ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачинили су јединствену Листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања.
Листа квалификација представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања, као и планирање и вођење јавних политика у области образовања и запошљавања.
До објављивања ове Листе квалификација послодавци су приликом запошљавања лица и њиховог пријављивања у радни однос користили листу квалификација из 90-их година прошлога века која није садржала податке о савременим квалификацијама које излазе из система образовања. Истовремено лица која траже посао код Националне службе за запошљавање врло често нису могла да буду евидентирана према стварним квалификацијама са којима располажу, већ са неким сродним, приближним, сличним квалификацијама које су биле школоване у претходним деценијама.
Данас, са објављивањем Листе квалификација ситуација је потпуно другачија. Данас, послодавци и инвеститори приликом пријаве лица у радни однос могу да из Листе квалификација изаберу квалификацију коју појединац заисте има, уместо неке сродне. Приликом регрутовања кадра послодавци и инвеститори ће селектовати тачно оне квалификације које су има потребне за рад на одређеним пословима у складу са њиховим систематизацијама. То обезбеђује квалитетну коминикацију између оних који запошљавају и оних који траже посао, смањује препреке мобилности радне снаге, подржава се боља употреба постојећих знања, вештина и компетенција и боље подударање између понуде и потражње на тржишту рада.
Примена Листе квалификација осигураће бољи квалитет статистичких анализа бројних социјалних партнера међу којима су Национална служба за запошљавање, Централни регистар за обавезно социјално осигурање, Републички завод за статистику и сл. Они ће бити у прилици да добију квалитетне податке за сагледавање тренутних и прогнозирање будућих неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама у Републици Србији.
Примена Листе квалификација допринеће унапређивању услуге посредовања у запошљавању код Националне служба за запошљавање као једну од кључних услуга у имплментацији политике запошљавања.
Листа квалификација је од посебног значаја и за пописивање квалификационе структуре целокупног становништва Републике Србије у оквиру планираног пописа становништва.
Од посебне је важности истаћи да ће примена Листе квалификација омогућити боље сагледавање неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама на тржишту рада, односно креирање тржишно релевантне образовне политике, што је приоритет Министарства.
Поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације процес израде Листе квалификација подржали су и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Конференција Универзитета Србије, Конференција академија и високих школа, Фондација Темпус као и готово све високошколске установе. Подршку на изради Листе квалификација пружили су и експерти Пројекта ИПА 2014 „Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији“.

Вест о објављивању прве Листе квалификација Републике Србије може се принаћи на порталу на порталу Владе Републике Србије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Агенцијом за квалификације објављује ажурирану Листу квалификација Републике Србије за све нивое образовања.

Ажурирање Листе квалификација Републике Србије реализовано је у складу са образложеним молбама појединаца и установа из система образовања, приспелих након њеног првобитног објављивања крајем 2020. године.

Листа квалификација Републике Србије је релевантан извор података о квалификацијама у Србији и основна база података за регистре који ће бити успостављани у оквиру Јединственог информационог система просвете, а посебно Регистра НОКС-а који ће осигурати да систем квалификација Републике Србије буде транспарентан, упоредив и препознатљив домаћој и иностраној јавности.

Регистар НОКС-а водиће Агенција за квалификације у електронском облику. Подаци из Регистра НОКС-а биће отворени и доступни преко званичне интернет странице Агенције за квалификације, која ће се водити двојезично – на српском и енглеском језику.

Овде можете преузети ажуриране верзије:

Листа квалификација Републике Србије може се преузети и са портала Министарства просвете, науке и технолошког развоја .

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - према секторима

ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
00 Општи програми и квалификације
001 Основни програми и квалификације
0011 Основни програми и квалификације
10.1.0011.0001 Основно образовање
40.1.0011.0002 Гимназија – друштвено-језички смер
40.1.0011.0003 Гимназија – општи тип
40.1.0011.0004 Гимназија – природно-математички смер
40.1.0011.0005 Гимназија информатичког смера – оглед
40.1.0011.0006 Математичко-програмерски сарадник
40.1.0011.0007 Обдарени ученици у Математичкој гимназији
40.1.0011.0008 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (енглески)
40.1.0011.0009 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (италијански)
40.1.0011.0010 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (јапански)
40.1.0011.0011 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (кинески)
40.1.0011.0012 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (класични језици)
40.1.0011.0013 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (немачки)
40.1.0011.0014 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (норвешки)
40.1.0011.0015 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (руски)
40.1.0011.0016 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (француски)
40.1.0011.0017 Обдарени ученици у филолошкој гимназији (шпански)
40.1.0011.0018 Рачунарска гимназија
40.1.0011.0019 Сарадник у настави
40.1.0011.0020 Сарадник у природним наукама
40.1.0011.0021 Ученици са посебним способностима за биологију и хемију
40.1.0011.0022 Ученици са посебним способностима за географију и историју
40.1.0011.0023 Ученици са посебним способностима за математику
40.1.0011.0024 Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
40.1.0011.0025 Ученици са посебним способностима за спорт
40.1.0011.0026 Ученици са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
40.1.0011.0027 Ученици са посебним способностима за физику
40.1.0011.0028 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – енглески језик
40.1.0011.0029 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – јапански језик
40.1.0011.0030 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – кинески језик
40.1.0011.0031 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – класични језици
40.1.0011.0032 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – немачки језик
40.1.0011.0033 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – норвешки језик
40.1.0011.0034 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – руски језик
40.1.0011.0035 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – француски језик
40.1.0011.0036 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – шпански језик
40.1.0011.0037 Ученици са посебним способностима за филолошке науке – италијански језик
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
01 Образовање
011 Образовање
0111 Наука о образовању
61.3.0111.0001 Андрагог
61.3.0111.0002 Педагог
62.3.0111.0003 Дипломирани андрагог
62.3.0111.0004 Дипломирани педагог
71.3.0111.0005 Академски вајар – ликовни педагог *
71.3.0111.0006 Академски графичар – ликовни педагог *
71.3.0111.0007 Академски сликар – ликовни педагог *
71.3.0111.0008 Дипломирани андрагог *
71.3.0111.0009 Дипломирани музичар педагог *
71.3.0111.0010 Дипломирани музички педагог *
71.3.0111.0011 Дипломирани педагог *
71.3.0111.0012 Дипломирани педагог за физику и основе технике *
71.3.0111.0013 Дипломирани педагог за физику и хемију *
71.3.0111.0014 Дипломирани педагог општетехничког образовања *
71.3.0111.0015 Дипломирани педагог физичке културе *
71.3.0111.0016 Мастер андрагог
71.3.0111.0017 Мастер музички педагог
71.3.0111.0018 Мастер педагог
71.3.0111.0019 Мастер социјални педагог
71.3.0111.0020 Педагог физичке културе *
72.3.0111.0021 Магистар андрагогије *
72.3.0111.0022 Магистар дидактичко-методичких наука *
72.3.0111.0023 Магистар дидактичко-методичких наука разредне наставе *
72.3.0111.0024 Магистар ликовне педагогије *
72.3.0111.0025 Магистар методике васпитног рада *
72.3.0111.0026 Магистар методике грађанског васпитања *
72.3.0111.0027 Магистар методике наставе *
72.3.0111.0028 Магистар методике наставе биологије *
72.3.0111.0029 Магистар методике наставе ликовне културе *
72.3.0111.0030 Магистар методике наставе математике *
72.3.0111.0031 Магистар методике наставе музичке културе *
72.3.0111.0032 Магистар методике наставе природе и друштва *
72.3.0111.0033 Магистар методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
72.3.0111.0034 Магистар методике наставе српског језика и књижевности *
72.3.0111.0035 Магистар методике наставе физичког васпитања *
72.3.0111.0036 Магистар методике наставе хемије *
72.3.0111.0037 Магистар методике образовног рада *
72.3.0111.0038 Магистар музичке педагогије *
72.3.0111.0039 Магистар наука област музичка педагогија *
72.3.0111.0040 Магистар образовне технологије *
72.3.0111.0041 Магистар педагогије *
72.3.0111.0042 Магистар педагошких наука *
72.3.0111.0043 Магистар педагошкотехничких наука *
72.3.0111.0044 Магистар уметности из области методике музичке наставе *
72.3.0111.0045 Методика информатике *
72.3.0111.0046 Методика техничког образовања *
72.3.0111.0047 Педагошко инструктивни рад *
72.3.0111.0048 Специјалиста андрагог
72.3.0111.0049 Специјалиста педагог
72.3.0111.0050 Специјалиста глотодидактике с методиком српског језика *
72.3.0111.0051 Специјалиста дидактичко-методичких наука *
72.3.0111.0052 Специјалиста дидактичко-методичких наука разредне наставе *
72.3.0111.0053 Специјалиста еколошке педагогије *
72.3.0111.0054 Специјалиста за методику наставе биологије *
72.3.0111.0055 Специјалиста из области методика наставе *
72.3.0111.0056 Специјалиста из области методика наставе биологије *
72.3.0111.0057 Специјалиста из области методика наставе информатике *
72.3.0111.0058 Специјалиста из области методика наставе математике *
72.3.0111.0059 Специјалиста из области методика наставе основних хемијских дисциплина и методика наставе примењених хемијских дисциплина *
72.3.0111.0060 Специјалиста из области настава хемијских дисциплина *
72.3.0111.0061 Специјалиста методике грађанског васпитања *
72.3.0111.0062 Специјалиста методике музичке културе *
72.3.0111.0063 Специјалиста методике наставе виолине *
72.3.0111.0064 Специјалиста методике наставе гудачких инструмената *
72.3.0111.0065 Специјалиста методике наставе дувачких инструмената *
72.3.0111.0066 Специјалиста методике наставе клавира *
72.3.0111.0067 Специјалиста методике наставе ликовне културе *
72.3.0111.0068 Специјалиста методике наставе математике *
72.3.0111.0069 Специјалиста методике наставе музичке културе *
72.3.0111.0070 Специјалиста методике наставе природе и друштва *
72.3.0111.0071 Специјалиста методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
72.3.0111.0072 Специјалиста методике наставе рачунарства и информатике *
72.3.0111.0073 Специјалиста методике наставе српског језика и књижевности *
72.3.0111.0074 Специјалиста методике наставе физичког васпитања *
72.3.0111.0075 Специјалиста методике образовног рада *
72.3.0111.0076 Специјалиста методике природе и друштва *
72.3.0111.0077 Специјалиста методике српског језика и књижевности *
72.3.0111.0078 Специјалиста методичке основе васпитно-образовног рада *
72.3.0111.0079 Специјалиста област методике наставе: гласа, инструмента, музичко теоријских предмета, солфеђа, општег музичког образовања *
72.3.0111.0080 Специјалиста образовних технологија *
72.3.0111.0081 Специјалиста педагошкотехничких наука *
72.3.0111.0082 Специјалиста просветног саветника *
80.3.0111.0083 Доктор андрагогије *
80.3.0111.0084 Доктор дидактичко-методичких наука *
80.3.0111.0085 Доктор дидактичко-методичких наука разредне наставе *
80.3.0111.0086 Доктор ликовне педагогије *
80.3.0111.0087 Доктор методике васпитног рада *
80.3.0111.0088 Доктор методике грађанског васпитања *
80.3.0111.0089 Доктор методике наставе биологије *
80.3.0111.0090 Доктор методике наставе географије *
80.3.0111.0091 Доктор методике наставе информатике *
80.3.0111.0092 Доктор методике наставе ликовне културе *
80.3.0111.0093 Доктор методике наставе математике *
80.3.0111.0094 Доктор методике наставе музичке културе *
80.3.0111.0095 Доктор методике наставе природе и друштва, познавања природе и познавања друштва *
80.3.0111.0096 Доктор методике наставе српског језика и књижевности *
80.3.0111.0097 Доктор методике наставе физичког васпитања *
80.3.0111.0098 Доктор методике наставе хемије *
80.3.0111.0099 Доктор музичких наука музичке педагогије *
80.3.0111.0100 Доктор наука – методика наставе (Наука о образовању)
80.3.0111.0101 Доктор наука – педагошке/андрагошке науке
80.3.0111.0102 Доктор наука – методика наставе *
80.3.0111.0103 Доктор образовне технологије *
80.3.0111.0104 Доктор педагошких наука *
80.3.0111.0105 Доктор педагошко-техничких наука *
01 Образовање
011 Образовање
0112 Образовање васпитача у предшколским установама
40.2.0112.0001 Медицинска сестра – васпитач
61.3.0112.0002 Васпитач
61.3.0112.0003 Васпитач деце са посебним потребама *
61.4.0112.0004 Васпитач у предшколским установама *
61.3.0112.0005 Васпитач у предшколским установама *
61.4.0112.0006 Струковни васпитач
61.4.0112.0007 Струковни васпитач за традиционалне игре
62.3.0112.0008 Дипломирани васпитач
62.4.0112.0009 Специјалиста струковни васпитач
71.3.0112.0010 Васпитач у предшколским установама *
71.3.0112.0011 Мастер васпитач
71.4.0112.0012 Струковни мастер васпитач
72.3.0112.0013 Специјалиста васпитач
01 Образовање
011 Образовање
0113 Образовање наставника разредне наставе (учитеља)
61.4.0113.0001 Наставник разредне наставе *
61.3.0113.0002 Наставник разредне наставе *
61.3.0113.0003 Учитељ
62.3.0113.0004 Дипломирани учитељ
71.3.0113.0005 Мастер учитељ
71.3.0113.0006 Професор разредне наставе *
72.3.0113.0007 Специјалиста учитељ
01 Образовање
011 Образовање
0114 Образовање наставника предметне наставе
61.4.0114.0001 Наставник ликовног васпитања *
61.4.0114.0002 Наставник математике *
61.4.0114.0003 Наставник практичне наставе *
61.4.0114.0004 Наставник практичне наставе машинске струке *
61.4.0114.0005 Наставник практичне наставе прехрамбене струке *
61.4.0114.0006 Наставник физике *
61.3.0114.0007 Наставник физичког васпитања *
61.3.0114.0008 Професор језика и књижевности
61.3.0114.0009 Професор физичког васпитања и кинезитерапије
61.3.0114.0010 Професор физичког васпитања и спорта
61.3.0114.0011 Наставник практичне наставе у области машинства *
62.3.0114.0012 Дипломирани професор биологије и географије
62.3.0114.0013 Дипломирани професор биологије и хемије
62.3.0114.0014 Дипломирани професор географије и информатике
62.3.0114.0015 Дипломирани професор информатике и математике
62.3.0114.0016 Дипломирани професор информатике и физике
62.3.0114.0017 Дипломирани професор језика и књижевности
62.3.0114.0018 Дипломирани професор математике и информатике
62.3.0114.0019 Дипломирани професор математике и физике
62.3.0114.0020 Дипломирани професор природних наука
62.3.0114.0021 Дипломирани професор физике и информатике
62.3.0114.0022 Дипломирани професор физике и математике
62.3.0114.0023 Дипломирани професор физике и хемије
62.3.0114.0024 Дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије
62.3.0114.0025 Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
71.3.0114.0026 Дипломирани вајар – професор ликовне културе *
71.3.0114.0027 Дипломирани графичар – професор ликовне културе *
71.3.0114.0028 Дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе *
71.3.0114.0029 Дипломирани информатичар-професор информатике *
71.3.0114.0030 Дипломирани математичар-професор математике *
71.3.0114.0031 Дипломирани музичар професор солфеђа *
71.3.0114.0032 Дипломирани професор биологије – хемије *
71.3.0114.0033 Дипломирани професор биологије и географије *
71.3.0114.0034 Дипломирани професор географије и информатике *
71.3.0114.0035 Дипломирани професор информатике и физике *
71.3.0114.0036 Дипломирани професор математике и информатике *
71.3.0114.0037 Дипломирани професор математике и физике *
71.3.0114.0038 Дипломирани професор природних наука *
71.3.0114.0039 Дипломирани професор спорта *
71.3.0114.0040 Дипломирани професор српског језика и књижевности *
71.3.0114.0041 Дипломирани професор физике за средњу школу *
71.3.0114.0042 Дипломирани професор физике и информатике *
71.3.0114.0043 Дипломирани професор физике и математике *
71.3.0114.0044 Дипломирани професор физике и основа технике за основну школу *
71.3.0114.0045 Дипломирани професор физике и хемије *
71.3.0114.0046 Дипломирани професор физике и хемије за основну школу *
71.3.0114.0047 Дипломирани професор физичке културе *
71.3.0114.0048 Дипломирани сликар – професор ликовне културе *
71.3.0114.0049 Дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе *
71.3.0114.0050 Дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе *
71.3.0114.0051 Дипломирани хемичар-професор хемије *
71.3.0114.0052 Дипломирани школски медијатекар *
71.3.0114.0053 Мастер професор биологије
71.3.0114.0054 Мастер професор биологије и географије
71.3.0114.0055 Мастер професор биологије и хемије
71.3.0114.0056 Мастер професор географије
71.3.0114.0057 Мастер професор географије и информатике
71.3.0114.0058 Мастер професор екологије
71.3.0114.0059 Мастер професор информатике и математике
71.3.0114.0060 Мастер професор информатике и физике
71.3.0114.0061 Мастер професор језика и књижевности
71.3.0114.0062 Мастер професор математике
71.3.0114.0063 Мастер професор математике и информатике
71.3.0114.0064 Мастер професор математике и физике
71.3.0114.0065 Мастер професор предметне наставе
71.3.0114.0066 Мастер професор природних наука
71.3.0114.0067 Мастер професор стручних предмета
71.3.0114.0068 Мастер професор технике и информатике
71.3.0114.0069 Мастер професор физике
71.3.0114.0070 Мастер професор физике и информатике
71.3.0114.0071 Мастер професор физике и математике
71.3.0114.0072 Мастер професор физике и хемије
71.3.0114.0073 Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије
71.3.0114.0074 Мастер професор физичког васпитања и спорта
71.3.0114.0075 Мастер професор хемије
71.3.0114.0076 Професор албанског језика и књижевности *
71.3.0114.0077 Професор арапског језика и књижевности *
71.3.0114.0078 Професор биологије *
71.3.0114.0079 Професор биологије и информатике *
71.3.0114.0080 Професор биологије и хемије *
71.3.0114.0081 Професор биологије-географије *
71.3.0114.0082 Професор бугарског језика и књижевности *
71.3.0114.0083 Професор географије *
71.3.0114.0084 Професор географије и биологије *
71.3.0114.0085 Професор географије и информатике *
71.3.0114.0086 Професор двопредметне наставе природних наука *
71.3.0114.0087 Професор екологије и заштите животне средине *
71.3.0114.0088 Професор електротехнике *
71.3.0114.0089 Професор енглеског језика и књижевности *
71.3.0114.0090 Професор информатике *
71.3.0114.0091 Професор информатике и техничког образовања *
71.3.0114.0092 Професор информатике-математике *
71.3.0114.0093 Професор историје *
71.3.0114.0094 Професор историје уметности *
71.3.0114.0095 Професор италијанског језика и књижевности *
71.3.0114.0096 Професор јапанског језика и књижевности *
71.3.0114.0097 Професор југословенске књижевности *
71.3.0114.0098 Професор југословенске књижевности и српскохрватског језика *
71.3.0114.0099 Професор југословенских књижевности и опште књижевности *
71.3.0114.0100 Професор југословенских књижевности и српскохрватског језика *
71.3.0114.0101 Професор кинеског језика и књижевности *
71.3.0114.0102 Професор класичне филологије *
71.3.0114.0103 Професор ликовне уметности *
71.3.0114.0104 Професор ликовног васпитања – вајар *
71.3.0114.0105 Професор ликовног васпитања – графичар *
71.3.0114.0106 Професор ликовног васпитања – сликар *
71.3.0114.0107 Професор мађарског језика и књижевности *
71.3.0114.0108 Професор македонског језика и књижевности *
71.3.0114.0109 Професор марксизма *
71.3.0114.0110 Професор марксизма и социјалистичког самоуправљања *
71.3.0114.0111 Професор математике – теоријско усмерење *
71.3.0114.0112 Професор математике *
71.3.0114.0113 Професор математике и рачунарства *
71.3.0114.0114 Професор машинства *
71.3.0114.0115 Професор музике *
71.3.0114.0116 Професор музичке културе *
71.3.0114.0117 Професор музичке уметности *
71.3.0114.0118 Професор музичког васпитања *
71.3.0114.0119 Професор народне одбране *
71.3.0114.0120 Професор немачког језика и књижевности *
71.3.0114.0121 Професор одбране и заштите *
71.3.0114.0122 Професор основа технике и информатике *
71.3.0114.0123 Професор педагогије *
71.3.0114.0124 Професор политехничког васпитања и образовања *
71.3.0114.0125 Професор пољског језика и књижевности *
71.3.0114.0126 Професор предшколске педагогије *
71.3.0114.0127 Професор природе *
71.3.0114.0128 Професор природних наука *
71.3.0114.0129 Професор румунског језика и књижевности *
71.3.0114.0130 Професор русинског језика и књижевности *
71.3.0114.0131 Професор руског језика и књижевности *
71.3.0114.0132 Професор скандинавских језика и књижевности *
71.3.0114.0133 Професор славистике са балканистиком *
71.3.0114.0134 Професор словачког језика и књижевности *
71.3.0114.0135 Професор солфеђа *
71.3.0114.0136 Професор солфеђа и музичке културе *
71.3.0114.0137 Професор социологије *
71.3.0114.0138 Професор спорта *
71.3.0114.0139 Професор српског језика и књижевности *
71.3.0114.0140 Професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине *
71.3.0114.0141 Професор српскохрватског језика *
71.3.0114.0142 Професор српскохрватског језика и опште лингвистике *
71.3.0114.0143 Професор технике *
71.3.0114.0144 Професор технике и графичких комуникација *
71.3.0114.0145 Професор технике и информатике *
71.3.0114.0146 Професор технике и машинства *
71.3.0114.0147 Професор технике и медијатекарства *
71.3.0114.0148 Професор техничког образовања *
71.3.0114.0149 Професор техничког образовања и машинства *
71.3.0114.0150 Професор техничког образовања и медијатекарства *
71.3.0114.0151 Професор техничког образовања и техничког цртања *
71.3.0114.0152 Професор турског језика и књижевности *
71.3.0114.0153 Професор физике *
71.3.0114.0154 Професор физике и астрономије *
71.3.0114.0155 Професор физике и географије *
71.3.0114.0156 Професор физике и информатике *
71.3.0114.0157 Професор физике и математике *
71.3.0114.0158 Професор физике и општетехничког образовања *
71.3.0114.0159 Професор физике и основа технике за основну школу *
71.3.0114.0160 Професор физике и хемије *
71.3.0114.0161 Професор физике и хемије за основну школу *
71.3.0114.0162 Професор физичке културе *
71.3.0114.0163 Професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут *
71.3.0114.0164 Професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације *
71.3.0114.0165 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер атлетике *
71.3.0114.0166 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер бокса *
71.3.0114.0167 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер каратеа *
71.3.0114.0168 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер кошарке *
71.3.0114.0169 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер одбојке *
71.3.0114.0170 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер пливања *
71.3.0114.0171 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер рвања *
71.3.0114.0172 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер ритмичке гимнастике *
71.3.0114.0173 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер рукомета *
71.3.0114.0174 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер спортске гимнастике *
71.3.0114.0175 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер фудбала *
71.3.0114.0176 Професор физичког васпитања – дипломирани тренер џудоа *
71.3.0114.0177 Професор физичког васпитања *
71.3.0114.0178 Професор филозофије *
71.3.0114.0179 Професор француског језика и књижевности *
71.3.0114.0180 Професор хемије *
71.3.0114.0181 Професор цивилне одбране *
71.3.0114.0182 Професор чешког језика и књижевности *
71.3.0114.0183 Професор школске педагогије *
71.3.0114.0184 Професор шпанског језика и књижевности *
71.3.0114.0185 Професор шпанског језика и хиспанских књижевности *
72.3.0114.0186 Магистар наставе информатике *
72.3.0114.0187 Магистар наука за физичку културу и спорт *
72.3.0114.0188 Магистар наука из области физичког васпитања и спорта *
72.3.0114.0189 Магистар природно – математичких наука *
72.3.0114.0190 Специјалиста професор биологије и географије
72.3.0114.0191 Специјалиста професор биологије и хемије
72.3.0114.0192 Специјалиста професор географије и информатике
72.3.0114.0193 Специјалиста професор информатике и математике
72.3.0114.0194 Специјалиста професор информатике и физике
72.3.0114.0195 Специјалиста професор математике и информатике
72.3.0114.0196 Специјалиста професор математике и физике
72.3.0114.0197 Специјалиста професор природних наука
72.3.0114.0198 Специјалиста професор технике и информатике
72.3.0114.0199 Специјалиста професор физике и информатике
72.3.0114.0200 Специјалиста професор физике и математике
72.3.0114.0201 Специјалиста професор физике и хемије
72.3.0114.0202 Специјалиста професор физичког васпитања и кинезитерапије
72.3.0114.0203 Специјалиста професор физичког васпитања и спорта
72.3.0114.0204 Специјалиста наставе хемијских дисциплина *
80.3.0114.0205 Доктор наука – методика наставе (образовање наставника предметне наставе)
80.3.0114.0206 Доктор наука из области физичког васпитања и спорта *
01 Образовање
018 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају образовање
0188 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају образовање
71.3.0188.0001 Мастер лидерства у образовању
71.3.0188.0002 Мастер образовних политика
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0211 Аудио-визуелне технике и медијска продукција
20.2.0211.0001 Графички манипулант
20.2.0211.0002 Помоћни графичар
20.2.0211.0003 Помоћни графички радник
20.2.0211.0004 Помоћник израђивача амбалаже од лепенке
20.2.0211.0005 Помоћник књиговезачке дораде
20.2.0211.0006 Послужилац графичких машина
30.2.0211.0007 Бирографичар
30.2.0211.0008 Графички монтажер (III степен стручне спреме)
30.2.0211.0009 Књиговезац
30.2.0211.0010 Кописта – монтажер
30.2.0211.0011 Машински словослагач
30.2.0211.0012 Офсет-штампар
30.2.0211.0013 Пинкограф
30.2.0211.0014 Помоћник књиговесца
30.2.0211.0015 Репрофотограф
