.0084 Специјалиста математике из области рачунарства и информатике *
80.3.0613.0085 Доктор информатичких наука *
80.3.0613.0086 Доктор наука – електротехника и рачунарство (Развој и анализа софтвера и апликација)
80.3.0613.0087 Доктор наука – информационе технологије
80.3.0613.0088 Доктор наука – информационе технологије и системи
80.3.0613.0089 Доктор наука – информациони системи
80.3.0613.0090 Доктор наука – рачунарске науке (Развој и анализа софтвера и апликација)
80.3.0613.0091 Доктор наука – софтверско инжењерство
80.3.0613.0092 Доктор техничких наука за рачунарску технику *
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
068 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0688 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
62.3.0688.0001 Дипломирани пословни информатичар (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ))
71.3.0688.0002 Мастер анализе података
72.3.0688.0003 Магистар наука из области вештачке интелигенције *
80.3.0688.0004 Доктор наука – пословна информатика
80.3.0688.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – вештачка интелигенција *
80.3.0688.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – дигитална форензика и заштита рачунарских података *
80.3.0688.0007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – информациони системи у фармацији *
80.3.0688.0008 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – информационо-комуникационе технологије у инклузији *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0710 Инжењерство и гране инжењерства који нису даље дефинисани
61.4.0710.0001 Инжењер *
61.4.0710.0002 Инжењер опште техничког смера *
62.3.0710.0003 Дипломирани инжењер логистичког инжењерства
71.3.0710.0004 Војни инжињер *
71.3.0710.0005 Мастер инжењер логистичког инжењерства
71.4.0710.0006 Струковни мастер логистичког инжењерства
72.3.0710.0007 Магистар војнотехничких наука из области техничког обезбеђења *
72.3.0710.0008 Магистар наука из области логистике *
72.3.0710.0009 Специјалиста инжењер логистичког инжењерства
80.3.0710.0010 Доктор војних наука из области логистике *
80.3.0710.0011 Доктор војнотехничких наука из области техничког обезбеђења *
80.3.0710.0012 Доктор наука из области војне логистике *
80.3.0710.0013 Доктор наука из области логистике – ваздухопловно-техничког обезбеђења *
80.3.0710.0014 Доктор наука из области логистике *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0711 Хемијско инжењерство и процеси
20.2.0711.0001 Галванизер
20.2.0711.0002 Емајлирац
20.2.0711.0003 Помоћни електролизер
30.2.0711.0004 Израђивач хемијских производа
30.2.0711.0005 Лаборант
30.2.0711.0006 Прерађивач нафте, гаса и нафтних деривата
30.2.0711.0007 Руковалац уређајима за израду хемијских производа
40.2.0711.0008 Механичар за полимере
40.2.0711.0009 Техничар за козметичку технологију – оглед
40.2.0711.0010 Техничар за прераду нафте и гаса
40.2.0711.0011 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију
40.2.0711.0012 Техничар техничко-технолошке припреме
40.2.0711.0013 Хемијски лаборант
40.2.0711.0014 Хемијско-технолошки техничар
50.2.0711.0015 Произвођач алкохола квасца и киселина-специјалиста
50.2.0711.0016 Хидротермичар дрвета-специјалиста
61.3.0711.0017 Инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
61.3.0711.0018 Инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0019 Инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)*
61.4.0711.0020 Инжењер технологије за неметале и грађевинске материјале *
61.3.0711.0021 Инжењер технологије за полимере (Хемијско инжењерство и процеси)*
61.3.0711.0022 Инжењер технологије за прераду полимера *
61.4.0711.0023 Инжењер технологије за хемијску обраду текстила *
61.4.0711.0024 Инжењер технологије за хемијску технологију *
61.4.0711.0025 Инжењер технологије неметала *
61.3.0711.0026 Инжењер технологије органске хемијске технологије и полимерног инжењерства *
61.4.0711.0027 Инжењер технологије полимера *
61.3.0711.0028 Инжењер технологије фармацеутско-козметичког инжењерства *
61.3.0711.0029 Инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства *
61.4.0711.0030 Инжењер фармацеутске технологије *
61.4.0711.0031 Инжењер хемијске технологије *
61.3.0711.0032 Оперативни биохемичар *
61.3.0711.0033 Оперативни хемичар *
61.3.0711.0034 Оперативни хемичар за контролу квалитета и менаџмент животне средине *
61.4.0711.0035 Струковни инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0036 Струковни инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0037 Хемијско технолошки инжењер *
62.3.0711.0038 Дипломирани инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
62.4.0711.0039 Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
62.4.0711.0040 Специјалиста струковни инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
71.3.0711.0041 Дипломирани војни инжењер хемије *
71.3.0711.0042 Дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију *
71.3.0711.0043 Дипломирани инжењер за органско-хемијску технологију и полимерно инжењерство *
71.3.0711.0044 Дипломирани инжењер за хемијско и биохемијско инжењерство *
71.3.0711.0045 Дипломирани инжењер неорганске технологије *
71.3.0711.0046 Дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије *
71.3.0711.0047 Дипломирани инжењер органско-хемијске технологије и полимерног инжењерства *
71.3.0711.0048 Дипломирани инжењер технологије за неметале *
71.3.0711.0049 Дипломирани инжењер технологије за неорганску хемијску технологију *
71.3.0711.0050 Дипломирани инжењер технологије органско-хемијске технологије и полимерног инжењерства *
71.3.0711.0051 Дипломирани инжењер технологије фармацеутско-козметичког инжењерства *
71.3.0711.0052 Дипломирани инжењер технологије хемијско и биохемијско инжењерство *
71.3.0711.0053 Дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства *
71.3.0711.0054 Дипломирани инжењер технолошке хемије *
71.3.0711.0055 Дипломирани инжењер технохемије *
71.3.0711.0056 Дипломирани инжењер хемије – аналитички и органски смер *
71.3.0711.0057 Дипломирани инжењер хемије – аналитички смер *
71.3.0711.0058 Дипломирани инжењер хемије – биооргански смер *
71.3.0711.0059 Дипломирани инжењер хемије – органски смер *
71.3.0711.0060 Дипломирани инжењер хемијске технологије *
71.3.0711.0061 Дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства *
71.3.0711.0062 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
71.3.0711.0063 Мастер инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
71.4.0711.0064 Струковни мастер инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
72.3.0711.0065 Магистар техничких наука (Хемијско инжењерство и процеси)*
72.3.0711.0066 Магистар техничких наука за неорганску хемијску технологију *
72.3.0711.0067 Магистар техничких наука за органскохемијске технологије и полимерно инжењерство *
72.3.0711.0068 Магистар техничких наука за технологију неметала *
72.3.0711.0069 Магистар техничких наука за хемијско и биохемијско инжењерство *
72.3.0711.0070 Магистар техничких наука из области хемија и хемијска технологија *
72.3.0711.0071 Магистар техничких наука хемијске технологије *
72.3.0711.0072 Магистар технолошких наука *
72.3.0711.0073 Специјалиста за неорганску хемијску технологију *
72.3.0711.0074 Специјалиста из области хемија и хемијска технологија *
72.3.0711.0075 Специјалиста из области хемијска технологија *
72.3.0711.0076 Хемијске текстилне технологије *
80.3.0711.0077 Доктор наука – технолошко инжењерство (Хемијско инжењерство и процеси)
80.3.0711.0078 Доктор наука из области војнохемијског инжењерства *
80.3.0711.0079 Доктор техничких наука (Хемијско инжењерство и процеси)*
80.3.0711.0080 Доктор техничких наука за технологију неметала *
80.3.0711.0081 Доктор техничких наука за хемијску технологију *
80.3.0711.0082 Доктор техничких наука хемија и хемијска технологија *
80.3.0711.0083 Доктор техничких наука хемијске технологије *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0712 Технологија заштите животне средине
40.2.0712.0001 Техничар за заштиту животне средине
40.2.0712.0002 Техничар за рециклажу
61.3.0712.0003 Аналитичар заштите животне средине
61.3.0712.0004 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-еколошко инжењерство *
61.3.0712.0005 Инжењер заштите животне средине
61.3.0712.0006 Инжењер технологије за екологију *
61.4.0712.0007 Инжењер заштите – смер заштита животне средине *
61.4.0712.0008 Инжењер заштите животне и радне средине *
61.4.0712.0009 Инжењер заштите животне средине *
61.4.0712.0010 Струковни инжењер заштите животне средине
61.4.0712.0011 Струковни инжењер технологије (Технологија заштите животне средине)
62.3.0712.0012 Дипломирани аналитичар заштите животне средине
62.3.0712.0013 Дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству
62.3.0712.0014 Дипломирани инжењер енергетских технологија
62.3.0712.0015 Дипломирани инжењер заштите животне средине
62.4.0712.0016 Специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине
62.4.0712.0017 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)
71.3.0712.0018 Дипломирани инжењер за заштиту животне средине *
71.3.0712.0019 Дипломирани инжењер заштите животне средине *
71.3.0712.0020 Дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој *
71.3.0712.0021 Дипломирани инжењер технологије за заштиту животне средине *
71.3.0712.0022 Дипломирани хемичар инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине *
71.3.0712.0023 Мастер аналитичар заштите животне средине
71.3.0712.0024 Мастер инжењер енергетске ефикасности у зградарству
71.3.0712.0025 Мастер инжењер енергетских технологија
71.3.0712.0026 Мастер инжењер заштите животне средине
71.3.0712.0027 Мастер инжењер технологије (Технологија заштите животне средине)
71.3.0712.0028 Мастер инжењер третмана и заштите вода
71.3.0712.0029 Потпоручник атомско-биолошко-хемијске одбране *
71.4.0712.0030 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)
71.4.0712.0031 Струковни мастер енергетске ефикасности
71.4.0712.0032 Струковни мастер инжењер заштите животне средине
72.3.0712.0033 Магистар наука заштите животне средине *
72.3.0712.0034 Магистар наука из интердисциплинарне области инжењерство заштите животне средине *
72.3.0712.0035 Магистар техничких наука заштите животне средине *
72.3.0712.0036 Магистар техничких наука из области инжењерства заштите животне средине *
72.3.0712.0037 Специјалиста аналитичар заштите животне средине
72.3.0712.0038 Специјалиста инжењер енергетске ефикасности у зградарству
72.3.0712.0039 Специјалиста инжењер заштите животне средине
72.3.0712.0040 Специјалиста заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)*
72.3.0712.0041 Специјалиста управљањем заштите животне средине *
80.3.0712.0042 Доктор наука – инжењерство заштите животне средине
80.3.0712.0043 Доктор наука – науке о заштити животне средине
80.3.0712.0044 Доктор наука заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)*
80.3.0712.0045 Доктор техничких наука – заштите животне средине *
80.3.0712.0046 Доктор техничких наука инжењерства заштите животне средине *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0713 електротехника и енергетика
20.2.0713.0001 Електромонтер кућних инсталација
20.2.0713.0002 Монтер инсталација, мрежа и далековода
20.2.0713.0003 Монтер мрежа и далековода
20.2.0713.0004 Монтер расхладних и термичких уређаја
20.2.0713.0005 Помоћни електромеханичар за машине и опрему
20.2.0713.0006 Помоћни електромеханичар погона
20.2.0713.0007 Помоћни електротехничар железничке енергетике
20.2.0713.0008 Помоћни израђивач каблова
30.2.0713.0009 Електричар
30.2.0713.0010 Електроинсталатер
30.2.0713.0011 Електромеханичар енергетских пстројења
30.2.0713.0012 Електромеханичар за лифтове
30.2.0713.0013 Електромеханичар за машине и опрему
30.2.0713.0014 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
30.2.0713.0015 Електромеханичар погона
30.2.0713.0016 Електромеханичар сигнално-сигурносних постројења
30.2.0713.0017 Електромонтер мрежа и постројења
30.2.0713.0018 Израђивач каблова и прикључака
30.2.0713.0019 Инсталатер грејања и климатизације
30.2.0713.0020 Инсталатер за грејање и климатизацију
30.2.0713.0021 Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
30.2.0713.0022 Механичар гасоенергетских постројења
30.2.0713.0023 Механичар грејања и климатизације
30.2.0713.0024 Механичар за грејну и расхладну технику
30.2.0713.0025 Механичар за одржавање ложних и димовских уређаја
30.2.0713.0026 Механичар термоенергетских постројења
30.2.0713.0027 Механичар хидроенергетских постројења
30.2.0713.0028 Сервисер термичких и расхладних уређаја
40.2.0713.0029 Електротехничар електромоторних погона
40.2.0713.0030 Електротехничар енергетике
40.2.0713.0031 Електротехничар енергетских постројења
40.2.0713.0032 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
40.2.0713.0033 Електротехничар медицинских уређаја
40.2.0713.0034 Електротехничар обновљивих извора енергије
40.2.0713.0035 Електротехничар погона
40.2.0713.0036 Електротехничар сигнално-сигурносних постројења
40.2.0713.0037 Техничар грејања и климатизације
40.2.0713.0038 Техничар за израду каблова
40.2.0713.0039 Техничар машинске енергетике
40.2.0713.0040 Техничар термотехнике
50.2.0713.0041 Електроенергетичар за апарате у домаћинству
50.2.0713.0042 Електроенергетичар за вучна возила
50.2.0713.0043 Електроенергетичар за електричне инсталације
50.2.0713.0044 Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице
50.2.0713.0045 Електроенергетичар за машине и опрему
50.2.0713.0046 Електроенергетичар за мреже и постројења
50.2.0713.0047 Електроенергетичар за постројења вуче
50.2.0713.0048 Електроенергетичар за постројења електрана
50.2.0713.0049 Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне
50.2.0713.0050 Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења
50.2.0713.0051 Електроничар за радио и видео уређаје специјалиста
50.2.0713.0052 Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје
50.2.0713.0053 Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
50.2.0713.0054 Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0055 Механичар термоенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0056 Механичар хидроенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0057 Техничар специјалиста за израду енергетских каблова
61.3.0713.0058 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-климатизација грејање и хлађење *
61.3.0713.0059 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-процесна техника *
61.4.0713.0060 Електро инжењер (електротехника и енергетика)*
61.4.0713.0061 Електротехнички инжењер железничке струке, енергетског смера *
61.4.0713.0062 Електротехнички инжењер за енергетику *
61.4.0713.0063 Инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
61.3.0713.0064 Инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
61.4.0713.0065 Инжењер електротехнике за енергетику *
61.3.0713.0066 Инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
61.4.0713.0067 Инжењер за енергетику *
61.4.0713.0068 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
62.3.0713.0069 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
62.3.0713.0070 Дипломирани инжењер менаџмента (електротехника и енергетика)
62.4.0713.0071 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.3.0713.0072 Дипломирани војни инжењер електроенергетике *
71.3.0713.0073 Дипломирани инжењер електроенергетике *
71.3.0713.0074 Дипломирани инжењер електромашинства *
71.3.0713.0075 Дипломирани инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
71.3.0713.0076 Дипломирани инжењер енергетских технологија *
71.3.0713.0077 Дипломирани инжењер софтвера *
71.3.0713.0078 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.4.0713.0079 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.4.0713.0080 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
72.3.0713.0081 Магистар електротехнике *
72.3.0713.0082 Магистар електротехничких наука *
72.3.0713.0083 Магистар техничких наука (електротехника и енергетика)*
72.3.0713.0084 Магистар техничких наука електротехнике *
72.3.0713.0085 Магистар техничких наука за електроенергетику *
72.3.0713.0086 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
72.3.0713.0087 Специјалиста из области електротехнике еx заштита *
72.3.0713.0088 Управљање развојем – термоенергетика *
80.3.0713.0089 Доктор електротехничких наука *
80.3.0713.0090 Доктор наука – електротехника и рачунарство (електротехника и енергетика)
80.3.0713.0091 Доктор наука електротехника и рачунарство *
80.3.0713.0092 Доктор техничких наука – научна област енергетика *
80.3.0713.0093 Доктор техничких наука – област електротехнике *
80.3.0713.0094 Доктор техничких наука електротехнике *
80.3.0713.0095 Доктор техничких наука за електроенергетику *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0714 Електроника и аутоматизација
20.2.0714.0001 Монтажер електронских склопова
20.2.0714.0002 Помоћни монтер ТТ мрежа
20.2.0714.0003 Помоћник електромеханичар ТТ уређаја