30.2.0211.0016 Ручни словослагач
30.2.0211.0017 Ситоштампар
30.2.0211.0018 Словослагач – типкач
30.2.0211.0019 Стереотипер
30.2.0211.0020 Типоштампар
30.2.0211.0021 Фотограф (III степен стручне спреме)
30.2.0211.0022 Цинкограф
30.2.0211.0023 Цртач – ретушер
40.2.0211.0024 Техничар штампе
40.2.0211.0025 Графички монтажер
40.2.0211.0026 Графички монтажер – хемиграф
40.2.0211.0027 Дизајнер звука
40.2.0211.0028 Електротехничар мултимедија
40.2.0211.0029 Погонски техничар графичке дораде
40.2.0211.0030 Погонски техничар за израду штампарске форме
40.2.0211.0031 Погонски техничар репродукције
40.2.0211.0032 Погонски техничар слога
40.2.0211.0033 Погонски техничар штампе
40.2.0211.0034 Сарадник у дигиталним медијима
40.2.0211.0035 Техничар високе штампе
40.2.0211.0036 Техничар графичке дораде
40.2.0211.0037 Техничар дизајна графике
40.2.0211.0038 Техничар дизајна графике и пропаганде
40.2.0211.0039 Техничар за графичку припрему
40.2.0211.0040 Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
40.2.0211.0041 Техничар за обликовање графичких производа
40.2.0211.0042 Техничар оловног слога
40.2.0211.0043 Техничар припреме графичке производње
40.2.0211.0044 Техничар равне штампе
40.2.0211.0045 Техничар репродукције
40.2.0211.0046 Техничар репроприпреме
40.2.0211.0047 Техничар фото-слагач
40.2.0211.0048 Техничар хемиграф
40.2.0211.0049 Типограф
40.2.0211.0050 Фотограф
50.2.0211.0051 Бирографичар-специјалиста
50.2.0211.0052 Графички монтажер – специјалиста
50.2.0211.0053 Графички монтажер-хемограф – специјалиста
50.2.0211.0054 Израђивач штампарске форме-специјалиста
50.2.0211.0055 Картонажер-специјалиста
50.2.0211.0056 Књиговезац-специјалиста
50.2.0211.0057 Машински слагач – специјалиста
50.2.0211.0058 Оператер графичке производње и обликовања- специјалиста
50.2.0211.0059 Репрофотограф-специјалиста
50.2.0211.0060 Ручни слагач-специјалиста
50.2.0211.0061 Ситоштампар-специјалиста
50.2.0211.0062 Техничар графичке дораде-специјалиста
50.2.0211.0063 Техничар репродукције-специјалиста
50.2.0211.0064 Техничар штампе-специјалиста
50.2.0211.0065 Типограф-специјалиста
50.2.0211.0066 Фотограф-специјалиста
50.2.0211.0067 Фотослагач-специјалиста
50.2.0211.0068 Цртач-ретушер-специјалиста
50.2.0211.0069 Штампар високе штампе – специјалиста
50.2.0211.0070 Штампар дубоке штампе – специјалиста
50.2.0211.0071 Штампар равне штампе – специјалиста
61.3.0211.0072 Графички дизајнер *
61.4.0211.0073 Графички уредник *
61.3.0211.0074 Дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
61.3.0211.0075 Дизајнер медија у образовању
61.4.0211.0076 Дизајнер графике *
61.3.0211.0077 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-мас медији *
61.3.0211.0078 Инжењер графичког инжењерства и дизајна
61.4.0211.0079 Инжењер графике – примењена фотографија *
61.4.0211.0080 Инжењер графике – смер графички дизајн *
61.4.0211.0081 Инжењер графике – смер графичко инжењерство *
61.4.0211.0082 Инжењер графичке технологије *
61.3.0211.0083 Инжењер графичке технологије *
61.4.0211.0084 Инжењер за аудио и видео технологије *
61.4.0211.0085 Инжењер за електронско издаваштво *
61.3.0211.0086 Инжењер технологије за графички дизајн *
61.3.0211.0087 Инжењер технологије за графичку технологију *
61.3.0211.0088 Примењени уметник
61.4.0211.0089 Струковни дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
61.4.0211.0090 Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
61.4.0211.0091 Струковни инжењер рачунарске мултимедије
61.4.0211.0092 Струковни примењени уметник
62.3.0211.0093 Дипломирани дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.3.0211.0094 Дипломирани дизајнер медија у образовању
62.3.0211.0095 Дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна
62.3.0211.0096 Дипломирани инжењер производног дизајна
62.3.0211.0097 Дипломирани инжењер рачунарске графике
62.3.0211.0098 Дипломирани музички продуцент
62.3.0211.0099 Дипломирани примењени уметник (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.3.0211.0100 Дипломирани уметник дигиталних медија
62.4.0211.0101 Специјалиста струковни дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.4.0211.0102 Специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
62.4.0211.0103 Специјалиста струковни примењени уметник
71.3.0211.0104 Дизајнер медија у образовању *
71.3.0211.0105 Дипломирани аниматор и дизајнер визуелних ефеката *
71.3.0211.0106 Дипломирани графички дизајнер *
71.3.0211.0107 Дипломирани дизајнер графике – графика књиге *
71.3.0211.0108 Дипломирани дизајнер графике – фотограф *
71.3.0211.0109 Дипломирани дизајнер графике *
71.3.0211.0110 Дипломирани дизајнер медија у образовању *
71.3.0211.0111 Дипломирани дизајнер светла *
71.3.0211.0112 Дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна *
71.3.0211.0113 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за примењену графику *
71.3.0211.0114 Дипломирани инжењер рачунарске графике *
71.3.0211.0115 Дипломирани монтажер *
71.3.0211.0116 Дипломирани позоришни и радио продуцент *
71.3.0211.0117 Дипломирани продуцент *
71.3.0211.0118 Дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури *
71.3.0211.0119 Дипломирани сниматељ *
71.3.0211.0120 Дипломирани сниматељ звука *
71.3.0211.0121 Дипломирани сниматељ и дизајнер звука *
71.3.0211.0122 Дипломирани сниматељ слике *
71.3.0211.0123 Дипломирани уметник вишемедијске уметности *
71.3.0211.0124 Дипломирани уметник дигиталних медија *
71.3.0211.0125 Дипломирани уметник фотографије *
71.3.0211.0126 Дипломирани филмски и телевизијски монтажер *
71.3.0211.0127 Дипломирани филмски и телевизијски продуцент *
71.3.0211.0128 Дипломирани филмски и телевизијски сниматељ *
71.3.0211.0129 Дипломирани фотограф *
71.3.0211.0130 Мастер дизајнер
71.3.0211.0131 Мастер дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.3.0211.0132 Мастер дизајнер медија у образовању
71.3.0211.0133 Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна
71.3.0211.0134 Мастер инжењер производног дизајна
71.3.0211.0135 Мастер инжењер рачунарске графике
71.3.0211.0136 Мастер музички продуцент
71.3.0211.0137 Мастер примењени уметник
71.3.0211.0138 Мастер примењени уметник (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.3.0211.0139 Мастер уметник дигиталних медија
71.4.0211.0140 Специјалиста струковни дизајнер (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.4.0211.0141 Специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.4.0211.0142 Струковни мастер дизајнер
71.4.0211.0143 Струковни мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна
71.4.0211.0144 Струковни мастер инжењер технологије (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
71.4.0211.0145 Струковни мастер примењени уметник
72.3.0211.0146 Магистар наука из интердисциплинарне области технике и менаџмент у примењеним уметностима *
72.3.0211.0147 Магистар наука из области продукција драмских уметности и медија *
72.3.0211.0148 Магистар наука из области продукција драмских уметности радио *
72.3.0211.0149 Магистар наука из области продукција драмских уметности телевизија *
72.3.0211.0150 Магистар наука из области продукција драмских уметности филм *
72.3.0211.0151 Магистар наука из области продукција филма и телевизије *
72.3.0211.0152 Магистар наука из области студије филма и медија *
72.3.0211.0153 Магистар наука из области теорија комуникација/телевизија *
72.3.0211.0154 Магистар наука из области филмологија и електронски медији *
72.3.0211.0155 Магистар наука о радију *
72.3.0211.0156 Магистар техничких наука за графичарство *
72.3.0211.0157 Магистар техничких наука из области графичког инжењерства и дизајна *
72.3.0211.0158 Магистар уметности из области графичке комуникације *
72.3.0211.0159 Магистар уметности из области графички дизајн *
72.3.0211.0160 Магистар уметности из области опрема књиге *
72.3.0211.0161 Магистар уметности из области опреме књиге *
72.3.0211.0162 Магистар уметности из области писма са типографијом *
72.3.0211.0163 Магистар уметности из области писмо *
72.3.0211.0164 Магистар уметности из области плакат *
72.3.0211.0165 Магистар уметности из области типографија *
72.3.0211.0166 Магистар уметности из области фотографија *
72.3.0211.0167 Магистар уметности у области вишемедијске уметности *
72.3.0211.0168 Магистар уметности у области дигиталне уметности *
72.3.0211.0169 Мултимедијални системи у образовању *
72.3.0211.0170 Специјалиста дизајнер
72.3.0211.0171 Специјалиста дизајнер медија у образовању
72.3.0211.0172 Специјалиста драмски и аудиовизуелни уметник
72.3.0211.0173 Специјалиста инжењер графичког инжењерства и дизајна
72.3.0211.0174 Специјалиста примењени уметник
72.3.0211.0175 Специјалиста уметник дигиталних медија
72.3.0211.0176 Специјалиста област медијских предмета *
80.3.0211.0177 Доктор наука – графичко инжењерство и дизајн
80.3.0211.0178 Доктор наука – дизајнер медија у образовању
80.3.0211.0179 Доктор наука – рачунарска графика
80.3.0211.0180 Доктор наука из области продукција филма и телевизије *
80.3.0211.0181 Доктор наука из области студије медија *
80.3.0211.0182 Доктор наука из области теорија медија масовних комуникација *
80.3.0211.0183 Доктор техничких наука графичког инжењерства и дизајна *
80.3.0211.0184 Доктор техничких наука за графичарство *
80.3.0211.0185 Доктор уметности – вишемедијске уметности
80.3.0211.0186 Доктор уметности – дигитални медији
80.3.0211.0187 Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (Аудио-визуелне технике и медијска продукција)
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0212 Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера
40.2.0212.0001 Аранжер
40.2.0212.0002 Аранжер у трговини
40.2.0212.0003 Дизајнер одеће-оглед
40.2.0212.0004 Дизајнер производа од коже-оглед
40.2.0212.0005 Дизајнер текстилних материјала-оглед
40.2.0212.0006 Стилски кројач
40.2.0212.0007 Техничар дизајна амбалаже
40.2.0212.0008 Техничар дизајна ентеријера
40.2.0212.0009 Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
40.2.0212.0010 Техничар дизајна индустријских производа
40.2.0212.0011 Техничар дизајна керамике
40.2.0212.0012 Техничар дизајна одеће
40.2.0212.0013 Техничар дизајна производа од коже
40.2.0212.0014 Техничар дизајна текстила
40.2.0212.0015 Техничар дизајна текстила и одевања
40.2.0212.0016 Техничар дизајна текстилних материјала
61.4.0212.0017 Аранжер *
61.4.0212.0018 Аранжер-декоратер *
61.4.0212.0019 Декоратер ентеријера и аранжер *
61.3.0212.0020 Дизајнер (Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера)
61.3.0212.0021 Дизајнер индустријских производа *
61.3.0212.0022 Дизајнер производа од коже *
61.4.0212.0023 Дизајнер текстила и одеће *
61.4.0212.0024 Дизајнер текстила и одеће за дизајн и маркетинг *
61.4.0212.0025 Дизајнер текстила и одеће за дизајн и технологију *
61.4.0212.0026 Инжењер дизајна за текстил и одећу *
61.3.0212.0027 Инжењер технологије за дизајн индустријских производа *
61.3.0212.0028 Инжењер технологије за дизајн производа од коже *
61.4.0212.0029 Струковни дизајнер (Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера)
61.4.0212.0030 Струковни инжењер унутрашње архитектуре
62.3.0212.0031 Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна
62.3.0212.0032 Дипломирани организатор сценског дизајна
62.3.0212.0033 Дипломирани уметник сценског дизајна
71.3.0212.0034 Дипломирани архитекта унутрашње архитектуре *
71.3.0212.0035 Дипломирани дизајнер *
71.3.0212.0036 Дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја *
71.3.0212.0037 Дипломирани дизајнер индустријских производа *
71.3.0212.0038 Дипломирани дизајнер текстила *
71.3.0212.0039 Дипломирани индустријски дизајнер *
71.3.0212.0040 Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна *
71.3.0212.0041 Дипломирани костимограф – савремено одевање *
71.3.0212.0042 Дипломирани костимограф – сценски костим *
71.3.0212.0043 Дипломирани костимограф *
71.3.0212.0044 Дипломирани костимограф савременог одевања *
71.3.0212.0045 Дипломирани костимограф сценског костима *
71.3.0212.0046 Дипломирани пројектант костима *
71.3.0212.0047 Дипломирани пројектант унутрашње архитектуре *
71.3.0212.0048 Дипломирани сценограф *
71.3.0212.0049 Дипломирани уметник сценског дизајна *
71.3.0212.0050 Мастер инжењер сценске архитектуре и технике
71.3.0212.0051 Мастер инжењер унутрашње архитектуре
71.3.0212.0052 Мастер организатор сценског дизајна
71.3.0212.0053 Мастер уметник сценског дизајна
72.3.0212.0054 Магистар уметности дизајнер *
72.3.0212.0055 Магистар уметности из области архитектура и дизајн *
72.3.0212.0056 Магистар уметности из области дизајн ентеријера и намештаја *
72.3.0212.0057 Магистар уметности из области индустријски дизајн *
72.3.0212.0058 Магистар уметности из области костим *
72.3.0212.0059 Магистар уметности из области костимографија *
72.3.0212.0060 Магистар уметности из области намештај *
72.3.0212.0061 Магистар уметности из области позоришна сценографија *
72.3.0212.0062 Магистар уметности из области савремено одевање *
72.3.0212.0063 Магистар уметности из области стилски костим *
72.3.0212.0064 Магистар уметности из области сценографија *
72.3.0212.0065 Магистар уметности из области сценски костим *
72.3.0212.0066 Магистар уметности из области тв и филмска сценографија *
72.3.0212.0067 Магистар уметности из области унутрашња архитектура *
72.3.0212.0068 Магистар уметности из области филмска и тв сценографија *
72.3.0212.0069 Магистар уметности у области сценског дизајна *
72.3.0212.0070 Специјалиста организатор сценског дизајна
72.3.0212.0071 Специјалиста уметник сценског дизајна
72.3.0212.0072 Специјалиста за костим *
72.3.0212.0073 Специјалиста за сценографију *
72.3.0212.0074 Специјалиста за унутрашњу архитектуру *
80.3.0212.0075 Доктор уметности – сценски дизајн
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0213 Ликовне уметности
40.2.0213.0001 Ликовни техничар
40.2.0213.0002 Фирмописац калиграф
61.3.0213.0003 Историчар уметности
61.3.0213.0004 Ликовни уметник
61.4.0213.0005 Струковни ликовни уметник
61.3.0213.0006 Теоретичар уметности
62.3.0213.0007 Дипломирани дизајнер (Ликовне уметности)
62.3.0213.0008 Дипломирани историчар уметности
62.3.0213.0009 Дипломирани ликовни уметник
62.3.0213.0010 Дипломирани примењени уметник (Ликовне уметности)
62.3.0213.0011 Дипломирани теоретичар – теорије уметности
62.3.0213.0012 Дипломирани теоретичар – уметност и медији
62.4.0213.0013 Специјалиста струковни ликовни уметник
71.3.0213.0014 Дипломирани вајар – примењено вајарство *
71.3.0213.0015 Дипломирани вајар *
71.3.0213.0016 Дипломирани вајар ликовних уметности *
71.3.0213.0017 Дипломирани вајар примењене уметности *
71.3.0213.0018 Дипломирани вајар примењеног вајарства *
71.3.0213.0019 Дипломирани графичар *
71.3.0213.0020 Дипломирани графичар ликовних уметности *
71.3.0213.0021 Дипломирани графичар примењене графике *
71.3.0213.0022 Дипломирани графичар примењених уметности *
71.3.0213.0023 Дипломирани инжењер графичарства *
71.3.0213.0024 Дипломирани историчар уметности *
71.3.0213.0025 Дипломирани ликовни уметник – вајар *
71.3.0213.0026 Дипломирани ликовни уметник – графичар *
71.3.0213.0027 Дипломирани ликовни уметник – сликар *
71.3.0213.0028 Дипломирани ликовни уметник *
71.3.0213.0029 Дипломирани сликар – графичар *
71.3.0213.0030 Дипломирани сликар – зидно сликарство *
71.3.0213.0031 Дипломирани сликар – костимограф *
71.3.0213.0032 Дипломирани сликар – сценограф *
71.3.0213.0033 Дипломирани сликар *
71.3.0213.0034 Дипломирани сликар зидног сликарства *
71.3.0213.0035 Дипломирани сликар ликовних уметности *
71.3.0213.0036 Дипломирани сликар примењене уметности *
71.3.0213.0037 Дипломирани сликар примењених уметности *
71.3.0213.0038 Дипломирани теоретичар – теорије уметности *
71.3.0213.0039 Дипломирани теоретичар – уметност и медији – пасива *
71.3.0213.0040 Дипломирани теоретичар – уметност и медији *
71.3.0213.0041 Дипломирани уметник нових ликовних медија *
71.3.0213.0042 Мастер дизајнер (Ликовне уметности)
71.3.0213.0043 Мастер историчар уметности
71.3.0213.0044 Мастер ликовни уметник
71.3.0213.0045 Мастер примењени уметник (Ликовне уметности)
71.3.0213.0046 Мастер теоретичар – теорије уметности
71.3.0213.0047 Мастер теоретичар – уметност и медији
71.3.0213.0048 Мастер теоретичар уметности
71.3.0213.0049 Мастер теоретичар уметности (Ликовне уметности)
71.4.0213.0050 Струковни мастер ликовни уметник
72.3.0213.0051 Магистар вајарства *
72.3.0213.0052 Магистар графике *
72.3.0213.0053 Магистар историје уметности *
72.3.0213.0054 Магистар наука у области теорије уметности и медија *
72.3.0213.0055 Магистар сликар *
72.3.0213.0056 Магистар сликарства *
72.3.0213.0057 Магистар теорије ликовних уметности *
72.3.0213.0058 Магистар уметности *
72.3.0213.0059 Магистар уметности вајар *
72.3.0213.0060 Магистар уметности графичар *
72.3.0213.0061 Магистар уметности из области вајарство *
72.3.0213.0062 Магистар уметности из области графика *
72.3.0213.0063 Магистар уметности из области графика књиге *
72.3.0213.0064 Магистар уметности из области зидно сликарство *
72.3.0213.0065 Магистар уметности из области илустрација *
72.3.0213.0066 Магистар уметности из области примењено вајарство *
72.3.0213.0067 Магистар уметности из области примењено сликарство *
72.3.0213.0068 Магистар уметности из области просторна графика *
72.3.0213.0069 Магистар уметности из области рекламне графике *
72.3.0213.0070 Магистар уметности из области сликарство *
72.3.0213.0071 Магистар уметности сликар *
72.3.0213.0072 Магистар уметности цртања *
72.3.0213.0073 Специјалиста историчар уметности
72.3.0213.0074 Специјалиста ликовни уметник
72.3.0213.0075 Специјалиста теоретичар – теорије уметности
72.3.0213.0076 Специјалиста теоретичар – уметност и медији
72.3.0213.0077 Специјалиста за примењено сликарство *
72.3.0213.0078 Специјалиста за примењену графику *
80.3.0213.0079 Доктор историје уметности *
80.3.0213.0080 Доктор наука – историја уметности
80.3.0213.0081 Доктор наука – науке о уметностима (Ликовне уметности)
80.3.0213.0082 Доктор наука – теорије уметности
80.3.0213.0083 Доктор наука – уметност и медији
80.3.0213.0084 Доктор наука из области теорије ликовних уметности *
80.3.0213.0085 Доктор наука из области теорије уметности *
80.3.0213.0086 Доктор наука о ликовним уметностима *
80.3.0213.0087 Доктор наука о уметностима *
80.3.0213.0088 Доктор уметности – ликовне уметности
80.3.0213.0089 Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (Ликовне уметности)
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0214 Уметничко занатство
20.2.0214.0001 Гравер
20.2.0214.0002 Израђивач пиротског ћилима
20.2.0214.0003 Израђивач плетарских производа
20.2.0214.0004 Лончар – грнчар
20.2.0214.0005 Стаклогравер
20.2.0214.0006 Стаклодувач
30.2.0214.0007 Грнчар – лончар
30.2.0214.0008 Златар
30.2.0214.0009 Израђивач плетеног намештаја и галантерије
30.2.0214.0010 Израђивач плетеног намештаја и галантерије од прућа
30.2.0214.0011 Печаторезац
30.2.0214.0012 Ручни ткач
40.2.0214.0013 Брусач вештачког, полудрагог и драгог камена
40.2.0214.0014 Гравер уметничких предмета
40.2.0214.0015 Грнчар
40.2.0214.0016 Дрворезбар
40.2.0214.0017 Јувелир уметничких предмета
40.2.0214.0018 Клесар
40.2.0214.0019 Ковач уметничких предмета
40.2.0214.0020 Кујунџија
40.2.0214.0021 Ливац уметничких предмета
40.2.0214.0022 Пластичар уметничких предмета
40.2.0214.0023 Позлатар
40.2.0214.0024 Репаратор-штимер
40.2.0214.0025 Стаклар уметничких предмета
50.2.0214.0026 Златар – драгуљар
50.2.0214.0027 Клавирштимер
71.3.0214.0028 Дипломирани дизајнер стакла *
71.3.0214.0029 Дипломирани керамичар *
71.3.0214.0030 Дипломирани керамичар примењене уметности *
71.3.0214.0031 Дипломирани пројектант текстила *
71.3.0214.0032 Дипломирани сликар – керамичар *
71.3.0214.0033 Дипломирани сликар текстила *
71.3.0214.0034 Мастер конзерватор
72.3.0214.0035 Магистар уметности из области дизајн текстила *
72.3.0214.0036 Магистар уметности из области индустријски текстил *
72.3.0214.0037 Магистар уметности из области керамика *
72.3.0214.0038 Магистар уметности из области керамика и стакло *
72.3.0214.0039 Магистар уметности из области керамички дизајн *
72.3.0214.0040 Магистар уметности из области обликовање тканог текстила *
72.3.0214.0041 Магистар уметности из области обликовање штампаног текстила *
72.3.0214.0042 Магистар уметности из области посудна керамика *
72.3.0214.0043 Магистар уметности из области текстил *
72.3.0214.0044 Магистар уметности из области уникатна керамика *
72.3.0214.0045 Магистар уметности из области уникатни текстил *
72.3.0214.0046 Магистар уметности из области употребна пластика *
72.3.0214.0047 Специјалиста за керамику *
72.3.0214.0048 Специјалиста за примењену пластику *
72.3.0214.0049 Специјалиста за текстил *
72.3.0214.0050 Магистар уметности из области таписерија *
02 Уметност и хуманистичке науке
021 Уметност
0215 Музика и извођачке уметности
10.1.0215.0001 Основно балетско образовање
10.1.0215.0002 Основно музичко образовање
40.2.0215.0003 Балетски играч
40.2.0215.0004 Балетски корепетитор
40.2.0215.0005 Глумац
40.2.0215.0006 Глумац-луткар
40.2.0215.0007 Глумац-сарадник
40.2.0215.0008 Играч – класичан балет
40.2.0215.0009 Играч – народна игра
40.2.0215.0010 Играч – савремена игра
40.2.0215.0011 Музички извођач
40.2.0215.0012 Музички извођач- музике за естраду
40.2.0215.0013 Музички извођач- традиционална музика
40.2.0215.0014 Музички извођач црквена музика-католички и протестантски смер
40.2.0215.0015 Музички извођач црквена музика-православни смер
40.2.0215.0016 Музички извођач-класична музика
40.2.0215.0017 Музички извођач-рана музика
40.2.0215.0018 Музички извођач-џез музике
40.2.0215.0019 Музички сарадник
40.2.0215.0020 Музички сарадник – етномузиколог (српског традиционалног певања и свирања)
40.2.0215.0021 Музички сарадник-теоретичар
40.2.0215.0022 Сарадник у драмској уметности-оглед
40.2.0215.0023 Сарадник у музичкој уметности-оглед
40.2.0215.0024 Фолклорни играч
50.2.0215.0025 Фолклорни кореограф
61.3.0215.0026 Драмски и аудиовизуелни уметник
61.3.0215.0027 Композитор
61.3.0215.0028 Комуниколог (Музика и извођачке уметности)
61.3.0215.0029 Музички уметник
61.4.0215.0030 Струковни драмски и аудиовизуелни уметник
61.4.0215.0031 Струковни музички уметник
62.3.0215.0032 Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник
62.3.0215.0033 Дипломирани композитор
62.3.0215.0034 Дипломирани комуниколог (Музика и извођачке уметности)
62.3.0215.0035 Дипломирани музички педагог
62.3.0215.0036 Дипломирани музички уметник
62.3.0215.0037 Дипломирани теоретичар уметности
62.4.0215.0038 Специјалиста струковни драмски и аудиовизуелни уметник
62.4.0215.0039 Специјалиста струковни музички уметник
71.3.0215.0040 Академски музичар – виолиниста *
71.3.0215.0041 Академски музичар – виолиста *
71.3.0215.0042 Академски музичар – виолончелиста *
71.3.0215.0043 Академски музичар – кларинетиста *
71.3.0215.0044 Академски музичар – контрабасиста *
71.3.0215.0045 Академски музичар – концертни или оперски певач *
71.3.0215.0046 Академски музичар – обоиста *
71.3.0215.0047 Академски музичар – пијаниста *
71.3.0215.0048 Академски музичар – тромбониста *
71.3.0215.0049 Академски музичар – трубач *
71.3.0215.0050 Академски музичар – фаготиста *
71.3.0215.0051 Академски музичар – флаутиста *
71.3.0215.0052 Академски музичар – хорниста *
71.3.0215.0053 Академски музичар *
71.3.0215.0054 Академски музичар композитор *
71.3.0215.0055 Виолиста *
71.3.0215.0056 Виолончелиста *
71.3.0215.0057 Дипломирани глумац *
71.3.0215.0058 Дипломирани диригент *
71.3.0215.0059 Дипломирани драматург *
71.3.0215.0060 Дипломирани етномузиколог *
71.3.0215.0061 Дипломирани композитор *
71.3.0215.0062 Дипломирани музиколог *
71.3.0215.0063 Дипломирани музичар акордеониста *
71.3.0215.0064 Дипломирани музичар виолиниста *
71.3.0215.0065 Дипломирани музичар виолиста *
71.3.0215.0066 Дипломирани музичар виолончелиста *
71.3.0215.0067 Дипломирани музичар гитариста *
71.3.0215.0068 Дипломирани музичар кларинетиста *
71.3.0215.0069 Дипломирани музичар контрабасиста *
71.3.0215.0070 Дипломирани музичар концертни и оперски певач *
71.3.0215.0071 Дипломирани музичар обоиста *
71.3.0215.0072 Дипломирани музичар оргуљаш *
71.3.0215.0073 Дипломирани музичар перкусиониста *
71.3.0215.0074 Дипломирани музичар пијаниста *
71.3.0215.0075 Дипломирани музичар саксофониста *
71.3.0215.0076 Дипломирани музичар соло певач *
71.3.0215.0077 Дипломирани музичар тромбониста *
71.3.0215.0078 Дипломирани музичар трубач *
71.3.0215.0079 Дипломирани музичар тубиста *
71.3.0215.0080 Дипломирани музичар фаготиста *
71.3.0215.0081 Дипломирани музичар флаутиста *
71.3.0215.0082 Дипломирани музичар харфиста *
71.3.0215.0083 Дипломирани музичар хорниста *
71.3.0215.0084 Дипломирани музичар чембалиста *
71.3.0215.0085 Дипломирани музички уметник *
71.3.0215.0086 Дипломирани позоришни и радио редитељ *
71.3.0215.0087 Дипломирани редитељ *
71.3.0215.0088 Дипломирани филмски и телевизијски редитељ *
71.3.0215.0089 Контрабасиста *
71.3.0215.0090 Мастер драмски и аудиовизуелни уметник
71.3.0215.0091 Мастер композитор
71.3.0215.0092 Мастер комуниколог (Музика и извођачке уметности)
71.3.0215.0093 Мастер музички уметник
71.3.0215.0094 Мастер теоретичар уметности (Музика и извођачке уметности)
71.3.0215.0095 Мастер теорије драмских и аудио-визуелних извођачких уметности
71.3.0215.0096 Хорниста *
71.4.0215.0097 Струковни мастер драмски и аудиовизуелни уметник
71.4.0215.0098 Струковни мастер музички уметник
72.3.0215.0099 Магистар етномузикологије *
72.3.0215.0100 Магистар музике *
72.3.0215.0101 Магистар музикологије *
72.3.0215.0102 Магистар музичких и драмских уметности *
72.3.0215.0103 Магистар наука из области драматургија *
72.3.0215.0104 Магистар наука из области драматургија филмска драматургија и филмологија *
72.3.0215.0105 Магистар наука из области драмске уметности *
72.3.0215.0106 Магистар наука из области историја југословенске кинематографије *
72.3.0215.0107 Магистар наука из области комуникологија *
72.3.0215.0108 Магистар наука из области позоришна драматургија *
72.3.0215.0109 Магистар наука из области студије позоришта *
72.3.0215.0110 Магистар наука из области студије филма *
72.3.0215.0111 Магистар наука из области театрологија *
72.3.0215.0112 Магистар наука из области театрологија комуникологија *
72.3.0215.0113 Магистар наука из области филмологија *
72.3.0215.0114 Магистар наука из области филмологија теорија и историја филма *
72.3.0215.0115 Магистар наука из области филмска драматургија *
72.3.0215.0116 Магистар наука област музикологија и етномузикологија *
72.3.0215.0117 Магистар наука област музичка теорија *
72.3.0215.0118 Магистар театрологије *
72.3.0215.0119 Магистар уметности виолиниста *