20.2.0714.0004 Помоћник монтера телекомуникационих мрежа
30.2.0714.0005 Електромеханичар даљинског управљања
30.2.0714.0006 Електромеханичар радио и ТВ уређаја
30.2.0714.0007 Електромеханичар телекомуникација
30.2.0714.0008 Монтер телекомуникационих мрежа
30.2.0714.0009 Монтер ТТ мрежа
40.2.0714.0010 Електротехничар аутоматике
40.2.0714.0011 Електротехничар даљинског управљања
40.2.0714.0012 Електротехничар електронике
40.2.0714.0013 Електротехничар за електронске компоненте
40.2.0714.0014 Електротехничар за комутационе системе
40.2.0714.0015 Електротехничар за системе ТТ преноса
40.2.0714.0016 Електротехничар процесног управљања
40.2.0714.0017 Електротехничар радио и видео технике
40.2.0714.0018 Електротехничар рачунара
40.2.0714.0019 Електротехничар СС постројења
40.2.0714.0020 Електротехничар телекомуникација
40.2.0714.0021 Електротехничар телекомуникационих система преноса
40.2.0714.0022 Електротехничар ТТ уређаја
40.2.0714.0023 Мехатроничар за радарске системе
40.2.0714.0024 Мехатроничар за ракетне системе
40.2.0714.0025 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
40.2.0714.0026 Техничар мехатронике
50.2.0714.0027 Електоничар за СС постројења специјалиста
50.2.0714.0028 Електроничар за железничке телекомуникације
50.2.0714.0029 Електроничар за системе ВФ веза
50.2.0714.0030 Електроничар за студијску и емисиону технику специјалиста
50.2.0714.0031 Електроничар специјалиста за медицинске уређаје
50.2.0714.0032 Електроничар специјалиста за програмску опрему
50.2.0714.0033 Електроничар специјалиста за рачунарску опрему
50.2.0714.0034 Електроничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења
50.2.0714.0035 Електротехничар за телекомуникацијске уређаје специјалиста
50.2.0714.0036 Електротехничар специјалиста за аутоматику
50.2.0714.0037 Електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације
50.2.0714.0038 Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје
50.2.0714.0039 Електротехничар специјалиста за системе преноса
50.2.0714.0040 Електротехничар специјалиста за телекомуникацијске мреже
50.2.0714.0041 Индустријски мехатроничар – специјалиста
50.2.0714.0042 Техничар специјалиста за израду телекомуникацијских каблова
61.3.0714.0043 Инжењер електронике *
61.3.0714.0044 Инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
61.3.0714.0045 Инжењер електротехнике и рачунарства *
61.3.0714.0046 Инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
61.3.0714.0047 Инжењер мехатронике
61.4.0714.0048 Ваздухопловно војни електро инжењер *
61.4.0714.0049 Електро инжењер (електроника и аутоматизација)*
61.4.0714.0050 Електротехнички инжењер железничке струке, сигнално-сигурносног смера *
61.4.0714.0051 Електротехнички инжењер железничке струке, телекомуникационог смера *
61.4.0714.0052 Електротехнички инжењер за за телекомуникације *
61.4.0714.0053 Електротехнички инжењер за сигнално-сигурносну технику *
61.4.0714.0054 Инжењер електротехнике (електроника и аутоматизација)*
61.4.0714.0055 Инжењер електротехнике за електронику *
61.4.0714.0056 Инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације *
61.4.0714.0057 Инжењер за електронику *
61.4.0714.0058 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
61.4.0714.0059 Струковни инжењер мехатронике
62.3.0714.0060 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
62.3.0714.0061 Дипломирани инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
62.3.0714.0062 Дипломирани инжењер мехатронике
62.4.0714.0063 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
62.4.0714.0064 Специјалиста струковни инжењер мехатронике
71.3.0714.0065 Дипломирани војни инжењер електронике *
71.3.0714.0066 Дипломирани војни инжењер ракетне технике *
71.3.0714.0067 Дипломирани војни инжењер телекомуникација *
71.3.0714.0068 Дипломирани електротехнички инжењер *
71.3.0714.0069 Дипломирани инжењер електронике *
71.3.0714.0070 Дипломирани инжењер електротехнике (електроника и аутоматизација)*
71.3.0714.0071 Дипломирани инжењер електротехнике за електромеханику *
71.3.0714.0072 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства *
71.3.0714.0073 Дипломирани инжењер мехатронике *
71.3.0714.0074 Дипломирани инжењер телекомуникација *
71.3.0714.0075 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.3.0714.0076 Мастер инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
71.3.0714.0077 Мастер инжењер мехатронике
71.3.0714.0078 Мастер мехатронике у медицинској рехабилитацији
71.3.0714.0079 Официр везе *
71.3.0714.0080 Официр електронског извиђања и противелектронског дејства *
71.3.0714.0081 Потпоручник везе *
71.4.0714.0082 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0083 Струковни мастер инжењер (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0084 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0085 Струковни мастер инжењер мехатронике
72.3.0714.0086 Магистар војнотехничких наука из области противелектронског обезбеђења *
72.3.0714.0087 Магистар техничких наука (електроника и аутоматизација)*
72.3.0714.0088 Магистар техничких наука за електронику *
72.3.0714.0089 Магистар техничких наука за телекомуникације *
72.3.0714.0090 Магистар техничких наука из области електротехнике и рачунарства *
72.3.0714.0091 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
72.3.0714.0092 Специјалиста инжењер мехатронике
80.3.0714.0093 Доктор војнотехничких наука из области телекомуникације *
80.3.0714.0094 Доктор наука – електротехника и рачунарство (електроника и аутоматизација)
80.3.0714.0095 Доктор наука – мехатроника
80.3.0714.0096 Доктор наука из области војних електронских система – информационе технологије *
80.3.0714.0097 Доктор наука из области војних електронских система *
80.3.0714.0098 Доктор наука из области електротехничког и рачунарског инжењерства – војноелектронско инжењерство *
80.3.0714.0099 Доктор техничких наука (електроника и аутоматизација)*
80.3.0714.0100 Доктор техничких наука електротехнике и рачунарства *
80.3.0714.0101 Доктор техничких наука за електронику *
80.3.0714.0102 Доктор техничких наука за телекомуникације *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0715 Машинство и обрада метала
20.2.0715.0001 Електрозаваривач
20.2.0715.0002 Заваривач – резач гасом
20.2.0715.0003 Израђивач белих лимова
20.2.0715.0004 Ковач металопресер
20.2.0715.0005 Лемилац
20.2.0715.0006 Манипулант у машинској обради метала
20.2.0715.0007 Манипулант у обради метала
20.2.0715.0008 Монтер хидраулике и пнеуматике
20.2.0715.0009 Оштрач алата
20.2.0715.0010 Помоћни бравар – заваривач
20.2.0715.0011 Помоћни ваљаоничар
20.2.0715.0012 Помоћни извлачилац
20.2.0715.0013 Помоћни инсталатер
20.2.0715.0014 Помоћни ковач
20.2.0715.0015 Помоћни ковач-пресер
20.2.0715.0016 Помоћни ливац
20.2.0715.0017 Помоћни ливац калупар
20.2.0715.0018 Помоћни механичар
20.2.0715.0019 Помоћни механичар-монтер
20.2.0715.0020 Помоћни обрађивач лима
20.2.0715.0021 Помоћни обрађивач метала
20.2.0715.0022 Помоћни обрађивач метала  резањем
20.2.0715.0023 Помоћни термообрађивач
20.2.0715.0024 Помоћни топионичар гвожђа
20.2.0715.0025 Помоћни топионичар у производњи агломерата
20.2.0715.0026 Помоћни топионичар у производњи обојених метала
20.2.0715.0027 Помоћни топионичар у производњи сивог лива
20.2.0715.0028 Помоћни топионичар у производњи челика
20.2.0715.0029 Помоћник бравара
20.2.0715.0030 Пушкар
30.2.0715.0031 Алатничар
30.2.0715.0032 Бравар
30.2.0715.0033 Бравар-заваривач
30.2.0715.0034 Железнички бравар
30.2.0715.0035 Железнички ковач-гибњар
30.2.0715.0036 Железнички машински обрађивач метала
30.2.0715.0037 Заваривач
30.2.0715.0038 Индустријски механичар
30.2.0715.0039 Казанџија
30.2.0715.0040 Ковач
30.2.0715.0041 Ковач-пресер
30.2.0715.0042 Ливац – калупар
30.2.0715.0043 Ливац графичких легура
30.2.0715.0044 Ливачки калупар
30.2.0715.0045 Лимар
30.2.0715.0046 Машинбравар
30.2.0715.0047 Металобрусач
30.2.0715.0048 Металобушач
30.2.0715.0049 Металоглодач
30.2.0715.0050 Металоглодач НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0051 Металостругар
30.2.0715.0052 Металостругар НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0053 Механичар графичких машина
30.2.0715.0054 Механичар конфекцијских машина
30.2.0715.0055 Механичар машина дуванске индустрије
30.2.0715.0056 Механичар машина у прехрамбеној индустрији
30.2.0715.0057 Механичар медицинске и лабораторијске опреме
30.2.0715.0058 Механичар НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0059 Механичар оплемењивачких машина
30.2.0715.0060 Механичар плетачких машина
30.2.0715.0061 Механичар пољопривредних машина
30.2.0715.0062 Механичар предионичких машина
30.2.0715.0063 Механичар прецизне и мернорегулационе технике
30.2.0715.0064 Механичар радних машина
30.2.0715.0065 Механичар текстилних машина
30.2.0715.0066 Механичар ткачких машина
30.2.0715.0067 Механичар уређаја за мерење и регулацију
30.2.0715.0068 Механичар хидраулике и пнеуматике
30.2.0715.0069 Механичар-оружар
30.2.0715.0070 Обрађивач племенитих метала
30.2.0715.0071 Оператер за прераду метала
30.2.0715.0072 Оператер машинске обраде
30.2.0715.0073 Плетач металне жице
30.2.0715.0074 Прецизни механичар
30.2.0715.0075 Словоливац
30.2.0715.0076 Часовничар
40.2.0715.0077 Машински техничар за компјутерско конструисање
40.2.0715.0078 Алатничар (IV степен стручне спреме)
40.2.0715.0079 Ватростални зидар металуршких пећи
40.2.0715.0080 Машински техничар
40.2.0715.0081 Машински техничар за репаратуру
40.2.0715.0082 Машински техничар мерне и регулационе технике
40.2.0715.0083 Механичар за одржавање машина
40.2.0715.0084 Механичар за регулационе и прецизне механизме
40.2.0715.0085 Обрађивач метала резањем
40.2.0715.0086 Обрађивач ручном обрадом
40.2.0715.0087 Оператер НУ (нумерички управљаних) машина
40.2.0715.0088 Општи техничар
40.2.0715.0089 Погонски техничар – механичар за радне машине
40.2.0715.0090 Погонски техничар машинске обраде
40.2.0715.0091 Техничар за добијање метала
40.2.0715.0092 Техничар за комјутерско управљање (CNC) машина
40.2.0715.0093 Техничар за компјутерско управљање
40.2.0715.0094 Техничар за контролу у металургији
40.2.0715.0095 Техничар за монтажу нумерички управљаних машина
40.2.0715.0096 Техничар за прераду метала
40.2.0715.0097 Техничар за роботику
40.2.0715.0098 Техничар НУ  (нумерички управљаних) машина
40.2.0715.0099 Техничар хидраулике и пнеуматике
50.2.0715.0100 Алатничар-специјалиста
50.2.0715.0101 Бравар- специјалиста
50.2.0715.0102 Ваљаоничар обојених метала – специјалиста
50.2.0715.0103 Ваљаоничар челика – специјалиста
50.2.0715.0104 Заваривач-специјалиста
50.2.0715.0105 Ливац обојених метала – специјалиста
50.2.0715.0106 Ливац сивог лива – специјалиста
50.2.0715.0107 Ливац челичног лива – специјалиста
50.2.0715.0108 Мајстор конфекцијских машина
50.2.0715.0109 Мајстор оплемењивачких машина
50.2.0715.0110 Мајстор плетачких машина
50.2.0715.0111 Мајстор предионичких машина
50.2.0715.0112 Мајстор ткачких машина
50.2.0715.0113 Металобрусач – специјалиста
50.2.0715.0114 Металобушач-специјалиста
50.2.0715.0115 Металоглодач-специјалиста
50.2.0715.0116 Металостругар-специјалиста
50.2.0715.0117 Механичар – оружар специјалиста
50.2.0715.0118 Механичар алатних машина-специјалиста
50.2.0715.0119 Механичар хидраулике и пнеуматике-специјалиста
50.2.0715.0120 Обрађивач метала на НУ (нумерички управљаних) машинама-специјалиста
50.2.0715.0121 Подешавач алатних машина-специјалиста
50.2.0715.0122 Прецизни механичар-специјалиста
50.2.0715.0123 Термообрађивач метала – специјалиста
50.2.0715.0124 Топионичар гвожђа и челика – специјалиста
50.2.0715.0125 Топионичар обојених метала – специјалиста
61.4.0715.0126 Више образовање радника *
61.4.0715.0127 Виши стручни радник *
61.4.0715.0128 Виши стручни радник металске струке *
61.3.0715.0129 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-одржавање машина *
61.3.0715.0130 Инжењер индустријског инжењерства (Машинство и обрада метала)
61.3.0715.0131 Инжењер индустријског инжењерства *
61.3.0715.0132 Инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0133 Инжењер машинства *
61.3.0715.0134 Инжењер машинства *
61.4.0715.0135 Инжењер машинства за машинске конструкције и механизацију *
61.4.0715.0136 Инжењер машинства за превентивно инжењерство *
61.4.0715.0137 Инжењер машинства за производно машинство *
61.4.0715.0138 Инжењер машинства за термоенергетику *
61.3.0715.0139 Инжењер металургије
61.4.0715.0140 Инжењер металургије *
61.4.0715.0141 Инжењер производног машинства *
61.4.0715.0142 Инжењер процесног машинства *
61.3.0715.0143 Инжењер технологије (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0144 Инжењер технологије (Машинство и обрада метала)*
61.4.0715.0145 Конструктор *
61.4.0715.0146 Конструктор алата *
61.4.0715.0147 Конструктор машинских система *
61.4.0715.0148 Машински инжењер *
61.4.0715.0149 Машински инжењер за грађевинску механизацију *
61.4.0715.0150 Машински инжењер за машинске конструкције и механизацију *
61.4.0715.0151 Машински инжењер за механизацију *
61.4.0715.0152 Машински инжењер за ортопедску технику *
61.4.0715.0153 Машински инжењер за производно машинство *
61.4.0715.0154 Машински инжењер за процесну технику и термотехнику *
61.3.0715.0155 Наставник практичне наставе у области машинства *
61.4.0715.0156 Струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0157 Струковни инжењер металургије
61.4.0715.0158 Технолог производних процеса *
61.4.0715.0159 Технолог производње *
62.3.0715.0160 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Машинство и обрада метала)
62.3.0715.0161 Дипломирани инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
62.3.0715.0162 Дипломирани инжењер металургије
62.4.0715.0163 Специјалиста струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
62.4.0715.0164 Специјалиста струковни инжењер металургије
71.3.0715.0165 Дипломирани инжењер за металургију и металне материјале *
71.3.0715.0166 Дипломирани инжењер за развој – индустријско инжењерство *
71.3.0715.0167 Дипломирани инжењер за развој машинске струке *
71.3.0715.0168 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима *
71.3.0715.0169 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства *
71.3.0715.0170 Дипломирани инжењер машинства (Машинство и обрада метала)*
71.3.0715.0171 Дипломирани инжењер машинства у металургији *
71.3.0715.0172 Дипломирани инжењер машинства у рударству *
71.3.0715.0173 Дипломирани инжењер металургије *
71.3.0715.0174 Дипломирани инжењер металургије за екстрактивну металургију *
71.3.0715.0175 Дипломирани инжењер металургије за инжењерство металних материјала *
71.3.0715.0176 Дипломирани инжењер металургије за металуршко инжењерство *
71.3.0715.0177 Дипломирани инжењер металургије за прераду племенитих метала и златарство *
71.3.0715.0178 Дипломирани инжењер металургије за прерађивачку металургију *
71.3.0715.0179 Дипломирани инжењер металургије и металних материјала *
71.3.0715.0180 Дипломирани инжењер металуршког инжењерства *
71.3.0715.0181 Дипломирани инжењер прерађивачке металургије *
71.3.0715.0182 Дипломирани инжењер технологије *
71.3.0715.0183 Дипломирани машински инжењер *
71.3.0715.0184 Дипломирани машински инжењер за производно машинство *
71.3.0715.0185 Мастер инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
71.3.0715.0186 Мастер инжењер металургије
71.3.0715.0187 Мастер инжењер технологије (Машинство и обрада метала)
71.4.0715.0188 Специјалиста струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
71.4.0715.0189 Струковни мастер инжењер машинства
71.4.0715.0190 Струковни мастер инжењер металургије
72.3.0715.0191 Магистар машинских наука *
72.3.0715.0192 Магистар машинства за обраду метала *
72.3.0715.0193 Магистар металургије *
72.3.0715.0194 Магистар техничких наука (Машинство и обрада метала)*
72.3.0715.0195 Магистар техничких наука за екстрактивну металургију *
72.3.0715.0196 Магистар техничких наука за машинске конструкције *
72.3.0715.0197 Магистар техничких наука за прерађивачку металургију *
72.3.0715.0198 Магистар техничких наука за производно машинство *
72.3.0715.0199 Магистар техничких наука машинства *
72.3.0715.0200 Магистар техничких наука металургије *
72.3.0715.0201 Магистар техничких наука технологије *
72.3.0715.0202 Политехничко образовање *
72.3.0715.0203 Специјалиста инжењер машинства
72.3.0715.0204 Специјалиста инжењер металургије
72.3.0715.0205 Специјалиста за екстрактивну металургију *
72.3.0715.0206 Специјалиста за прерађивачку металургију *
72.3.0715.0207 Специјалиста из области металургија *
72.3.0715.0208 Специјалиста машинства *
72.3.0715.0209 Специјалиста техничких наука *
72.3.0715.0210 Управљање развојем – технологија одржавања *
72.3.0715.0211 Управљање развојем технологија одржавања *
80.3.0715.0212 Доктор машинства за обраду метала *
80.3.0715.0213 Доктор наука – машинско инжењерство (Машинство и обрада метала)
80.3.0715.0214 Доктор наука – металуршко инжењерство
80.3.0715.0215 Доктор наука – технолошко инжењерство (Машинство и обрада метала)