72.3.0215.0120 Магистар уметности виолиста *
72.3.0215.0121 Магистар уметности виолончелиста *
72.3.0215.0122 Магистар уметности гитариста *
72.3.0215.0123 Магистар уметности диригент *
72.3.0215.0124 Магистар уметности из области хармоније *
72.3.0215.0125 Магистар уметности из области хармонске анализе *
72.3.0215.0126 Магистар уметности камерне музике *
72.3.0215.0127 Магистар уметности кларинетиста *
72.3.0215.0128 Магистар уметности композитор *
72.3.0215.0129 Магистар уметности контрабасиста *
72.3.0215.0130 Магистар уметности контрапункта *
72.3.0215.0131 Магистар уметности обоиста *
72.3.0215.0132 Магистар уметности оргуљаш *
72.3.0215.0133 Магистар уметности пијаниста *
72.3.0215.0134 Магистар уметности соло певање *
72.3.0215.0135 Магистар уметности солфеђа *
72.3.0215.0136 Магистар уметности тромбониста *
72.3.0215.0137 Магистар уметности трубач *
72.3.0215.0138 Магистар уметности тубиста *
72.3.0215.0139 Магистар уметности удараљке *
72.3.0215.0140 Магистар уметности уметничка дисциплина композиција *
72.3.0215.0141 Магистар уметности фаготиста *
72.3.0215.0142 Магистар уметности флаутиста *
72.3.0215.0143 Магистар уметности харфиста *
72.3.0215.0144 Магистар уметности хорниста *
72.3.0215.0145 Магистар уметности чембалиста *
72.3.0215.0146 Специјалиста композитор
72.3.0215.0147 Специјалиста музички уметник
72.3.0215.0148 Специјалиста теоретичар уметности
72.3.0215.0149 Специјалиста област импровизације за пијанисте, чембалисте и камерне ансамбле *
72.3.0215.0150 Специјалиста у области реклама и пр у медијима *
72.3.0215.0151 Специјалиста уметности виолиниста *
72.3.0215.0152 Специјалиста уметности виолиста *
72.3.0215.0153 Специјалиста уметности виолончелиста *
72.3.0215.0154 Специјалиста уметности гитариста *
72.3.0215.0155 Специјалиста уметности диригент *
72.3.0215.0156 Специјалиста уметности камерне музике *
72.3.0215.0157 Специјалиста уметности камерни музичар *
72.3.0215.0158 Специјалиста уметности кларинетиста *
72.3.0215.0159 Специјалиста уметности композитор *
72.3.0215.0160 Специјалиста уметности контрабасиста *
72.3.0215.0161 Специјалиста уметности концертни или оперски певач *
72.3.0215.0162 Специјалиста уметности обоиста *
72.3.0215.0163 Специјалиста уметности оргуљаш *
72.3.0215.0164 Специјалиста уметности перкусиониста *
72.3.0215.0165 Специјалиста уметности пијаниста *
72.3.0215.0166 Специјалиста уметности саксофониста *
72.3.0215.0167 Специјалиста уметности соло певања *
72.3.0215.0168 Специјалиста уметности солфеђа *
72.3.0215.0169 Специјалиста уметности тромбониста *
72.3.0215.0170 Специјалиста уметности трубач *
72.3.0215.0171 Специјалиста уметности тубиста *
72.3.0215.0172 Специјалиста уметности удараљке *
72.3.0215.0173 Специјалиста уметности фаготиста *
72.3.0215.0174 Специјалиста уметности флаутиста *
72.3.0215.0175 Специјалиста уметности харфиста *
72.3.0215.0176 Специјалиста уметности хорниста *
72.3.0215.0177 Специјалиста уметности чембалиста *
80.3.0215.0178 Доктор музичких наука етномузикологије *
80.3.0215.0179 Доктор музичких наука музикологије *
80.3.0215.0180 Доктор музичких наука музичке теорије *
80.3.0215.0181 Доктор наука – науке о уметностима (Музика и извођачке уметности)
80.3.0215.0182 Доктор наука из области историја југословенске кинематографије *
80.3.0215.0183 Доктор наука из области историја позоришне уметности *
80.3.0215.0184 Доктор наука из области историја филма *
80.3.0215.0185 Доктор наука из области студије позоришта *
80.3.0215.0186 Доктор наука из области студије филма и медија *
80.3.0215.0187 Доктор наука из области театрологија *
80.3.0215.0188 Доктор наука из области теорија драмских уметности, медија и културе *
80.3.0215.0189 Доктор наука из области теорија филма *
80.3.0215.0190 Доктор наука из области филмологија *
80.3.0215.0191 Доктор театрологије *
80.3.0215.0192 Доктор уметности – драмске и аудиовизуелне уметности
80.3.0215.0193 Доктор уметности – музичка уметност
80.3.0215.0194 Доктор филмологије *
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0221 Религија и теологија
61.3.0221.0001 Теолог
62.3.0221.0002 Дипломирани теолог
71.3.0221.0003 Дипломирани теолог *
71.3.0221.0004 Мастер религиолог
71.3.0221.0005 Мастер теолог
72.3.0221.0006 Магистар теолошких наука *
72.3.0221.0007 Специјалиста теолог
80.3.0221.0008 Доктор теологије
80.3.0221.0009 Доктор теолошких наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0222 Историја и археологија
40.2.0222.0001 Конзерватор културних добара
40.2.0222.0002 Техничар за конзервацију и рестаурацију – оглед
61.3.0222.0003 Археолог
61.3.0222.0004 Историчар
61.3.0222.0005 Конзерватор и рестауратор
61.4.0222.0006 Конзерватор препаратор *
61.4.0222.0007 Конзерватор рестауратор *
62.3.0222.0008 Дипломирани археолог
62.3.0222.0009 Дипломирани историчар
62.3.0222.0010 Дипломирани конзерватор и рестауратор
62.3.0222.0011 Дипломирани херитолог
71.3.0222.0012 Дипломирани археолог *
71.3.0222.0013 Дипломирани вајар рестауратор *
71.3.0222.0014 Дипломирани графичар рестауратор *
71.3.0222.0015 Дипломирани историчар *
71.3.0222.0016 Дипломирани конзерватор и рестауратор *
71.3.0222.0017 Дипломирани конзерватор ликовних дела *
71.3.0222.0018 Дипломирани сликар – конзерватор *
71.3.0222.0019 Дипломирани сликар – рестауратор *
71.3.0222.0020 Дипломирани сликар примењене уметности – рестауратор *
71.3.0222.0021 Дипломирани сликар рестауратор *
71.3.0222.0022 Мастер археолог
71.3.0222.0023 Мастер историчар
71.3.0222.0024 Мастер конзерватор и рестауратор
71.3.0222.0025 Мастер херитолог
71.3.0222.0026 Дипломирани херитолог *
72.3.0222.0027 Магистар археологије *
72.3.0222.0028 Магистар историје *
72.3.0222.0029 Магистар историјских наука *
72.3.0222.0030 Магистар уметности из области конзервација *
72.3.0222.0031 Магистар уметности из области конзервација и рестаурација *
72.3.0222.0032 Магистар фолклористике *
72.3.0222.0033 Специјалиста археолог
72.3.0222.0034 Специјалиста историчар
72.3.0222.0035 Специјалиста конзерватор и рестауратор
72.3.0222.0036 Специјалиста за конзервацију *
80.3.0222.0037 Доктор археологије *
80.3.0222.0038 Доктор историјских наука *
80.3.0222.0039 Доктор наука – историја и филозофија природних наука и технологије
80.3.0222.0040 Доктор наука – историјске/археолошке/класичне науке
80.3.0222.0041 Доктор наука – херитологија
02 Уметност и хуманистичке науке
022 Хуманистичке науке (изузев језика)
0223 Филозофија и етика
61.3.0223.0001 Филозоф
62.3.0223.0002 Дипломирани филозоф
71.3.0223.0003 Дипломирани филозоф *
71.3.0223.0004 Мастер биоетике
71.3.0223.0005 Мастер филозоф
72.3.0223.0006 Магистар филозофије *
72.3.0223.0007 Специјалиста филозоф
72.3.0223.0008 Специјалиста филозофије *
80.3.0223.0009 Доктор наука – филозофија
80.3.0223.0010 Доктор филозофије *
80.3.0223.0011 Доктор филозофских наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
023 Језици
0231 Учење језика
71.3.0231.0001 Дипломирани јапанолог *
71.3.0231.0002 Дипломирани професор арапског језика и књижевности *
71.3.0231.0003 Дипломирани професор бугарског језика и књижевности *
71.3.0231.0004 Дипломирани професор грчког језика и књижевности *
71.3.0231.0005 Дипломирани професор енглеског језика и књижевности *
71.3.0231.0006 Дипломирани професор индијског језика и књижевности *
71.3.0231.0007 Дипломирани професор италијанског језика и књижевности *
71.3.0231.0008 Дипломирани професор јапанског језика и књижевности *
71.3.0231.0009 Дипломирани професор кинеског језика и књижевности *
71.3.0231.0010 Дипломирани професор латинског језика и књижевности *
71.3.0231.0011 Дипломирани професор мађарског језика и књижевности *
71.3.0231.0012 Дипломирани професор македонског језика и књижевности *
71.3.0231.0013 Дипломирани професор немачког језика и књижевности *
71.3.0231.0014 Дипломирани професор норвешког језика и књижевности *
71.3.0231.0015 Дипломирани професор пољског језика и књижевности *
71.3.0231.0016 Дипломирани професор португалског језика и књижевности *
71.3.0231.0017 Дипломирани професор ромског језика и књижевности *
71.3.0231.0018 Дипломирани професор румунског језика и књижевности *
71.3.0231.0019 Дипломирани професор русинског језика и књижевности *
71.3.0231.0020 Дипломирани професор руског језика и књижевности *
71.3.0231.0021 Дипломирани професор словачког језика и књижевности *
71.3.0231.0022 Дипломирани професор словеначког језика и књижевности *
71.3.0231.0023 Дипломирани професор старогрчког језика и књижевности *
71.3.0231.0024 Дипломирани професор старословенског језика и књижевности *
71.3.0231.0025 Дипломирани професор старотурског и турског језика и књижевности *
71.3.0231.0026 Дипломирани професор француског језика и књижевности *
71.3.0231.0027 Дипломирани професор хебрејског језика и књижевности *
71.3.0231.0028 Дипломирани професор чешког језика и књижевности *
71.3.0231.0029 Дипломирани професор шведског језика и књижевности *
71.3.0231.0030 Дипломирани професор шпанског језика и књижевности *
71.3.0231.0031 Дипломирани филолог арапског језика и књижевности *
71.3.0231.0032 Дипломирани филолог грчког језика и књижевности *
71.3.0231.0033 Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност *
71.3.0231.0034 Дипломирани филолог за руски језик и књижевност *
71.3.0231.0035 Дипломирани филолог јапанског језика и књижевности *
71.3.0231.0036 Дипломирани филолог јужнословенске филологије *
71.3.0231.0037 Дипломирани филолог кинеског језика и књижевности *
71.3.0231.0038 Дипломирани филолог мађарског језика и књижевности *
71.3.0231.0039 Дипломирани филолог оријенталне филологије *
71.3.0231.0040 Дипломирани филолог пољског језика и књижевности *
71.3.0231.0041 Дипломирани филолог румунског језика и књижевности *
71.3.0231.0042 Дипломирани филолог скандинавских језика и књижевности *
71.3.0231.0043 Дипломирани филолог словачког језика и књижевности *
71.3.0231.0044 Дипломирани филолог турског језика и књижевности *
71.3.0231.0045 Дипломирани филолог украјинског језика и књижевности *
71.3.0231.0046 Дипломирани филолог холандског језика и књижевности *
71.3.0231.0047 Дипломирани филолог чешког језика и књижевности *
71.3.0231.0048 Мастер преводилац
71.3.0231.0049 Професор оријенталистике *
02 Уметност и хуманистичке науке
023 Језици
0232 Књижевност и лингвистика
61.3.0232.0001 Филолог (србиста, англиста, слависта, германиста, романиста, компаратиста итд.)
62.3.0232.0002 Дипломирани класични филолог
62.3.0232.0003 Дипломирани филолог
71.3.0232.0004 Дипломирани класични филолог *
71.3.0232.0005 Дипломирани компаратиста *
71.3.0232.0006 Дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности *
71.3.0232.0007 Дипломирани филолог за књижевност и српски језик *
71.3.0232.0008 Дипломирани филолог за српски језик и књижевност *
71.3.0232.0009 Дипломирани филолог опште књижевности *
71.3.0232.0010 Дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности *
71.3.0232.0011 Дипломирани филолог опште лингвистике *
71.3.0232.0012 Дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима *
71.3.0232.0013 Мастер класични филолог
71.3.0232.0014 Мастер филолог
72.3.0232.0015 Магистар класичне филологије *
72.3.0232.0016 Магистар књижевних наука *
72.3.0232.0017 Магистар књижевности *
72.3.0232.0018 Магистар лингвистичких наука *
72.3.0232.0019 Магистар наука из области дикција српскохрватског језика *
72.3.0232.0020 Магистар филолошких наука (Књижевност и лингвистика)*
72.3.0232.0021 Магистар филолошких наука (примењена лингвистика, општа лингвистика и књижевни смер) (Књижевност и лингвистика)*
72.3.0232.0022 Специјалиста филолог
72.3.0232.0023 Специјалиста за област српске књижевности *
72.3.0232.0024 Специјалиста за област српског језика *
72.3.0232.0025 Специјалиста из области стандардизације и норматива српског језика *
72.3.0232.0026 Специјалиста лексикологије и двојезичне енглеско српске лексикографије *
72.3.0232.0027 Специјалиста лексикологије и лексикографије српског језика *
72.3.0232.0028 Специјалиста стандардизације и нормативистике српског језика *
72.3.0232.0029 Специјалиста филолошких наука *
80.3.0232.0030 Доктор класичне филологије *
80.3.0232.0031 Доктор књижевних наука *
80.3.0232.0032 Доктор лингвистичких наука *
80.3.0232.0033 Доктор наука – филолошке науке
80.3.0232.0034 Доктор наука из области историја дикција српскохрватског језика *
80.3.0232.0035 Доктор филолошких наука *
02 Уметност и хуманистичке науке
028 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке
0288 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке
40.2.0288.0001 Културолошки техничар
62.3.0288.0002 Дипломирани уметник вишемедијске уметности
71.3.0288.0003 Мастер уметник вишемедијске уметности
72.3.0288.0004 Магистар друштвено – хуманистичких наука *
72.3.0288.0005 Магистар наука из области историје и филозофије природних наука и технологије *
72.3.0288.0006 Специјалиста уметник вишемедијске уметности
80.3.0288.0007 Доктор друштвено-хуманистичких наука *
80.3.0288.0008 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – заштита баштине – херитологија *
80.3.0288.0009 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – историја и филозофија природних наука и технологије *
80.3.0288.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области историја науке и филозофија науке *
80.3.0288.0011 Доктор науке из мултидисциплинарних научних области – филозофија природе и уметности *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0311 Економија
61.3.0311.0001 Економиста пословно-правног смера *
61.3.0311.0002 Дипломирани економиста – примењена економија *
61.3.0311.0003 Економиста
61.3.0311.0004 Економиста у области царине и шпедиције *
61.3.0311.0005 Економиста у трговини *
61.3.0311.0006 Економиста у области пословне информатике *
61.4.0311.0007 Економиста *
61.4.0311.0008 Економиста комерцијалне железничке струке *
61.4.0311.0009 Економиста у индустрији *
61.4.0311.0010 Струковни економиста
62.3.0311.0011 Дипломирани економиста
62.3.0311.0012 Дипломирани економиста за пословну информатику
62.4.0311.0013 Специјалиста струковни економиста
71.3.0311.0014 Дипломирани економиста пословно-правног смера *
71.3.0311.0015 Мастер економиста за пословну информатику
71.3.0311.0016 Дипломирани економиста *
71.3.0311.0017 Дипломирани економиста за статистику и информатику *
71.3.0311.0018 Дипломирани економиста за унутрашњу и спољну трговину *
71.3.0311.0019 Дипломирани економиста у области агроменаџмента *
71.3.0311.0020 Мастер економиста
71.3.0311.0021 Дипломирани економиста за пословну информатику *
71.4.0311.0022 Специјалиста струковни економиста
71.4.0311.0023 Струковни мастер економиста
72.3.0311.0024 Магистар економских наука – примењена економија *
72.3.0311.0025 Магистар економских наука *
72.3.0311.0026 Магистар наука међународне економије *
72.3.0311.0027 Специјалиста економиста
72.3.0311.0028 Специјалиста економских наука *
72.3.0311.0029 Специјалиста економиста за пословну информатику
80.3.0311.0030 Доктор друштвено-економских наука *
80.3.0311.0031 Доктор економских наука *
80.3.0311.0032 Доктор наука – економске науке
80.3.0311.0033 Доктор економско-правних наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0312 Политичке науке и грађанска права
61.3.0312.0001 Политиколог
61.3.0312.0002 Политиколог за међународне послове
61.4.0312.0003 Струковни политиколог
61.4.0312.0004 Струковни политиколог за међународне послове
62.3.0312.0005 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја
62.3.0312.0006 Дипломирани политиколог
62.3.0312.0007 Дипломирани политиколог за међународне послове
62.4.0312.0008 Специјалиста струковни политиколог
62.4.0312.0009 Специјалиста струковни политиколог за међународне послове
71.3.0312.0010 Дипломирани организатор регионалне политике и развоја *
71.3.0312.0011 Дипломирани политиколог *
71.3.0312.0012 Дипломирани политиколог друштвено-политичког смера *
71.3.0312.0013 Дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе *
71.3.0312.0014 Дипломирани политиколог за међународне односе *
71.3.0312.0015 Дипломирани политиколог за међународне послове *
71.3.0312.0016 Дипломирани политиколог за међународно-политичке односе *
71.3.0312.0017 Дипломирани политиколог за политичко-управне послове *
71.3.0312.0018 Дипломирани политиколог политичко-организационог смера *
71.3.0312.0019 Мастер европских студија
71.3.0312.0020 Мастер менаџер за управљање друштвеном кризом
71.3.0312.0021 Мастер организатор регионалне политике и развоја
71.3.0312.0022 Мастер политиколог
71.3.0312.0023 Мастер политиколог за међународне послове
71.3.0312.0024 Професор основа науке о друштву и друштвено-политичког система СФРЈ *
72.3.0312.0025 Специјалиста организатор регионалне политике и развоја
72.3.0312.0026 Специјалиста политиколог
72.3.0312.0027 Магистар наука из интердисциплинарне области европских студија *
72.3.0312.0028 Магистар наука из интердисциплинарне области примењених студија трансформације конфликта *
72.3.0312.0029 Магистар политичких наука *
72.3.0312.0030 Специјалиста политиколог за међународне послове
72.3.0312.0031 Менаџер безбедности специјалиста из области безбедносне дипломатије *
80.3.0312.0032 Доктор друштвено-политичких наука *
80.3.0312.0033 Доктор наука – политичке науке
80.3.0312.0034 Доктор политичких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0313 Психологија
61.3.0313.0001 Психолог
62.3.0313.0002 Дипломирани психолог
71.3.0313.0003 Дипломирани психолог *
71.3.0313.0004 Дипломирани школски психолог-педагог *
71.3.0313.0005 Мастер психолог
72.3.0313.0006 Магистар психологије *
72.3.0313.0007 Магистар психолошких наука *
72.3.0313.0008 Специјалиста психолог
72.3.0313.0009 Специјалиста за саобраћајну психологију *
72.3.0313.0010 Специјалиста за школску психологију *
72.3.0313.0011 Специјалиста из области психологија здравствена психологија *
72.3.0313.0012 Специјалиста из области психологија педагошка психологија *
72.3.0313.0013 Специјалиста из области психологија школска психологија *
72.3.0313.0014 Специјалиста пословне психологије *
72.3.0313.0015 Специјалиста психологије социјалне заштите *
72.3.0313.0016 Специјалиста психотерапије *
72.3.0313.0017 Специјалиста психотерапије и саветовања *
72.3.0313.0018 Специјалиста школске психологије професионална оријентација *
80.3.0313.0019 Доктор наука – психолошке науке
80.3.0313.0020 Доктор психолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
031 Друштвене и бихевиоралне науке
0314 Социологија и студије културе
40.2.0314.0001 Културолог-сарадник
61.3.0314.0002 Демограф
61.3.0314.0003 Етнолог – антрополог
61.3.0314.0004 Криминалиста
61.3.0314.0005 Културолог
61.3.0314.0006 Социолог
61.4.0314.0007 Струковни криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0008 Дипломирани демограф
62.3.0314.0009 Дипломирани етнолог – антрополог
62.3.0314.0010 Дипломирани криминалиста (Социологија и студије културе)
62.3.0314.0011 Дипломирани социолог
62.3.0314.0012 Дипломирани културолог
71.3.0314.0013 Дипломирани демограф *
71.3.0314.0014 Дипломирани етнолог *
71.3.0314.0015 Дипломирани етнолог-антрополог *
71.3.0314.0016 Дипломирани културолог *
71.3.0314.0017 Дипломирани социолог *
71.3.0314.0018 Мастер аналитичар социјалне политике
71.3.0314.0019 Мастер демограф
71.3.0314.0020 Мастер етнолог – антрополог
71.3.0314.0021 Мастер криминалиста (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0022 Мастер културолог
71.3.0314.0023 Мастер менаџер (Социологија и студије културе)
71.3.0314.0024 Мастер родних студија
71.3.0314.0025 Мастер социјални радник
71.3.0314.0026 Мастер социолог
71.3.0314.0027 Мастер студије миграција
71.4.0314.0028 Струковни мастер криминалиста
72.3.0314.0029 Магистар антропологије *
72.3.0314.0030 Магистар демографских наука *
72.3.0314.0031 Магистар етнологије *
72.3.0314.0032 Магистар етнологије антропологије *
72.3.0314.0033 Магистар наука из интердисциплинарне области родне студије *
72.3.0314.0034 Магистар социолошких наука *
72.3.0314.0035 Специјалиста демограф
72.3.0314.0036 Специјалиста етнолог – антрополог
72.3.0314.0037 Специјалиста културолог
72.3.0314.0038 Специјалиста социолог
72.3.0314.0039 Специјалиста демографије *
72.3.0314.0040 Специјалиста из интердисциплинарне области родних студија *
72.3.0314.0041 Специјалиста из области друштвена географија *
72.3.0314.0042 Специјалиста социологија у образовању *
72.3.0314.0043 Специјалиста социолошких наука *
72.3.0314.0044 Магистар наука из области науке о становништву *
72.3.0314.0045 Магистар наука из области науке о старењу становништва *
80.3.0314.0046 Доктор антропологије *
80.3.0314.0047 Доктор демографије *
80.3.0314.0048 Доктор демографских наука *
80.3.0314.0049 Доктор етнологије *
80.3.0314.0050 Доктор наука – демографија
80.3.0314.0051 Доктор наука – криминалистика
80.3.0314.0052 Доктор наука – криминалистичке науке (Социологија и студије културе)
80.3.0314.0053 Доктор наука – културолошке науке / комуникологија / новинарство / журналистика
80.3.0314.0054 Доктор наука – родне студије
80.3.0314.0055 Доктор наука – социолошке/етнолошке/антрополошке науке
80.3.0314.0056 Доктор наука из области социологија уметности *
80.3.0314.0057 Доктор социолошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0321 Новинарство и извештавање
40.2.0321.0001 Новинар сарадник-оглед
61.3.0321.0002 Новинар/журналиста
61.4.0321.0003 Струковни новинар у спорту
61.4.0321.0004 Струковни правник правног новинарства
62.3.0321.0005 Дипломирани новинар у спорту
62.3.0321.0006 Дипломирани новинар/журналиста
62.4.0321.0007 Специјалиста струковни правник правног новинарства
62.4.0321.0008 Струковни специјалиста новинар у спорту
71.3.0321.0009 Дипломирани новинар *
71.3.0321.0010 Мастер новинар у спорту
71.3.0321.0011 Мастер новинар/журналиста
71.4.0321.0012 Струковни мастер новинар у спорту
72.3.0321.0013 Специјалиста новинар у спорту
72.3.0321.0014 Специјалиста новинар/журналиста
80.3.0321.0015 Доктор комуниколошких наука *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0322 Библиотекарство, информатика и архивске студије
61.3.0322.0001 Архивар
61.3.0322.0002 Библиотекар
61.3.0322.0003 Библиотекар – информатичар
61.3.0322.0004 Музеолог
61.3.0322.0005 Пословни информатичар
61.4.0322.0006 Струковни архивар
61.4.0322.0007 Струковни библиотекар
61.4.0322.0008 Струковни музеолог
61.4.0322.0009 Струковни пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
61.3.0322.0010 Школски библиотекар *
61.3.0322.0011 Школски медијатекар
62.3.0322.0012 Дипломирани архивар
62.3.0322.0013 Дипломирани библиотекар
62.3.0322.0014 Дипломирани библиотекар – информатичар
62.3.0322.0015 Дипломирани музеолог
62.3.0322.0016 Дипломирани пословни информатичар (Библиотекарство, информатика и архивске студије)
62.3.0322.0017 Дипломирани школски медијатекар
62.4.0322.0018 Специјалиста струковни архивар
62.4.0322.0019 Специјалиста струковни библиотекар
62.4.0322.0020 Специјалиста струковни музеолог
71.3.0322.0021 Дипломирани архивар *
71.3.0322.0022 Дипломирани библиотекар *
71.3.0322.0023 Дипломирани библиотекар-информатичар *
71.3.0322.0024 Мастер архивар
71.3.0322.0025 Мастер библиотекар
71.3.0322.0026 Мастер библиотекар – информатичар
71.3.0322.0027 Мастер музеолог
71.3.0322.0028 Мастер школски медијатекар
72.3.0322.0029 Специјалиста архивар
72.3.0322.0030 Специјалиста библиотекар
72.3.0322.0031 Специјалиста библиотекар – информатичар
72.3.0322.0032 Специјалиста музеолог
72.3.0322.0033 Специјалиста школски медијатекар
80.3.0322.0034 Доктор библиотекарства и информатике *
80.3.0322.0035 Доктор наука – науке о библиотекарству/архиварству/музеологији
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
032 Новинарство и информисање
0329 Новинарство и информисање неразврстани на другом месту
71.3.0329.0001 Дипломирани политиколог за новинарство и информисање *
71.3.0329.0002 Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију *
03 Друштвене науке, новинарство и информисање
038 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
0388 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
71.3.0388.0001 Мастер омладински радник у заједници
72.3.0388.0002 Магистар наука из области психофизиологије рада *
80.3.0388.0003 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – библиотечко-информационе науке и социологија знања *
80.3.0388.0004 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – психофизиологија *
80.3.0388.0005 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – комуникологија – агроекологија *
80.3.0388.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о становништву *
80.3.0388.0007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – политичка социологија и социјална патологија *
80.3.0388.0008 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области психофизиологија рада *
80.3.0388.0009 Доктор наука из области науке о становништву *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0411 Рачуноводство и опорезивање
40.2.0411.0001 Финансијски администратор
40.2.0411.0002 Финансијски техничар
40.2.0411.0003 Финансијско – рачуноводствени техничар
50.2.0411.0004 Књиговођа контиста
61.4.0411.0005 Рачуноводство и банкарство *
61.4.0411.0006 Струковни економиста за порезе и царине
71.3.0411.0007 Дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији *
71.3.0411.0008 Официр финансијске службе *
72.3.0411.0009 Специјалиста за буџетски поступак и контролу буџета *
72.3.0411.0010 Специјалиста за област пореског саветовања *
72.3.0411.0011 Специјалиста рачуноводства и управљања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0412 Финансије, банкарство и осигурање
40.2.0412.0001 Банкарски службеник- оглед
40.2.0412.0002 Службеник осигурања – оглед
40.2.0412.0003 Службеник у банкарству и осигурању
50.2.0412.0004 Контролор у банкарству
50.2.0412.0005 Проценитељ штете у осигурању
50.2.0412.0006 Спољнотрговински калкулант
61.3.0412.0007 Дипломирани економиста – финансије и банкарство *
61.3.0412.0008 Економиста у банкарству *
61.4.0412.0009 Струковни економиста за финансије, рачуноводство и банкарство
61.4.0412.0010 Економиста за финансије *
71.3.0412.0011 Дипломирани економиста – менаџер у банкарству *
71.3.0412.0012 Дипломирани економиста у области финансијског банкарског и берзанског менаџмента *
71.3.0412.0013 Дипломирани економиста-менаџер за осигурање *
71.3.0412.0014 Дипломирани економиста-менаџер за ревизију *
72.3.0412.0015 Магистар економских наука – финансије и банкарство *
71.3.0412.0016 Дипломирани економиста-менаџер за финансије и банкарство *
72.3.0412.0017 Магистар техничких наука подручје за електронско пословање *
72.3.0412.0018 Магистар техничких наука подручје за финансијског ризика *
72.3.0412.0019 Специјалиста банкарства *
72.3.0412.0020 Специјалиста контролинга и интерне ревизије *