80.3.0715.0216 Доктор наука област металургија *
80.3.0715.0217 Доктор наука област технологија *
80.3.0715.0218 Доктор техничких наука – научна област машинство у рударству *
80.3.0715.0219 Доктор техничких наука (Машинство и обрада метала)*
80.3.0715.0220 Доктор техничких наука за машинске конструкције *
80.3.0715.0221 Доктор техничких наука за производно машинствo *
80.3.0715.0222 Доктор техничких наука машинства *
80.3.0715.0223 Доктор техничких наука металургије *
80.3.0715.0224 Доктор техничких наука технологије *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0716 Моторна возила, бродови и ваздухоплови
20.2.0716.0001 Аутоперач-подмазивач
20.2.0716.0002 Подмазивач-перач возила
20.2.0716.0003 Помоћни бродоградитељ
20.2.0716.0004 Помоћни машиниста – ложач
20.2.0716.0005 Помоћник аутоелектричара
20.2.0716.0006 Помоћник аутолакирера
30.2.0716.0007 Аутоелектричар
30.2.0716.0008 Аутолакирер
30.2.0716.0009 Аутолимар
30.2.0716.0010 Аутомеханичар
30.2.0716.0011 Бродоградитељ
30.2.0716.0012 Бродомеханичар
30.2.0716.0013 Бродомонтер
30.2.0716.0014 Бродоцевар
30.2.0716.0015 Механичар грађевинске и рударске механизације
30.2.0716.0016 Механичар за шинска возила
30.2.0716.0017 Механичар моторних возила
30.2.0716.0018 Механичар привредне механизације
30.2.0716.0019 Механичар шинских возила
30.2.0716.0020 Наносилац заштитних превлака на шинским возилима
30.2.0716.0021 Руковалац грађевинском механизацијом
40.2.0716.0022 Авиоелектротехничар
40.2.0716.0023 Авиомехатроничар
40.2.0716.0024 Авио-техничар
40.2.0716.0025 Авио-техничар за ваздухоплов и мотор
40.2.0716.0026 Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
40.2.0716.0027 Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
40.2.0716.0028 Бродограђевински техничар
40.2.0716.0029 Бродомашински техничар
40.2.0716.0030 Ваздухопловни машински техничар
40.2.0716.0031 Ваздухопловни механичар за структуру
40.2.0716.0032 Ваздухопловни техничар – механичар ЈРе
40.2.0716.0033 Ваздухопловни техничар- механичар за АМС
40.2.0716.0034 Ваздухопловни техничар- механичар за структуру
40.2.0716.0035 Електротехничар за електронику на возилима
40.2.0716.0036 Машински техничар моторних возила
40.2.0716.0037 Погонски техничар – механичар за моторе и возила
40.2.0716.0038 Прегледач кола -техничар техничко-колске службе
40.2.0716.0039 Техничар за одржавање мотора и возила
40.2.0716.0040 Техничар техничко-колске делатности
50.2.0716.0041 Аутоелектричар – специјалиста
50.2.0716.0042 Аутолакирер
50.2.0716.0043 Аутолимар – специјалиста
50.2.0716.0044 Аутомеханичар – специјалиста
50.2.0716.0045 Бродоградитељ специјалиста
50.2.0716.0046 Бродомеханичар специјалиста
50.2.0716.0047 Бродомонтер – специјалиста
50.2.0716.0048 Бродотрасер – специјалиста
50.2.0716.0049 Ваздухопловни механичар-специјалиста
50.2.0716.0050 Електроничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова
50.2.0716.0051 Електротехничар за дизалице и транспортере
50.2.0716.0052 Електротехничар специјалиста за аутоелектрику
50.2.0716.0053 Електротехничар специјалиста у ваздухопловству
50.2.0716.0054 Електротехничар у бродарству
50.2.0716.0055 Машиниста унутрашње пловидбе специјалиста
50.2.0716.0056 Механичар мотора дизел локомотива-специјалиста
50.2.0716.0057 Механичар шинских возила-специјалиста
50.2.0716.0058 Техничар техничко-колске делатности – специјалиста за железнички саобраћај
61.4.0716.0059 Ваздухопловно војни машински инжењер *
61.3.0716.0060 Инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
61.4.0716.0061 Инжењер машинства за бродоградњу *
61.4.0716.0062 Инжењер машинства за моторе и возила *
61.4.0716.0063 Инжењер пољопривредног машинства *
61.4.0716.0064 Машински инжењер железничке струке *
61.4.0716.0065 Машински инжењер за ваздухопловство – пилот *
61.4.0716.0066 Машински инжењер за друмски и градски саобраћај *
61.4.0716.0067 Машински инжењер за железничко машинство *
61.4.0716.0068 Струковни инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
62.3.0716.0069 Дипломирани инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.3.0716.0070 Дипломирани војни инжењер машинства *
71.3.0716.0071 Дипломирани војни инжењер мототехнике *
71.3.0716.0072 Дипломирани инжењер бродомашинства *
71.3.0716.0073 Дипломирани инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)*
71.3.0716.0074 Дипломирани машински инжењер за бродоградњу и металне конструкције *
71.3.0716.0075 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.3.0716.0076 Мастер инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.4.0716.0077 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
72.3.0716.0078 Магистар машинства за бродоградњу и металне конструкције *
72.3.0716.0079 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
80.3.0716.0080 Доктор наука – машинско инжењерство (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
80.3.0716.0081 Доктор наука – техничка механика
80.3.0716.0082 Доктор наука из области војних машинских система *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0719 Инжењерство и гране инжењерства неразврстани на другом месту
80.3.0719.0001 Доктор наука – интелигентни системи
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0721 Производња хране
20.2.0721.0001 Манипулант у прехрамбеној индустрији
20.2.0721.0002 Манипулант у прехрамбеној производњи
20.2.0721.0003 Месар кобасичар
20.2.0721.0004 Пекар пецива
20.2.0721.0005 Пекар финог пецива
20.2.0721.0006 Помоћни произвођач прехрамбенених  производа
20.2.0721.0007 Помоћни произвођач финалних производа
20.2.0721.0008 Помоћни радних у прехрамбеној индустрији
20.2.0721.0009 Прерађивач воћа и поврћа
30.2.0721.0010 Месар
30.2.0721.0011 Месар-кобасичар
30.2.0721.0012 Млинар
30.2.0721.0013 Оператер у прехрамбеној индустрији
30.2.0721.0014 Пекар
30.2.0721.0015 Пивар – оглед
30.2.0721.0016 Посластичар
30.2.0721.0017 Прерађивач дувана
30.2.0721.0018 Прерађивач млека
30.2.0721.0019 Произвођач и прерађивач дувана
30.2.0721.0020 Произвођач индустријских посластица
30.2.0721.0021 Произвођач кондиторских производа
30.2.0721.0022 Произвођач пића
30.2.0721.0023 Произвођач прехрамбених производа
30.2.0721.0024 Цревар
40.2.0721.0025 Прехрамбени техничар
40.2.0721.0026 Техничар за прераду намирница биљног порекла
40.2.0721.0027 Техничар за прераду намирница животињског порекла
40.2.0721.0028 Техничар за прехрамбену биотехнологију
50.2.0721.0029 Кондитор-специјалиста
50.2.0721.0030 Млинар-специјалиста
50.2.0721.0031 Пекар-специјалиста
50.2.0721.0032 Посластичар специјалиста
50.2.0721.0033 Прерађивач воћа и поврћа-специјалиста
50.2.0721.0034 Прерађивач меса-специјалиста
50.2.0721.0035 Прерађивач млека-специјалиста
50.2.0721.0036 Произвођач безалкохолних пића и минералне воде-специјалиста
50.2.0721.0037 Произвођач вина и жестоких пића-специјалиста
50.2.0721.0038 Произвођач слада и пива-специјалиста
50.2.0721.0039 Произвођач шећера, скроба и производа од скроба-специјалиста
50.2.0721.0040 Уљар-специјалиста
61.4.0721.0041 Инжењер за прехрамбену технологију *
61.4.0721.0042 Инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију *
61.4.0721.0043 Инжењер пољопривреде за производњу и прераду дувана *
61.4.0721.0044 Инжењер прехрамбене технологије *
61.3.0721.0045 Инжењер технологије прехрамбеног инжењерства *
61.4.0721.0046 Струковни инжењер технологије (Производња хране)
62.3.0721.0047 Дипломирани инжењер технологије (Производња хране)
62.4.0721.0048 Специјалиста струковни инжењер технологије (Производња хране)
71.3.0721.0049 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења *
71.3.0721.0050 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа *
71.3.0721.0051 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа *
71.3.0721.0052 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије *
71.3.0721.0053 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа *
71.3.0721.0054 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа *
71.3.0721.0055 Дипломирани инжењер технологије исхране *
71.3.0721.0056 Дипломирани инжењер технологије прераде дувана *
71.3.0721.0057 Дипломирани инжењер технологије прехрамбеног инжењерства *
71.3.0721.0058 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Производња хране)
71.3.0721.0059 Мастер инжењер технологије (Производња хране)
71.4.0721.0060 Струковни мастер инжењер пољопривреде (Производња хране)
71.4.0721.0061 Струковни мастер инжењер технологије (Производња хране)
72.3.0721.0062 Магистар биотехничких наука – област прехрамбено-технолошких наука биохемија у прехрамбеној технологији *
72.3.0721.0063 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија анималних производа *
72.3.0721.0064 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија биљних производа *
72.3.0721.0065 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија врења *
72.3.0721.0066 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија конзервисања *
72.3.0721.0067 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технолошка микробиологија *
72.3.0721.0068 Магистар технологије прераде дувана *
72.3.0721.0069 Специјалиста инжењер технологије
72.3.0721.0070 Специјалиста за технологију анималних производа *
72.3.0721.0071 Специјалиста за технологију врења *
72.3.0721.0072 Специјалиста за технологију конзервисања *
72.3.0721.0073 Специјалиста за технологију ратарских производа *
72.3.0721.0074 Специјалиста за технологију сточне хране и исхрану животиња *
72.3.0721.0075 Специјалиста за технолошку микробиологију *
72.3.0721.0076 Специјалиста из области микробиологија *
80.3.0721.0077 Доктор биотехничких наука – област прехрамбено-технолошких наука *
80.3.0721.0078 Доктор наука – технолошко инжењерство (Производња хране)
80.3.0721.0079 Доктор прехрамбене технологије *
80.3.0721.0080 Доктор технологије прераде дувана *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0722 Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)
20.2.0722.0001 Бачвар
20.2.0722.0002 Галантериста (шумарство и обрада дрвета)
20.2.0722.0003 Израђивач елемената дрвених подних облога
20.2.0722.0004 Израђивач опека, црепа и цеви
20.2.0722.0005 Израђивач паркета
20.2.0722.0006 Израђивач производа од плуте
20.2.0722.0007 Израђивач рамова
20.2.0722.0008 Израђивач цигле и црепа
20.2.0722.0009 Израђивач четки
20.2.0722.0010 Манипулант у преради дрвета
20.2.0722.0011 Паркетар
20.2.0722.0012 Помоћни гумар
20.2.0722.0013 Помоћни израђивач хемијских производа
20.2.0722.0014 Помоћни израђивач целулозе и папира
20.2.0722.0015 Помоћни наносилац заштитних превлака
20.2.0722.0016 Помоћни радник у дрвопрерађивачкој индустрији
20.2.0722.0017 Помоћни радник у индустрији грађевинског материјала
20.2.0722.0018 Помоћни радник у примарној обради дрвета
20.2.0722.0019 Помоћни радник у финалној обради дрвета
20.2.0722.0020 Помоћни стаклар
20.2.0722.0021 Помоћник ватросталца
20.2.0722.0022 Помоћник израђивача
20.2.0722.0023 Помоћник обрађивача стакла
20.2.0722.0024 Помоћник столара
20.2.0722.0025 Прерађивач пластичних маса
20.2.0722.0026 Ролетнар
20.2.0722.0027 Четкар
30.2.0722.0028 Ватросталац
30.2.0722.0029 Вулканизер
30.2.0722.0030 Гумар
30.2.0722.0031 Дувач стакла
30.2.0722.0032 Израђивач  у индустрији грађевинских материјала
30.2.0722.0033 Израђивач грађевинских материјала
30.2.0722.0034 Израђивач гумене обуће
30.2.0722.0035 Израђивач гумене техничке робе
30.2.0722.0036 Израђивач дрвне галантерије
30.2.0722.0037 Израђивач елемената дрвених подних облога
30.2.0722.0038 Израђивач пнеуматике
30.2.0722.0039 Израђивач целулозе и папира
30.2.0722.0040 Картонажер
30.2.0722.0041 Керамичар
30.2.0722.0042 Механичар оптике
30.2.0722.0043 Оператер за израду намештаја
30.2.0722.0044 Оптичар
30.2.0722.0045 Пиротехничар
30.2.0722.0046 Пластичар
30.2.0722.0047 Помоћник картонажера
30.2.0722.0048 Прерађивач пластичних маса (III степен стручне спреме)
30.2.0722.0049 Произвођач примарних производа од дрвета
30.2.0722.0050 Произвођач финалних производа од дрвета
30.2.0722.0051 Стаклар
30.2.0722.0052 Стаклар машиниста
30.2.0722.0053 Стаклогравер (III степен стручне спреме)
30.2.0722.0054 Стаклорезац
30.2.0722.0055 Столар
30.2.0722.0056 Столар железничког ентеријера
40.2.0722.0057 Техничар за полимере
40.2.0722.0058 Техничар за примарну обраду дрвета
40.2.0722.0059 Техничар за финалну обраду дрвета
40.2.0722.0060 Техничар у индустрији неметала
50.2.0722.0061 Дрвомоделар-специјалиста
50.2.0722.0062 Оператер неорганске хемијске технологије
50.2.0722.0063 Оператер органске хемијске технологије
50.2.0722.0064 Оператер у индустрији керамике
50.2.0722.0065 Оператер у индустрији полимера
50.2.0722.0066 Оператер у индустрији стакла
50.2.0722.0067 Оператер у индустрији целулозе и папира
50.2.0722.0068 Организатор процеса примарне обраде дрвета
50.2.0722.0069 Организатор процеса финалне обраде дрвета
50.2.0722.0070 Пиротехничар – специјалиста
50.2.0722.0071 Произвођач фурнира и плоча-специјалиста
50.2.0722.0072 Руковалац машинама у примарној обради-специјалиста
50.2.0722.0073 Столар-специјалиста
50.2.0722.0074 Хидротехничар дрвета
61.4.0722.0075 Инжењер технологије за полимере (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))*
61.3.0722.0076 Инжењер технологије за производњу папира *
61.3.0722.0077 Инжењер технологије за производњу пластичних маса и гуме *
61.4.0722.0078 Струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета
62.3.0722.0079 Дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета
62.3.0722.0080 Дипломирани инжењер технологије (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
71.3.0722.0081 Дипломирани инжењер за технологију гуме и пластике *
71.3.0722.0082 Дипломирани инжењер прераде дрвета *
71.3.0722.0083 Дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета *
71.3.0722.0084 Дипломирани инжењер технологије стакла *
71.3.0722.0085 Дипломирани инжењер технологије целулозе и папира *
71.3.0722.0086 Дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета *
71.3.0722.0087 Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета *
71.3.0722.0088 Мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета
71.3.0722.0089 Мастер инжењер технологије (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
72.3.0722.0090 Магистар дрвне индустрије *
72.3.0722.0091 Магистар за прераду дрвета *
72.3.0722.0092 Магистар наука за дрвну индустрију *
72.3.0722.0093 Магистар наука за обраду дрвета *
72.3.0722.0094 Магистар наука за прераду дрвета *
72.3.0722.0095 Магистар наука из области обраде дрвета *
72.3.0722.0096 Магистар наука из области прераде дрвета *
72.3.0722.0097 Магистар техничких наука за технологију гуме и пластике *
72.3.0722.0098 Магистар техничких наука за технологију стакла *
72.3.0722.0099 Магистар техничких наука за технологију целулозе и папира *
72.3.0722.0100 Магистар шумарских наука из области обраде дрвета *
72.3.0722.0101 Магистар шумарских наука из области прераде дрвета *
80.3.0722.0102 Доктор наука – технолошко инжењерство (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
80.3.0722.0103 Доктор наука из области прераде дрвета *
80.3.0722.0104 Доктор техничких наука за технологију гуме и пластике *
80.3.0722.0105 Доктор техничких наука за технологију стакла *
80.3.0722.0106 Доктор техничких наука за технологију целулозе и папира *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0723 Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа)
20.2.0723.0001 Бојач и штампар плетенина
20.2.0723.0002 Израђивач капа
20.2.0723.0003 Израђивач рукавица
20.2.0723.0004 Израђивач текстилне галантерије
20.2.0723.0005 Кројач женске одеће
20.2.0723.0006 Кројач мушке одеће
20.2.0723.0007 Помоћни израђивач горњих делова обуће
20.2.0723.0008 Помоћни израђивач доњих делова обуће
20.2.0723.0009 Помоћни израђивач кожне галантеријеи рукавица
20.2.0723.0010 Помоћни кожарски радник
20.2.0723.0011 Помоћни конфекционар
20.2.0723.0012 Помоћни конфекционар коже и крзна
20.2.0723.0013 Помоћни оплемењивач
20.2.0723.0014 Помоћни плетач
20.2.0723.0015 Помоћни прелац
20.2.0723.0016 Помоћни прерађивач коже и крзна
20.2.0723.0017 Помоћни радник у тапетарији
20.2.0723.0018 Помоћни текстилни радник
20.2.0723.0019 Помоћни ткач
20.2.0723.0020 Помоћник тапетара
20.2.0723.0021 Прерађивач коже и крзна
20.2.0723.0022 Шивач рубља
20.2.0723.0023 Шивач текстила
20.2.0723.0024 Кожарско-крзнарски манипулант
20.2.0723.0025 Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије
30.2.0723.0026 Галантеријски радник
30.2.0723.0027 Галантериста (текстилство и кожарство)
30.2.0723.0028 Израђивач горњих делова обуће
30.2.0723.0029 Израђивач доњих делова обуће
30.2.0723.0030 Израђивач кожне галантерије и рукавица
30.2.0723.0031 Индустријски кројач
30.2.0723.0032 Кожарски и крзнарски радник
30.2.0723.0033 Конфекцијски шивач
30.2.0723.0034 Конфекционар
30.2.0723.0035 Конфекционар коже и крзна
30.2.0723.0036 Конфекционар-кројач
30.2.0723.0037 Кројач
30.2.0723.0038 Кројач женске одеће (III степен стручне спреме)
30.2.0723.0039 Кројач мушке одеће (III степен стручне спреме)
30.2.0723.0040 Модни кројач
30.2.0723.0041 Обућар