72.3.0412.0021 Магистар наука финансијског менаџмента *
72.3.0412.0022 Специјалиста осигурања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0413 Менаџмент и администрација
50.2.0413.0001 Кадровски оператер
50.2.0413.0002 Организатор месне канцеларије
61.3.0413.0003 Дипломирани инжењер производног менаџмента *
61.3.0413.0004 Дипломирани менаџер – јавна администрација и локална управа *
61.3.0413.0005 Дипломирани менаџер – менаџмент и пословна администрација *
61.3.0413.0006 Дипломирани спортски менаџер *
61.3.0413.0007 Економиста у области менаџмента *
61.3.0413.0008 Економиста у области менаџмента у здравству *
61.3.0413.0009 Инжењер за производни менаџмент *
61.3.0413.0010 Инжењер индустријског менаџмента *
61.3.0413.0011 Инжењер менаџмента
61.3.0413.0012 Инжењер организационих наука
61.3.0413.0013 Инжењер организационо-кадровског усмеравања *
61.3.0413.0014 Инжењер технологије за менаџмент *
61.3.0413.0015 Инжењер технологије за управљање квалитетом *
61.3.0413.0016 Менаџер (Менаџмент и администрација)
61.3.0413.0017 Менаџер за маркетинг *
61.3.0413.0018 Менаџер заштите животне средине *
61.4.0413.0019 Виши спортски менаџер *
61.4.0413.0020 Економиста – менаџер административне организације *
61.4.0413.0021 Економиста – оперативни менаџер *
61.4.0413.0022 Економиста за менаџмент *
61.4.0413.0023 Инжењер за менаџмент у електротехници *
61.4.0413.0024 Инжењер за производни менаџмент *
61.4.0413.0025 Инжењер индустријског менаџмента *
61.4.0413.0026 Инжењер машинства за индустријски менаџмент *
61.4.0413.0027 Инжењер менаџмента *
61.4.0413.0028 Инжењер менаџмента у текстилу *
61.4.0413.0029 Инжењер предузетног менаџмента *
61.4.0413.0030 Инжењер производног менаџмента *
61.4.0413.0031 Контролор квалитета производње *
61.4.0413.0032 Менаџер за електронско пословање *
61.3.0413.0033 Пројектни менаџер
61.4.0413.0034 Струковни инжењер менаџмента
61.4.0413.0035 Струковни инжењер организационих наука
61.4.0413.0036 Струковни менаџер
61.4.0413.0037 Струковни менаџер у спорту
62.3.0413.0038 Дипломирани инжењер менаџмента (Менаџмент и администрација)
62.3.0413.0039 Дипломирани инжењер организационих наука
62.3.0413.0040 Дипломирани менаџер (Менаџмент и администрација)
62.3.0413.0041 Дипломирани менаџер у високом образовању
62.3.0413.0042 Дипломирани менаџер у култури и медијима
62.4.0413.0043 Специјалиста струковни инжењер менаџмента
62.4.0413.0044 Специјалиста струковни инжењер организационих наука
62.4.0413.0045 Специјалиста струковни менаџер
62.4.0413.0046 Струковни специјалиста менаџер у спорту
71.3.0413.0047 Дипломирани индустријски менаџер *
71.3.0413.0048 Дипломирани инжењер за индустријски менаџмент *
71.3.0413.0049 Дипломирани инжењер за менаџмент *
71.3.0413.0050 Дипломирани инжењер за предузетни менаџмент *
71.3.0413.0051 Дипломирани инжењер за производни менаџмент *
71.3.0413.0052 Дипломирани инжењер менаџмента *
71.3.0413.0053 Дипломирани инжењер менаџмента за индустријски менаџмент *
71.3.0413.0054 Дипломирани инжењер организације рада – организационо-кадровско усмеравање *
71.3.0413.0055 Дипломирани инжењер организације рада – организационо-пословно усмеравање *
71.3.0413.0056 Дипломирани инжењер организације рада *
71.3.0413.0057 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент *
71.3.0413.0058 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за производни и операциони менаџмент *
71.3.0413.0059 Дипломирани менаџер *
71.3.0413.0060 Дипломирани менаџер за пословне комуникације *
71.3.0413.0061 Дипломирани менаџер људских и социјалних ресурса *
71.3.0413.0062 Дипломирани менаџер тренажне технологије *
71.3.0413.0063 Дипломирани менаџер у високом образовању *
71.3.0413.0064 Дипломирани менаџер у спорту *
71.3.0413.0065 Дипломирани текстилни инжењер за менаџмент модне индустрије *
71.3.0413.0066 Мастер инжењер менаџмента
71.3.0413.0067 Мастер инжењер организационих наука
71.3.0413.0068 Мастер јавних набавки
71.3.0413.0069 Мастер менаџер – култура и медији
71.3.0413.0070 Мастер менаџер (Менаџмент и администрација)
71.3.0413.0071 Мастер менаџер у високом образовању
71.3.0413.0072 Мастер менаџер у спорту (Менаџмент и администрација)
71.3.0413.0073 Мастер предузетништва
71.3.0413.0074 Мастер пројектни менаџер
71.3.0413.0075 Дипломирани економиста у области менаџмента *
71.3.0413.0076 Дипломирани економиста у области менаџмента у здравству *
71.3.0413.0077 Дипломирани економиста-менаџер за туризам *
71.3.0413.0078 Дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство *
71.3.0413.0079 Мастер менаџер (економија)
71.3.0413.0080 Официр интендантске службе *
71.4.0413.0081 Специјалиста струковни инжењер менаџмента
71.4.0413.0082 Специјалиста струковни менаџер
71.4.0413.0083 Струковни мастер инжењер менаџмента
71.4.0413.0084 Струковни мастер инжењер организационих наука
71.4.0413.0085 Струковни мастер менаџер
71.4.0413.0086 Струковни мастер менаџер у спорту
72.3.0413.0087 Магистар менаџмента *
72.3.0413.0088 Магистар наука за ужу научну област менаџмент *
72.3.0413.0089 Магистар наука из интердисциплинарне области менаџмент у образовању *
72.3.0413.0090 Магистар наука из области менаџмент и анимација у култури *
72.3.0413.0091 Магистар наука из области менаџмент позоришта *
72.3.0413.0092 Магистар наука из области менаџмент радија *
72.3.0413.0093 Магистар наука индустријског менаџмента *
72.3.0413.0094 Магистар наука менаџмента у спорту *
72.3.0413.0095 Магистар наука менаџмента услуга *
72.3.0413.0096 Магистар наука о менаџменту – јавна администрација, међународни развој и локална управа *
72.3.0413.0097 Магистар наука о менаџменту – менаџмент и пословна администрација *
72.3.0413.0098 Магистар наука о менаџменту *
72.3.0413.0099 Магистар наука пословног менаџмента *
72.3.0413.0100 Магистар наука пословног управљања *
72.3.0413.0101 Магистар наука у области менаџмента у култури *
72.3.0413.0102 Магистар организације рада *
72.3.0413.0103 Магистар техничких наука из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента *
72.3.0413.0104 Магистар техничких наука подручје за менаџмент *
72.3.0413.0105 Магистар техничких наука подручје за менаџмент људских ресурса *
72.3.0413.0106 Магистар техничких наука подручје за операциона истраживања *
72.3.0413.0107 Магистар техничких наука подручје за операциони менаџмент *
72.3.0413.0108 Магистар техничких наука подручје за управљање квалитетом *
72.3.0413.0109 Магистар техничких наука подручје за управљање пројектима *
72.3.0413.0110 Магистар у области менаџмент и бизнис *
72.3.0413.0111 Менаџер безбедности специјалиста из области кризног менаџмента *
72.3.0413.0112 Менаџер безбедности специјалиста из области односа са јавношћу у сектору безбедности *
72.3.0413.0113 Менаџмент образовања *
72.3.0413.0114 Пословне комуникације менаџмент пословних комуникација *
72.3.0413.0115 Специјалиста инжењер менаџмента
72.3.0413.0116 Специјалиста инжењер организационих наука
72.3.0413.0117 Специјалиста менаџер
72.3.0413.0118 Специјалиста менаџер – култура и медији
72.3.0413.0119 Специјалиста менаџер у високом образовању
72.3.0413.0120 Специјалиста менаџер у спорту
72.3.0413.0121 Специјалиста за еколошки менаџмент *
72.3.0413.0122 Специјалиста за индустријски менаџмент *
72.3.0413.0123 Специјалиста за менаџмент *
72.3.0413.0124 Специјалиста за менаџмент културе и уметности *
72.3.0413.0125 Специјалиста за менаџмент у образовању *
72.3.0413.0126 Специјалиста за менаџмент у спорту *
72.3.0413.0127 Специјалиста за менаџмент у фармацији *
72.3.0413.0128 Специјалиста за предузетнички менаџмент *
72.3.0413.0129 Специјалиста за управљање малим и средњим предузећима *
72.3.0413.0130 Специјалиста за управљање пројектима *
72.3.0413.0131 Специјалиста из области менаџмента осигурања *
72.3.0413.0132 Специјалиста из области менаџмента продаје *
72.3.0413.0133 Специјалиста из области менаџмента туристичког производа *
72.3.0413.0134 Специјалиста из области управљања државом у тржишној привреди *
72.3.0413.0135 Специјалиста менаџмента *
72.3.0413.0136 Специјалиста менаџмента људских ресурса *
72.3.0413.0137 Специјалиста наука о менаџменту услуга *
72.3.0413.0138 Специјалиста наука пословног менаџмента *
72.3.0413.0139 Специјалиста у области менаџмента *
72.3.0413.0140 Специјалиста фармацеутског менаџмента и маркетинга *
72.3.0413.0141 Специјалистичка едукација из информатике, медија и здравственог менаџмента *
72.3.0413.0142 Управљање и организација система образовања *
80.3.0413.0143 Доктор војних наука из области менаџмента *
80.3.0413.0144 Доктор војних наука из области менаџмента у одбрани *
80.3.0413.0145 Доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система
80.3.0413.0146 Доктор менаџмент наука *
80.3.0413.0147 Доктор менаџмента *
80.3.0413.0148 Доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (Менаџмент и администрација)
80.3.0413.0149 Доктор наука – менаџмент и бизнис
80.3.0413.0150 Доктор наука – менаџмента културе и медија
80.3.0413.0151 Доктор наука – организационе науке
80.3.0413.0152 Доктор наука за ужу научну област менаџмент *
80.3.0413.0153 Доктор наука из области менаџмент позоришта *
80.3.0413.0154 Доктор наука из области менаџмент радија *
80.3.0413.0155 Доктор наука из области менаџмент у култури *
80.3.0413.0156 Доктор наука менаџмента у спорту *
80.3.0413.0157 Доктор наука менаџмента и бизниса *
80.3.0413.0158 Доктор наука о менаџменту *
80.3.0413.0159 Доктор наука област индустријски менаџмент *
80.3.0413.0160 Доктор наука пословног управљања *
80.3.0413.0161 Доктор наука у области менаџмент и бизнис *
80.3.0413.0162 Доктор организације рада *
80.3.0413.0163 Доктор техничких наука индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0414 Маркетинг и оглашавање
50.2.0414.0001 Аранжер – декоратер у трговини
61.3.0414.0002 Дипломирани маркетинг менаџер у спорту *
61.3.0414.0003 Дипломирани маркетинг менаџер у туризму *
61.3.0414.0004 Економиста у области међународног маркетинга *
61.3.0414.0005 Комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
61.4.0414.0006 Менаџер маркетинга *
61.4.0414.0007 Струковни економиста за маркетинг и трговину
62.3.0414.0008 Дипломирани комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
71.3.0414.0009 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за маркетинг осигурања *
71.3.0414.0010 Мастер комуниколог (Маркетинг и оглашавање)
71.3.0414.0011 Дипломирани економиста у области међународног маркетинга *
72.3.0414.0012 Магистар техничких наука подручје за односе с јавношћу *
72.3.0414.0013 Специјалиста комуниколог
72.3.0414.0014 Специјалиста за односе с јавношћу и мултимедијалне комуникације *
72.3.0414.0015 Специјалиста из области public relаtions *
72.3.0414.0016 Специјалиста из области привредне пропаганде *
72.3.0414.0017 Специјалиста маркетинга *
72.3.0414.0018 Специјалиста оглашавања *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0415 Секретарско и канцеларијско пословање
20.2.0415.0001 Администратор
30.2.0415.0002 Дактилограф
40.2.0415.0003 Биротехничар
40.2.0415.0004 Инокоресподент-сарадник
40.2.0415.0005 Пословни администратор
40.2.0415.0006 Правни техничар
40.2.0415.0007 Правно-пословни техничар
50.2.0415.0008 Дебатни стенограф
50.2.0415.0009 Пословни секретар
61.3.0415.0010 Технички секретар *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0416 Продаја на велико и мало
20.2.0416.0001 Пакер
20.2.0416.0002 Продавац
20.2.0416.0003 Продавац нафтних деривата и течног нафтног гаса
20.2.0416.0004 Продавац робе
20.2.0416.0005 Продавац робе свакодневне потрошње
20.2.0416.0006 Руковалац робом
30.2.0416.0007 Продавац (III степен стручне спреме)
30.2.0416.0008 Продавац нафтних деривата (III степен стручне спреме)
30.2.0416.0009 Складиштар
30.2.0416.0010 Трговац
40.2.0416.0011 Комерцијалиста
40.2.0416.0012 Комерцијални техничар
40.2.0416.0013 Продавац (IV степен стручне спреме)
40.2.0416.0014 Продавац нафтних деривата и течног нафтног гаса (IV степен стручне спреме)
40.2.0416.0015 Техничар продаје
40.2.0416.0016 Трговински техничар
50.2.0416.0017 Организатор промета нафтних деривата и течног нафтног гаса
50.2.0416.0018 Организатор робног промета
50.2.0416.0019 Техничар – специјалиста за промет нафтних деривата
50.2.0416.0020 Трговачки менаџер
50.2.0416.0021 Трговачки путник
61.4.0416.0022 Виши стручни радник у трговини *
61.4.0416.0023 Економиста за комерцијално пословање *
61.4.0416.0024 Економиста за робни промет *
61.4.0416.0025 Економиста-комерцијалиста *
71.3.0416.0026 Дипломирани економиста – менаџер у трговини *
72.3.0416.0027 Магистар економских наука за трговину *
72.3.0416.0028 Специјалиста за уговоре у међународној трговини *
80.3.0416.0029 Доктор економских наука за трговину *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0417 Пословне вештине
61.4.0417.0001 Виши кулинар – организатор пословања у производним угоститељским одељењима *
61.4.0417.0002 Виши ресторатер – организатор пословања у ресторатерству *
61.4.0417.0003 Виши стручни радник – смер организатор трговинско комерцијалних послова *
61.4.0417.0004 Виши хотелијер – организатор пословања у хотелијерству *
61.3.0417.0005 Инжењер за менаџмент квалитетом *
61.3.0417.0006 Инжењер за организацију рада *
61.4.0417.0007 Инжењер менаџер за управљање квалитетом у текстилној индустрији *
61.4.0417.0008 Инжењер организације *
61.4.0417.0009 Инжењер организације рада *
61.3.0417.0010 Инжењер организације рада *
61.3.0417.0011 Инжењер организационо-кибернетског усмеравања *
61.3.0417.0012 Инжењер организационо-производног усмеравања *
61.3.0417.0013 Инжењер технологије за одржавања средстава за рад *
61.3.0417.0014 Инжењер технологије за организацију одржавања средстава за рад *
61.4.0417.0015 Организатор продаје *
61.4.0417.0016 Организатор производних процеса *
61.4.0417.0017 Технолог организатор производње *
71.3.0417.0018 Дипломирани инжењер за организацију рада *
71.3.0417.0019 Дипломирани инжењер за развој-управљање квалитетом *
71.3.0417.0020 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за индустријско инжењерство *
71.3.0417.0021 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање квалитетом *
71.3.0417.0022 Дипломирани организатор сценских и културно уметничких делатности *
71.3.0417.0023 Дипломирани организатор филмских и телевизијских делатности *
72.3.0417.0024 Магистар наука из области организација *
72.3.0417.0025 Магистар наука из области организација културног живота *
72.3.0417.0026 Магистар наука из области организација културно-уметничких делатности *
72.3.0417.0027 Магистар наука из области организација позоришта *
72.3.0417.0028 Магистар наука из области организација сценских делатности *
72.3.0417.0029 Магистар наука из области организација сценских и културно-уметничких делатности *
72.3.0417.0030 Магистар наука из области организација тв делатности *
72.3.0417.0031 Магистар наука из области организација уметничких делатности *
72.3.0417.0032 Магистар наука из области организација филмске делатности *
72.3.0417.0033 Магистар техничких наука подручје за управљање развојем *
72.3.0417.0034 Управљање развојем – предузетништво *
72.3.0417.0035 Управљање развојем – производни менаџмент *
72.3.0417.0036 Управљање развојем – реинжењеринг *
72.3.0417.0037 Управљање развојем *
72.3.0417.0038 Управљање развојем управљање квалитетом *
80.3.0417.0039 Доктор наука из области организација позоришне уметности *
80.3.0417.0040 Доктор наука из области организација уметничких делатности *
80.3.0417.0041 Доктор техничких наука – област организационе науке *
04 Пословање, администрација и право
041 Пословање и администрација
0419 Пословање и администрација неразврстани на другом месту
40.2.0419.0001 Економски техничар
04 Пословање, администрација и право
042 Право
0421 Право
50.2.0421.0001 Судско – административни извршитељ
61.3.0421.0002 Правник
61.3.0421.0003 Правник унутрашњих послова
61.4.0421.0004 Правник *
61.4.0421.0005 Струковни правник
62.3.0421.0006 Дипломирани правник
62.3.0421.0007 Дипломирани правник унутрашњих послова
62.4.0421.0008 Специјалиста струковни правник
71.3.0421.0009 Дипломирани правник *
71.3.0421.0010 Дипломирани правник унутрашњих послова *
71.3.0421.0011 Мастер права европских интеграција
71.3.0421.0012 Мастер правник
71.3.0421.0013 Мастер правник унутрашњих послова
71.4.0421.0014 Специјалиста струковни правник
71.4.0421.0015 Струковни мастер правник
72.3.0421.0016 Магистар правних наука *
72.3.0421.0017 Правник специјалиста *
72.3.0421.0018 Специјалиста правник
72.3.0421.0019 Специјалиста правник унутрашњих послова
72.3.0421.0020 Специјалиста за европско право *
72.3.0421.0021 Специјалиста за јавно бележничко право *
72.3.0421.0022 Специјалиста за област грађанског и привредног права Европске уније *
72.3.0421.0023 Специјалиста за област кривичног права *
72.3.0421.0024 Специјалиста за правне аспекте корпоративног управљања *
72.3.0421.0025 Специјалиста фармакоекономије и фармацеутске легислативе *
72.3.0421.0026 Менаџер безбедности специјалиста из области правног регулисања и заштите националне безбедности *
80.3.0421.0027 Доктор наука – правне науке
80.3.0421.0028 Доктор правних наука *
04 Пословање, администрација и право
048 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право
0488 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право
72.3.0488.0001 Магистар правно-економских наука *
72.3.0488.0002 Магистар правно-политичких наука *
72.3.0488.0003 Магистар правно-социолошких наука *
72.3.0488.0004 Електронско пословање *
72.3.0488.0005 Специјалиста за електронско пословање *
72.3.0488.0006 Специјалиста електронског пословања *
80.3.0488.0007 Доктор наука – правно-економске науке
80.3.0488.0008 Доктор наука – правно-политичке науке
80.3.0488.0009 Доктор наука – правно-социолошке науке
80.3.0488.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – индустријски менаџмент *
80.3.0488.0011 Доктор правно-економских наука *
80.3.0488.0012 Доктор правно-политичких наука *
80.3.0488.0013 Доктор правно-социолошких наука *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
05 Природне науке, математика и статистика
051 Биолошке и сродне науке
0511 Биологија
61.3.0511.0001 Биолог
61.3.0511.0002 Молекуларни биолог и физиолог
61.4.0511.0003 Струковни биолог
62.3.0511.0004 Дипломирани биолог
62.3.0511.0005 Дипломирани молекуларни биолог и физиолог
62.4.0511.0006 Специјалиста струковни биолог
71.3.0511.0007 Дипломирани биолог – молекуларни биолог *
71.3.0511.0008 Дипломирани биолог *
71.3.0511.0009 Дипломирани молекуларни биолог и физиолог *
71.3.0511.0010 Мастер биолог
71.3.0511.0011 Мастер молекуларни биолог и физиолог
71.3.0511.0012 Мастер репродуктивни биолог – ембриолог
72.3.0511.0013 Магистар биолошких наука *
72.3.0511.0014 Магистар микробиологије *
72.3.0511.0015 Магистар таксономије *
72.3.0511.0016 Специјалиста биолог
72.3.0511.0017 Специјалиста биолошких наука *
72.3.0511.0018 Специјалиста за таксономију виших биљака *
72.3.0511.0019 Специјалиста за таксономију животиња *
72.3.0511.0020 Специјалиста из области антропологија *
72.3.0511.0021 Специјалиста из области биологија микроорганизама *
72.3.0511.0022 Специјалиста из области биологија пчела са пчеларством *
72.3.0511.0023 Специјалиста из области генетика *
72.3.0511.0024 Специјалиста из области ендокринологија *
72.3.0511.0025 Специјалиста из области ентомологија *
72.3.0511.0026 Специјалиста из области имунобиологија *
72.3.0511.0027 Специјалиста из области лековито биље *
72.3.0511.0028 Специјалиста из области молекуларна биологија и биохемија *
72.3.0511.0029 Специјалиста из области морфологија, систематика и филогенија животиња *
72.3.0511.0030 Специјалиста из области нематологија *
72.3.0511.0031 Специјалиста из области општа физиологија и системска биофизика *
72.3.0511.0032 Специјалиста из области систематика и филогенија биљака и гљива *
72.3.0511.0033 Специјалиста из области таксономија биљака *
72.3.0511.0034 Специјалиста из области таксономија животиња *
72.3.0511.0035 Специјалиста из области физиологија биљака *
72.3.0511.0036 Специјалиста из области физиологија животиња *
72.3.0511.0037 Специјалиста из области хидробиологија *
72.3.0511.0038 Специјалиста из области хистологија и ембриологија *
72.3.0511.0039 Специјалиста из области цитологија *
80.3.0511.0040 Доктор биолошких наука *
80.3.0511.0041 Доктор наука – биолошке науке
80.3.0511.0042 Доктор наука – биофизика
80.3.0511.0043 Доктор наука – биофотоника
05 Природне науке, математика и статистика
051 Биолошке и сродне науке
0512 Биохемија
40.2.0512.0001 Техничар за биотехнологију
40.2.0512.0002 Техничар за оперативну форензику
61.3.0512.0003 Биохемичар
61.4.0512.0004 Струковни биохемичар
62.3.0512.0005 Дипломирани биохемичар
62.3.0512.0006 Дипломирани инжењер технологије (Биохемија)
62.4.0512.0007 Специјалиста струковни биохемичар
62.4.0512.0008 Специјалиста струковних студија – форензика
71.3.0512.0009 Дипломирани биохемичар *
71.3.0512.0010 Дипломирани хемичар-биохемија *
71.3.0512.0011 Мастер биохемичар
71.3.0512.0012 Мастер инжењер технологије (Биохемија)
71.3.0512.0013 Мастер форензичар
71.4.0512.0014 Специјалиста струковних студија – форензика
72.3.0512.0015 Магистар биохемијских наука *
72.3.0512.0016 Специјалиста биохемичар
72.3.0512.0017 Специјалиста биохемијских наука *
72.3.0512.0018 Специјалиста за антропологију *
72.3.0512.0019 Специјалиста из области анимална биохемија *
72.3.0512.0020 Специјалиста из области биохемија *
72.3.0512.0021 Специјалиста из области биохемија биљака *
72.3.0512.0022 Специјалиста из области биохемија физиолошки активних једињења *
72.3.0512.0023 Специјалиста струковних студија – форензика
80.3.0512.0024 Доктор биохемијских наука *
80.3.0512.0025 Доктор наука – биотехничке науке (Биохемија)
80.3.0512.0026 Доктор наука – биохемијске науке
80.3.0512.0027 Доктор наука – технолошко инжењерство (Биохемија)
80.3.0512.0028 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биотехнологије *
05 Природне науке, математика и статистика
052 Животна средина
0521 Науке о животној средини
61.3.0521.0001 Биолог-еколог *
61.3.0521.0002 Еколог
61.3.0521.0003 Оперативни биолог – заштита животне средине *
61.4.0521.0004 Струковни еколог
62.3.0521.0005 Дипломирани еколог
62.3.0521.0006 Дипломирани еколог права заштите животне средине
62.4.0521.0007 Специјалиста струковни еколог
71.3.0521.0008 Дипломирани биолог – еколог *
71.3.0521.0009 Дипломирани еколог за заштиту животне средине *
71.3.0521.0010 Дипломирани еколог права заштите животне средине *
71.3.0521.0011 Мастер еколог
71.3.0521.0012 Мастер еколог права заштите животне средине
72.3.0521.0013 Специјалиста еколог
72.3.0521.0014 Специјалиста еколог права заштите животне средине
72.3.0521.0015 Специјалиста заштите животне средине (Науке о животној средини)*
72.3.0521.0016 Специјалиста из области екологија *
72.3.0521.0017 Специјалиста из области екологија биљака *
72.3.0521.0018 Специјалиста из области екологија животиња *
72.3.0521.0019 Специјалиста из области екологија, заштита и унапређење животне средине *
72.3.0521.0020 Специјалиста из области екологије *
72.3.0521.0021 Специјалиста из области екофизиологија *
72.3.0521.0022 Специјалиста из области заштита ваздуха *
72.3.0521.0023 Специјалиста из области заштита воде *
72.3.0521.0024 Специјалиста из области заштита животне средине *
72.3.0521.0025 Специјалиста из области заштита хране и заштита земљишта *
72.3.0521.0026 Специјалиста из области радијациона екологија *
80.3.0521.0027 Доктор наука – еколошке науке
80.3.0521.0028 Доктор наука заштите животне средине (Науке о животној средини)*
05 Природне науке, математика и статистика
052 Животна средина
0522 Природна окружења и дивља флора и фауна
40.2.0522.0001 Надзорник парка – оглед
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0531 Хемија
61.3.0531.0001 Дипломирани хемичар за животну средину *
61.4.0531.0002 Струковни хемичар
61.3.0531.0003 Хемичар
61.3.0531.0004 Хемичар за истраживање и развој *
62.3.0531.0005 Дипломирани физикохемичар
62.3.0531.0006 Дипломирани хемичар
62.4.0531.0007 Специјалиста струковни хемичар
71.3.0531.0008 Дипломирани физикохемичар *
71.3.0531.0009 Дипломирани хемичар *
71.3.0531.0010 Дипломирани хемичар за истраживање и развој *
71.3.0531.0011 Дипломирани хемичар опште хемије *
71.3.0531.0012 Мастер физикохемичар
71.3.0531.0013 Мастер хемичар
72.3.0531.0014 Магистар физичкохемијских наука *
72.3.0531.0015 Магистар хемијских наука *
72.3.0531.0016 Специјалиста хемичар
72.3.0531.0017 Специјалиста из области аналитичка хемија *
72.3.0531.0018 Специјалиста из области неорганска хемија *
72.3.0531.0019 Специјалиста из области оптичка спектроскопија атома и јона *
72.3.0531.0020 Специјалиста из области органска хемија *
72.3.0531.0021 Специјалиста из области пражњење кроз гасове *
72.3.0531.0022 Специјалиста из области практична спектроскопија *
72.3.0531.0023 Специјалиста из области рентгенска дифракциона анализа монокристала *
72.3.0531.0024 Специјалиста из области рентгенска дифракциона анализа поликристалних материјала *
72.3.0531.0025 Специјалиста из области рентгенска флуоресцентна анализа материјала *
72.3.0531.0026 Специјалиста из области спектроскопија масбауера *
72.3.0531.0027 Специјалиста из области спектроскопија сложених молекула *
72.3.0531.0028 Специјалиста из области спектроскопска дијагностика плазме *
72.3.0531.0029 Специјалиста из области физичка испитивања материјала *
72.3.0531.0030 Специјалиста из области хемија *
72.3.0531.0031 Специјалиста из области хемијска анализа, заштита животне средине *
72.3.0531.0032 Специјалиста из области хемијска контрола квалитета *
72.3.0531.0033 Специјалиста физичке хемије *
72.3.0531.0034 Специјалиста физичкохемијских наука *
72.3.0531.0035 Специјалиста хемијске контроле квалитета *
72.3.0531.0036 Специјалиста хемијске синтезе *
72.3.0531.0037 Специјалиста хемијских наука *
80.3.0531.0038 Доктор наука – физичкохемијске науке
80.3.0531.0039 Доктор наука – хемијске науке
80.3.0531.0040 Доктор физичкохемијских наука *
80.3.0531.0041 Доктор хемијских наука *
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0532 Науке о земљи
20.2.0532.0001 Помоћни радник у геолошким истраживањима
40.2.0532.0002 Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију
40.2.0532.0003 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина
40.2.0532.0004 Метеоролошки техничар
40.2.0532.0005 Хидролошки техничар
50.2.0532.0006 Геодетски техничар за примењену геодезију
50.2.0532.0007 Организатор геолошких истраживања за геотехнику и хидрогеологију
50.2.0532.0008 Организатор геолошких истраживања за минералне сировине
61.3.0532.0009 Географ
61.4.0532.0010 Геодетски инжењер *
61.3.0532.0011 Геолог
61.3.0532.0012 Инжењер геодезије
61.4.0532.0013 Инжењер геодезије *