30.2.0723.0042 Обућарски радник
30.2.0723.0043 Оплемењивач
30.2.0723.0044 Плетач
30.2.0723.0045 Помоћник шивача обуће
30.2.0723.0046 Прелац
30.2.0723.0047 Прерађивач коже и крзна (III степен стручне спреме)
30.2.0723.0048 Тапетар
30.2.0723.0049 Тапетар железничког ентеријера
30.2.0723.0050 Тапетар-декоратер
30.2.0723.0051 Текстилни радник
30.2.0723.0052 Ткач
30.2.0723.0053 Хемијски чистач и бојач
30.2.0723.0054 Шивач обуће
40.2.0723.0055 Кожарски техничар
40.2.0723.0056 Конфекцијски техничар
40.2.0723.0057 Конфекционар текстила
40.2.0723.0058 Моделар одеће
40.2.0723.0059 Текстилни техничар
40.2.0723.0060 Техничар – моделар одеће
40.2.0723.0061 Техничар конфекционар
40.2.0723.0062 Техничар моделар коже
50.2.0723.0063 Специјалиста – галантериста
50.2.0723.0064 Специјалиста – конфекционар коже и крзна
50.2.0723.0065 Специјалиста – моделар галантерије
50.2.0723.0066 Специјалиста – моделар кожне и крзнене одеће
50.2.0723.0067 Специјалиста – моделар обуће
50.2.0723.0068 Специјалиста – моделар одеће
50.2.0723.0069 Специјалиста – обућар
50.2.0723.0070 Специјалиста галантерски радник
50.2.0723.0071 Специјалиста кожарски и крзнарски радник
50.2.0723.0072 Специјалиста коже и крзна
50.2.0723.0073 Специјалиста обућарски радник
50.2.0723.0074 Специјалиста оплемењивања
50.2.0723.0075 Специјалиста плетења
50.2.0723.0076 Специјалиста предења
50.2.0723.0077 Специјалиста ткања
50.2.0723.0078 Специјалиста у производњи одеће
50.2.0723.0079 Тапетар-декоратер-специјалиста
50.2.0723.0080 Текстилни радник – специјалиста
61.4.0723.0081 Инжењер текстила за механичке технологије *
61.4.0723.0082 Инжењер текстила за технологије оплемењивања *
61.4.0723.0083 Инжењер текстила за технологију одеће *
61.4.0723.0084 Инжењер текстила, моделар-конструктор *
61.4.0723.0085 Инжењер текстилне конфекције *
61.4.0723.0086 Инжењер текстилне технологије *
61.3.0723.0087 Инжењер текстилства и дизајна
61.3.0723.0088 Инжењер технологије дизајна и пројектовања текстилних производа *
61.3.0723.0089 Инжењер технологије за галантерију и конфекцију *
61.3.0723.0090 Инжењер технологије за израду обуће *
61.4.0723.0091 Инжењер технологије за механичку обраду текстила *
61.3.0723.0092 Инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна *
61.4.0723.0093 Инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна *
61.3.0723.0094 Инжењер технологије за прераду коже *
61.3.0723.0095 Инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна *
61.4.0723.0096 Инжењер технологије за текстилну конфекцију *
61.3.0723.0097 Инжењер технологије текстилног инжењерства *
61.4.0723.0098 Струковни инжењер текстилства и дизајна
61.4.0723.0099 Струковни инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
61.4.0723.0100 Текстилни инжењер *
61.4.0723.0101 Текстилни инжењер за механичке технологије *
61.4.0723.0102 Текстилни инжењер за одевну технологију *
61.4.0723.0103 Текстилни инжењер за технологију оплемењивања текстила *
61.4.0723.0104 Текстилни инжењер механички смер *
61.4.0723.0105 Текстилни инжењер моделар конструктор *
61.4.0723.0106 Текстилни инжењер смер дизајн текстила и моделовање одеће *
61.4.0723.0107 Текстилни инжењер смер конфекцијски *
61.4.0723.0108 Текстилни инжењер смер оплемењивање текстила *
61.4.0723.0109 Текстилни инжењер смер предионичарско-плетачки *
61.4.0723.0110 Текстилни инжењер смер предионичарско-ткачки *
61.4.0723.0111 Текстилни инжењер смер текстилно одевни *
61.4.0723.0112 Текстилни инжењер смер трикотажно конфекцијски *
62.3.0723.0113 Дипломирани инжењер текстилства и дизајна
62.3.0723.0114 Дипломирани инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
62.4.0723.0115 Специјалиста струковни дизајнер (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
62.4.0723.0116 Специјалиста струковни инжењер текстилства и дизајна
62.4.0723.0117 Специјалиста струковни инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
71.3.0723.0118 Дипломирани инжењер етнологије текстилног инжењерства *
71.3.0723.0119 Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно машинске струке *
71.3.0723.0120 Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство *
71.3.0723.0121 Дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа *
71.3.0723.0122 Дипломирани инжењер текстилне технологије *
71.3.0723.0123 Дипломирани инжењер текстилно машинске струке *
71.3.0723.0124 Дипломирани инжењер текстилног инжењерства *
71.3.0723.0125 Дипломирани инжењер текстилног инжењерства информатичке струке *
71.3.0723.0126 Дипломирани инжењер текстилства и дизајна *
71.3.0723.0127 Дипломирани инжењер технологије дизајна и пројектовања текстилних производа *
71.3.0723.0128 Дипломирани инжењер технологије за кожу и крзно *
71.3.0723.0129 Дипломирани инжењер технологије за производњу одеће *
71.3.0723.0130 Дипломирани инжењер технологије прераде коже *
71.3.0723.0131 Дипломирани инжењер технологије текстилно инжењерство *
71.3.0723.0132 Дипломирани инжењер технологије текстилства *
71.3.0723.0133 Дипломирани текстилни инжењер – менаџмент у текстилу *
71.3.0723.0134 Дипломирани текстилни инжењер *
71.3.0723.0135 Дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће *
71.3.0723.0136 Дипломирани текстилни инжењер за конструкцију одеће *
71.3.0723.0137 Мастер инжењер текстилства и дизајна
71.3.0723.0138 Мастер инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
71.4.0723.0139 Струковни мастер инжењер текстилства и дизајна
71.4.0723.0140 Струковни мастер инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
72.3.0723.0141 Магистар техничких наука за производњу одеће *
72.3.0723.0142 Магистар техничких наука за текстилно инжењерство *
72.3.0723.0143 Магистар техничких наука за технологију коже и крзна *
72.3.0723.0144 Магистар техничких наука за технологију прераде коже *
72.3.0723.0145 Магистар техничких наука за технологију текстилства *
72.3.0723.0146 Магистар техничких наука текстилне технологије *
72.3.0723.0147 Механичке текстилне технологије *
72.3.0723.0148 Одевна технологија *
72.3.0723.0149 Специјалиста инжењер текстилства и дизајна
72.3.0723.0150 Специјалиста текстилно-машинског инжењерства *
80.3.0723.0151 Доктор техничких наука за производњу одеће *
80.3.0723.0152 Доктор техничких наука за технологију коже и крзна *
80.3.0723.0153 Доктор техничких наука за технологију прераде коже *
80.3.0723.0154 Доктор техничких наука за технологију текстилства *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0724 Рударство и припрема минералних сировина
20.2.0724.0001 Помоћни рудар
30.2.0724.0002 Геобушач
30.2.0724.0003 Извлачилац
30.2.0724.0004 Руковалац механизацијом у припреми минералних сировина
30.2.0724.0005 Термообрађивач метала
30.2.0724.0006 Топионичар обојених метала
30.2.0724.0007 Ваљаоничар
30.2.0724.0008 Електролизер
30.2.0724.0009 Ливац
30.2.0724.0010 Ливачки моделар
30.2.0724.0011 Минер
30.2.0724.0012 Рудар у подземној експлоатацији
30.2.0724.0013 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији
30.2.0724.0014 Руковалац механизацијом у подземној експлоатацији
30.2.0724.0015 Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса
30.2.0724.0016 Топионичар гвожђа и челика
40.2.0724.0017 Рударски техничар
40.2.0724.0018 Рударски техничар за припрему минералних сировина
50.2.0724.0019 Организатор геобушења
50.2.0724.0020 Минер – специјалиста
50.2.0724.0021 Организатор истраживања и производње нафте и гаса – специјалиста
50.2.0724.0022 Организатор површинске експлоатације – специјалиста
50.2.0724.0023 Организатор подземне експлоатације – специјалиста
50.2.0724.0024 Организатор припреме минералних сировина – специјалиста
50.2.0724.0025 Руковалац багера и булдожера – специјалиста
50.2.0724.0026 Руковалац извозног постројења – специјалиста
50.2.0724.0027 Руковалац комбајном и хидрауличном подградом – специјалиста
61.3.0724.0028 Инжењер рударства
61.4.0724.0029 Струковни инжењер рударства
62.3.0724.0030 Дипломирани инжењер рударства
62.4.0724.0031 Специјалиста струковни инжењер рударства
71.3.0724.0032 Дипломирани инжењер рударства *
71.3.0724.0033 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију лежишта минералних сировина *
71.3.0724.0034 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију нафте и земног гаса *
71.3.0724.0035 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина *
71.3.0724.0036 Дипломирани инжењер рударства за механизацију у рударству *
71.3.0724.0037 Дипломирани инжењер рударства за минералне и рециклажне технологије *
71.3.0724.0038 Дипломирани инжењер рударства за одржавање и експлоатацију механизације у рударству *
71.3.0724.0039 Дипломирани инжењер рударства за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина *
71.3.0724.0040 Дипломирани инжењер рударства за подземну експлоатацију лежишта и израду подземних просторија *
71.3.0724.0041 Дипломирани инжењер рударства за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина и израду подземних просторија *
71.3.0724.0042 Дипломирани инжењер рударства за припрему минералних сировина *
71.3.0724.0043 Дипломирани инжењер рударства за рударска мерења *
71.3.0724.0044 Дипломирани инжењер рударства смера за експлоатацију нафте и гаса *
71.3.0724.0045 Дипломирани инжењер рударства смера за израду подземних просторија *
71.3.0724.0046 Дипломирани инжењер рударства смера за машинство у рударству *
71.3.0724.0047 Дипломирани инжењер рударства смера за површинску експлоатацију минералних сировина *
71.3.0724.0048 Дипломирани инжењер рударства смера за подземну експлоатацију минералних сировина *
71.3.0724.0049 Дипломирани инжењер рударства смера за припрему минералних сировина *
71.3.0724.0050 Дипломирани инжењер рударства смера за рударска мерења *
71.3.0724.0051 Мастер инжењер рударства
71.4.0724.0052 Струковни мастер инжењер рударства
72.3.0724.0053 Магистар нафтнорударске технологије *
72.3.0724.0054 Магистар рударске струке област вентилација и техничка заштита *
72.3.0724.0055 Магистар рударске струке област израда подземних просторија *
72.3.0724.0056 Магистар рударске струке област машинство у рударству и енергетика *
72.3.0724.0057 Магистар рударске струке област механика стена *
72.3.0724.0058 Магистар рударске струке област подземна експлоатација лежишта *
72.3.0724.0059 Магистар рударске струке област припрема минералних сировина *
72.3.0724.0060 Магистар рударске струке област рударска мерења *
72.3.0724.0061 Магистар рударске струке област технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0062 Магистар рударске струке област технологија повершинске експлоатације *
72.3.0724.0063 Магистар рударске струке област транспорт и извоз *
72.3.0724.0064 Магистар рударства *
72.3.0724.0065 Магистар техничких наука за површинску експлоатацију *
72.3.0724.0066 Магистар техничких наука за подземну експлоатацију и израду подземних просторија *
72.3.0724.0067 Магистар техничких наука за припрему минералних сировина *
72.3.0724.0068 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0069 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил израда подземних просторија *
72.3.0724.0070 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил маханика стена *
72.3.0724.0071 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0072 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил површинска експлоатације лежишта *
72.3.0724.0073 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил припрема припрема минералних сировина *
72.3.0724.0074 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил рударска мерења *
72.3.0724.0075 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0076 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0077 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0078 Магистар техничких наука рударства *
72.3.0724.0079 Магистар техничких наука у области рударства, смер: бушење и минирање *
72.3.0724.0080 Магистар техничких наука у области рударства, смер: вентилација и одводњавање *
72.3.0724.0081 Магистар техничких наука у области рударства, смер: екологија у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0082 Магистар техничких наука у области рударства, смер: експлоатација лежишта флуида *
72.3.0724.0083 Магистар техничких наука у области рударства, смер: енергетика примарних сировина *
72.3.0724.0084 Магистар техничких наука у области рударства, смер: заштита животне средине при транспорту минералних сировина *
72.3.0724.0085 Магистар техничких наука у области рударства, смер: заштита животне средине у рударству *
72.3.0724.0086 Магистар техничких наука у области рударства, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0087 Магистар техничких наука у области рударства, смер: информатика у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0088 Магистар техничких наука у области рударства, смер: менаџмент у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0089 Магистар техничких наука у области рударства, смер: механизација у рударству *
72.3.0724.0090 Магистар техничких наука у области рударства, смер: механика стена *
72.3.0724.0091 Магистар техничких наука у области рударства, смер: одводњавање површинских копова *
72.3.0724.0092 Магистар техничких наука у области рударства, смер: припрема и транспорт флуида *
72.3.0724.0093 Магистар техничких наука у области рударства, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0094 Магистар техничких наука у области рударства, смер: пројектовање површинских копова *
72.3.0724.0095 Магистар техничких наука у области рударства, смер: разрада лежишта флуида *
72.3.0724.0096 Магистар техничких наука у области рударства, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0097 Магистар техничких наука у области рударства, смер: системи аутоматског управљања у рударству *
72.3.0724.0098 Магистар техничких наука у области рударства, смер: стратешка истраживања у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0099 Магистар техничких наука у области рударства, смер: техничка заштита *
72.3.0724.0100 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0101 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0102 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологије бушења *
72.3.0724.0103 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологије заштите животне средине *
72.3.0724.0104 Магистар техничких наука у области рударства, смер: транспорт и извоз у рударству *
72.3.0724.0105 Магистар техничких наука у области рударство, смер: вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0106 Магистар техничких наука у области рударство, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0107 Магистар техничких наука у области рударство, смер: механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0108 Магистар техничких наука у области рударство, смер: механика стена *
72.3.0724.0109 Магистар техничких наука у области рударство, смер: површинска експлоатација лежишта *
72.3.0724.0110 Магистар техничких наука у области рударство, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0111 Магистар техничких наука у области рударство, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0112 Магистар техничких наука у области рударство, смер: технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0113 Магистар техничких наука у области рударство, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0114 Магистар техничких наука у области рударство, смер: транспорт и извоз у ридницима *
72.3.0724.0115 Специјалиста инжењер рударства
72.3.0724.0116 Специјалиста за експлоатацију лежишта минералних сировина *
72.3.0724.0117 Специјалиста за припрему минералних сировина *
72.3.0724.0118 Специјалиста област рударство, смер: бушење и минирање *
72.3.0724.0119 Специјалиста област рударство, смер: вентилација и одводњавање *
72.3.0724.0120 Специјалиста област рударство, смер: вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0121 Специјалиста област рударство, смер: екологија у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0122 Специјалиста област рударство, смер: експлоатација лежишта флуида *
72.3.0724.0123 Специјалиста област рударство, смер: енергетика примарних сировина *
72.3.0724.0124 Специјалиста област рударство, смер: заштита животне средине при транспорту минералних сировина *
72.3.0724.0125 Специјалиста област рударство, смер: заштита животне средине у рударству *
72.3.0724.0126 Специјалиста област рударство, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0127 Специјалиста област рударство, смер: информатика у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0128 Специјалиста област рударство, смер: менаџмент у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0129 Специјалиста област рударство, смер: механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0130 Специјалиста област рударство, смер: механизација у рударству *
72.3.0724.0131 Специјалиста област рударство, смер: механика стена *
72.3.0724.0132 Специјалиста област рударство, смер: одводњавање површинских копова *
72.3.0724.0133 Специјалиста област рударство, смер: површинска експлоатација лежишта *