61.3.0532.0014 Инжењер геологије
61.4.0532.0015 Инжењер примењене геодезије *
61.3.0532.0016 Метеоролог
61.3.0532.0017 Оперативни географ *
61.4.0532.0018 Струковни географ
61.4.0532.0019 Струковни геолог
61.4.0532.0020 Струковни инжењер геодезије
61.4.0532.0021 Струковни инжењер геологије
61.4.0532.0022 Струковни метеоролог
62.3.0532.0023 Дипломирани географ
62.3.0532.0024 Дипломирани геолог
62.3.0532.0025 Дипломирани инжењер геодезије
62.3.0532.0026 Дипломирани инжењер геологије
62.3.0532.0027 Дипломирани метеоролог
62.4.0532.0028 Специјалиста струковни географ
62.4.0532.0029 Специјалиста струковни геолог
62.4.0532.0030 Специјалиста струковни инжењер геодезије
62.4.0532.0031 Специјалиста струковни инжењер геологије
62.4.0532.0032 Специјалиста струковни метеоролог
71.3.0532.0033 Дипломирани географ *
71.3.0532.0034 Дипломирани географ заштите животне средине *
71.3.0532.0035 Дипломирани геодетски инжењер *
71.3.0532.0036 Дипломирани геолог *
71.3.0532.0037 Дипломирани инжењер геодезије *
71.3.0532.0038 Дипломирани инжењер геологије – за истраживање лежишта минералних сировина *
71.3.0532.0039 Дипломирани инжењер геологије *
71.3.0532.0040 Дипломирани инжењер геологије за геотехнику *
71.3.0532.0041 Дипломирани инжењер геологије за геофизику *
71.3.0532.0042 Дипломирани инжењер геологије за истраживање лежишта минералних сировина *
71.3.0532.0043 Дипломирани инжењер геологије за минералогију и кристалографију *
71.3.0532.0044 Дипломирани инжењер геологије за палеонтологију *
71.3.0532.0045 Дипломирани инжењер геологије за петрологију и геохемију *
71.3.0532.0046 Дипломирани инжењер геологије за регионалну геологију *
71.3.0532.0047 Дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију *
71.3.0532.0048 Дипломирани инжењер минералогије односно петрологије *
71.3.0532.0049 Дипломирани инжењер хидрогеологије *
71.3.0532.0050 Дипломирани метеоролог *
71.3.0532.0051 Дипломирани физичар – метеорологија *
71.3.0532.0052 Мастер аналитичар за географске информационе системе
71.3.0532.0053 Мастер географ
71.3.0532.0054 Мастер геолог
71.3.0532.0055 Мастер инжењер геодезије
71.3.0532.0056 Мастер инжењер геологије
71.3.0532.0057 Мастер метеоролог
71.4.0532.0058 Струковни мастер инжењер геодезије
71.4.0532.0059 Струковни мастер инжењер геологије
72.3.0532.0060 Магистар географије за област географски информациони системи *
72.3.0532.0061 Магистар географије за област животне средине *
72.3.0532.0062 Магистар географских наука *
72.3.0532.0063 Магистар географских наука смер демографија *
72.3.0532.0064 Магистар геодезије *
72.3.0532.0065 Магистар метеоролошких наука *
72.3.0532.0066 Магистар наука научна област геотехника *
72.3.0532.0067 Магистар наука научна област геофизика *
72.3.0532.0068 Магистар наука научна област геохемија *
72.3.0532.0069 Магистар наука научна област кристалографија *
72.3.0532.0070 Магистар наука научна област минералогија *
72.3.0532.0071 Магистар наука научна област минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0072 Магистар наука научна област петрологија магматских и метаморфних стена *
72.3.0532.0073 Магистар наука научна област седиментологија *
72.3.0532.0074 Магистар област геологија каустобиолита *
72.3.0532.0075 Магистар област геолошко картирање *
72.3.0532.0076 Магистар област микропалеонтологија *
72.3.0532.0077 Магистар област палеоботаника *
72.3.0532.0078 Магистар област палеозоологија *
72.3.0532.0079 Магистар област регионална геологија *
72.3.0532.0080 Магистар област стратиграфија *
72.3.0532.0081 Магистар област тектоника *
72.3.0532.0082 Магистар смер за динамику подземних вода *
72.3.0532.0083 Магистар смер за заштиту подземних вода *
72.3.0532.0084 Магистар смер за истраживање изворишта лежишта геотермалне енергије *
72.3.0532.0085 Магистар смер за минералне и термоминералне воде *
72.3.0532.0086 Магистар смер за регионалну хидрогеологију *
72.3.0532.0087 Магистар смер за регулацију издани *
72.3.0532.0088 Магистар смер за хидрогеологију лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0089 Магистар смер за хидрогеолошка истраживања за водоснабдевање *
72.3.0532.0090 Магистар техничких наука геологије *
72.3.0532.0091 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геологија каустобиолита *
72.3.0532.0092 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геолошко картирање *
72.3.0532.0093 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0094 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геотермална енергија *
72.3.0532.0095 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0096 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0097 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил геохемија *
72.3.0532.0098 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил економска геологија *
72.3.0532.0099 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил заштита од подземних вода *
72.3.0532.0100 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0101 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил искоришћавање и заштита подземних вода *
72.3.0532.0102 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил кристалографија *
72.3.0532.0103 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0104 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0105 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0106 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил лежишта угљева *
72.3.0532.0107 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил механика тла и механика стена *
72.3.0532.0108 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил микропалеонтологија *
72.3.0532.0109 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0110 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералогија *
72.3.0532.0111 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0112 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил палеоботаника *
72.3.0532.0113 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил палеозоологија *
72.3.0532.0114 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил петрологија *
72.3.0532.0115 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0116 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил регионална геологија *
72.3.0532.0117 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0118 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил седиментологија *
72.3.0532.0119 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0120 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил стратиграфија *
72.3.0532.0121 Магистар техничких наука област геологија, образовни профил тектоника *
72.3.0532.0122 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геологија каустобиолита *
72.3.0532.0123 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геолошко картирање *
72.3.0532.0124 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0125 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геотермална енергија *
72.3.0532.0126 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0127 Магистар техничких наука у области геологије, смер: геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0128 Магистар техничких наука у области геологије, смер: економска геологија *
72.3.0532.0129 Магистар техничких наука у области геологије, смер: заштита од подземних вода *
72.3.0532.0130 Магистар техничких наука у области геологије, смер: инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0131 Магистар техничких наука у области геологије, смер: искоришћавање заштита подземних вода *
72.3.0532.0132 Магистар техничких наука у области геологије, смер: кристалографија *
72.3.0532.0133 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0134 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0135 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0136 Магистар техничких наука у области геологије, смер: лежишта угљева *
72.3.0532.0137 Магистар техничких наука у области геологије, смер: механика тла и механика стена *
72.3.0532.0138 Магистар техничких наука у области геологије, смер: микропалеонтологија *
72.3.0532.0139 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0140 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералогија *
72.3.0532.0141 Магистар техничких наука у области геологије, смер: минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0142 Магистар техничких наука у области геологије, смер: палеоботаника *
72.3.0532.0143 Магистар техничких наука у области геологије, смер: палеозоологија *
72.3.0532.0144 Магистар техничких наука у области геологије, смер: петрологија *
72.3.0532.0145 Магистар техничких наука у области геологије, смер: проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0146 Магистар техничких наука у области геологије, смер: регионална геологија *
72.3.0532.0147 Магистар техничких наука у области геологије, смер: регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0148 Магистар техничких наука у области геологије, смер: седиментологија и геохемија *
72.3.0532.0149 Магистар техничких наука у области геологије, смер: сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0150 Магистар техничких наука у области геологије, смер: стратиграфија *
72.3.0532.0151 Магистар техничких наука у области геологије, смер: тектоника *
72.3.0532.0152 Специјалиста географ
72.3.0532.0153 Специјалиста геолог
72.3.0532.0154 Специјалиста инжењер геодезије
72.3.0532.0155 Специјалиста инжењер геологије
72.3.0532.0156 Специјалиста метеоролог
72.3.0532.0157 Специјалиста географских наука *
72.3.0532.0158 Специјалиста из области метеорологије *
72.3.0532.0159 Специјалиста из области регионална географија *
72.3.0532.0160 Специјалиста из области спелеологије *
72.3.0532.0161 Специјалиста из области физичка географија *
72.3.0532.0162 Специјалиста метеоролошких наука *
72.3.0532.0163 Специјалиста научна област геотехника *
72.3.0532.0164 Специјалиста научна област геофизика *
72.3.0532.0165 Специјалиста област геологија каустобиолита *
72.3.0532.0166 Специјалиста област геологија, смер: геологија каустобиолита *
72.3.0532.0167 Специјалиста област геологија, смер: геолошко картирање *
72.3.0532.0168 Специјалиста област геологија, смер: геомагнетизам и гравиметрија *
72.3.0532.0169 Специјалиста област геологија, смер: геотермална енергија *
72.3.0532.0170 Специјалиста област геологија, смер: геотехнички радови мелиорације, санације и заштите *
72.3.0532.0171 Специјалиста област геологија, смер: геофизички каротаж и геоелектрика *
72.3.0532.0172 Специјалиста област геологија, смер: економска геологија *
72.3.0532.0173 Специјалиста област геологија, смер: заштита од подземних вода *
72.3.0532.0174 Специјалиста област геологија, смер: инжењерскогеолошка истраживања *
72.3.0532.0175 Специјалиста област геологија, смер: искоришћавање заштита подземних вода *
72.3.0532.0176 Специјалиста област геологија, смер: кристалографија *
72.3.0532.0177 Специјалиста област геологија, смер: лежишта металичних минералних сировина *
72.3.0532.0178 Специјалиста област геологија, смер: лежишта нафте и земног гаса *
72.3.0532.0179 Специјалиста област геологија, смер: лежишта неметаличних минералних сировина *
72.3.0532.0180 Специјалиста област геологија, смер: лежишта угљева *
72.3.0532.0181 Специјалиста област геологија, смер: механика тла и механика стена *
72.3.0532.0182 Специјалиста област геологија, смер: микропалеонтологија *
72.3.0532.0183 Специјалиста област геологија, смер: минералне, термалне и термоминералне воде *
72.3.0532.0184 Специјалиста област геологија, смер: минералогија *
72.3.0532.0185 Специјалиста област геологија, смер: минералогија индустријских продуката *
72.3.0532.0186 Специјалиста област геологија, смер: палеоботаника *
72.3.0532.0187 Специјалиста област геологија, смер: палеозоологија *
72.3.0532.0188 Специјалиста област геологија, смер: петрологија *
72.3.0532.0189 Специјалиста област геологија, смер: проспекција и истраживање лежишта минералних сировина *
72.3.0532.0190 Специјалиста област геологија, смер: регионална геологија *
72.3.0532.0191 Специјалиста област геологија, смер: регионална хидрогеологија и хидрохемија *
72.3.0532.0192 Специјалиста област геологија, смер: седиментологија и геохемија *
72.3.0532.0193 Специјалиста област геологија, смер: сеизмологија и сеизмика *
72.3.0532.0194 Специјалиста област геологија, смер: стратиграфија *
72.3.0532.0195 Специјалиста област геологија, смер: тектоника *
72.3.0532.0196 Специјалиста област геолошко картирање *
72.3.0532.0197 Специјалиста област микропалеонтологија *
72.3.0532.0198 Специјалиста област палеоботаника *
72.3.0532.0199 Специјалиста област палеозоологија *
72.3.0532.0200 Специјалиста област регионална геологија *
72.3.0532.0201 Специјалиста област стратиграфија *
72.3.0532.0202 Специјалиста област тектоника *
80.3.0532.0203 Доктор географије *
80.3.0532.0204 Доктор географије за област животне средине *
80.3.0532.0205 Доктор географских наука *
80.3.0532.0206 Доктор геодезије *
80.3.0532.0207 Доктор геолошких наука – биостратиграфија *
80.3.0532.0208 Доктор геолошких наука – геологија каустобиолита – угаљ *
80.3.0532.0209 Доктор геолошких наука – геолошко картирање *
80.3.0532.0210 Доктор геолошких наука – геоморфологија *
80.3.0532.0211 Доктор геолошких наука – геотехника *
80.3.0532.0212 Доктор геолошких наука – геофизика *
80.3.0532.0213 Доктор геолошких наука – геохемија и седиментологија *
80.3.0532.0214 Доктор геолошких наука – економска геологија *
80.3.0532.0215 Доктор геолошких наука – кристалографија *
80.3.0532.0216 Доктор геолошких наука – лежишта минералних сировина *
80.3.0532.0217 Доктор геолошких наука – микропалеонтологија *
80.3.0532.0218 Доктор геолошких наука – минералогија *
80.3.0532.0219 Доктор геолошких наука – неотектоника *
80.3.0532.0220 Доктор геолошких наука – палеоботаника *
80.3.0532.0221 Доктор геолошких наука – палеогеографија *
80.3.0532.0222 Доктор геолошких наука – палеозоологија *
80.3.0532.0223 Доктор геолошких наука – петрологија *
80.3.0532.0224 Доктор геолошких наука – регионална геологија *
80.3.0532.0225 Доктор геолошких наука – стратиграфија *
80.3.0532.0226 Доктор геолошких наука – структурна геологија *
80.3.0532.0227 Доктор геолошких наука – тектоника *
80.3.0532.0228 Доктор геолошких наука – фотогеологија *
80.3.0532.0229 Доктор геолошких наука – хидрогеологија *
80.3.0532.0230 Доктор метеоролошких наука *
80.3.0532.0231 Доктор наука – геодезија
80.3.0532.0232 Доктор наука – геолошко инжењерство
80.3.0532.0233 Доктор наука – гео-науке
80.3.0532.0234 Доктор наука – метеоролошке науке
80.3.0532.0235 Доктор техничких или геолошких наука у области геологије *
80.3.0532.0236 Доктор техничких наука – научна област геологија *
80.3.0532.0237 Доктор техничких наука геологије *
05 Природне науке, математика и статистика
053 Физичко-хемијске науке
0533 Физика
61.3.0533.0001 Астроном
61.3.0533.0002 Инжењер примењене физике
61.3.0533.0003 Оперативни физичар *
61.4.0533.0004 Струковни физикохемичар
61.4.0533.0005 Струковни физичар
61.3.0533.0006 Физикохемичар
61.3.0533.0007 Физичар
61.3.0533.0008 Физичар-информатичар *
62.3.0533.0009 Дипломирани астроном
62.3.0533.0010 Дипломирани инжењер за примењену физику и информатику
62.3.0533.0011 Дипломирани инжењер примењене физике
62.3.0533.0012 Дипломирани физичар
62.4.0533.0013 Специјалиста струковни физикохемичар
62.4.0533.0014 Специјалиста струковни физичар
71.3.0533.0015 Дипломирани астроном *
71.3.0533.0016 Дипломирани инжењер физике *
71.3.0533.0017 Дипломирани инжењер физике са назнаком смера *
71.3.0533.0018 Дипломирани физичар *
71.3.0533.0019 Дипломирани физичар за општу физику *
71.3.0533.0020 Дипломирани физичар за примењену физику *
71.3.0533.0021 Дипломирани физичар за примењену физику и информатику *
71.3.0533.0022 Дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику *
71.3.0533.0023 Дипломирани физичар истраживач *
71.3.0533.0024 Дипломирани физичар-за општу физику *
71.3.0533.0025 Дипломирани физичар-медицинска физика *
71.3.0533.0026 Дипломирани физичар-метеорологија и моделирање у заштити животне средине *
71.3.0533.0027 Мастер астроном
71.3.0533.0028 Мастер астрофизичар
71.3.0533.0029 Мастер инжењер за примењену физику и информатику
71.3.0533.0030 Мастер инжењер примењене физике
71.3.0533.0031 Мастер физичар
72.3.0533.0032 Магистар наука из интердисциплинарне области медицинска физика *
72.3.0533.0033 Магистар наука из области физике *
72.3.0533.0034 Магистар физичких наука *
72.3.0533.0035 Магистар физичких наука дисциплина физичке методе испитивања материјала *
72.3.0533.0036 Специјалиста астроном
72.3.0533.0037 Специјалиста инжењер за примењену физику и информатику
72.3.0533.0038 Специјалиста инжењер примењене физике
72.3.0533.0039 Специјалиста физикохемичар
72.3.0533.0040 Специјалиста физичар
72.3.0533.0041 Специјалиста из области нуклеарне активационе методе *
72.3.0533.0042 Специјалиста из области савремена експериментална физика *
72.3.0533.0043 Специјалиста из области савремена теоријска физика *
72.3.0533.0044 Специјалиста из области физичке методе идентификација минералних сировина *
72.3.0533.0045 Специјалиста из области физичке методе испитивања материјала *
72.3.0533.0046 Специјалиста физичких наука *
80.3.0533.0047 Доктор наука – астрономске науке
80.3.0533.0048 Доктор наука – физичке науке
80.3.0533.0049 Доктор физичких наука *
05 Природне науке, математика и статистика
054 Математика и статистика
0541 Математика
61.3.0541.0001 Инжењер примењене математике
61.3.0541.0002 Математичар
61.3.0541.0003 Математичар *
61.3.0541.0004 Оперативни математичар *
61.4.0541.0005 Струковни математичар
62.3.0541.0006 Дипломирани инжењер примењене математике
62.3.0541.0007 Дипломирани информатичар (Математика)
62.3.0541.0008 Дипломирани математичар
62.4.0541.0009 Специјалиста струковни математичар
71.3.0541.0010 Дипломирани инжењер математике *
71.3.0541.0011 Дипломирани математичар – усмерење математика финансија *
71.3.0541.0012 Дипломирани математичар *
71.3.0541.0013 Дипломирани математичар за математику економије *
71.3.0541.0014 Дипломирани математичар за теоријску математику и примене *
71.3.0541.0015 Дипломирани математичар-математика финансија *
71.3.0541.0016 Дипломирани математичар-примењена математика *
71.3.0541.0017 Дипломирани математичар-теоријска математика *
71.3.0541.0018 Мастер инжењер примењене математике
71.3.0541.0019 Мастер информатичар (Математика)
71.3.0541.0020 Мастер математичар
72.3.0541.0021 Магистар математичких наука *
72.3.0541.0022 Магистар математичких наука дисциплина алгебра и математичка логика *
72.3.0541.0023 Магистар математичких наука дисциплина анализа *
72.3.0541.0024 Магистар математичких наука дисциплина геометрија *
72.3.0541.0025 Магистар математичких наука дисциплина дискретна математика и програмирање *
72.3.0541.0026 Магистар математичких наука дисциплина диференцијалне једначине *
72.3.0541.0027 Магистар математичких наука дисциплина нелинеарна анализа *
72.3.0541.0028 Магистар математичких наука дисциплина нумеричка математика *
72.3.0541.0029 Магистар математичких наука дисциплина топологија *
72.3.0541.0030 Специјалиста инжењер примењене математике
72.3.0541.0031 Специјалиста математичар
72.3.0541.0032 Специјалиста из области алгебра *
72.3.0541.0033 Специјалиста из области алгебра са програмирањем *
72.3.0541.0034 Специјалиста из области геометрија *
72.3.0541.0035 Специјалиста из области дискретна математика *
72.3.0541.0036 Специјалиста из области диференцијална геометрија *
72.3.0541.0037 Специјалиста из области нумеричка анализа *
72.3.0541.0038 Специјалиста из области нумеричка математика *
72.3.0541.0039 Специјалиста из области нумеричке методе линеарне алгебра *
72.3.0541.0040 Специјалиста из области реална и комплексна анализа *
72.3.0541.0041 Специјалиста математике из области нумеричке математике и оптимизације *
72.3.0541.0042 Специјалиста математичких наука *
72.3.0541.0043 Специјалиста из области актуарства *
80.3.0541.0044 Доктор математичких наука *
80.3.0541.0045 Доктор наука – математичке науке
80.3.0541.0046 Доктор наука – примењена математика
05 Природне науке, математика и статистика
054 Математика и статистика
0542 Статистика
71.3.0542.0001 Мастер примењене статистике
72.3.0542.0002 Магистар математичких наука дисциплина вероватноћа и теорија мере *
72.3.0542.0003 Магистар математичких наука дисциплина уопштене функције и микролокална анализа и вероватноћа и теорија мере *
72.3.0542.0004 Магистар статистике *
72.3.0542.0005 Магистар статистичких наука *
72.3.0542.0006 Магистар техничких наука подручје за рачунарску статистику *
72.3.0542.0007 Специјалиста из области теорија вероватноћа и математичка статистика *
72.3.0542.0008 Специјалистичке студије статистика у лабораторијско-клиничком експерименту *
80.3.0542.0009 Доктор статистичких наука *
80.3.0542.0010 Доктор економских наука за статистику и информатику *
05 Природне науке, математика и статистика
058 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и  статистику
0588 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и статистику
72.3.0588.0001 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области заштита и унапређење животне средине *
72.3.0588.0002 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области управљања животном средином *
72.3.0588.0003 Магистар наука из мултидисциплинарне научне области: биофизика *
72.3.0588.0004 Магистар наука из области биофизике *
72.3.0588.0005 Магистар наука из области заштита и унапређење животне средине *
72.3.0588.0006 Магистар наука из области конверзија енергије *
72.3.0588.0007 Магистар наука из области неуронауке *
72.3.0588.0008 Магистар наука из области: управљање животном средином *
80.3.0588.0009 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – електрохемија *
80.3.0588.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биофизика *
80.3.0588.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – заштита животне средине *
80.3.0588.0012 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – когнитивне науке и нацртна геометрија *
80.3.0588.0013 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке *
80.3.0588.0014 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке са биоинжењерством *
80.3.0588.0015 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – предеона екологија *
80.3.0588.0016 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – управљање животном средином *
80.3.0588.0017 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – хемометрије *
80.3.0588.0018 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – хистологија и биоматеријали *
80.3.0588.0019 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области конверзија енергије *
80.3.0588.0020 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – математичка теорија музике *
80.3.0588.0021 Доктор природно-математичких наука *
80.3.0588.0022 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – физичкохемијска терминологија у заштити животне средине *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0611 Коришћење рачунара
61.4.0611.0001 Инжењер за електронско пословање *
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0612 Пројектовање и администрирање база података и мрежа
40.2.0612.0001 Администратор рачунарских мрежа
40.2.0612.0002 Електротехничар информационих технологија
40.2.0612.0003 Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају
61.4.0612.0004 Инжењер графике – смер веб дизајн *
61.4.0612.0005 Инжењер електротехнике за рачунарску технику *
61.4.0612.0006 Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0007 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0008 Струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
61.4.0612.0009 Струковни пословни информатичар
62.3.0612.0010 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
62.4.0612.0011 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.3.0612.0012 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за веб дизајн *
71.3.0612.0013 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.3.0612.0014 Мастер информатичар (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0015 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0016 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0017 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
71.4.0612.0018 Струковни мастер инжењер информационих технологија и система (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
72.3.0612.0019 Специјалиста за интернет технологије *
72.3.0612.0020 Специјалиста савремених комуникационих технологија *
80.3.0612.0021 Доктор наука – рачунарске науке (Пројектовање и администрирање база података и мрежа)
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0613 Развој и анализа софтвера и апликација
61.4.0613.0001 Инжењер електротехнике за нове рачунарске технологије *
61.4.0613.0002 Инжењер за информатику *
61.4.0613.0003 Инжењер за комуникације и информатику *
61.4.0613.0004 Инжењер за нове рачунарске технологије *
61.4.0613.0005 Инжењер за савремене рачунарске технологије *
61.3.0613.0006 Инжењер информационих система
61.3.0613.0007 Инжењер информационих технологија
61.3.0613.0008 Инжењер информационих технологија и система
61.4.0613.0009 Инжењер информатике *
61.3.0613.0010 Инжењер информатике *
61.4.0613.0011 Инжењер информационе технологије *
61.3.0613.0012 Инжењер софтвера
61.3.0613.0013 Информатичар
61.3.0613.0014 Математичар-информатичар *
61.3.0613.0015 Оперативни информатичар *
61.4.0613.0016 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0017 Струковни инжењер индустријског инжењерства (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0018 Струковни инжењер информационих система
61.4.0613.0019 Струковни инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
61.4.0613.0020 Струковни инжењер софтвера
61.4.0613.0021 Струковни информатичар
61.4.0613.0022 Струковни пословни информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0023 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0024 Дипломирани инжењер информационих система
62.3.0613.0025 Дипломирани инжењер информационих технологија
62.3.0613.0026 Дипломирани инжењер информационих технологија и система
62.3.0613.0027 Дипломирани инжењер информационог инжењеринга
62.3.0613.0028 Дипломирани инжењер софтвера
62.3.0613.0029 Дипломирани информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.3.0613.0030 Дипломирани пословни информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0031 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0032 Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0033 Специјалиста струковни инжењер информационих система
62.4.0613.0034 Специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