72.3.0724.0134 Специјалиста област рударство, смер: припрема и транспорт флуида *
72.3.0724.0135 Специјалиста област рударство, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0136 Специјалиста област рударство, смер: пројектовање површинских копова *
72.3.0724.0137 Специјалиста област рударство, смер: разрада лежишта флуида *
72.3.0724.0138 Специјалиста област рударство, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0139 Специјалиста област рударство, смер: системи аутоматског управљања у рударству *
72.3.0724.0140 Специјалиста област рударство, смер: стратешка истраживања у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0141 Специјалиста област рударство, смер: техничка заштита *
72.3.0724.0142 Специјалиста област рударство, смер: технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0143 Специјалиста област рударство, смер: технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0144 Специјалиста област рударство, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0145 Специјалиста област рударство, смер: технологије бушења *
72.3.0724.0146 Специјалиста област рударство, смер: технологије заштите животне средине *
72.3.0724.0147 Специјалиста област рударство, смер: транспорт и извоз у рударству *
72.3.0724.0148 Специјалиста област рударство, смер: транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0149 Специјалиста рударске струке област вентилација и техничка заштита *
72.3.0724.0150 Специјалиста рударске струке област израда подземних просторија *
72.3.0724.0151 Специјалиста рударске струке област машинство у рударству и енергетика *
72.3.0724.0152 Специјалиста рударске струке област механика стена *
72.3.0724.0153 Специјалиста рударске струке област подземна експлоатација лежишта *
72.3.0724.0154 Специјалиста рударске струке област припрема минералних сировина *
72.3.0724.0155 Специјалиста рударске струке област рударска мерења *
72.3.0724.0156 Специјалиста рударске струке област технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0157 Специјалиста рударске струке област технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0158 Специјалиста рударске струке област транспорт и извоз *
80.3.0724.0159 Доктор наука – рударско инжењерство
80.3.0724.0160 Доктор наука област рударство *
80.3.0724.0161 Доктор нафтнорударске технологије *
80.3.0724.0162 Доктор техничких наука – научна област вентилација *
80.3.0724.0163 Доктор техничких наука – научна област израда подземних просторија *
80.3.0724.0164 Доктор техничких наука – научна област механика стена *
80.3.0724.0165 Доктор техничких наука – научна област површинска експлоатација лежишта *
80.3.0724.0166 Доктор техничких наука – научна област подземна експлоатација лежишта *
80.3.0724.0167 Доктор техничких наука – научна област припрема минералних сировина *
80.3.0724.0168 Доктор техничких наука – научна област рударска мерења *
80.3.0724.0169 Доктор техничких наука – научна област рударство *
80.3.0724.0170 Доктор техничких наука – научна област технологија и експлоатација нафте и гаса *
80.3.0724.0171 Доктор техничких наука – научна област транспорт и извоз *
80.3.0724.0172 Доктор техничких наука рударства *
80.3.0724.0173 Доктор техничких наука у области рударства *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
073 Архитектура и грађевинарство
0731 Архитектура и урбанизам
40.2.0731.0001 Архитектонски техничар
40.2.0731.0002 Геодетски техничар – геометар
40.2.0731.0003 Техничар за пејзажну архитектуру
50.2.0731.0004 Геодетски техничар – геометар специјалиста за комасацију и арондацију
50.2.0731.0005 Геодетски техничар – геометар специјалиста за премер и катастар непокретности
50.2.0731.0006 Геодетски техничар – геометар специјалиста за примењену геодезију
50.2.0731.0007 Геодетски техничар  за комасацију и арондацију
50.2.0731.0008 Геодетски техничар за премер и катастар непокретности
50.2.0731.0009 Грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове
50.2.0731.0010 Организатор процеса озелењавања
50.2.0731.0011 Техничар за архитектонско урбанистичко и просторно пројкетовање
50.2.0731.0012 Техничар за пејзажну архитектуру – специјалиста
61.3.0731.0013 Инжењер архитектуре
61.3.0731.0014 Инжењер пејзажне архитектуре
61.3.0731.0015 Просторни планер
61.4.0731.0016 Инжењер архитектуре *
61.4.0731.0017 Струковни инжењер архитектуре
61.4.0731.0018 Струковни инжењер пејзажне архитектуре
62.3.0731.0019 Дипломирани инжењер архитектуре
62.3.0731.0020 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
62.3.0731.0021 Дипломирани инжењер урбанизма
62.3.0731.0022 Дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја
62.3.0731.0023 Дипломирани просторни планер
62.4.0731.0024 Специјалиста струковни инжењер архитектуре
62.4.0731.0025 Специјалиста струковни инжењер пејзажне архитектуре
71.3.0731.0026 Дипломирани архитекта *
71.3.0731.0027 Дипломирани инжењер архитектуре *
71.3.0731.0028 Дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству *
71.3.0731.0029 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре *
71.3.0731.0030 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре *
71.3.0731.0031 Дипломирани инжењер урбанизма *
71.3.0731.0032 Дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја *
71.3.0731.0033 Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру *
71.3.0731.0034 Дипломирани просторни планер *
71.3.0731.0035 Мастер инжењер архитектуре
71.3.0731.0036 Мастер инжењер пејзажне архитектуре
71.3.0731.0037 Мастер инжењер урбанизма
71.3.0731.0038 Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја
71.3.0731.0039 Мастер просторни планер
71.4.0731.0040 Струковни мастер инжењер архитектуре
72.3.0731.0041 Магистар архитектонских и урбанистичких наука *
72.3.0731.0042 Магистар архитектуре *
72.3.0731.0043 Магистар наука за пејзажну архитектуру *
72.3.0731.0044 Магистар наука из области пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0045 Магистар наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре *
72.3.0731.0046 Магистар пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0047 Магистар просторног планирања *
72.3.0731.0048 Магистар техничких наука архитектуре *
72.3.0731.0049 Магистар техничких наука из области архитектуре *
72.3.0731.0050 Магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма *
72.3.0731.0051 Магистар шумарских наука из области пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0052 Специјалиста инжењер архитектуре
72.3.0731.0053 Специјалиста инжењер пејзажне архитектуре
72.3.0731.0054 Специјалиста инжењер урбанизма и регионалног развоја
72.3.0731.0055 Специјалиста просторни планер
72.3.0731.0056 Специјалиста урбане обнове
72.3.0731.0057 Специјалиста из области просторно планирање *
72.3.0731.0058 Специјалиста просторног планирања *
80.3.0731.0059 Доктор архитектонских наука *
80.3.0731.0060 Доктор архитектуре *
80.3.0731.0061 Доктор наука – архитектура
80.3.0731.0062 Доктор наука – архитектура и урбанизам
80.3.0731.0063 Доктор наука – просторно планирање
80.3.0731.0064 Доктор наука из области пејзажне архитектуре *
80.3.0731.0065 Доктор наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре *
80.3.0731.0066 Доктор просторног планирања *
80.3.0731.0067 Доктор техничких наука архитектуре *
80.3.0731.0068 Доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
073 Архитектура и грађевинарство
0732 Грађевинарство
20.2.0732.0001 Помоћни грађевински радник за инсталатерске и завршне радове
20.2.0732.0002 Помоћни грађевински радник за основне радове
20.2.0732.0003 Бунарџија
20.2.0732.0004 Калдрмар – путар
20.2.0732.0005 Молер
20.2.0732.0006 Молерско фарбарски манипулант
20.2.0732.0007 Пећар
20.2.0732.0008 Подополагач
20.2.0732.0009 Помоћни грађевински радник
20.2.0732.0010 Помоћни зидар са ватросталним материјалима
20.2.0732.0011 Помоћни изолатор – асфалтер
20.2.0732.0012 Помоћни каменорезац – клесар
20.2.0732.0013 Помоћни керамирач – пећар – терацер
20.2.0732.0014 Помоћни минер
20.2.0732.0015 Помоћни монтажер – утезач
20.2.0732.0016 Помоћни тесар
20.2.0732.0017 Помоћник водоинсталатера
20.2.0732.0018 Помоћник керамичара
20.2.0732.0019 Помоћник молера
20.2.0732.0020 Помоћник подополагача
20.2.0732.0021 Путар
20.2.0732.0022 Руковалац једноставним грађевинским машинама
30.2.0732.0023 Армирач-бетонирац
30.2.0732.0024 Водоинсталатер
30.2.0732.0025 Вођа пружних радова
30.2.0732.0026 Грађевински лаборант
30.2.0732.0027 Декоратер зидних површина
30.2.0732.0028 Зидар ватросталним материјалима
30.2.0732.0029 Зидар-фасадер
30.2.0732.0030 Изолатер-асфалтер
30.2.0732.0031 Инсталатер
30.2.0732.0032 Инсталатер  водовода и канализације
30.2.0732.0033 Каменорезац – клесар
30.2.0732.0034 Керамичар-терацер-пећар
30.2.0732.0035 Кровопокривач
30.2.0732.0036 Молеро-фарбар
30.2.0732.0037 Монтажер-утезач
30.2.0732.0038 Монтер суве градње
30.2.0732.0039 Оператер завршних грађевинских радова
30.2.0732.0040 Оператер основних грађевинских радова
30.2.0732.0041 Подополагач (III степен стручне спреме)
30.2.0732.0042 Полагач облога
30.2.0732.0043 Руковалац машинама за пружне радове
30.2.0732.0044 Тесар
30.2.0732.0045 Хидрограђевинар
40.2.0732.0046 Техничар за одржавање објеката
40.2.0732.0047 Грађевински техничар
40.2.0732.0048 Грађевински техничар за високоградњу
40.2.0732.0049 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
40.2.0732.0050 Грађевински техничар за нискоградњу
40.2.0732.0051 Грађевински техничар за хидроградњу
40.2.0732.0052 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова
40.2.0732.0053 Извођач основних грађевинских радова
40.2.0732.0054 Техничар керамичар
50.2.0732.0055 Армирач мајстор
50.2.0732.0056 Бетонирац мајстор
50.2.0732.0057 Грађевински гипсар мајстор
50.2.0732.0058 Грађевински керамичар мајстор
50.2.0732.0059 Грађевински оператер за геотехнику и фундирање
50.2.0732.0060 Грађевински техничар за водовод и канализацију
50.2.0732.0061 Грађевински техничар калкулант
50.2.0732.0062 Грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију
50.2.0732.0063 Грађевински техничар специјалиста за геотехнику и фундирање
50.2.0732.0064 Грађевински техничар специјалиста за префабриковану градњу
50.2.0732.0065 Грађевински техничар специјалиста калкулант
50.2.0732.0066 Декоратер зидних површина-мајстор
50.2.0732.0067 Зидар индустријских агрегата ватросталним материјалима
50.2.0732.0068 Зидар мајстор
50.2.0732.0069 Изолатер
50.2.0732.0070 Изолатер мајстор
50.2.0732.0071 Каменорезац мајстор
50.2.0732.0072 Мајстор за грађевинску механизацију
50.2.0732.0073 Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације
50.2.0732.0074 Молер – фарбар мајстор
50.2.0732.0075 Монтер стаклених елемената мајстор
50.2.0732.0076 Подополагач мајстор
50.2.0732.0077 Полагач облога-мајстор
50.2.0732.0078 Пословођа за високоградњу
50.2.0732.0079 Пословођа за грађевинска постројења
50.2.0732.0080 Пословођа за грађевинска постројења и хидроградњу
50.2.0732.0081 Пословођа за грађевинску механизацију
50.2.0732.0082 Пословођа за нискоградњу и хидроградњу
50.2.0732.0083 Тесар мајстор
50.2.0732.0084 Техничар за префабриковану градњу
61.4.0732.0085 Виши стручни радник грађевинске струке *
61.4.0732.0086 Виши стручни радник за грађевинску механизацију *
61.4.0732.0087 Виши стручни радник за завршне грађевинске радове *
61.4.0732.0088 Виши стручни радник за основне грађевинске радове *
61.4.0732.0089 Виши стручни радник за саобраћајнице и хидротехнику *
61.4.0732.0090 Грађевински инжењер *
61.3.0732.0091 Грађевински инжењер *
61.4.0732.0092 Грађевински инжењер железничке струке *
61.4.0732.0093 Грађевински инжењер за железничко грађевинарство *
61.3.0732.0094 Грађевински инжењер првог степена високог образовања *
61.4.0732.0095 Грађевински пословођа за високоградњу *
61.4.0732.0096 Грађевински пословођа за нискоградњу *
61.3.0732.0097 Инжењер грађевинарства
61.4.0732.0098 Инжењер грађевинарства *
61.4.0732.0099 Инжењер технологије воде *
61.4.0732.0100 Струковни инжењер грађевинарства
62.3.0732.0101 Дипломирани инжењер грађевинарства
62.4.0732.0102 Специјалиста струковни инжењер грађевинарства
71.3.0732.0103 Дипломирани грађевински инжењер *
71.3.0732.0104 Дипломирани инжењер грађевинарства *
71.3.0732.0105 Мастер инжењер грађевинарства
71.4.0732.0106 Струковни мастер инжењер грађевинарства
72.3.0732.0107 Магистар техничких наука (Грађевинарство)*
72.3.0732.0108 Магистар техничких наука грађевине *
72.3.0732.0109 Магистар техничких наука за грађевинарство *
72.3.0732.0110 Магистар техничких наука из области грађевинарства *
72.3.0732.0111 Магистар техничкух наука *
72.3.0732.0112 Специјалиста инжењер грађевинарства
72.3.0732.0113 Специјалиста за премер радова и управљање пројектима *
80.3.0732.0114 Доктор наука – грађевинарство
80.3.0732.0115 Доктор техничких наука (Грађевинарство)*
80.3.0732.0116 Доктор техничких наука грађевинарства *
80.3.0732.0117 Доктор техничких наука грађевине *
80.3.0732.0118 Доктор техничких наука за грађевинарство *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
078 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство
0788 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство
40.2.0788.0001 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
62.3.0788.0002 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
71.3.0788.0003 Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства *
71.3.0788.0004 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
71.4.0788.0005 Струковни мастер инжењер индустријског инжењерства
72.3.0788.0006 Магистар наука из области биомедицинско инжењерство *
72.3.0788.0007 Магистар наука из области биомедицинско инжњерство и информатика *
72.3.0788.0008 Магистар наука из области науке о материјалима *
72.3.0788.0009 Магистар наука из области системологије и логистике *
72.3.0788.0010 Магистар наука из области: биомедицинско инжењерство и технологије *
72.3.0788.0011 Специјалиста инжењер индустријског инжењерства
80.3.0788.0012 Доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
80.3.0788.0013 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – електроника и рударство *
80.3.0788.0014 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биомедицински материјали и технологије *
80.3.0788.0015 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биомедицинско инжењерство и технологије *
80.3.0788.0016 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биотехнологије *
80.3.0788.0017 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – електрична вуча, железничко машинство *
80.3.0788.0018 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – индустријско инжењерство и финансијски менаџмент *
80.3.0788.0019 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала *
80.3.0788.0020 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала и механика *
80.3.0788.0021 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала и механике лома *
80.3.0788.0022 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о материјалима *
80.3.0788.0023 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – рачунска механика и инжењерство материјала *
80.3.0788.0024 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области биомедицинско инжењерство *
80.3.0788.0025 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области инжењерство материјала и рачунска механика *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
079 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту
0799 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту
20.2.0799.0001 Металофарбар
20.2.0799.0002 Металофарбар манипулант
20.2.0799.0003 Помоћник металофарбара
30.2.0799.0004 Лакирер
30.2.0799.0005 Наносилац заштитних превлака
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0811 Биљна и сточарска производња
20.2.0811.0001 Пољопривредни тракториста
20.2.0811.0002 Воћар-виноградар
20.2.0811.0003 Манипулант у пољопривреди
20.2.0811.0004 Манипулант у производњи биља
20.2.0811.0005 Пољопривредни произвођач (II степен стручне спреме)
20.2.0811.0006 Пољопривредни радник
20.2.0811.0007 Помоћни сточар
20.2.0811.0008 Ратар-повртар
20.2.0811.0009 Сточар
20.2.0811.0010 Цвећар – вртлар
30.2.0811.0011 Воћар-виноградар (III степен стручне спреме)
30.2.0811.0012 Пољопривредни произвођач
30.2.0811.0013 Произвођач воћа и поврћа
30.2.0811.0014 Ратар-повртар (III степен стручне спреме)
30.2.0811.0015 Руковалац – механичар пољопривредне технике
30.2.0811.0016 Узгајивач спортских коња
30.2.0811.0017 Узгајивач стоке
30.2.0811.0018 Цвећар-вртлар
40.2.0811.0019 Зоотехничар
40.2.0811.0020 Пољопривредни техничар
40.2.0811.0021 Техничар биљне производње
40.2.0811.0022 Техничар пољопривредне технике
40.2.0811.0023 Техничар сточарске производње
50.2.0811.0024 Виноградар-специјалиста
50.2.0811.0025 Воћар-специјалиста
50.2.0811.0026 Мелиоративац-специјалиста
50.2.0811.0027 Пољопривредни механизатор-специјалиста
50.2.0811.0028 Ратар – специјалиста
50.2.0811.0029 Сточар-специјалиста
61.3.0811.0030 Инжењер пољопривреде за ратарство *
61.3.0811.0031 Инжењер пољопривреде