62.4.0613.0035 Специјалиста струковни инжењер софтвера
62.4.0613.0036 Специјалиста струковни информатичар
62.4.0613.0037 Специјалиста струковни пословни информатичар
71.3.0613.0038 Дипломирани инжењер за индустријску информатику *
71.3.0613.0039 Дипломирани инжењер за информационе системе *
71.3.0613.0040 Дипломирани инжењер информатике *
71.3.0613.0041 Дипломирани инжењер информатике за индустријску информатику *
71.3.0613.0042 Дипломирани инжењер информатике за информатичко инжењерство *
71.3.0613.0043 Дипломирани инжењер информационог инжењеринга *
71.3.0613.0044 Дипломирани инжењер организације за информационе системе *
71.3.0613.0045 Дипломирани инжењер рачунарске технике *
71.3.0613.0046 Дипломирани инжењер рачунарских машина *
71.3.0613.0047 Дипломирани инжењер рачунарства *
71.3.0613.0048 Дипломирани информатичар *
71.3.0613.0049 Дипломирани информатичар-пословна информатика *
71.3.0613.0050 Дипломирани математичар за рачунарство и информатику *
71.3.0613.0051 Дипломирани математичар смер информатика *
71.3.0613.0052 Дипломирани математичар-за рачунарство и информатику *
71.3.0613.0053 Дипломирани математичар-информатичар *
71.3.0613.0054 Дипломирани физичар-информатичар *
71.3.0613.0055 Информатика у образовању *
71.3.0613.0056 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.3.0613.0057 Мастер инжењер информационих система
71.3.0613.0058 Мастер инжењер информационих технологија
71.3.0613.0059 Мастер инжењер информационих технологија и система
71.3.0613.0060 Мастер инжењер информационог и аналитичког инжењеринга
71.3.0613.0061 Мастер инжењер информационог инжењеринга
71.3.0613.0062 Мастер инжењер машинства – информатичар
71.3.0613.0063 Мастер инжењер софтвера
71.3.0613.0064 Мастер информатичар
71.3.0613.0065 Мастер информатичар (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.3.0613.0066 Мастер рачунарства у друштвеним наукама
71.3.0613.0067 Дипломирани инжењер софтвера *
71.4.0613.0068 Струковни мастер инжењер информационих система
71.4.0613.0069 Струковни мастер инжењер информационих технологија и система (Развој и анализа софтвера и апликација)
71.4.0613.0070 Струковни мастер инжењер софтвера
71.4.0613.0071 Струковни мастер информатичар
71.4.0613.0072 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Развој и анализа софтвера и апликација)
72.3.0613.0073 Информатика *
72.3.0613.0074 Магистар информатичких наука *
72.3.0613.0075 Магистар математичких наука дисциплина рачунарске науке *
72.3.0613.0076 Магистар техничких наука за рачунарску технику *
72.3.0613.0077 Магистар техничких наука подручје за информационе системе *
72.3.0613.0078 Систем научних и технолошких информација *
72.3.0613.0079 Специјалиста инжењер информационих система
72.3.0613.0080 Специјалиста инжењер информационих технологија
72.3.0613.0081 Специјалиста инжењер информационих технологија и система
72.3.0613.0082 Специјалиста инжењер софтвера
72.3.0613.0083 Специјалиста информатичар
72.3.0613.0084 Специјалиста из области рачунарске науке *
72.3.0613.0085 Специјалиста информатичких наука *
72.3.0613.0086 Специјалиста математике из области рачунарства и информатике *
80.3.0613.0087 Доктор информатичких наука *
80.3.0613.0088 Доктор наука – електротехника и рачунарство (Развој и анализа софтвера и апликација)
80.3.0613.0089 Доктор наука – информационе технологије
80.3.0613.0090 Доктор наука – информационе технологије и системи
80.3.0613.0091 Доктор наука – информациони системи
80.3.0613.0092 Доктор наука – рачунарске науке (Развој и анализа софтвера и апликација)
80.3.0613.0093 Доктор наука – софтверско инжењерство
80.3.0613.0094 Доктор техничких наука за рачунарску технику *
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
068 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
0688 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
62.3.0688.0001 Дипломирани пословни информатичар (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ))
71.3.0688.0002 Мастер анализе података
71.3.0688.0003 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе *
71.3.0688.0004 Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе и технологије *
71.3.0688.0005 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за банкарство и финансије *
71.3.0688.0006 Дипломирани инжењер пословне информатике – смер за здравство *
71.3.0688.0007 Дипломирани инжењер пословне информатике *
71.3.0688.0008 Мастер пословни информатичар
71.4.0688.0009 Струковни мастер пословни информатичар
72.3.0688.0010 Специјалиста пословни информатичар
72.3.0688.0011 Магистар наука из области вештачке интелигенције *
80.3.0688.0012 Доктор наука – пословна информатика
80.3.0688.0013 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – вештачка интелигенција *
80.3.0688.0014 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – дигитална форензика и заштита рачунарских података *
80.3.0688.0015 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – информациони системи у фармацији *
80.3.0688.0016 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – информационо-комуникационе технологије у инклузији *
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0710 Инжењерство и гране инжењерства који нису даље дефинисани
61.4.0710.0001 Инжењер *
61.4.0710.0002 Инжењер опште техничког смера *
62.3.0710.0003 Дипломирани инжењер логистичког инжењерства
71.3.0710.0004 Војни инжињер *
71.3.0710.0005 Мастер инжењер логистичког инжењерства
71.4.0710.0006 Струковни мастер логистичког инжењерства
72.3.0710.0007 Магистар војнотехничких наука из области техничког обезбеђења *
72.3.0710.0008 Магистар наука из области логистике *
72.3.0710.0009 Специјалиста инжењер логистичког инжењерства
80.3.0710.0010 Доктор војних наука из области логистике *
80.3.0710.0011 Доктор војнотехничких наука из области техничког обезбеђења *
80.3.0710.0012 Доктор наука из области војне логистике *
80.3.0710.0013 Доктор наука из области логистике – ваздухопловно-техничког обезбеђења *
80.3.0710.0014 Доктор наука из области логистике *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0711 Хемијско инжењерство и процеси
20.2.0711.0001 Галванизер
20.2.0711.0002 Емајлирац
20.2.0711.0003 Помоћни електролизер
30.2.0711.0004 Израђивач хемијских производа
30.2.0711.0005 Лаборант
30.2.0711.0006 Прерађивач нафте, гаса и нафтних деривата
30.2.0711.0007 Руковалац уређајима за израду хемијских производа
40.2.0711.0008 Механичар за полимере
40.2.0711.0009 Техничар за козметичку технологију – оглед
40.2.0711.0010 Техничар за прераду нафте и гаса
40.2.0711.0011 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију
40.2.0711.0012 Техничар техничко-технолошке припреме
40.2.0711.0013 Хемијски лаборант
40.2.0711.0014 Хемијско-технолошки техничар
50.2.0711.0015 Произвођач алкохола квасца и киселина-специјалиста
50.2.0711.0016 Хидротермичар дрвета-специјалиста
61.3.0711.0017 Инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
61.3.0711.0018 Инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0019 Инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)*
61.4.0711.0020 Инжењер технологије за неметале и грађевинске материјале *
61.3.0711.0021 Инжењер технологије за полимере (Хемијско инжењерство и процеси)*
61.3.0711.0022 Инжењер технологије за прераду полимера *
61.4.0711.0023 Инжењер технологије за хемијску обраду текстила *
61.4.0711.0024 Инжењер технологије за хемијску технологију *
61.4.0711.0025 Инжењер технологије неметала *
61.3.0711.0026 Инжењер технологије органске хемијске технологије и полимерног инжењерства *
61.3.0711.0027 Инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства *
61.4.0711.0028 Инжењер хемијске технологије *
61.3.0711.0029 Оперативни биохемичар *
61.3.0711.0030 Оперативни хемичар *
61.3.0711.0031 Оперативни хемичар за контролу квалитета и менаџмент животне средине *
61.4.0711.0032 Струковни инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0033 Струковни инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
61.4.0711.0034 Хемијско технолошки инжењер *
62.3.0711.0035 Дипломирани инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
62.4.0711.0036 Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
62.4.0711.0037 Специјалиста струковни инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
71.3.0711.0038 Дипломирани војни инжењер хемије *
71.3.0711.0039 Дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију *
71.3.0711.0040 Дипломирани инжењер за органско-хемијску технологију и полимерно инжењерство *
71.3.0711.0041 Дипломирани инжењер за хемијско и биохемијско инжењерство *
71.3.0711.0042 Дипломирани инжењер неорганске технологије *
71.3.0711.0043 Дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије *
71.3.0711.0044 Дипломирани инжењер органско-хемијске технологије и полимерног инжењерства *
71.3.0711.0045 Дипломирани инжењер технологије за неметале *
71.3.0711.0046 Дипломирани инжењер технологије за неорганску хемијску технологију *
71.3.0711.0047 Дипломирани инжењер технологије органско-хемијске технологије и полимерног инжењерства *
71.3.0711.0048 Дипломирани инжењер технологије хемијско и биохемијско инжењерство *
71.3.0711.0049 Дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства *
71.3.0711.0050 Дипломирани инжењер технолошке хемије *
71.3.0711.0051 Дипломирани инжењер технохемије *
71.3.0711.0052 Дипломирани инжењер хемије – аналитички и органски смер *
71.3.0711.0053 Дипломирани инжењер хемије – аналитички смер *
71.3.0711.0054 Дипломирани инжењер хемије – биооргански смер *
71.3.0711.0055 Дипломирани инжењер хемије – органски смер *
71.3.0711.0056 Дипломирани инжењер хемијске технологије *
71.3.0711.0057 Дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства *
71.3.0711.0058 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Хемијско инжењерство и процеси)
71.3.0711.0059 Мастер инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
71.4.0711.0060 Струковни мастер инжењер технологије (Хемијско инжењерство и процеси)
72.3.0711.0061 Магистар техничких наука (Хемијско инжењерство и процеси)*
72.3.0711.0062 Магистар техничких наука за неорганску хемијску технологију *
72.3.0711.0063 Магистар техничких наука за органскохемијске технологије и полимерно инжењерство *
72.3.0711.0064 Магистар техничких наука за технологију неметала *
72.3.0711.0065 Магистар техничких наука за хемијско и биохемијско инжењерство *
72.3.0711.0066 Магистар техничких наука из области хемија и хемијска технологија *
72.3.0711.0067 Магистар техничких наука хемијске технологије *
72.3.0711.0068 Магистар технолошких наука *
72.3.0711.0069 Специјалиста за неорганску хемијску технологију *
72.3.0711.0070 Специјалиста из области хемија и хемијска технологија *
72.3.0711.0071 Специјалиста из области хемијска технологија *
72.3.0711.0072 Хемијске текстилне технологије *
72.3.0711.0073 Магистар техничко-технолошких наука (Хемијско инжењерство и процеси) *
80.3.0711.0074 Доктор наука – технолошко инжењерство (Хемијско инжењерство и процеси)
80.3.0711.0075 Доктор наука из области војнохемијског инжењерства *
80.3.0711.0076 Доктор техничких наука (Хемијско инжењерство и процеси)*
80.3.0711.0077 Доктор техничких наука за технологију неметала *
80.3.0711.0078 Доктор техничких наука за хемијску технологију *
80.3.0711.0079 Доктор техничких наука хемија и хемијска технологија *
80.3.0711.0080 Доктор техничких наука хемијске технологије *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0712 Технологија заштите животне средине
40.2.0712.0001 Техничар за заштиту животне средине
40.2.0712.0002 Техничар за рециклажу
61.3.0712.0003 Аналитичар заштите животне средине
61.3.0712.0004 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-еколошко инжењерство *
61.3.0712.0005 Инжењер заштите животне средине
61.3.0712.0006 Инжењер технологије за екологију *
61.4.0712.0007 Инжењер заштите – смер заштита животне средине *
61.4.0712.0008 Инжењер заштите животне и радне средине *
61.4.0712.0009 Инжењер заштите животне средине *
61.4.0712.0010 Струковни инжењер заштите животне средине
61.4.0712.0011 Струковни инжењер технологије (Технологија заштите животне средине)
61.4.0712.0012 Струковни аналитичар заштите животне средине
62.3.0712.0013 Дипломирани аналитичар заштите животне средине
62.3.0712.0014 Дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству
62.3.0712.0015 Дипломирани инжењер енергетских технологија
62.3.0712.0016 Дипломирани инжењер заштите животне средине
62.4.0712.0017 Специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине
62.4.0712.0018 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)
71.3.0712.0019 Дипломирани инжењер за заштиту животне средине *
71.3.0712.0020 Дипломирани инжењер заштите животне средине *
71.3.0712.0021 Дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој *
71.3.0712.0022 Дипломирани инжењер технологије за заштиту животне средине *
71.3.0712.0023 Дипломирани хемичар инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине *
71.3.0712.0024 Мастер аналитичар заштите животне средине
71.3.0712.0025 Мастер инжењер енергетске ефикасности у зградарству
71.3.0712.0026 Мастер инжењер енергетских технологија
71.3.0712.0027 Мастер инжењер заштите животне средине
71.3.0712.0028 Мастер инжењер технологије (Технологија заштите животне средине)
71.3.0712.0029 Мастер инжењер третмана и заштите вода
71.4.0712.0030 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)
71.4.0712.0031 Струковни мастер енергетске ефикасности
71.4.0712.0032 Струковни мастер инжењер заштите животне средине
71.4.0712.0033 Струковни мастер аналитичар заштите животне средине
72.3.0712.0034 Магистар заштите животне средине *
72.3.0712.0035 Специјалиста за заштиту животне средине *
72.3.0712.0036 Магистар наука заштите животне средине *
72.3.0712.0037 Магистар наука из интердисциплинарне области инжењерство заштите животне средине *
72.3.0712.0038 Магистар техничких наука заштите животне средине *
72.3.0712.0039 Магистар техничких наука из области инжењерства заштите животне средине *
72.3.0712.0040 Специјалиста аналитичар заштите животне средине
72.3.0712.0041 Специјалиста инжењер енергетске ефикасности у зградарству
72.3.0712.0042 Специјалиста инжењер заштите животне средине
72.3.0712.0043 Специјалиста заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)*
72.3.0712.0044 Специјалиста управљањем заштите животне средине *
80.3.0712.0045 Доктор наука – инжењерство заштите животне средине
80.3.0712.0046 Доктор наука – науке о заштити животне средине
80.3.0712.0047 Доктор наука заштите животне средине (Технологија заштите животне средине)*
80.3.0712.0048 Доктор техничких наука – заштите животне средине *
80.3.0712.0049 Доктор техничких наука инжењерства заштите животне средине *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0713 Електротехника и енергетика
20.2.0713.0001 Електромонтер кућних инсталација
20.2.0713.0002 Монтер инсталација, мрежа и далековода
20.2.0713.0003 Монтер мрежа и далековода
20.2.0713.0004 Монтер расхладних и термичких уређаја
20.2.0713.0005 Помоћни електромеханичар за машине и опрему
20.2.0713.0006 Помоћни електромеханичар погона
20.2.0713.0007 Помоћни електротехничар железничке енергетике
20.2.0713.0008 Помоћни израђивач каблова
30.2.0713.0009 Електричар
30.2.0713.0010 Електроинсталатер
30.2.0713.0011 Електромеханичар енергетских пoстројења
30.2.0713.0012 Електромеханичар за лифтове
30.2.0713.0013 Електромеханичар за машине и опрему
30.2.0713.0014 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
30.2.0713.0015 Електромеханичар погона
30.2.0713.0016 Електромеханичар сигнално-сигурносних постројења
30.2.0713.0017 Електромонтер мрежа и постројења
30.2.0713.0018 Израђивач каблова и прикључака
30.2.0713.0019 Инсталатер грејања и климатизације
30.2.0713.0020 Инсталатер за грејање и климатизацију
30.2.0713.0021 Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
30.2.0713.0022 Механичар гасоенергетских постројења
30.2.0713.0023 Механичар грејања и климатизације
30.2.0713.0024 Механичар за грејну и расхладну технику
30.2.0713.0025 Механичар за одржавање ложних и димовских уређаја
30.2.0713.0026 Механичар термоенергетских постројења
30.2.0713.0027 Механичар хидроенергетских постројења
30.2.0713.0028 Сервисер термичких и расхладних уређаја
30.2.0713.0029 Монтер телекомуникационих мрежа
40.2.0713.0030 Електротехничар електромоторних погона
40.2.0713.0031 Електротехничар енергетике
40.2.0713.0032 Електротехничар енергетских постројења
40.2.0713.0033 Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
40.2.0713.0034 Електротехничар медицинских уређаја
40.2.0713.0035 Електротехничар обновљивих извора енергије
40.2.0713.0036 Електротехничар погона
40.2.0713.0037 Електротехничар сигнално-сигурносних постројења
40.2.0713.0038 Техничар грејања и климатизације
40.2.0713.0039 Техничар за израду каблова
40.2.0713.0040 Техничар машинске енергетике
40.2.0713.0041 Техничар термотехнике
50.2.0713.0042 Електроенергетичар за апарате у домаћинству
50.2.0713.0043 Електроенергетичар за вучна возила
50.2.0713.0044 Електроенергетичар за електричне инсталације
50.2.0713.0045 Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице
50.2.0713.0046 Електроенергетичар за машине и опрему
50.2.0713.0047 Електроенергетичар за мреже и постројења
50.2.0713.0048 Електроенергетичар за постројења вуче
50.2.0713.0049 Електроенергетичар за постројења електрана
50.2.0713.0050 Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне
50.2.0713.0051 Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења
50.2.0713.0052 Електроничар за радио и видео уређаје специјалиста
50.2.0713.0053 Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје
50.2.0713.0054 Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
50.2.0713.0055 Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0056 Механичар термоенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0057 Механичар хидроенергетских постројења-специјалиста
50.2.0713.0058 Техничар специјалиста за израду енергетских каблова
61.3.0713.0059 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-климатизација грејање и хлађење *
61.3.0713.0060 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-процесна техника *
61.4.0713.0061 Електро инжењер (електротехника и енергетика)*
61.4.0713.0062 Електротехнички инжењер железничке струке, енергетског смера *
61.4.0713.0063 Електротехнички инжењер за енергетику *
61.4.0713.0064 Инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
61.3.0713.0065 Инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
61.4.0713.0066 Инжењер електротехнике за енергетику *
61.3.0713.0067 Инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
61.4.0713.0068 Инжењер за енергетику *
61.4.0713.0069 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
62.3.0713.0070 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
62.3.0713.0071 Дипломирани инжењер менаџмента (електротехника и енергетика)
62.4.0713.0072 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.3.0713.0073 Дипломирани војни инжењер електроенергетике *
71.3.0713.0074 Дипломирани инжењер електроенергетике *
71.3.0713.0075 Дипломирани инжењер електромашинства *
71.3.0713.0076 Дипломирани инжењер електротехнике (електротехника и енергетика)*
71.3.0713.0077 Дипломирани инжењер енергетских технологија *
71.3.0713.0078 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.4.0713.0079 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
71.4.0713.0080 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
72.3.0713.0081 Магистар електротехнике *
72.3.0713.0082 Магистар електротехничких наука *
72.3.0713.0083 Магистар техничких наука (електротехника и енергетика)*
72.3.0713.0084 Магистар техничких наука електротехнике *
72.3.0713.0085 Магистар техничких наука за електроенергетику *
72.3.0713.0086 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (електротехника и енергетика)
72.3.0713.0087 Специјалиста из области електротехнике еx заштита *
72.3.0713.0088 Управљање развојем – термоенергетика *
80.3.0713.0089 Доктор електротехничких наука *
80.3.0713.0090 Доктор наука – електротехника и рачунарство (електротехника и енергетика)
80.3.0713.0091 Доктор наука електротехника и рачунарство *
80.3.0713.0092 Доктор техничких наука – научна област енергетика *
80.3.0713.0093 Доктор техничких наука – област електротехнике *
80.3.0713.0094 Доктор техничких наука електротехнике *
80.3.0713.0095 Доктор техничких наука за електроенергетику *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0714 Електроника и аутоматизација
20.2.0714.0001 Монтажер електронских склопова
20.2.0714.0002 Помоћни монтер ТТ мрежа
20.2.0714.0003 Помоћник електромеханичар ТТ уређаја
20.2.0714.0004 Помоћник монтера телекомуникационих мрежа
30.2.0714.0005 Електромеханичар даљинског управљања
30.2.0714.0006 Електромеханичар радио и ТВ уређаја
30.2.0714.0007 Електромеханичар телекомуникација
30.2.0714.0008 Монтер ТТ мрежа
40.2.0714.0009 Електротехничар аутоматике
40.2.0714.0010 Електротехничар даљинског управљања
40.2.0714.0011 Електротехничар електронике
40.2.0714.0012 Електротехничар за електронске компоненте
40.2.0714.0013 Електротехничар за комутационе системе
40.2.0714.0014 Електротехничар за системе ТТ преноса
40.2.0714.0015 Електротехничар процесног управљања
40.2.0714.0016 Електротехничар радио и видео технике
40.2.0714.0017 Електротехничар рачунара
40.2.0714.0018 Електротехничар СС постројења
40.2.0714.0019 Електротехничар телекомуникација
40.2.0714.0020 Електротехничар телекомуникационих система преноса
40.2.0714.0021 Електротехничар ТТ уређаја
40.2.0714.0022 Мехатроничар за радарске системе
40.2.0714.0023 Мехатроничар за ракетне системе
40.2.0714.0024 Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
40.2.0714.0025 Техничар мехатронике
50.2.0714.0026 Електроничар за СС постројења специјалиста
50.2.0714.0027 Електроничар за железничке телекомуникације
50.2.0714.0028 Електроничар за системе ВФ веза
50.2.0714.0029 Електроничар за студијску и емисиону технику специјалиста
50.2.0714.0030 Електроничар специјалиста за медицинске уређаје
50.2.0714.0031 Електроничар специјалиста за програмску опрему
50.2.0714.0032 Електроничар специјалиста за рачунарску опрему
50.2.0714.0033 Електроничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења
50.2.0714.0034 Електротехничар за телекомуникацијске уређаје специјалиста
50.2.0714.0035 Електротехничар специјалиста за аутоматику
50.2.0714.0036 Електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације
50.2.0714.0037 Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје
50.2.0714.0038 Електротехничар специјалиста за системе преноса
50.2.0714.0039 Електротехничар специјалиста за телекомуникацијске мреже
50.2.0714.0040 Индустријски мехатроничар – специјалиста
50.2.0714.0041 Техничар специјалиста за израду телекомуникацијских каблова
61.3.0714.0042 Инжењер електронике *
61.3.0714.0043 Инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
61.3.0714.0044 Инжењер електротехнике и рачунарства *
61.3.0714.0045 Инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
61.3.0714.0046 Инжењер мехатронике
61.4.0714.0047 Ваздухопловно војни електро инжењер *
61.4.0714.0048 Електро инжењер (електроника и аутоматизација)*
61.4.0714.0049 Електротехнички инжењер железничке струке, сигнално-сигурносног смера *
61.4.0714.0050 Електротехнички инжењер железничке струке, телекомуникационог смера *
61.4.0714.0051 Електротехнички инжењер за телекомуникације *
61.4.0714.0052 Електротехнички инжењер за сигнално-сигурносну технику *
61.4.0714.0053 Инжењер електротехнике (електроника и аутоматизација)*
61.4.0714.0054 Инжењер електротехнике за електронику *
61.4.0714.0055 Инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације *
61.4.0714.0056 Инжењер за електронику *
61.4.0714.0057 Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
61.4.0714.0058 Струковни инжењер мехатронике
62.3.0714.0059 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
62.3.0714.0060 Дипломирани инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
62.3.0714.0061 Дипломирани инжењер мехатронике
62.4.0714.0062 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
62.4.0714.0063 Специјалиста струковни инжењер мехатронике
71.3.0714.0064 Дипломирани војни инжењер електронике *
71.3.0714.0065 Дипломирани војни инжењер ракетне технике *
71.3.0714.0066 Дипломирани војни инжењер телекомуникација *
71.3.0714.0067 Дипломирани електротехнички инжењер *
71.3.0714.0068 Дипломирани инжењер електронике *
71.3.0714.0069 Дипломирани инжењер електротехнике (електроника и аутоматизација)*
71.3.0714.0070 Дипломирани инжењер електротехнике за електромеханику *
71.3.0714.0071 Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства *
71.3.0714.0072 Дипломирани инжењер мехатронике *
71.3.0714.0073 Дипломирани инжењер телекомуникација *
71.3.0714.0074 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.3.0714.0075 Мастер инжењер машинства (електроника и аутоматизација)
71.3.0714.0076 Мастер инжењер мехатронике
71.3.0714.0077 Мастер мехатронике у медицинској рехабилитацији
71.3.0714.0078 Официр везе *
71.3.0714.0079 Официр електронског извиђања и противелектронског дејства *
71.3.0714.0080 Потпоручник везе *
71.4.0714.0081 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0082 Струковни мастер инжењер (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0083 Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
71.4.0714.0084 Струковни мастер инжењер мехатронике
71.4.0714.0085 Специјалиста струковни инжењер мехатронике
72.3.0714.0086 Магистар војнотехничких наука из области противелектронског обезбеђења *
72.3.0714.0087 Магистар техничких наука (електроника и аутоматизација)*
72.3.0714.0088 Магистар техничких наука за електронику *
72.3.0714.0089 Магистар техничких наука за телекомуникације *
72.3.0714.0090 Магистар техничких наука из области електротехнике и рачунарства *
72.3.0714.0091 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (електроника и аутоматизација)
72.3.0714.0092 Специјалиста инжењер мехатронике
80.3.0714.0093 Доктор војнотехничких наука из области телекомуникације *
80.3.0714.0094 Доктор наука – електротехника и рачунарство (електроника и аутоматизација)
80.3.0714.0095 Доктор наука – мехатроника
80.3.0714.0096 Доктор наука из области војних електронских система – информационе технологије *
80.3.0714.0097 Доктор наука из области војних електронских система *
80.3.0714.0098 Доктор наука из области електротехничког и рачунарског инжењерства – војноелектронско инжењерство *
80.3.0714.0099 Доктор техничких наука (електроника и аутоматизација)*
80.3.0714.0100 Доктор техничких наука електротехнике и рачунарства *