61.4.0811.0032 Инжењер агроменаџмента *
61.4.0811.0033 Инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство *
61.4.0811.0034 Инжењер пољопривреде за заштиту биља *
61.4.0811.0035 Инжењер пољопривреде за ратарство *
61.4.0811.0036 Инжењер пољопривреде за ратарство и механизацију пољопривредне производње *
61.4.0811.0037 Инжењер пољопривреде за сточарство *
61.4.0811.0038 Инжењер пољопривреде општег смера *
61.4.0811.0039 Струковни инжењер пољопривреде
62.3.0811.0040 Дипломирани инжењер пољопривреде
62.4.0811.0041 Специјалиста струковни инжењер пољопривреде
71.3.0811.0042 Дипломирани инжењер агрономије општег смера *
71.3.0811.0043 Дипломирани инжењер агрономије смера менаџмент у пољопривреди *
71.3.0811.0044 Дипломирани инжењер пољопривреде *
71.3.0811.0045 Дипломирани инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације *
71.3.0811.0046 Дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство *
71.3.0811.0047 Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа *
71.3.0811.0048 Дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације *
71.3.0811.0049 Дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде *
71.3.0811.0050 Дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди *
71.3.0811.0051 Дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику *
71.3.0811.0052 Дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство *
71.3.0811.0053 Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство *
71.3.0811.0054 Дипломирани пољопривредни инжењер за производњу биља *
71.3.0811.0055 Мастер инжењер виноградарства и винарства
71.3.0811.0056 Мастер инжењер пољопривреде
71.4.0811.0057 Струковни мастер инжењер пољопривреде (Биљна и сточарска производња)
72.3.0811.0058 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – дорада и складиштење биљних производа *
72.3.0811.0059 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – механизација ратарске производње *
72.3.0811.0060 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – одржавање средстава механизације у биљној производњи *
72.3.0811.0061 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука агрохемија *
72.3.0811.0062 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука ампелологија *
72.3.0811.0063 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука биотехнологија *
72.3.0811.0064 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука генетика и оплемењивање воћака и винове лозе *
72.3.0811.0065 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука генетика и оплемењивање ратарских и повртарских биљака *
72.3.0811.0066 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника биља за сточну храну *
72.3.0811.0067 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника жита *
72.3.0811.0068 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника индустријског биља *
72.3.0811.0069 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника повртарских биљака *
72.3.0811.0070 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука ентомологија *
72.3.0811.0071 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука исхрана биља *
72.3.0811.0072 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука конзервација земљишта и вода *
72.3.0811.0073 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука механизација биљне и сточарске производње *
72.3.0811.0074 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука механизација воћарско-виноградарске производње *
72.3.0811.0075 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука микробиологија *
72.3.0811.0076 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука наводњавање *
72.3.0811.0077 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука одводњавање *
72.3.0811.0078 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука оплемењивање воћака и винове лозе *
72.3.0811.0079 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука педологија *
72.3.0811.0080 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука помологија *
72.3.0811.0081 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука пчеларство *
72.3.0811.0082 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука семенарство *
72.3.0811.0083 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука технологија земљишта *
72.3.0811.0084 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука физиологија биља *
72.3.0811.0085 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука фитопатологија *
72.3.0811.0086 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука фитофармација *
72.3.0811.0087 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука хербологија *
72.3.0811.0088 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука – механизација у сточарству *
72.3.0811.0089 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука – одгајивање и репродукција домаћих животиња *
72.3.0811.0090 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука генетика и оплемењивање домаћих животиња *
72.3.0811.0091 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука ловна привреда *
72.3.0811.0092 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука пчеларство *
72.3.0811.0093 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука рибарство *
72.3.0811.0094 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука физиологија и исхрана домаћих животиња *
72.3.0811.0095 Магистар биотехничких наука *
72.3.0811.0096 Магистар пољопривредних наука *
72.3.0811.0097 Магистар пољопривредних наука за производњу биља *
72.3.0811.0098 Магистар пољопривредних наука за сточарство и живинарство *
72.3.0811.0099 Специјалиста инжењер пољопривреде
72.3.0811.0100 Специјалиста биотехничких наука *
72.3.0811.0101 Специјалиста за ампелографију *
72.3.0811.0102 Специјалиста за виноградарство *
72.3.0811.0103 Специјалиста за воћарство *
72.3.0811.0104 Специјалиста за дораду и чување семена *
72.3.0811.0105 Специјалиста за зоотехнику *
72.3.0811.0106 Специјалиста за ловну привреду *
72.3.0811.0107 Специјалиста за механизацију биљне и сточарске производње *
72.3.0811.0108 Специјалиста за одводњавање и наводњавање *
72.3.0811.0109 Специјалиста за органску биљну производњу *
72.3.0811.0110 Специјалиста за органску сточарску производњу *
72.3.0811.0111 Специјалиста за помологију *
72.3.0811.0112 Специјалиста за производњу поврћа и цвећа у заштићеном простору *
72.3.0811.0113 Специјалиста за пчеларство *
72.3.0811.0114 Специјалиста за ревитализацију и конзервацију земљишта и вода *
72.3.0811.0115 Специјалиста за рекултивацију техногених простора *
72.3.0811.0116 Специјалиста за рибарство *
72.3.0811.0117 Специјалиста за селекцију и оплемењивање домаћих животиња *
72.3.0811.0118 Специјалиста за системе обраде земљишта *
72.3.0811.0119 Специјалиста за системе одрживе земљорадње *
72.3.0811.0120 Специјалистаза одређену област пољопривредних наука *
80.3.0811.0121 Доктор агрономских наука *
80.3.0811.0122 Доктор биотехничких наука – област агрономских наука *
80.3.0811.0123 Доктор биотехничких наука – област воћарства и виноградарства *
80.3.0811.0124 Доктор биотехничких наука – област заштите биља и прехрамбених производа *
80.3.0811.0125 Доктор биотехничких наука – област зоотехничких наука *
80.3.0811.0126 Доктор биотехничких наука – област мелиорације земљишта *
80.3.0811.0127 Доктор биотехничких наука – област ратарства *
80.3.0811.0128 Доктор биотехничких наука *
80.3.0811.0129 Доктор наука – биотехничке науке (Биљна и сточарска производња)
80.3.0811.0130 Доктор пољопривредних наука *
80.3.0811.0131 Доктор пољопривредних наука за производњу биља *
80.3.0811.0132 Доктор пољопривредних наука за сточарство и живинарство *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0812 Хортикултура
20.2.0812.0001 Повртар
40.2.0812.0002 Техничар хортикултуре
50.2.0812.0003 Заштитар биља
50.2.0812.0004 Повртар-специјалиста
50.2.0812.0005 Цвећар-специјалиста
71.3.0812.0006 Дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру *
72.3.0812.0007 Магистар наука за хортикултуру *
72.3.0812.0008 Магистар хортикултуре *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0819 Пољопривреда неразврстана на другом месту
30.2.0819.0001 Руковалац пољопривредне технике
30.2.0819.0002 Руковалац пољопривредним машинама
40.2.0819.0003 Техничар пољопривредне механизације
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
082 Шумарство
0821 Шумарство
20.2.0821.0001 Помоћни радник у шумарству
20.2.0821.0002 Пратилац у лову
30.2.0821.0003 Ловочувар
30.2.0821.0004 Расадничар
30.2.0821.0005 Руковалац шумском механизацијом
30.2.0821.0006 Шумар
40.2.0821.0007 Техничар за водопривреду ерозионих подручја
40.2.0821.0008 Шумарски техничар
50.2.0821.0009 организатор газдовања шумама
50.2.0821.0010 Руковалац шумском механизацијом- специјалиста
50.2.0821.0011 Специјалиста за ловство
61.4.0821.0012 Инжењер технологије прераде и обраде дрвета *
61.3.0821.0013 Инжењер шумарства
61.4.0821.0014 Инжењер шумарства за обраду дрвета *
61.4.0821.0015 Струковни инжењер шумарства
62.3.0821.0016 Дипломирани инжењер шумарства
62.4.0821.0017 Специјалиста струковни инжењер шумарства
71.3.0821.0018 Дипломирани инжењер водопривреде ерозионих подручја *
71.3.0821.0019 Дипломирани инжењер заштите од ерозије и уређења бујица *
71.3.0821.0020 Дипломирани инжењер шумарства *
71.3.0821.0021 Дипломирани инжењер шумарства за водопривреду ерозионих подручја *
71.3.0821.0022 Дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије *
71.3.0821.0023 Мастер инжењер шумарства
71.4.0821.0024 Струковни мастер инжењер шумарства
72.3.0821.0025 Магистар биотехничких наука област шумарство *
72.3.0821.0026 Магистар водопривреде ерозионих подручја *
72.3.0821.0027 Магистар за ерозију и мелиорације *
72.3.0821.0028 Магистар наука за водопривреду ерозионих подручја *
72.3.0821.0029 Магистар наука за ерозију и мелиорације *
72.3.0821.0030 Магистар наука из области заштите од ерозије и уређења бујица *
72.3.0821.0031 Магистар наука из области заштите од ерозије и уређење бујица *
72.3.0821.0032 Магистар наука из области шумарства *
72.3.0821.0033 Магистар технологије прераде и обраде дрвета *
72.3.0821.0034 Магистар шумарских наука *
72.3.0821.0035 Магистар шумарских наука из области заштите од ерозије *
72.3.0821.0036 Магистар шумарских наука из области шумарства *
72.3.0821.0037 Магистар шумарства *
72.3.0821.0038 Специјалиста инжењер шумарства
72.3.0821.0039 Специјалиста за стручну област из које је специјализација завршена *
80.3.0821.0040 Доктор биотехничких наука – област шумарске науке *
80.3.0821.0041 Доктор биотехничких наука за одређену област *
80.3.0821.0042 Доктор наука – биотехничке науке (Шумарство)
80.3.0821.0043 Доктор наука из области заштите од ерозије и уређења бујица *
80.3.0821.0044 Доктор наука из области шумарства *
80.3.0821.0045 Доктор технологије прераде и обраде дрвета *
80.3.0821.0046 Доктор шумарства *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
083 Рибарство
0831 Рибарство
20.2.0831.0001 Рибар
50.2.0831.0002 Рибар-специјалиста
71.3.0831.0003 Дипломирани пољопривредни инжењер за рибарство и одгајање осталих животиња *
72.3.0831.0004 Магистар пољопривредних наука за рибарство и одгајање осталих животиња *
80.3.0831.0005 Доктор пољопривредних наука за рибарство и одгајање осталих животиња *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
084 Ветерина
0841 Ветерина
20.2.0841.0001 Ветеринарски хигијеничар
30.2.0841.0002 Ветеринарски болничар
40.2.0841.0003 Ветеринарски техничар
50.2.0841.0004 Ветеринарски техничар-специјалиста
61.4.0841.0005 Струковни ветеринар
61.4.0841.0006 Струковни ветеринарски техничар *
62.4.0841.0007 Специјалиста струковни ветеринар
71.3.0841.0008 Дипломирани ветеринар *
71.3.0841.0009 Дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла *
71.3.0841.0010 Доктор ветеринарске медицине
71.4.0841.0011 Струковни мастер ветеринар
72.3.0841.0012 Дипломирани ветеринар специјалиста за одређену ветеринарску дисциплину *
72.3.0841.0013 Доктор ветеринарске медицине специјалиста *
72.3.0841.0014 Магистар ветеринарских наука *
72.3.0841.0015 Специјалиста анималне биотехнологије у репродукцији
72.3.0841.0016 Специјалиста доктор ветеринарске медицине
72.3.0841.0017 Специјалиста за одређени вид специјалистичких студија *
80.3.0841.0018 Доктор ветеринарских наука *
80.3.0841.0019 Доктор медицинских наука – ветеринарска медицина
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину
0888 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину
40.2.0888.0001 Виноградар – винар
40.2.0888.0002 Техничар за ловство и рибарство
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0911 Стоматологија
40.2.0911.0001 Зубни техничар
40.2.0911.0002 Стоматолошка сестра – техничар
50.2.0911.0003 Зубни техничар за мобилну протетику
50.2.0911.0004 Зубни техничар за мобилну протетику – скелетирана протеза
50.2.0911.0005 Зубни техничар за окуларистику
50.2.0911.0006 Зубни техничар за ортодонцију
50.2.0911.0007 Зубни техничар за фиксну протетику
50.2.0911.0008 Зубни техничар-сестра за окуларистику
50.2.0911.0009 Стоматолошка сестра – техничар за дентална и интраорална снимања
50.2.0911.0010 Стоматолошка сестра – техничар за рад на оралној и максиофацијалној хирургији
50.2.0911.0011 Стоматолошка сестра – техничар у оралној и максиофацијалној хирургији
61.4.0911.0012 Орални хигијеничар
61.4.0911.0013 Струковни зубни протетичар
62.4.0911.0014 Специјалиста орални хигијеничар
62.4.0911.0015 Специјалиста струковни зубни протетичар
71.3.0911.0016 Доктор стоматологије
71.3.0911.0017 Зубни лекар *
71.4.0911.0018 Струковни мастер орални хигијеничар
72.3.0911.0019 Магистар медицинских наука из области стоматологије *
72.3.0911.0020 Магистар наука – стоматолог *
72.3.0911.0021 Магистар стоматолошких наука *
72.3.0911.0022 Специјалиста доктор стоматологије
80.3.0911.0023 Доктор медицинских наука – стоматологија
80.3.0911.0024 Доктор стоматолошких наука *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0912 Медицина
62.4.0912.0001 Специјалиста струковни инструментар
71.3.0912.0002 Доктор медицине
71.3.0912.0003 Лекар *
71.3.0912.0004 Мастер исхране и суплементације
71.3.0912.0005 Мастер палијативне медицине
71.3.0912.0006 Мастер регенеративне медицине
71.3.0912.0007 Мастер фармацеутске медицине
72.3.0912.0008 Магистар медицинских наука *
72.3.0912.0009 Специјалиста доктор медицине
72.3.0912.0010 Специјалистичке студије васкуларна хирургија са ангиологијом *
72.3.0912.0011 Специјалистичке студије дечја хирургија *
72.3.0912.0012 Специјалистичке студије дигестивни систем *
72.3.0912.0013 Специјалистичке студије ексеприменална физиологија и патолошка физиологија *
72.3.0912.0014 Специјалистичке студије ендокринологија *
72.3.0912.0015 Специјалистичке студије епидемиологија *
72.3.0912.0016 Специјалистичке студије имунологија *
72.3.0912.0017 Специјалистичке студије исхрана *
72.3.0912.0018 Специјалистичке студије јавно здравље *
72.3.0912.0019 Специјалистичке студије кардиологија *
72.3.0912.0020 Специјалистичке студије клиничка биохемија *
72.3.0912.0021 Специјалистичке студије клиничка и експериментална бактериологија *
72.3.0912.0022 Специјалистичке студије клиничка и примењена анатомија *
72.3.0912.0023 Специјалистичке студије медицина рада *
72.3.0912.0024 Специјалистичке студије менаџмент у здравству *
72.3.0912.0025 Специјалистичке студије неурологије *
72.3.0912.0026 Специјалистичке студије неуропсихологија *
72.3.0912.0027 Специјалистичке студије неурохирургија *
72.3.0912.0028 Специјалистичке студије нефрологија *
72.3.0912.0029 Специјалистичке студије нуклеарна медицина *
72.3.0912.0030 Специјалистичке студије ортопедија *
72.3.0912.0031 Специјалистичке студије оториноларингологија *
72.3.0912.0032 Специјалистичке студије офталмологија *
72.3.0912.0033 Специјалистичке студије пулмологија *
72.3.0912.0034 Специјалистичке студије радиологија *
72.3.0912.0035 Специјалистичке студије реуматологије *
72.3.0912.0036 Специјалистичке студије социјална медицина *
72.3.0912.0037 Специјалистичке студије урологија *
72.3.0912.0038 Специјалистичке студије фармакологија и терапија *
72.3.0912.0039 Специјалистичке студије фармацеутска медицина *
72.3.0912.0040 Специјалистичке студије физикална медицина и рехабилитација *
72.3.0912.0041 Специјалистичке студије форензичка патологија и експертизна дијагностика *
72.3.0912.0042 Специјалистичке студије хематологија *
72.3.0912.0043 Специјалистичке студије хигијена са медицинском екологијом *
72.3.0912.0044 Специјалистичке студије хируршка анатомија *
72.3.0912.0045 Специјалистичке студије хумана репродукција *
72.3.0912.0046 Специјалистичке студије цитологија, хистохемија, електронска микроскопија, ембриологија *
72.3.0912.0047 Специјалистичке студије школска хигијена, физиологија раста и развоја *
80.3.0912.0048 Доктор медицинских наука
80.3.0912.0049 Доктор медицинских наука – рехабилитација *
80.3.0912.0050 Доктор наука – менаџмент здравственог система *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0913 Здравствена нега (медицинске сестре и бабице)
20.2.0913.0001 Болничар
20.2.0913.0002 Болничар – неговатељ
30.2.0913.0003 Здравствени неговатељ
40.2.0913.0004 Гинеколошко – акушерска сестра
40.2.0913.0005 Медицинска сестра – техничар
40.2.0913.0006 Педијатријска сестра – техничар
50.2.0913.0007 Медицинска сестра – техничар за инструментирање – инструментарка
50.2.0913.0008 Медицинска сестра – техничар за медицину рада
50.2.0913.0009 Медицинска сестра – техничар за неуролошку дијагностику
50.2.0913.0010 Медицинска сестра – техничар за рад у нефрологији
50.2.0913.0011 Медицинска сестра – техничар за рад у психијатрији
50.2.0913.0012 Медицинска сестра-техничар за анестезију, реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0013 Медицинска сестра-техничар за кардиоваскуларну – пулмолошку дијагностику
50.2.0913.0014 Медицинска сестра-техничар за кардиоваскуларну дијагностику
50.2.0913.0015 Медицинска сестра-техничар за неуролошку дијагностику
50.2.0913.0016 Медицинска сестра-техничар за пулмолошку дијагностику
50.2.0913.0017 Медицинска сестра-техничар за рад у геријатрији
50.2.0913.0018 Медицинска сестра-техничар за рад у општој медицини
50.2.0913.0019 Медицинска сестра-техничар за реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0020 Медицински техничар за трансфузију крви
50.2.0913.0021 Нефролошка сестра – техничар
50.2.0913.0022 Оториноларинголошка сестра – техничар
50.2.0913.0023 Офталмолошка сестра- техничар
50.2.0913.0024 Педијатријска сестра-техничар за анестезију, реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0025 Педијатријска сестра-техничар за реанимацију  и интензивну негу
50.2.0913.0026 Психијатријска сестра – техничар
61.4.0913.0027 Дипломирани виши медицински техничар општег усмерења *
61.3.0913.0028 Организатор здравствене неге
61.4.0913.0029 Струковна медицинска сестра
61.4.0913.0030 Струковна медицинска сестра бабица
61.4.0913.0031 Струковна медицинска сестра васпитач
62.3.0913.0032 Дипломирана медицинска сестра
62.3.0913.0033 Дипломирани организатор здравствене неге
62.4.0913.0034 Специјалиста струковна медицинска сестра
62.4.0913.0035 Специјалиста струковна медицинска сестра бабица
71.3.0913.0036 Дипломирана медицинска сестра *
71.3.0913.0037 Мастер медицинска сестра
71.3.0913.0038 Мастер организатор здравствене неге
71.3.0913.0039 Мастер стоматолошка сестра
71.3.0913.0040 Организатор здравствене неге *
71.4.0913.0041 Специјалиста струковна медицинска сестра
71.4.0913.0042 Струковни мастер медицинска сестра
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0914 Медицинска дијагностика и технологије лечења
20.2.0914.0001 Помоћни лаборант
40.2.0914.0002 Лабораторијски техничар
40.2.0914.0003 Техничар оптике
50.2.0914.0004 Лабораторијски техничар за биохемијске анализе
50.2.0914.0005 Лабораторијски техничар за микробиолошке анализе
50.2.0914.0006 Лабораторијски техничар за хематоцитолошке анализе
50.2.0914.0007 Медицинска сестра – техничар за рад у оториноларингологији
50.2.0914.0008 Медицинска сестра – техничар за рад у офталмологији
50.2.0914.0009 Медицински техничар за рад у радиологији
50.2.0914.0010 Медицински техничар за рад у трансфузији крви
50.2.0914.0011 Оптичар-оптометриста
61.3.0914.0012 Дипломирани виши медицински техничар *
61.4.0914.0013 Дипломирани виши медицински техничар усмерења фармацеутско здравствене струке *
61.3.0914.0014 Дипломирани виши фармацеутски техничар *
61.4.0914.0015 Струковни анестетичар
61.4.0914.0016 Струковни инструментар
61.4.0914.0017 Струковни медицински радиолог
61.4.0914.0018 Струковни медицинско-лабораторијски технолог
61.4.0914.0019 Струковни оптометриста
61.4.0914.0020 Струковни оптометричар
62.4.0914.0021 Специјалиста струковни анестетичар
62.4.0914.0022 Специјалиста струковни медицински радиолог
62.4.0914.0023 Специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог
62.4.0914.0024 Специјалиста струковни оптометриста
71.3.0914.0025 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима у медицини *
71.4.0914.0026 Струковни мастер анестетичар
71.4.0914.0027 Струковни мастер инструментар
71.4.0914.0028 Струковни мастер медицински радиолог
72.3.0914.0029 Сложени технички системи у медицини *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0915 Терапија и рехабилитација
40.2.0915.0001 Физиотерапеутски техничар
40.2.0915.0002 Физиотерапеутски техничар оштећеног вида
61.4.0915.0003 Виши спортски физиотерапеут *
61.3.0915.0004 Дефектолог
61.3.0915.0005 Дефектолог ортоптичар плеоптичар *
61.3.0915.0006 Дефектолог офталмолошки оптичар *
61.3.0915.0007 Дефетолог офталмолошки оптичар *
61.4.0915.0008 Дипломирани виши медицински техничар физиотерапеутског усмерења *
61.4.0915.0009 Струковни дефектолог
61.4.0915.0010 Струковни нутрициониста дијететичар
61.4.0915.0011 Струковни радни терапеут
61.4.0915.0012 Струковни терапеут
61.4.0915.0013 Струковни физиотерапеут
61.3.0915.0014 Терапеут
62.3.0915.0015 Дипломирани дефектолог
62.3.0915.0016 Дипломирани логопед
62.3.0915.0017 Дипломирани терапеут
62.3.0915.0018 Дипломирани терапеут рехабилитације
62.3.0915.0019 Дипломирани физиотерапеут
62.4.0915.0020 Специјалиста струковни дефектолог
62.4.0915.0021 Специјалиста струковни нутрициониста дијететичар
62.4.0915.0022 Специјалиста струковни радни терапеут
62.4.0915.0023 Специјалиста струковни терапеут
62.4.0915.0024 Специјалиста струковни физиотерапеут
71.3.0915.0025 Дипломирани дефектолог – логопед *
71.3.0915.0026 Дипломирани дефектолог – олигофренолог *
71.3.0915.0027 Дипломирани дефектолог – рехабилитатор соматопед *
71.3.0915.0028 Дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог *
71.3.0915.0029 Дипломирани дефектолог – сурдолог *
71.3.0915.0030 Дипломирани дефектолог – тифлолог *
71.3.0915.0031 Дипломирани дефектолог *
71.3.0915.0032 Дипломирани специјални педагог *
71.3.0915.0033 Дипломирани сурдоаудиолог *
71.3.0915.0034 Дипломирани сурдолог *
71.3.0915.0035 Дипломирани терапеут *
71.3.0915.0036 Дипломирани физиотерапеут *
71.3.0915.0037 Мастер дефектолог
71.3.0915.0038 Мастер логопед
71.3.0915.0039 Мастер спортске и терапијске физичке активности
71.3.0915.0040 Мастер спортске медицине са физикотерапијом
71.3.0915.0041 Мастер терапеут
71.3.0915.0042 Мастер терапеут рехабилитације
71.4.0915.0043 Струковни мастер дефектолог
71.4.0915.0044 Струковни мастер нутрициониста дијететичар
71.4.0915.0045 Струковни мастер радни терапеут
71.4.0915.0046 Струковни мастер терапеут
71.4.0915.0047 Струковни мастер физиотерапеут
71.4.0915.0048 Струковни радни терапеут
72.3.0915.0049 Магистар дефектолошких наука *
72.3.0915.0050 Магистар наука из интердисциплинарне области спортска медицина и кинезитерапија *
72.3.0915.0051 Специјалиста дефектолог
72.3.0915.0052 Специјалиста терапеут
72.3.0915.0053 Специјалиста опште дефектологије *
72.3.0915.0054 Специјалиста превенције и ресоцијализације *
72.3.0915.0055 Специјалиста ресоцијализације осуђених лица *
72.3.0915.0056 Специјалиста соматопедије *
72.3.0915.0057 Специјалиста тифлологије *
72.3.0915.0058 Специјалиста тифлологије ортоптике плеоптике *
80.3.0915.0059 Доктор дефектолошких наука
80.3.0915.0060 Доктор наука – логопедија
80.3.0915.0061 Доктор наука – специјална едукација и рехабилитација
80.3.0915.0062 Доктор наука – физичко васпитање и кинезитерапија *
80.3.0915.0063 Доктор наука – физичко васпитање, спорт и кинезитерапија *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0916 Фармација
20.2.0916.0001 Фармацеутски манипулант
30.2.0916.0002 Фармацеутски оператер
40.2.0916.0003 Техничар за индустријску фармацеутску технологију
40.2.0916.0004 Фармацеутски техничар
50.2.0916.0005 Фармацеутски техничар за аналитику и контролу фармацеутских производа
50.2.0916.0006 Фармацеутски техничар за аутоматску обраду података о лековима
50.2.0916.0007 Фармацеутски техничар за технологију фармацеутских производа
50.2.0916.0008 Фармацеутски техничар за технологију, аналитику и контролу фармацеутских производа и парафармацеутике
61.4.0916.0009 Инжењер фармацеутске технологије и козметологије *
61.4.0916.0010 Струковни фармацеут
61.3.0916.0011 Фармацеут
62.3.0916.0012 Дипломирани фармацеут
62.4.0916.0013 Специјалиста струковни фармацеут
71.3.0916.0014 Дипломирани фармацеут *
71.3.0916.0015 Магистар фармације
71.3.0916.0016 Магистар фармације – медицински биохемичар
71.4.0916.0017 Струковни мастер фармацеут
72.3.0916.0018 Магистар наука – фармацеут *
72.3.0916.0019 Магистар фармацеутских наука *
72.3.0916.0020 Магистар фармације *
72.3.0916.0021 Специјалиста фармације
72.3.0916.0022 Специјалиста фармације – медицински биохемичар
72.3.0916.0023 Специјалиста индустријске фармације *
72.3.0916.0024 Специјалиста козметологије *
72.3.0916.0025 Специјалиста фармацеутске здравствене заштите *
80.3.0916.0026 Доктор медицинских наука – фармација
80.3.0916.0027 Доктор наука – фармацеут *
80.3.0916.0028 Доктор фармацеутских наука *
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0922 Брига о деци и услуге за младе
61.3.0922.0001 Васпитач у домовима *
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0923 Социјални рад и саветовање
61.3.0923.0001 Социјални радник
61.4.0923.0002 Струковни социјални радник
62.3.0923.0003 Дипломирани социјални радник
62.4.0923.0004 Специјалиста струковни социјални радник
71.3.0923.0005 Дипломирани социјални радник *
71.3.0923.0006 Мастер социјални радник
71.3.0923.0007 Мастер социолог у социјалној заштити
72.3.0923.0008 Магистар наука за социјалну заштиту *
72.3.0923.0009 Специјалиста социјални радник
80.3.0923.0010 Доктор наука – инжењерство заштите на раду *
80.3.0923.0011 Доктор наука за социјалну заштиту *
09 Здравство и социјална заштита
098 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту
0988 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту
71.3.0988.0001 Мастер јавног здравља
71.3.0988.0002 Мастер менаџер у систему здравствене заштите
72.3.0988.0003 Магистар наука из области – значај коморбидитета и црта личности за суицидалност психијатријских пацијената *
72.3.0988.0004 Магистар наука из области: социјална медицина *
80.3.0988.0005 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – исхрана *
80.3.0988.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – јавно здравље *
80.3.0988.0007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке – поремећаји говора *
80.3.0988.0008 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке, поремећаји моторике *
80.3.0988.0009 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – психотерапија *
80.3.0988.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – специјална едукација и рехабилитација *
80.3.0988.0011 Доктор наука из мултидисцлипинарних научних области – судска психијатрија *
09 Здравство и социјална заштита
099 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту
0999 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту
20.2.0999.0001 Помоћни радник у здравству и социјалној заштити
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
10 Услуге
101 Личне услуге
1011 Услуге у домаћинству
20.2.1011.0001 Спремач-ица у здравству
10 Услуге
101 Личне услуге
1012 Фризерске и козметичарске услуге
20.2.1012.0001 Фризерски манипулант
30.2.1012.0002 Естетичар за негу руку и стопала
30.2.1012.0003 Естетичар за негу тела – масер
30.2.1012.0004 Женски фризер
30.2.1012.0005 Масер
30.2.1012.0006 Мушки фризер
30.2.1012.0007 Педикир и маникир
30.2.1012.0008 Фризер
30.2.1012.0009 Фризер за даме и господу
40.2.1012.0010 Козметички техничар
40.2.1012.0011 Козметотерапеут
40.2.1012.0012 Стилиста сарадник- оглед
40.2.1012.0013 Сценски маскер и власуљар
40.2.1012.0014 Техничар за фитнес и заштиту здравља
50.2.1012.0015 Естетичар специјалиста за апаратурну козметику
50.2.1012.0016 Естетичар специјалиста за декоративну козметику – шминкер
50.2.1012.0017 Естетичар специјалиста за културу тела – фитнестерапеут
50.2.1012.0018 Козметички техничар-естетичар
50.2.1012.0019 Креатор женских фризура
50.2.1012.0020 Креатор маникир – педикир
50.2.1012.0021 Креатор мушких фризура
50.2.1012.0022 Креатор сценске маске
50.2.1012.0023 Фризер стилиста – креатор фризуре
61.4.1012.0024 Струковни козметичар естетичар
62.4.1012.0025 Специјалиста струковни козметичар естетичар
71.4.1012.0026 Струковни мастер козметичар естетичар
10 Услуге
101 Личне услуге
1013 Хотели, ресторани и кетеринг
20.2.1013.0001 Помоћни радник у угоститељству и туризму
20.2.1013.0002 Припремач намирница
20.2.1013.0003 Сервир
20.2.1013.0004 Собарица
20.2.1013.0005 Хотелски вратар
30.2.1013.0006 Конобар
30.2.1013.0007 Кувар
40.2.1013.0008 Конобар (IV степен стручне спреме)
40.2.1013.0009 Кувар (IV степен стручне спреме)
40.2.1013.0010 Кулинарски техничар
40.2.1013.0011 Техничар услуживања
40.2.1013.0012 Техничар-кулинар
40.2.1013.0013 Угоститељски техничар
40.2.1013.0014 Хотелско-туристички техничар
50.2.1013.0015 Конобар специјалиста
50.2.1013.0016 Кувар специјалиста
50.2.1013.0017 Организатор смештаја и исхране
61.3.1013.0018 Менаџер у гастрономији *
61.3.1013.0019 Менаџер у хотелијерству *
61.3.1013.0020 Оперативни географ туризмолог за хотелијерство *
61.3.1013.0021 Оперативни географ туризмолог усмерење хотелијерство *
61.4.1013.0022 Виши стручни радник куварства *
61.4.1013.0023 Виши стручни радник у угоститељству *
61.4.1013.0024 Виши стручни радник услуживања *
61.4.1013.0025 Виши стручни радник хотелијерства *
61.4.1013.0026 Виши угоститељ – гастролог *
61.4.1013.0027 Виши угоститељ – ресторатер *
61.4.1013.0028 Виши угоститељ – хотелијер *
61.4.1013.0029 Виши угоститељ *
61.4.1013.0030 Гастролог *
61.4.1013.0031 Ресторатер *
61.4.1013.0032 Хотелијер *
71.3.1013.0033 Гастрономија – менаџер у гастрономији *
71.3.1013.0034 Дипломирани географ-туризмолог за хотелијерство *
71.3.1013.0035 Дипломирани географ-туризмолог усмерење хотелијерство *
71.3.1013.0036 Дипломирани менаџер у хотелијерству *
72.3.1013.0037 Магистар из области хотелијерства *
72.3.1013.0038 Специјалиста из области хотелијерства *
10 Услуге
101 Личне услуге
1014 Спортови
61.4.1014.0001 Виши спортски тренер *
61.3.1014.0002 Виши спортски тренер *
61.3.1014.0003 Виши тренер *
61.3.1014.0004 Дипломирани виши спортски тренер *
61.3.1014.0005 Дипломирани тренер атлетике *
61.3.1014.0006 Дипломирани тренер бокса *
61.3.1014.0007 Дипломирани тренер каратеа *
61.3.1014.0008 Дипломирани тренер кошарке *
61.3.1014.0009 Дипломирани тренер одбојке *
61.3.1014.0010 Дипломирани тренер пливања *
61.3.1014.0011 Дипломирани тренер рвања *
61.3.1014.0012 Дипломирани тренер рукомета *
61.3.1014.0013 Дипломирани тренер спортског плеса *
61.3.1014.0014 Дипломирани тренер у спорту *
61.3.1014.0015 Дипломирани тренер фитнеса *
61.3.1014.0016 Дипломирани тренер фудбала *
61.3.1014.0017 Дипломирани тренер џудоа *
61.4.1014.0018 Струковни тренер у рекреацији
61.4.1014.0019 Струковни тренер у спорту
62.3.1014.0020 Дипломирани менаџер у спорту
62.3.1014.0021 Дипломирани тренер у спорту
62.4.1014.0022 Струковни специјалиста тренер у рекреацији
62.4.1014.0023 Струковни специјалиста тренер у спорту
71.3.1014.0024 Дипломирани организатор рекреативне активности *
71.3.1014.0025 Дипломирани специјалиста корективне гимнастике *
71.3.1014.0026 Мастер менаџер у спорту (Спортови)
71.3.1014.0027 Мастер тренер у спорту
71.4.1014.0028 Струковни мастер тренер у рекреацији
71.4.1014.0029 Струковни мастер тренер у спорту
72.3.1014.0030 Магистар наука из интердисциплинарне области менаџмент у спорту *
72.3.1014.0031 Магистар наука из области физичке културе *
72.3.1014.0032 Магистар наука у спорту *
72.3.1014.0033 Магистар наука физичке културе *
72.3.1014.0034 Магистар физичке културе *
72.3.1014.0035 Специјалиста тренер у спорту
72.3.1014.0036 Специјалиста физичке културе *
80.3.1014.0037 Доктор наука – физичко васпитање и кинезитерапија
80.3.1014.0038 Доктор наука – физичко васпитање и спорт
80.3.1014.0039 Доктор наука у спорту
80.3.1014.0040 Доктор наука за физичку културу и спорт *
80.3.1014.0041 Доктор наука из области физичке културе *
10 Услуге
101 Личне услуге
1015 Путовање, туризам и слободно време
40.2.1015.0001 Туристички техничар
40.2.1015.0002 Туристичко-хотелијерски техничар
61.3.1015.0003 Виши организатор рекреације *
61.3.1015.0004 Менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
61.3.1015.0005 Оперативни географ туризмолог *
61.3.1015.0006 Оперативни географ туризмолог за ловни туризам *
61.3.1015.0007 Туризмолог
61.4.1015.0008 Туризмолог *
61.4.1015.0009 Струковни менаџер у области туризма *
62.3.1015.0010 Дипломирани менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
62.3.1015.0011 Дипломирани туризмолог
71.3.1015.0012 Дипломирани географ туризмолог *
71.3.1015.0013 Дипломирани географ-туризмолог за ловни туризам *
71.3.1015.0014 Мастер менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
71.3.1015.0015 Мастер туризмолог
72.3.1015.0016 Магистар географских наука смер туризам *
72.3.1015.0017 Магистар из области ловног туризма *
72.3.1015.0018 Магистар из области туризма *