80.3.0714.0101 Доктор техничких наука за електронику *
80.3.0714.0102 Доктор техничких наука за телекомуникације *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0715 Машинство и обрада метала
20.2.0715.0001 Електрозаваривач
20.2.0715.0002 Заваривач – резач гасом
20.2.0715.0003 Израђивач белих лимова
20.2.0715.0004 Ковач металопресер
20.2.0715.0005 Лемилац
20.2.0715.0006 Манипулант у машинској обради метала
20.2.0715.0007 Манипулант у обради метала
20.2.0715.0008 Монтер хидраулике и пнеуматике
20.2.0715.0009 Оштрач алата
20.2.0715.0010 Помоћни бравар – заваривач
20.2.0715.0011 Помоћни ваљаоничар
20.2.0715.0012 Помоћни извлачилац
20.2.0715.0013 Помоћни инсталатер
20.2.0715.0014 Помоћни ковач
20.2.0715.0015 Помоћни ковач-пресер
20.2.0715.0016 Помоћни ливац
20.2.0715.0017 Помоћни ливац калупар
20.2.0715.0018 Помоћни механичар
20.2.0715.0019 Помоћни механичар-монтер
20.2.0715.0020 Помоћни обрађивач лима
20.2.0715.0021 Помоћни обрађивач метала
20.2.0715.0022 Помоћни обрађивач метала резањем
20.2.0715.0023 Помоћни термообрађивач
20.2.0715.0024 Помоћни топионичар гвожђа
20.2.0715.0025 Помоћни топионичар у производњи агломерата
20.2.0715.0026 Помоћни топионичар у производњи обојених метала
20.2.0715.0027 Помоћни топионичар у производњи сивог лива
20.2.0715.0028 Помоћни топионичар у производњи челика
20.2.0715.0029 Помоћник бравара
20.2.0715.0030 Пушкар
30.2.0715.0031 Алатничар
30.2.0715.0032 Бравар
30.2.0715.0033 Бравар-заваривач
30.2.0715.0034 Железнички бравар
30.2.0715.0035 Железнички ковач-гибњар
30.2.0715.0036 Железнички машински обрађивач метала
30.2.0715.0037 Заваривач
30.2.0715.0038 Индустријски механичар
30.2.0715.0039 Казанџија
30.2.0715.0040 Ковач
30.2.0715.0041 Ковач-пресер
30.2.0715.0042 Ливац – калупар
30.2.0715.0043 Ливац графичких легура
30.2.0715.0044 Ливачки калупар
30.2.0715.0045 Лимар
30.2.0715.0046 Машинбравар
30.2.0715.0047 Металобрусач
30.2.0715.0048 Металобушач
30.2.0715.0049 Металоглодач
30.2.0715.0050 Металоглодач НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0051 Металостругар
30.2.0715.0052 Металостругар НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0053 Механичар графичких машина
30.2.0715.0054 Механичар конфекцијских машина
30.2.0715.0055 Механичар машина дуванске индустрије
30.2.0715.0056 Механичар машина у прехрамбеној индустрији
30.2.0715.0057 Механичар медицинске и лабораторијске опреме
30.2.0715.0058 Механичар НУ (нумерички управљаних) машина
30.2.0715.0059 Механичар оплемењивачких машина
30.2.0715.0060 Механичар плетачких машина
30.2.0715.0061 Механичар пољопривредних машина
30.2.0715.0062 Механичар предионичких машина
30.2.0715.0063 Механичар прецизне и мернорегулационе технике
30.2.0715.0064 Механичар радних машина
30.2.0715.0065 Механичар текстилних машина
30.2.0715.0066 Механичар ткачких машина
30.2.0715.0067 Механичар уређаја за мерење и регулацију
30.2.0715.0068 Механичар хидраулике и пнеуматике
30.2.0715.0069 Механичар-оружар
30.2.0715.0070 Обрађивач племенитих метала
30.2.0715.0071 Оператер за прераду метала
30.2.0715.0072 Оператер машинске обраде
30.2.0715.0073 Плетач металне жице
30.2.0715.0074 Прецизни механичар
30.2.0715.0075 Словоливац
30.2.0715.0076 Часовничар
40.2.0715.0077 Машински техничар за компјутерско конструисање
40.2.0715.0078 Алатничар (IV степен стручне спреме)
40.2.0715.0079 Ватростални зидар металуршких пећи
40.2.0715.0080 Машински техничар
40.2.0715.0081 Машински техничар за репаратуру
40.2.0715.0082 Машински техничар мерне и регулационе технике
40.2.0715.0083 Механичар за одржавање машина
40.2.0715.0084 Механичар за регулационе и прецизне механизме
40.2.0715.0085 Обрађивач метала резањем
40.2.0715.0086 Обрађивач ручном обрадом
40.2.0715.0087 Оператер НУ (нумерички управљаних) машина
40.2.0715.0088 Општи техничар
40.2.0715.0089 Погонски техничар – механичар за радне машине
40.2.0715.0090 Погонски техничар машинске обраде
40.2.0715.0091 Техничар за добијање метала
40.2.0715.0092 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
40.2.0715.0093 Техничар за компјутерско управљање
40.2.0715.0094 Техничар за контролу у металургији
40.2.0715.0095 Техничар за монтажу нумерички управљаних машина
40.2.0715.0096 Техничар за прераду метала
40.2.0715.0097 Техничар за роботику
40.2.0715.0098 Техничар НУ (нумерички управљаних) машина
40.2.0715.0099 Техничар хидраулике и пнеуматике
40.2.0715.0100 Техничар за дизајн у машинству
40.2.0715.0101 Техничар за индустријску роботику
50.2.0715.0102 Алатничар-специјалиста
50.2.0715.0103 Бравар- специјалиста
50.2.0715.0104 Ваљаоничар обојених метала – специјалиста
50.2.0715.0105 Ваљаоничар челика – специјалиста
50.2.0715.0106 Заваривач-специјалиста
50.2.0715.0107 Ливац обојених метала – специјалиста
50.2.0715.0108 Ливац сивог лива – специјалиста
50.2.0715.0109 Ливац челичног лива – специјалиста
50.2.0715.0110 Мајстор конфекцијских машина
50.2.0715.0111 Мајстор оплемењивачких машина
50.2.0715.0112 Мајстор плетачких машина
50.2.0715.0113 Мајстор предионичких машина
50.2.0715.0114 Мајстор ткачких машина
50.2.0715.0115 Металобрусач – специјалиста
50.2.0715.0116 Металобушач-специјалиста
50.2.0715.0117 Металоглодач-специјалиста
50.2.0715.0118 Металостругар-специјалиста
50.2.0715.0119 Механичар – оружар специјалиста
50.2.0715.0120 Механичар алатних машина-специјалиста
50.2.0715.0121 Механичар хидраулике и пнеуматике-специјалиста
50.2.0715.0122 Обрађивач метала на НУ (нумерички управљаних) машинама-специјалиста
50.2.0715.0123 Подешавач алатних машина-специјалиста
50.2.0715.0124 Прецизни механичар-специјалиста
50.2.0715.0125 Термообрађивач метала – специјалиста
50.2.0715.0126 Топионичар гвожђа и челика – специјалиста
50.2.0715.0127 Топионичар обојених метала – специјалиста
61.4.0715.0128 Више образовање радника *
61.4.0715.0129 Виши стручни радник *
61.4.0715.0130 Виши стручни радник металске струке *
61.3.0715.0131 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима-одржавање машина *
61.3.0715.0132 Инжењер индустријског инжењерства (Машинство и обрада метала)
61.3.0715.0133 Инжењер индустријског инжењерства *
61.3.0715.0134 Инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0135 Инжењер машинства *
61.3.0715.0136 Инжењер машинства *
61.4.0715.0137 Инжењер машинства за машинске конструкције и механизацију *
61.4.0715.0138 Инжењер машинства за превентивно инжењерство *
61.4.0715.0139 Инжењер машинства за производно машинство *
61.4.0715.0140 Инжењер машинства за термоенергетику *
61.3.0715.0141 Инжењер металургије
61.4.0715.0142 Инжењер металургије *
61.4.0715.0143 Инжењер производног машинства *
61.4.0715.0144 Инжењер процесног машинства *
61.3.0715.0145 Инжењер технологије (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0146 Инжењер технологије (Машинство и обрада метала)*
61.4.0715.0147 Конструктор *
61.4.0715.0148 Конструктор алата *
61.4.0715.0149 Конструктор машинских система *
61.4.0715.0150 Машински инжењер *
61.4.0715.0151 Машински инжењер за грађевинску механизацију *
61.4.0715.0152 Машински инжењер за машинске конструкције и механизацију *
61.4.0715.0153 Машински инжењер за механизацију *
61.4.0715.0154 Машински инжењер за ортопедску технику *
61.4.0715.0155 Машински инжењер за производно машинство *
61.4.0715.0156 Машински инжењер за процесну технику и термотехнику *
61.4.0715.0157 Струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
61.4.0715.0158 Струковни инжењер металургије
61.4.0715.0159 Технолог производних процеса *
61.4.0715.0160 Технолог производње *
62.3.0715.0161 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Машинство и обрада метала)
62.3.0715.0162 Дипломирани инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
62.3.0715.0163 Дипломирани инжењер металургије
62.4.0715.0164 Специјалиста струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
62.4.0715.0165 Специјалиста струковни инжењер металургије
71.3.0715.0166 Дипломирани инжењер за металургију и металне материјале *
71.3.0715.0167 Дипломирани инжењер за развој – индустријско инжењерство *
71.3.0715.0168 Дипломирани инжењер за развој машинске струке *
71.3.0715.0169 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима *
71.3.0715.0170 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства *
71.3.0715.0171 Дипломирани инжењер машинства (Машинство и обрада метала)*
71.3.0715.0172 Дипломирани инжењер машинства у металургији *
71.3.0715.0173 Дипломирани инжењер машинства у рударству *
71.3.0715.0174 Дипломирани инжењер металургије *
71.3.0715.0175 Дипломирани инжењер металургије за екстрактивну металургију *
71.3.0715.0176 Дипломирани инжењер металургије за инжењерство металних материјала *
71.3.0715.0177 Дипломирани инжењер металургије за металуршко инжењерство *
71.3.0715.0178 Дипломирани инжењер металургије за прераду племенитих метала и златарство *
71.3.0715.0179 Дипломирани инжењер металургије за прерађивачку металургију *
71.3.0715.0180 Дипломирани инжењер металургије и металних материјала *
71.3.0715.0181 Дипломирани инжењер металуршког инжењерства *
71.3.0715.0182 Дипломирани инжењер прерађивачке металургије *
71.3.0715.0183 Дипломирани инжењер технологије *
71.3.0715.0184 Дипломирани машински инжењер *
71.3.0715.0185 Дипломирани машински инжењер за производно машинство *
71.3.0715.0186 Мастер инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
71.3.0715.0187 Мастер инжењер металургије
71.3.0715.0188 Мастер инжењер технологије (Машинство и обрада метала)
71.4.0715.0189 Специјалиста струковни инжењер машинства (Машинство и обрада метала)
71.4.0715.0190 Струковни мастер инжењер машинства
71.4.0715.0191 Струковни мастер инжењер металургије
72.3.0715.0192 Магистар машинских наука *
72.3.0715.0193 Магистар машинства за обраду метала *
72.3.0715.0194 Магистар металургије *
72.3.0715.0195 Магистар техничких наука (Машинство и обрада метала)*
72.3.0715.0196 Магистар техничких наука за екстрактивну металургију *
72.3.0715.0197 Магистар техничких наука за машинске конструкције *
72.3.0715.0198 Магистар техничких наука за прерађивачку металургију *
72.3.0715.0199 Магистар техничких наука за производно машинство *
72.3.0715.0200 Магистар техничких наука машинства *
72.3.0715.0201 Магистар техничких наука металургије *
72.3.0715.0202 Магистар техничких наука технологије *
72.3.0715.0203 Политехничко образовање *
72.3.0715.0204 Специјалиста инжењер машинства
72.3.0715.0205 Специјалиста инжењер металургије
72.3.0715.0206 Специјалиста за екстрактивну металургију *
72.3.0715.0207 Специјалиста за прерађивачку металургију *
72.3.0715.0208 Специјалиста из области металургија *
72.3.0715.0209 Специјалиста машинства *
72.3.0715.0210 Специјалиста техничких наука *
72.3.0715.0211 Управљање развојем – технологија одржавања *
72.3.0715.0212 Управљање развојем технологија одржавања *
80.3.0715.0213 Доктор машинства за обраду метала *
80.3.0715.0214 Доктор наука – машинско инжењерство (Машинство и обрада метала)
80.3.0715.0215 Доктор наука – металуршко инжењерство
80.3.0715.0216 Доктор наука – технолошко инжењерство (Машинство и обрада метала)
80.3.0715.0217 Доктор наука област металургија *
80.3.0715.0218 Доктор наука област технологија *
80.3.0715.0219 Доктор техничких наука – научна област машинство у рударству *
80.3.0715.0220 Доктор техничких наука (Машинство и обрада метала)*
80.3.0715.0221 Доктор техничких наука за машинске конструкције *
80.3.0715.0222 Доктор техничких наука за производно машинствo *
80.3.0715.0223 Доктор техничких наука машинства *
80.3.0715.0224 Доктор техничких наука металургије *
80.3.0715.0225 Доктор техничких наука технологије *
80.3.0715.0226 Доктор наука – техничка механика
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0716 Моторна возила, бродови и ваздухоплови
20.2.0716.0001 Аутоперач-подмазивач
20.2.0716.0002 Подмазивач-перач возила
20.2.0716.0003 Помоћни бродоградитељ
20.2.0716.0004 Помоћни машиниста – ложач
20.2.0716.0005 Помоћник аутоелектричара
20.2.0716.0006 Помоћник аутолакирера
30.2.0716.0007 Аутоелектричар
30.2.0716.0008 Аутолакирер
30.2.0716.0009 Аутолимар
30.2.0716.0010 Аутомеханичар
30.2.0716.0011 Бродоградитељ
30.2.0716.0012 Бродомеханичар
30.2.0716.0013 Бродомонтер
30.2.0716.0014 Бродоцевар
30.2.0716.0015 Механичар грађевинске и рударске механизације
30.2.0716.0016 Механичар за шинска возила
30.2.0716.0017 Механичар моторних возила
30.2.0716.0018 Механичар привредне механизације
30.2.0716.0019 Механичар шинских возила
30.2.0716.0020 Наносилац заштитних превлака на шинским возилима
30.2.0716.0021 Руковалац грађевинском механизацијом
40.2.0716.0022 Авиоелектротехничар
40.2.0716.0023 Авиомехатроничар
40.2.0716.0024 Авио-техничар
40.2.0716.0025 Авио-техничар за ваздухоплов и мотор
40.2.0716.0026 Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
40.2.0716.0027 Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
40.2.0716.0028 Бродограђевински техничар
40.2.0716.0029 Бродомашински техничар
40.2.0716.0030 Ваздухопловни машински техничар
40.2.0716.0031 Ваздухопловни механичар за структуру
40.2.0716.0032 Ваздухопловни техничар – механичар ЈРе
40.2.0716.0033 Ваздухопловни техничар- механичар за АМС
40.2.0716.0034 Ваздухопловни техничар- механичар за структуру
40.2.0716.0035 Електротехничар за електронику на возилима
40.2.0716.0036 Машински техничар моторних возила
40.2.0716.0037 Погонски техничар – механичар за моторе и возила
40.2.0716.0038 Прегледач кола -техничар техничко-колске службе
40.2.0716.0039 Техничар за одржавање мотора и возила
40.2.0716.0040 Техничар техничко-колске делатности
50.2.0716.0041 Аутоелектричар – специјалиста
50.2.0716.0042 Аутолакирер
50.2.0716.0043 Аутолимар – специјалиста
50.2.0716.0044 Аутомеханичар – специјалиста
50.2.0716.0045 Бродоградитељ специјалиста
50.2.0716.0046 Бродомеханичар специјалиста
50.2.0716.0047 Бродомонтер – специјалиста
50.2.0716.0048 Бродотрасер – специјалиста
50.2.0716.0049 Ваздухопловни механичар-специјалиста
50.2.0716.0050 Електроничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова
50.2.0716.0051 Електротехничар за дизалице и транспортере
50.2.0716.0052 Електротехничар специјалиста за аутоелектрику
50.2.0716.0053 Електротехничар специјалиста у ваздухопловству
50.2.0716.0054 Електротехничар у бродарству
50.2.0716.0055 Машиниста унутрашње пловидбе специјалиста
50.2.0716.0056 Механичар мотора дизел локомотива-специјалиста
50.2.0716.0057 Механичар шинских возила-специјалиста
50.2.0716.0058 Техничар техничко-колске делатности – специјалиста за железнички саобраћај
61.4.0716.0059 Ваздухопловно војни машински инжењер *
61.3.0716.0060 Инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
61.4.0716.0061 Инжењер машинства за бродоградњу *
61.4.0716.0062 Инжењер машинства за моторе и возила *
61.4.0716.0063 Инжењер пољопривредног машинства *
61.4.0716.0064 Машински инжењер железничке струке *
61.4.0716.0065 Машински инжењер за ваздухопловство – пилот *
61.4.0716.0066 Машински инжењер за друмски и градски саобраћај *
61.4.0716.0067 Машински инжењер за железничко машинство *
61.4.0716.0068 Струковни инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
62.3.0716.0069 Дипломирани инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.3.0716.0070 Дипломирани војни инжењер машинства *
71.3.0716.0071 Дипломирани војни инжењер мототехнике *
71.3.0716.0072 Дипломирани инжењер бродомашинства *
71.3.0716.0073 Дипломирани инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)*
71.3.0716.0074 Дипломирани машински инжењер за бродоградњу и металне конструкције *
71.3.0716.0075 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.3.0716.0076 Мастер инжењер машинства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
71.4.0716.0077 Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
72.3.0716.0078 Магистар машинства за бродоградњу и металне конструкције *
72.3.0716.0079 Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
80.3.0716.0080 Доктор наука – машинско инжењерство (Моторна возила, бродови и ваздухоплови)
80.3.0716.0081 Доктор наука из области војних машинских система *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
071 Инжењерство и гране инжењерства
0719 Инжењерство и гране инжењерства неразврстани на другом месту
61.3.0719.0001 Инжењер биомедицинског инжењерства
62.3.0719.0002 Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства
71.3.0719.0003 Мастер инжењер биомедицинског инжењерства
71.3.0719.0004 Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства *
72.3.0719.0005 Специјалиста инжењер биомедицинског инжењерства
72.3.0719.0006 Магистар наука из области биомедицинско инжењерство *
72.3.0719.0007 Магистар наука из области биомедицинско инжењерство и информатика *
72.3.0719.0008 Магистар наука из области: биомедицинско инжењерство и технологије *
80.3.0719.0009 Доктор наука – биомедицинско инжењерство
80.3.0719.0010 Доктор наука – интелигентни системи
80.3.0719.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биомедицински материјали и технологије *
80.3.0719.0012 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – биомедицинско инжењерство и технологије *
80.3.0719.0013 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области биомедицинско инжењерство *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0721 Производња хране
20.2.0721.0001 Манипулант у прехрамбеној индустрији
20.2.0721.0002 Манипулант у прехрамбеној производњи
20.2.0721.0003 Месар кобасичар
20.2.0721.0004 Пекар пецива
20.2.0721.0005 Пекар финог пецива
20.2.0721.0006 Помоћни произвођач прехрамбених производа
20.2.0721.0007 Помоћни произвођач финалних производа
20.2.0721.0008 Помоћни радних у прехрамбеној индустрији
20.2.0721.0009 Прерађивач воћа и поврћа
30.2.0721.0010 Месар
30.2.0721.0011 Млинар
30.2.0721.0012 Оператер у прехрамбеној индустрији
30.2.0721.0013 Пекар
30.2.0721.0014 Пивар – оглед
30.2.0721.0015 Посластичар
30.2.0721.0016 Прерађивач дувана
30.2.0721.0017 Прерађивач млека
30.2.0721.0018 Произвођач и прерађивач дувана
30.2.0721.0019 Произвођач индустријских посластица
30.2.0721.0020 Произвођач кондиторских производа
30.2.0721.0021 Произвођач пића
30.2.0721.0022 Произвођач прехрамбених производа
30.2.0721.0023 Цревар
40.2.0721.0024 Прехрамбени техничар
40.2.0721.0025 Техничар за прераду намирница биљног порекла
40.2.0721.0026 Техничар за прераду намирница животињског порекла
40.2.0721.0027 Техничар за прехрамбену биотехнологију
50.2.0721.0028 Кондитор-специјалиста
50.2.0721.0029 Млинар-специјалиста
50.2.0721.0030 Пекар-специјалиста
50.2.0721.0031 Посластичар специјалиста
50.2.0721.0032 Прерађивач воћа и поврћа-специјалиста
50.2.0721.0033 Прерађивач меса-специјалиста
50.2.0721.0034 Прерађивач млека-специјалиста
50.2.0721.0035 Произвођач безалкохолних пића и минералне воде-специјалиста
50.2.0721.0036 Произвођач вина и жестоких пића-специјалиста
50.2.0721.0037 Произвођач слада и пива-специјалиста
50.2.0721.0038 Произвођач шећера, скроба и производа од скроба-специјалиста
50.2.0721.0039 Уљар-специјалиста
61.4.0721.0040 Инжењер за прехрамбену технологију *
61.4.0721.0041 Инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију *
61.4.0721.0042 Инжењер пољопривреде за производњу и прераду дувана *
61.4.0721.0043 Инжењер прехрамбене технологије *
61.3.0721.0044 Инжењер технологије прехрамбеног инжењерства *
61.4.0721.0045 Струковни инжењер технологије (Производња хране)
62.3.0721.0046 Дипломирани инжењер технологије (Производња хране)
62.4.0721.0047 Специјалиста струковни инжењер технологије (Производња хране)
71.3.0721.0048 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења *
71.3.0721.0049 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа *
71.3.0721.0050 Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа *
71.3.0721.0051 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије *
71.3.0721.0052 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа *
71.3.0721.0053 Дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа *
71.3.0721.0054 Дипломирани инжењер технологије исхране *
71.3.0721.0055 Дипломирани инжењер технологије прераде дувана *
71.3.0721.0056 Дипломирани инжењер технологије прехрамбеног инжењерства *
71.3.0721.0057 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Производња хране)
71.3.0721.0058 Мастер инжењер технологије (Производња хране)
71.4.0721.0059 Струковни мастер инжењер пољопривреде (Производња хране)
71.4.0721.0060 Струковни мастер инжењер технологије (Производња хране)
72.3.0721.0061 Магистар биотехничких наука – област прехрамбено-технолошких наука биохемија у прехрамбеној технологији *
72.3.0721.0062 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија анималних производа *
72.3.0721.0063 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија биљних производа *
72.3.0721.0064 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија врења *
72.3.0721.0065 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технологија конзервисања *
72.3.0721.0066 Магистар биотехничких наука – област прехрамбенотехнолошких наука технолошка микробиологија *
72.3.0721.0067 Магистар технологије прераде дувана *
72.3.0721.0068 Специјалиста инжењер технологије
72.3.0721.0069 Специјалиста за технологију анималних производа *
72.3.0721.0070 Специјалиста за технологију врења *
72.3.0721.0071 Специјалиста за технологију конзервисања *
72.3.0721.0072 Специјалиста за технологију ратарских производа *
72.3.0721.0073 Специјалиста за технологију сточне хране и исхрану животиња *
72.3.0721.0074 Специјалиста за технолошку микробиологију *
72.3.0721.0075 Специјалиста из области микробиологија *
72.3.0721.0076 Магистар техничко-технолошких наука (Производња хране) *
80.3.0721.0077 Доктор биотехничких наука – област прехрамбено-технолошких наука *
80.3.0721.0078 Доктор наука – технолошко инжењерство (Производња хране)
80.3.0721.0079 Доктор прехрамбене технологије *
80.3.0721.0080 Доктор технологије прераде дувана *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0722 Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)
20.2.0722.0001 Бачвар
20.2.0722.0002 Галантериста (шумарство и обрада дрвета)
20.2.0722.0003 Израђивач елемената дрвених подних облога
20.2.0722.0004 Израђивач опека, црепа и цеви
20.2.0722.0005 Израђивач паркета
20.2.0722.0006 Израђивач производа од плуте
20.2.0722.0007 Израђивач рамова
20.2.0722.0008 Израђивач цигле и црепа
20.2.0722.0009 Израђивач четки
20.2.0722.0010 Манипулант у преради дрвета
20.2.0722.0011 Паркетар
20.2.0722.0012 Помоћни гумар
20.2.0722.0013 Помоћни израђивач хемијских производа
20.2.0722.0014 Помоћни израђивач целулозе и папира
20.2.0722.0015 Помоћни наносилац заштитних превлака
20.2.0722.0016 Помоћни радник у дрвопрерађивачкој индустрији
20.2.0722.0017 Помоћни радник у индустрији грађевинског материјала
20.2.0722.0018 Помоћни радник у примарној обради дрвета
20.2.0722.0019 Помоћни радник у финалној обради дрвета
20.2.0722.0020 Помоћни стаклар
20.2.0722.0021 Помоћник ватросталца
20.2.0722.0022 Помоћник израђивача
20.2.0722.0023 Помоћник обрађивача стакла
20.2.0722.0024 Помоћник столара
20.2.0722.0025 Прерађивач пластичних маса
20.2.0722.0026 Ролетнар
20.2.0722.0027 Четкар
30.2.0722.0028 Ватросталац
30.2.0722.0029 Вулканизер
30.2.0722.0030 Гумар
30.2.0722.0031 Дувач стакла
30.2.0722.0032 Израђивач у индустрији грађевинских материјала
30.2.0722.0033 Израђивач грађевинских материјала
30.2.0722.0034 Израђивач гумене обуће
30.2.0722.0035 Израђивач гумене техничке робе
30.2.0722.0036 Израђивач дрвне галантерије
30.2.0722.0037 Израђивач елемената дрвених подних облога
30.2.0722.0038 Израђивач пнеуматике
30.2.0722.0039 Израђивач целулозе и папира
30.2.0722.0040 Картонажер
30.2.0722.0041 Механичар оптике
30.2.0722.0042 Оператер за израду намештаја
30.2.0722.0043 Оптичар
30.2.0722.0044 Пиротехничар
30.2.0722.0045 Пластичар
30.2.0722.0046 Помоћник картонажера
30.2.0722.0047 Прерађивач пластичних маса (III степен стручне спреме)
30.2.0722.0048 Произвођач примарних производа од дрвета
30.2.0722.0049 Произвођач финалних производа од дрвета
30.2.0722.0050 Стаклар
30.2.0722.0051 Стаклар машиниста
30.2.0722.0052 Стаклогравер (III степен стручне спреме)
30.2.0722.0053 Стаклорезац
30.2.0722.0054 Столар
30.2.0722.0055 Столар железничког ентеријера
40.2.0722.0056 Техничар за полимере
40.2.0722.0057 Техничар за примарну обраду дрвета
40.2.0722.0058 Техничар за финалну обраду дрвета
40.2.0722.0059 Техничар у индустрији неметала
50.2.0722.0060 Дрвомоделар-специјалиста
50.2.0722.0061 Оператер неорганске хемијске технологије
50.2.0722.0062 Оператер органске хемијске технологије
50.2.0722.0063 Оператер у индустрији керамике
50.2.0722.0064 Оператер у индустрији полимера
50.2.0722.0065 Оператер у индустрији стакла
50.2.0722.0066 Оператер у индустрији целулозе и папира
50.2.0722.0067 Организатор процеса примарне обраде дрвета
50.2.0722.0068 Организатор процеса финалне обраде дрвета
50.2.0722.0069 Пиротехничар – специјалиста
50.2.0722.0070 Произвођач фурнира и плоча-специјалиста
50.2.0722.0071 Руковалац машинама у примарној обради-специјалиста
50.2.0722.0072 Столар-специјалиста
50.2.0722.0073 Хидротехничар дрвета
61.4.0722.0074 Инжењер технологије за полимере (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))*
61.3.0722.0075 Инжењер технологије за производњу папира *
61.3.0722.0076 Инжењер технологије за производњу пластичних маса и гуме *
61.4.0722.0077 Струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета
61.4.0722.0078 Инжењер технологије прераде и обраде дрвета *
61.4.0722.0079 Инжењер технологије полимера *
62.3.0722.0080 Дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета
62.3.0722.0081 Дипломирани инжењер технологије (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
71.3.0722.0082 Дипломирани инжењер за технологију гуме и пластике *
71.3.0722.0083 Дипломирани инжењер прераде дрвета *
71.3.0722.0084 Дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета *
71.3.0722.0085 Дипломирани инжењер технологије стакла *
71.3.0722.0086 Дипломирани инжењер технологије целулозе и папира *
71.3.0722.0087 Дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета *
71.3.0722.0088 Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета *
71.3.0722.0089 Мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета
71.3.0722.0090 Мастер инжењер технологије (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
72.3.0722.0091 Магистар дрвне индустрије *
72.3.0722.0092 Магистар за прераду дрвета *
72.3.0722.0093 Магистар наука за дрвну индустрију *
72.3.0722.0094 Магистар наука за обраду дрвета *
72.3.0722.0095 Магистар наука за прераду дрвета *
72.3.0722.0096 Магистар наука из области обраде дрвета *
72.3.0722.0097 Магистар наука из области прераде дрвета *
72.3.0722.0098 Магистар техничких наука за технологију гуме и пластике *