72.3.1015.0019 Магистар ловног туризма *
72.3.1015.0020 Магистар наука у туризму *
72.3.1015.0021 Магистар туризма *
72.3.1015.0022 Специјалиста туризмолог
72.3.1015.0023 Специјалиста из области ловног туризма *
72.3.1015.0024 Специјалиста из области туризам и хотелијерство *
72.3.1015.0025 Специјалиста из области туризма *
72.3.1015.0026 Специјалиста у туризму *
80.3.1015.0027 Доктор наука – туризмологија
80.3.1015.0028 Доктор наука из области туризма *
80.3.1015.0029 Доктор наука у туризму *
80.3.1015.0030 Доктор туризмолошких наука *
10 Услуге
102 Хигијена и услуге заштите здравља на раду
1021 Комуналне (санитарне) услуге
40.2.1021.0001 Санитарно – еколошки техничар
61.4.1021.0002 Инжењер технологије за воду *
61.4.1021.0003 Струковни санитарно-еколошки инжењер
62.4.1021.0004 Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
71.4.1021.0005 Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
71.4.1021.0006 Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер
10 Услуге
102 Хигијена и услуге заштите здравља на раду
1022 Заштита здравља и безбедности на раду
61.3.1022.0001 Инжењер заштите на раду
61.4.1022.0002 Инжењер заштите – смер заштита на раду *
61.4.1022.0003 Инжењер заштите на раду за заштиту животне средине *
61.4.1022.0004 Инжењер заштите на раду за заштиту од пожара *
61.4.1022.0005 Инжењер заштите на раду за процес рада *
61.4.1022.0006 Струковни инжењер заштите на раду
62.3.1022.0007 Дипломирани инжењер заштите на раду
62.4.1022.0008 Специјалиста струковни инжењер заштите на раду
71.3.1022.0009 Дипломирани инжењер заштите на раду *
71.3.1022.0010 Дипломирани кадролог и дипломирани инжењер заштите на раду *
71.3.1022.0011 Мастер инжењер заштите на раду
71.4.1022.0012 Специјалиста струковни инжењер заштите на раду
71.4.1022.0013 Струковни мастер инжењер заштите (Заштита здравља и безбедности на раду)
71.4.1022.0014 Струковни мастер инжењер заштите на раду
72.3.1022.0015 Магистар наука заштите на раду *
72.3.1022.0016 Магистар техничких наука заштите на раду *
72.3.1022.0017 Специјалиста инжењер заштите на раду
72.3.1022.0018 Специјалиста заштите на раду *
80.3.1022.0019 Доктор наука – инжењерство заштите на раду
80.3.1022.0020 Доктор наука заштите на раду *
80.3.1022.0021 Доктор техничких наука – заштите на раду *
80.3.1022.0022 Доктор техничких наука – научна област техничка заштита *
10 Услуге
103 Безбедносне услуге
1031 Војска и одбрана
71.3.1031.0001 Дипломирани официр *
71.3.1031.0002 Дипломирани официр Војске Србије *
71.3.1031.0003 Дипломирани официр Војске Србије и Црне Горе *
71.3.1031.0004 Инжињеријски официр *
71.3.1031.0005 Официр артиљерије и против-ваздушне одбране *
71.3.1031.0006 Официр инжињерије *
71.3.1031.0007 Официр оклопно-механизованих јединица *
71.3.1031.0008 Официр пешадије *
71.3.1031.0009 Пешадијски официр *
71.3.1031.0010 Потпоручник артиљерије *
71.3.1031.0011 Потпоручник инжињерије *
71.3.1031.0012 Потпоручник пешадије *
72.4.1031.0013 Mенаџер безбедности специјалиста из области одбране *
72.3.1031.0014 Магистар војних наука – ратне вештине *
72.3.1031.0015 Магистар војних наука *
72.3.1031.0016 Магистар војних наука из области ратне вештине *
72.3.1031.0017 Магистар народне одбране *
72.3.1031.0018 Специјалиста из области одбране *
80.3.1031.0019 Доктор војних наука из области оперативе *
80.3.1031.0020 Доктор војних наука из области стратегије *
80.3.1031.0021 Доктор народне одбране *
10 Услуге
103 Безбедносне услуге
1032 Заштита људи и имовине
20.2.1032.0001 Портир
20.2.1032.0002 Стражар-чувар
20.2.1032.0003 Чувар
20.2.1032.0004 Чувар пруге
30.2.1032.0005 Ватрогасац (III степен стручне спреме)
30.2.1032.0006 Портир – чувар
40.2.1032.0007 Ватрогасац
40.2.1032.0008 Ватрогасни техничар
40.2.1032.0009 Милиционер
40.2.1032.0010 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
40.2.1032.0011 Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
40.2.1032.0012 Техничар друштвене самозаштите
40.2.1032.0013 Техничар заштите од пожара
40.2.1032.0014 Техничар обезбеђења
40.2.1032.0015 Царински техничар
50.2.1032.0016 Ватрогасац специјалиста
50.2.1032.0017 Организатор послова друштвене самозаштите
50.2.1032.0018 Организатор послова обезбеђења
50.2.1032.0019 Цариник
61.4.1032.0020 Инжењер заштите – смер заштита од пожара *
61.4.1032.0021 Инжењер заштите – смер цивилна заштита *
61.3.1032.0022 Инжењер заштите од пожара *
61.4.1032.0023 Инжењер заштите од пожара *
61.3.1032.0024 Менаџер безбедности
61.4.1032.0025 Струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
61.4.1032.0026 Струковни криминалиста (Заштита људи и имовине)
61.4.1032.0027 Струковни менаџер безбедности
62.3.1032.0028 Дипломирани инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
62.3.1032.0029 Дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
62.3.1032.0030 Дипломирани криминалиста (Заштита људи и имовине)
62.3.1032.0031 Дипломирани менаџер безбедности
62.4.1032.0032 Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
62.4.1032.0033 Специјалиста струковни менаџер безбедности
71.3.1032.0034 Дипломирани инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара *
71.3.1032.0035 Дипломирани инжењер заштите од пожара *
71.3.1032.0036 Дипломирани менаџер безбедности *
71.3.1032.0037 Дипломирани менаџер цивилне заштите и заштите животне средине *
71.3.1032.0038 Дипломирани менаџер цивилне одбране *
71.3.1032.0039 Дипломирани официр полиције *
71.3.1032.0040 Мастер инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0041 Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0042 Мастер инжењер управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0043 Мастер криминалиста (Заштита људи и имовине)
71.3.1032.0044 Мастер менаџер безбедности
71.4.1032.0045 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Заштита људи и имовине)
71.4.1032.0046 Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.4.1032.0047 Струковни мастер инжењер заштите (Заштита људи и имовине)
71.4.1032.0048 Струковни мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.4.1032.0049 Струковни мастер менаџер безбедности
71.4.1032.0050 Струковни мастер националне безбедности
72.3.1032.0051 Магистар криминалистичко-безбедносних наука *
72.3.1032.0052 Магистар наука заштите од пожара *
72.3.1032.0053 Магистар одбране, безбедности и заштите *
72.3.1032.0054 Магистар техничких наука заштите од пожара *
72.3.1032.0055 Магистар цивилне одбране *
72.3.1032.0056 Специјалиста инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
72.3.1032.0057 Специјалиста криминалиста
72.3.1032.0058 Специјалиста менаџер безбедности
72.3.1032.0059 Специјалиста безбедносног менаџмента из области одбране од тероризма *
72.3.1032.0060 Специјалиста за безбедносни менаџмент из области пројектовања, организовања и управљања системима обезбеђења лица, имовине и пословања *
72.3.1032.0061 Специјалиста заштите од пожара *
72.3.1032.0062 Специјалиста менаџмента интегрисане заштите *
72.4.1032.0063 Mенаџер безбедности специјалиста из еколошке безбедности и образовања *
72.4.1032.0064 Mенаџер безбедности специјалиста из области менаџмента интегрисане заштите *
72.4.1032.0065 Mенаџер безбедности специјалиста из области система обезбеђења *
72.4.1032.0066 Менаџер безбедности специјалиста из еколошке безбедности и образовања *
72.4.1032.0067 Менаџер безбедности специјалиста из области менаџмента интегрисане заштите *
72.4.1032.0068 Менаџер безбедности специјалиста из области система обезбеђења *
72.4.1032.0069 Специјалиста безбедносног менаџмента из области одбране од тероризма *
80.3.1032.0070 Доктор наука – криминалистичке науке (Заштита људи и имовине)
80.3.1032.0071 Доктор наука – науке безбедности
80.3.1032.0072 Доктор наука – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
80.3.1032.0073 Доктор наука заштите од пожара *
80.3.1032.0074 Доктор одбране и заштите *
80.3.1032.0075 Доктор одбране, безбедности и заштите *
80.3.1032.0076 Доктор техничких наука – заштите од пожара *
80.3.1032.0077 Доктор цивилне одбране *
10 Услуге
104 Услуге транспорта
1041 Услуге транспорта
20.2.1041.0001 Возач карете
20.2.1041.0002 Возач моторног пружног возила
20.2.1041.0003 Крмар
20.2.1041.0004 Крмар теретњака
20.2.1041.0005 Курир
20.2.1041.0006 Лучки манипулант
20.2.1041.0007 Маневриста
20.2.1041.0008 Млађи морнар
20.2.1041.0009 Морнар
20.2.1041.0010 Помоћни ПТТ манипулант
20.2.1041.0011 Помоћни радник у друмском саобраћају
20.2.1041.0012 Помоћник машиновође
20.2.1041.0013 Саобраћајно -транспортни радник
20.2.1041.0014 Утоваривач-истоваривач робе
30.2.1041.0015 Бродовођа
30.2.1041.0016 Бродонавозник
30.2.1041.0017 Бродотрасер
30.2.1041.0018 Вођа маневре
30.2.1041.0019 Возач моторних возила
30.2.1041.0020 Возач путничког аутомобила
30.2.1041.0021 Возач трактора
30.2.1041.0022 Возовођа
30.2.1041.0023 Кондуктер
30.2.1041.0024 Кондуктер у железничком саобраћају
30.2.1041.0025 Кондуктер у јавном саобраћају
30.2.1041.0026 Кондуктер у путном саобраћају
30.2.1041.0027 Крмар брода
30.2.1041.0028 Машиновођа за маневре
30.2.1041.0029 Машиновођа за маневре дизел – вучних возила
30.2.1041.0030 Машиновођа за маневре електролучних  возила
30.2.1041.0031 Машиновођа за маневре парних локомотива
30.2.1041.0032 Морнар моториста
30.2.1041.0033 Помоћник машиновође дизел – вучних возила
30.2.1041.0034 Помоћник машиновође електровучних возила
30.2.1041.0035 Помоћник машиновође парних локомотива
30.2.1041.0036 ПТТ манипулант
30.2.1041.0037 Руковалац претоварног постројења
30.2.1041.0038 Руковалац средстава унутрашњег транспорта
30.2.1041.0039 Саобраћајни телеграфиста – телепринтериста
30.2.1041.0040 ТТР манипулант
40.2.1041.0041 Ваздухопловни саобраћајни техничар
40.2.1041.0042 Возач аутобуса и теретног моторног возила
40.2.1041.0043 Возач моторног возила
40.2.1041.0044 Возач трамваја
40.2.1041.0045 Возач трамваја и тролејбуса
40.2.1041.0046 Возач тролејбуса
40.2.1041.0047 Машиновођа дизел-вучних возила – техничар вуче
40.2.1041.0048 Машиновођа електролучних возила- техничар вуче
40.2.1041.0049 Машиновођа парних локомотива-техничар вуче
40.2.1041.0050 Наутички техничар
40.2.1041.0051 Наутички техничар – поморски саобраћај
40.2.1041.0052 Наутички техничар – поморски смер
40.2.1041.0053 Наутички техничар – речни и језерски саобраћај
40.2.1041.0054 Наутички техничар – речни смер
40.2.1041.0055 Саобраћајни техничар
40.2.1041.0056 Саобраћајно-транспортни техничар
40.2.1041.0057 Техничар ваздушног саобраћаја
40.2.1041.0058 Техничар вуче
40.2.1041.0059 Техничар друмског саобраћаја
40.2.1041.0060 Техничар за безбедност саобраћаја
40.2.1041.0061 Техничар за грађење и одржавање железничких пруга
40.2.1041.0062 Техничар за логистику и шпедицију
40.2.1041.0063 Техничар пловне направе
40.2.1041.0064 Техничар ПТТ саобраћаја
40.2.1041.0065 Техничар унутрашњег транспорта
40.2.1041.0066 Транспортни комерцијалиста
50.2.1041.0067 Ваздухопловни саобраћајни техничар – специјалиста
50.2.1041.0068 Возач аутобуса – специјалиста
50.2.1041.0069 Возач аутобуса и теретног моторног возива специјалиста
50.2.1041.0070 Возач инструктор
50.2.1041.0071 Возач моторних возила – инструктор
50.2.1041.0072 Возач моторног возила – специјалиста
50.2.1041.0073 Возач трамваја – инструктор
50.2.1041.0074 Возач трамваја – специјалиста
50.2.1041.0075 Возач тролејбуса – инструктор
50.2.1041.0076 Возач тролејбуса – специјалиста
50.2.1041.0077 Инструктор вожње
50.2.1041.0078 Официр палубе
50.2.1041.0079 Официр палубе – специјалиста
50.2.1041.0080 Официр радио везе
50.2.1041.0081 Руковалац пловеће направе – специјалиста
50.2.1041.0082 Руковалац пловне направе – специјалиста
50.2.1041.0083 Саобраћајно-транспортни техничар – специјалиста за железнички саобраћај
50.2.1041.0084 Техничар вуче – специјалиста за железнички саобраћај
50.2.1041.0085 Техничар вуче специјалиста
50.2.1041.0086 Техничар друмског саобраћаја – специјалиста
50.2.1041.0087 Техничар ПТТ саобраћаја – специјалиста
50.2.1041.0088 Техничар техничко-колске делатности – специјалиста
50.2.1041.0089 Техничар унутрашњег транспорта – специјалиста
50.2.1041.0090 Транспортни комерцијалиста – специјалист у железничком саобраћају
61.3.1041.0091 Инжењер саобраћаја
61.4.1041.0092 Инжењер – менаџер у друмском саобраћају *
61.4.1041.0093 Инжењер саобраћаја *
61.4.1041.0094 Инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај *
61.4.1041.0095 Инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај *
61.4.1041.0096 Инжењер саобраћаја одсека за водни саобраћај *
61.4.1041.0097 Инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт *
61.4.1041.0098 Инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај *
61.4.1041.0099 Инжењер саобраћаја одсека за речни и поморски саобраћај *
61.4.1041.0100 Инжењер саобраћаја одсека за речни саобраћај *
61.4.1041.0101 Контролор летења *
61.4.1041.0102 Саобраћајни инжењер *
61.4.1041.0103 Саобраћајни инжењер железничке струке *
61.4.1041.0104 Саобраћајни инжењер за друмски и градски саобраћај *
61.4.1041.0105 Саобраћајни инжењер за железнички саобраћај *
61.4.1041.0106 Струковни инжењер саобраћаја
62.3.1041.0107 Дипломирани инжењер саобраћаја
62.4.1041.0108 Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
71.3.1041.0109 Дипломирани војни инжењер саобраћаја *
71.3.1041.0110 Дипломирани војни инжењер саобраћаја и транспорта *
71.3.1041.0111 Дипломирани инжењер за ваздушни саобраћај *
71.3.1041.0112 Дипломирани инжењер за водни саобраћај *
71.3.1041.0113 Дипломирани инжењер за друмски саобраћај *
71.3.1041.0114 Дипломирани инжењер за железнички саобраћај *
71.3.1041.0115 Дипломирани инжењер ПТТ саобраћаја *
71.3.1041.0116 Дипломирани инжењер саобраћаја *
71.3.1041.0117 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај *
71.3.1041.0118 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај и транспорт *
71.3.1041.0119 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за водни саобраћај *
71.3.1041.0120 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни *
71.3.1041.0121 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспортни *
71.3.1041.0122 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај *
71.3.1041.0123 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај и транспорт *
71.3.1041.0124 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за интегрални и индустријски транспорт *
71.3.1041.0125 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за логистику *
71.3.1041.0126 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај – смер за поштански саобраћај *
71.3.1041.0127 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај – смер за телекомуникациони саобраћај *
71.3.1041.0128 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај *
71.3.1041.0129 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за речни и поморски саобраћај *
71.3.1041.0130 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за технологију робних манипулација и специјалне видове транспорта *
71.3.1041.0131 Мастер инжењер саобраћаја
71.3.1041.0132 Официр авијације *
71.3.1041.0133 Официр поморства *
71.4.1041.0134 Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
71.4.1041.0135 Струковни мастер инжењер (Услуге транспорта)
71.4.1041.0136 Струковни мастер инжењер саобраћаја
72.3.1041.0137 Магистар војнотехничких наука из области саобраћајног обезбеђења *
72.3.1041.0138 Магистар наука за ваздушни саобраћај *
72.3.1041.0139 Магистар наука за водни саобраћај *
72.3.1041.0140 Магистар наука за друмски саобраћај *
72.3.1041.0141 Магистар наука за железнички саобраћај *
72.3.1041.0142 Магистар наука за интегрални и индустријски транспорт *
72.3.1041.0143 Магистар наука за ПТТ саобраћај *
72.3.1041.0144 Магистар наука из области логистике, смер саобраћајно обезбеђење *
72.3.1041.0145 Магистар техничких наука из области саобраћаја *
72.3.1041.0146 Специјалиста инжењер саобраћаја
72.4.1041.0147 Магистар техничких наука (Услуге транспорта)*
80.3.1041.0148 Доктор војнотехничких наука из области саобраћајног обезбеђења *
80.3.1041.0149 Доктор наука – саобраћајно инжењерство
80.3.1041.0150 Доктор наука за ваздушни саобраћај *
80.3.1041.0151 Доктор наука за водни саобраћај *
80.3.1041.0152 Доктор наука за друмски саобраћај *
80.3.1041.0153 Доктор наука за железнички саобраћај *
80.3.1041.0154 Доктор наука за интегрални и индустријски транспорт *
80.3.1041.0155 Доктор наука за ПТТ саобраћај *
80.3.1041.0156 Доктор наука из области логистике одбране – транспорт и организација рада *
80.3.1041.0157 Доктор наука из области саобраћајног инжењерства – водни саобраћај *
80.3.1041.0158 Доктор наука из области саобраћајног инжењерства – транспорт и организација рада *
80.3.1041.0159 Доктор техничких наука (Услуге транспорта)*
80.3.1041.0160 Доктор техничких наука саобраћаја *
10 Услуге
108 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге
1088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге
30.2.1088.0001 Саобраћајно транспортни магационер
40.2.1088.0002 Саобраћајно-транспортни комерцијалиста
50.2.1088.0003 Туристички организатор