72.3.0722.0099 Магистар техничких наука за технологију стакла *
72.3.0722.0100 Магистар техничких наука за технологију целулозе и папира *
72.3.0722.0101 Магистар шумарских наука из области обраде дрвета *
72.3.0722.0102 Магистар шумарских наука из области прераде дрвета *
72.3.0722.0103 Магистар техничко-технолошких наука (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)) *
80.3.0722.0104 Доктор наука – технолошко инжењерство (Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво))
80.3.0722.0105 Доктор наука из области прераде дрвета *
80.3.0722.0106 Доктор техничких наука за технологију гуме и пластике *
80.3.0722.0107 Доктор техничких наука за технологију стакла *
80.3.0722.0108 Доктор техничких наука за технологију целулозе и папира *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0723 Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа)
20.2.0723.0001 Бојач и штампар плетенина
20.2.0723.0002 Израђивач капа
20.2.0723.0003 Израђивач рукавица
20.2.0723.0004 Израђивач текстилне галантерије
20.2.0723.0005 Кројач женске одеће
20.2.0723.0006 Кројач мушке одеће
20.2.0723.0007 Помоћни израђивач горњих делова обуће
20.2.0723.0008 Помоћни израђивач доњих делова обуће
20.2.0723.0009 Помоћни израђивач кожне галантерије и рукавица
20.2.0723.0010 Помоћни кожарски радник
20.2.0723.0011 Помоћни конфекционар
20.2.0723.0012 Помоћни конфекционар коже и крзна
20.2.0723.0013 Помоћни оплемењивач
20.2.0723.0014 Помоћни плетач
20.2.0723.0015 Помоћни прелац
20.2.0723.0016 Помоћни прерађивач коже и крзна
20.2.0723.0017 Помоћни радник у тапетарији
20.2.0723.0018 Помоћни текстилни радник
20.2.0723.0019 Помоћни ткач
20.2.0723.0020 Помоћник тапетара
20.2.0723.0021 Прерађивач коже и крзна
20.2.0723.0022 Шивач рубља
20.2.0723.0023 Шивач текстила
20.2.0723.0024 Кожарско-крзнарски манипулант
20.2.0723.0025 Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије
30.2.0723.0026 Галантеријски радник
30.2.0723.0027 Галантериста (текстилство и кожарство)
30.2.0723.0028 Израђивач горњих делова обуће
30.2.0723.0029 Израђивач доњих делова обуће
30.2.0723.0030 Израђивач кожне галантерије и рукавица
30.2.0723.0031 Индустријски кројач
30.2.0723.0032 Кожарски и крзнарски радник
30.2.0723.0033 Конфекцијски шивач
30.2.0723.0034 Конфекционар
30.2.0723.0035 Конфекционар коже и крзна
30.2.0723.0036 Конфекционар-кројач
30.2.0723.0037 Кројач
30.2.0723.0038 Кројач женске одеће (III степен стручне спреме)
30.2.0723.0039 Кројач мушке одеће (III степен стручне спреме)
30.2.0723.0040 Модни кројач
30.2.0723.0041 Обућар
30.2.0723.0042 Обућарски радник
30.2.0723.0043 Оплемењивач
30.2.0723.0044 Плетач
30.2.0723.0045 Помоћник шивача обуће
30.2.0723.0046 Прелац
30.2.0723.0047 Прерађивач коже и крзна (III степен стручне спреме)
30.2.0723.0048 Тапетар
30.2.0723.0049 Тапетар железничког ентеријера
30.2.0723.0050 Тапетар-декоратер
30.2.0723.0051 Текстилни радник
30.2.0723.0052 Ткач
30.2.0723.0053 Хемијски чистач и бојач
30.2.0723.0054 Шивач обуће
40.2.0723.0055 Кожарски техничар
40.2.0723.0056 Конфекцијски техничар
40.2.0723.0057 Конфекционар текстила
40.2.0723.0058 Моделар одеће
40.2.0723.0059 Текстилни техничар
40.2.0723.0060 Техничар моделар одеће
40.2.0723.0061 Техничар конфекционар
40.2.0723.0062 Техничар моделар коже
50.2.0723.0063 Специјалиста – галантериста
50.2.0723.0064 Специјалиста – конфекционар коже и крзна
50.2.0723.0065 Специјалиста – моделар галантерије
50.2.0723.0066 Специјалиста – моделар кожне и крзнене одеће
50.2.0723.0067 Специјалиста – моделар обуће
50.2.0723.0068 Специјалиста – моделар одеће
50.2.0723.0069 Специјалиста – обућар
50.2.0723.0070 Специјалиста галантерски радник
50.2.0723.0071 Специјалиста кожарски и крзнарски радник
50.2.0723.0072 Специјалиста коже и крзна
50.2.0723.0073 Специјалиста обућарски радник
50.2.0723.0074 Специјалиста оплемењивања
50.2.0723.0075 Специјалиста плетења
50.2.0723.0076 Специјалиста предења
50.2.0723.0077 Специјалиста ткања
50.2.0723.0078 Специјалиста у производњи одеће
50.2.0723.0079 Тапетар-декоратер-специјалиста
50.2.0723.0080 Текстилни радник – специјалиста
61.4.0723.0081 Инжењер текстила за механичке технологије *
61.4.0723.0082 Инжењер текстила за технологије оплемењивања *
61.4.0723.0083 Инжењер текстила за технологију одеће *
61.4.0723.0084 Инжењер текстила, моделар-конструктор *
61.4.0723.0085 Инжењер текстилне конфекције *
61.4.0723.0086 Инжењер текстилне технологије *
61.3.0723.0087 Инжењер текстилства и дизајна
61.3.0723.0088 Инжењер технологије дизајна и пројектовања текстилних производа *
61.3.0723.0089 Инжењер технологије за галантерију и конфекцију *
61.3.0723.0090 Инжењер технологије за израду обуће *
61.4.0723.0091 Инжењер технологије за механичку обраду текстила *
61.3.0723.0092 Инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна *
61.4.0723.0093 Инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна *
61.3.0723.0094 Инжењер технологије за прераду коже *
61.3.0723.0095 Инжењер технологије за производњу и прераду коже и крзна *
61.4.0723.0096 Инжењер технологије за текстилну конфекцију *
61.3.0723.0097 Инжењер технологије текстилног инжењерства *
61.4.0723.0098 Струковни инжењер текстилства и дизајна
61.4.0723.0099 Струковни инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
61.4.0723.0100 Текстилни инжењер *
61.4.0723.0101 Текстилни инжењер за механичке технологије *
61.4.0723.0102 Текстилни инжењер за одевну технологију *
61.4.0723.0103 Текстилни инжењер за технологију оплемењивања текстила *
61.4.0723.0104 Текстилни инжењер механички смер *
61.4.0723.0105 Текстилни инжењер моделар конструктор *
61.4.0723.0106 Текстилни инжењер смер дизајн текстила и моделовање одеће *
61.4.0723.0107 Текстилни инжењер смер конфекцијски *
61.4.0723.0108 Текстилни инжењер смер оплемењивање текстила *
61.4.0723.0109 Текстилни инжењер смер предионичарско-плетачки *
61.4.0723.0110 Текстилни инжењер смер предионичарско-ткачки *
61.4.0723.0111 Текстилни инжењер смер текстилно одевни *
61.4.0723.0112 Текстилни инжењер смер трикотажно конфекцијски *
62.3.0723.0113 Дипломирани инжењер текстилства и дизајна
62.3.0723.0114 Дипломирани инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
62.4.0723.0115 Специјалиста струковни дизајнер (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
62.4.0723.0116 Специјалиста струковни инжењер текстилства и дизајна
62.4.0723.0117 Специјалиста струковни инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
71.3.0723.0118 Дипломирани инжењер етнологије текстилног инжењерства *
71.3.0723.0119 Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно машинске струке *
71.3.0723.0120 Дипломирани инжењер за текстилно инжењерство *
71.3.0723.0121 Дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа *
71.3.0723.0122 Дипломирани инжењер текстилне технологије *
71.3.0723.0123 Дипломирани инжењер текстилно машинске струке *
71.3.0723.0124 Дипломирани инжењер текстилног инжењерства *
71.3.0723.0125 Дипломирани инжењер текстилног инжењерства информатичке струке *
71.3.0723.0126 Дипломирани инжењер текстилства и дизајна *
71.3.0723.0127 Дипломирани инжењер технологије дизајна и пројектовања текстилних производа *
71.3.0723.0128 Дипломирани инжењер технологије за кожу и крзно *
71.3.0723.0129 Дипломирани инжењер технологије за производњу одеће *
71.3.0723.0130 Дипломирани инжењер технологије прераде коже *
71.3.0723.0131 Дипломирани инжењер технологије текстилно инжењерство *
71.3.0723.0132 Дипломирани инжењер технологије текстилства *
71.3.0723.0133 Дипломирани текстилни инжењер – менаџмент у текстилу *
71.3.0723.0134 Дипломирани текстилни инжењер *
71.3.0723.0135 Дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће *
71.3.0723.0136 Дипломирани текстилни инжењер за конструкцију одеће *
71.3.0723.0137 Мастер инжењер текстилства и дизајна
71.3.0723.0138 Мастер инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
71.4.0723.0139 Струковни мастер инжењер текстилства и дизајна
71.4.0723.0140 Струковни мастер инжењер технологије (Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа))
72.3.0723.0141 Магистар техничких наука за производњу одеће *
72.3.0723.0142 Магистар техничких наука за текстилно инжењерство *
72.3.0723.0143 Магистар техничких наука за технологију коже и крзна *
72.3.0723.0144 Магистар техничких наука за технологију прераде коже *
72.3.0723.0145 Магистар техничких наука за технологију текстилства *
72.3.0723.0146 Магистар техничких наука текстилне технологије *
72.3.0723.0147 Механичке текстилне технологије *
72.3.0723.0148 Одевна технологија *
72.3.0723.0149 Специјалиста инжењер текстилства и дизајна
72.3.0723.0150 Специјалиста текстилно-машинског инжењерства *
80.3.0723.0151 Доктор техничких наука за производњу одеће *
80.3.0723.0152 Доктор техничких наука за технологију коже и крзна *
80.3.0723.0153 Доктор техничких наука за технологију прераде коже *
80.3.0723.0154 Доктор техничких наука за технологију текстилства *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
072 Производња и прерада
0724 Рударство и припрема минералних сировина
20.2.0724.0001 Помоћни рудар
30.2.0724.0002 Геобушач
30.2.0724.0003 Извлачилац
30.2.0724.0004 Руковалац механизацијом у припреми минералних сировина
30.2.0724.0005 Термообрађивач метала
30.2.0724.0006 Топионичар обојених метала
30.2.0724.0007 Ваљаоничар
30.2.0724.0008 Електролизер
30.2.0724.0009 Ливац
30.2.0724.0010 Ливачки моделар
30.2.0724.0011 Минер
30.2.0724.0012 Рудар у подземној експлоатацији
30.2.0724.0013 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији
30.2.0724.0014 Руковалац механизацијом у подземној експлоатацији
30.2.0724.0015 Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса
30.2.0724.0016 Топионичар гвожђа и челика
40.2.0724.0017 Рударски техничар за припрему минералних сировина
40.2.0724.0018 Рударски техничар
50.2.0724.0019 Организатор геобушења
50.2.0724.0020 Минер – специјалиста
50.2.0724.0021 Организатор истраживања и производње нафте и гаса – специјалиста
50.2.0724.0022 Организатор површинске експлоатације – специјалиста
50.2.0724.0023 Организатор подземне експлоатације – специјалиста
50.2.0724.0024 Организатор припреме минералних сировина – специјалиста
50.2.0724.0025 Руковалац багера и булдожера – специјалиста
50.2.0724.0026 Руковалац извозног постројења – специјалиста
50.2.0724.0027 Руковалац комбајном и хидрауличном подградом – специјалиста
61.3.0724.0028 Инжењер рударства
61.4.0724.0029 Струковни инжењер рударства
62.3.0724.0030 Дипломирани инжењер рударства
62.3.0724.0031 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса
62.4.0724.0032 Специјалиста струковни инжењер рударства
71.3.0724.0033 Дипломирани инжењер рударства *
71.3.0724.0034 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију лежишта минералних сировина *
71.3.0724.0035 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију нафте и земног гаса *
71.3.0724.0036 Дипломирани инжењер рударства за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина *
71.3.0724.0037 Дипломирани инжењер рударства за механизацију у рударству *
71.3.0724.0038 Дипломирани инжењер рударства за минералне и рециклажне технологије *
71.3.0724.0039 Дипломирани инжењер рударства за одржавање и експлоатацију механизације у рударству *
71.3.0724.0040 Дипломирани инжењер рударства за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина *
71.3.0724.0041 Дипломирани инжењер рударства за подземну експлоатацију лежишта и израду подземних просторија *
71.3.0724.0042 Дипломирани инжењер рударства за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина и израду подземних просторија *
71.3.0724.0043 Дипломирани инжењер рударства за припрему минералних сировина *
71.3.0724.0044 Дипломирани инжењер рударства за рударска мерења *
71.3.0724.0045 Дипломирани инжењер рударства смера за експлоатацију нафте и гаса *
71.3.0724.0046 Дипломирани инжењер рударства смера за израду подземних просторија *
71.3.0724.0047 Дипломирани инжењер рударства смера за машинство у рударству *
71.3.0724.0048 Дипломирани инжењер рударства смера за површинску експлоатацију минералних сировина *
71.3.0724.0049 Дипломирани инжењер рударства смера за подземну експлоатацију минералних сировина *
71.3.0724.0050 Дипломирани инжењер рударства смера за припрему минералних сировина *
71.3.0724.0051 Дипломирани инжењер рударства смера за рударска мерења *
71.3.0724.0052 Мастер инжењер рударства
71.4.0724.0053 Струковни мастер инжењер рударства
72.3.0724.0054 Магистар нафтнорударске технологије *
72.3.0724.0055 Магистар рударске струке област вентилација и техничка заштита *
72.3.0724.0056 Магистар рударске струке област израда подземних просторија *
72.3.0724.0057 Магистар рударске струке област машинство у рударству и енергетика *
72.3.0724.0058 Магистар рударске струке област механика стена *
72.3.0724.0059 Магистар рударске струке област подземна експлоатација лежишта *
72.3.0724.0060 Магистар рударске струке област припрема минералних сировина *
72.3.0724.0061 Магистар рударске струке област рударска мерења *
72.3.0724.0062 Магистар рударске струке област технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0063 Магистар рударске струке област технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0064 Магистар рударске струке област транспорт и извоз *
72.3.0724.0065 Магистар рударства *
72.3.0724.0066 Магистар техничких наука за површинску експлоатацију *
72.3.0724.0067 Магистар техничких наука за подземну експлоатацију и израду подземних просторија *
72.3.0724.0068 Магистар техничких наука за припрему минералних сировина *
72.3.0724.0069 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0070 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил израда подземних просторија *
72.3.0724.0071 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил механика стена *
72.3.0724.0072 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0073 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил површинска експлоатације лежишта *
72.3.0724.0074 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил припрема минералних сировина *
72.3.0724.0075 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил рударска мерења *
72.3.0724.0076 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0077 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0078 Магистар техничких наука област рударство, образовни профил транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0079 Магистар техничких наука рударства *
72.3.0724.0080 Магистар техничких наука у области рударства, смер: бушење и минирање *
72.3.0724.0081 Магистар техничких наука у области рударства, смер: вентилација и одводњавање *
72.3.0724.0082 Магистар техничких наука у области рударства, смер: екологија у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0083 Магистар техничких наука у области рударства, смер: експлоатација лежишта флуида *
72.3.0724.0084 Магистар техничких наука у области рударства, смер: енергетика примарних сировина *
72.3.0724.0085 Магистар техничких наука у области рударства, смер: заштита животне средине при транспорту минералних сировина *
72.3.0724.0086 Магистар техничких наука у области рударства, смер: заштита животне средине у рударству *
72.3.0724.0087 Магистар техничких наука у области рударства, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0088 Магистар техничких наука у области рударства, смер: информатика у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0089 Магистар техничких наука у области рударства, смер: менаџмент у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0090 Магистар техничких наука у области рударства, смер: механизација у рударству *
72.3.0724.0091 Магистар техничких наука у области рударства, смер: механика стена *
72.3.0724.0092 Магистар техничких наука у области рударства, смер: одводњавање површинских копова *
72.3.0724.0093 Магистар техничких наука у области рударства, смер: припрема и транспорт флуида *
72.3.0724.0094 Магистар техничких наука у области рударства, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0095 Магистар техничких наука у области рударства, смер: пројектовање површинских копова *
72.3.0724.0096 Магистар техничких наука у области рударства, смер: разрада лежишта флуида *
72.3.0724.0097 Магистар техничких наука у области рударства, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0098 Магистар техничких наука у области рударства, смер: системи аутоматског управљања у рударству *
72.3.0724.0099 Магистар техничких наука у области рударства, смер: стратешка истраживања у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0100 Магистар техничких наука у области рударства, смер: техничка заштита *
72.3.0724.0101 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0102 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0103 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологије бушења *
72.3.0724.0104 Магистар техничких наука у области рударства, смер: технологије заштите животне средине *
72.3.0724.0105 Магистар техничких наука у области рударства, смер: транспорт и извоз у рударству *
72.3.0724.0106 Магистар техничких наука у области рударство, смер: вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0107 Магистар техничких наука у области рударство, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0108 Магистар техничких наука у области рударство, смер: механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0109 Магистар техничких наука у области рударство, смер: механика стена *
72.3.0724.0110 Магистар техничких наука у области рударство, смер: површинска експлоатација лежишта *
72.3.0724.0111 Магистар техничких наука у области рударство, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0112 Магистар техничких наука у области рударство, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0113 Магистар техничких наука у области рударство, смер: технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0114 Магистар техничких наука у области рударство, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0115 Магистар техничких наука у области рударство, смер: транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0116 Специјалиста инжењер рударства
72.3.0724.0117 Специјалиста за експлоатацију лежишта минералних сировина *
72.3.0724.0118 Специјалиста за припрему минералних сировина *
72.3.0724.0119 Специјалиста област рударство, смер: бушење и минирање *
72.3.0724.0120 Специјалиста област рударство, смер: вентилација и одводњавање *
72.3.0724.0121 Специјалиста област рударство, смер: вентилација, техничка и еколошка заштита *
72.3.0724.0122 Специјалиста област рударство, смер: екологија у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0123 Специјалиста област рударство, смер: експлоатација лежишта флуида *
72.3.0724.0124 Специјалиста област рударство, смер: енергетика примарних сировина *
72.3.0724.0125 Специјалиста област рударство, смер: заштита животне средине при транспорту минералних сировина *
72.3.0724.0126 Специјалиста област рударство, смер: заштита животне средине у рударству *
72.3.0724.0127 Специјалиста област рударство, смер: израда подземних просторија *
72.3.0724.0128 Специјалиста област рударство, смер: информатика у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0129 Специјалиста област рударство, смер: менаџмент у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0130 Специјалиста област рударство, смер: механизација и аутоматизација у рударству и енергетика *
72.3.0724.0131 Специјалиста област рударство, смер: механизација у рударству *
72.3.0724.0132 Специјалиста област рударство, смер: механика стена *
72.3.0724.0133 Специјалиста област рударство, смер: одводњавање површинских копова *
72.3.0724.0134 Специјалиста област рударство, смер: површинска експлоатација лежишта *
72.3.0724.0135 Специјалиста област рударство, смер: припрема и транспорт флуида *
72.3.0724.0136 Специјалиста област рударство, смер: припрема минералних сировина *
72.3.0724.0137 Специјалиста област рударство, смер: пројектовање површинских копова *
72.3.0724.0138 Специјалиста област рударство, смер: разрада лежишта флуида *
72.3.0724.0139 Специјалиста област рударство, смер: рударска мерења *
72.3.0724.0140 Специјалиста област рударство, смер: системи аутоматског управљања у рударству *
72.3.0724.0141 Специјалиста област рударство, смер: стратешка истраживања у површинској експлоатацији *
72.3.0724.0142 Специјалиста област рударство, смер: техничка заштита *
72.3.0724.0143 Специјалиста област рударство, смер: технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0144 Специјалиста област рударство, смер: технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0145 Специјалиста област рударство, смер: технологија подземне експлоатације лежишта *
72.3.0724.0146 Специјалиста област рударство, смер: технологије бушења *
72.3.0724.0147 Специјалиста област рударство, смер: технологије заштите животне средине *
72.3.0724.0148 Специјалиста област рударство, смер: транспорт и извоз у рударству *
72.3.0724.0149 Специјалиста област рударство, смер: транспорт и извоз у рудницима *
72.3.0724.0150 Специјалиста рударске струке област вентилација и техничка заштита *
72.3.0724.0151 Специјалиста рударске струке област израда подземних просторија *
72.3.0724.0152 Специјалиста рударске струке област машинство у рударству и енергетика *
72.3.0724.0153 Специјалиста рударске струке област механика стена *
72.3.0724.0154 Специјалиста рударске струке област подземна експлоатација лежишта *
72.3.0724.0155 Специјалиста рударске струке област припрема минералних сировина *
72.3.0724.0156 Специјалиста рударске струке област рударска мерења *
72.3.0724.0157 Специјалиста рударске струке област технологија експлоатације нафте и гаса *
72.3.0724.0158 Специјалиста рударске струке област технологија површинске експлоатације *
72.3.0724.0159 Специјалиста рударске струке област транспорт и извоз *
80.3.0724.0160 Доктор наука – рударско инжењерство
80.3.0724.0161 Доктор наука област рударство *
80.3.0724.0162 Доктор нафтнорударске технологије *
80.3.0724.0163 Доктор техничких наука – научна област вентилација *
80.3.0724.0164 Доктор техничких наука – научна област израда подземних просторија *
80.3.0724.0165 Доктор техничких наука – научна област механика стена *
80.3.0724.0166 Доктор техничких наука – научна област површинска експлоатација лежишта *
80.3.0724.0167 Доктор техничких наука – научна област подземна експлоатација лежишта *
80.3.0724.0168 Доктор техничких наука – научна област припрема минералних сировина *
80.3.0724.0169 Доктор техничких наука – научна област рударска мерења *
80.3.0724.0170 Доктор техничких наука – научна област рударство *
80.3.0724.0171 Доктор техничких наука – научна област технологија и експлоатација нафте и гаса *
80.3.0724.0172 Доктор техничких наука – научна област транспорт и извоз *
80.3.0724.0173 Доктор техничких наука рударства *
80.3.0724.0174 Доктор техничких наука у области рударства *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
073 Архитектура и грађевинарство
0731 Архитектура и урбанизам
40.2.0731.0001 Архитектонски техничар
40.2.0731.0002 Геодетски техничар – геометар
40.2.0731.0003 Техничар пејзажне архитектуре
50.2.0731.0004 Геодетски техничар – геометар специјалиста за комасацију и арондацију
50.2.0731.0005 Геодетски техничар – геометар специјалиста за премер и катастар непокретности
50.2.0731.0006 Геодетски техничар – геометар специјалиста за примењену геодезију
50.2.0731.0007 Геодетски техничар за комасацију и арондацију
50.2.0731.0008 Геодетски техничар за премер и катастар непокретности
50.2.0731.0009 Грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове
50.2.0731.0010 Организатор процеса озелењавања
50.2.0731.0011 Техничар за архитектонско урбанистичко и просторно пројeктовање
50.2.0731.0012 Техничар за пејзажну архитектуру – специјалиста
61.3.0731.0013 Инжењер архитектуре
61.3.0731.0014 Инжењер пејзажне архитектуре
61.3.0731.0015 Просторни планер
61.4.0731.0016 Инжењер архитектуре *
61.4.0731.0017 Струковни инжењер архитектуре
61.4.0731.0018 Струковни инжењер пејзажне архитектуре
62.3.0731.0019 Дипломирани инжењер архитектуре
62.3.0731.0020 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
62.3.0731.0021 Дипломирани инжењер урбанизма
62.3.0731.0022 Дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја
62.3.0731.0023 Дипломирани просторни планер
62.4.0731.0024 Специјалиста струковни инжењер архитектуре
62.4.0731.0025 Специјалиста струковни инжењер пејзажне архитектуре
71.3.0731.0026 Дипломирани архитекта *
71.3.0731.0027 Дипломирани инжењер архитектуре *
71.3.0731.0028 Дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству *
71.3.0731.0029 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре *
71.3.0731.0030 Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре *
71.3.0731.0031 Дипломирани инжењер урбанизма *
71.3.0731.0032 Дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја *
71.3.0731.0033 Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру *
71.3.0731.0034 Дипломирани просторни планер *
71.3.0731.0035 Мастер инжењер архитектуре
71.3.0731.0036 Мастер инжењер пејзажне архитектуре
71.3.0731.0037 Мастер инжењер урбанизма
71.3.0731.0038 Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја
71.3.0731.0039 Мастер просторни планер
71.4.0731.0040 Струковни мастер инжењер архитектуре
72.3.0731.0041 Магистар архитектонских и урбанистичких наука *
72.3.0731.0042 Магистар архитектуре *
72.3.0731.0043 Магистар наука за пејзажну архитектуру *
72.3.0731.0044 Магистар наука из области пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0045 Магистар наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре *
72.3.0731.0046 Магистар пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0047 Магистар просторног планирања *
72.3.0731.0048 Магистар техничких наука архитектуре *
72.3.0731.0049 Магистар техничких наука из области архитектуре *
72.3.0731.0050 Магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма *
72.3.0731.0051 Магистар шумарских наука из области пејзажне архитектуре *
72.3.0731.0052 Специјалиста инжењер архитектуре
72.3.0731.0053 Специјалиста инжењер пејзажне архитектуре
72.3.0731.0054 Специјалиста инжењер урбанизма и регионалног развоја
72.3.0731.0055 Специјалиста просторни планер
72.3.0731.0056 Специјалиста урбане обнове
72.3.0731.0057 Специјалиста из области просторно планирање *
72.3.0731.0058 Специјалиста просторног планирања *
80.3.0731.0059 Доктор архитектонских наука *
80.3.0731.0060 Доктор архитектуре *
80.3.0731.0061 Доктор наука – архитектура
80.3.0731.0062 Доктор наука – архитектура и урбанизам
80.3.0731.0063 Доктор наука – просторно планирање
80.3.0731.0064 Доктор наука из области пејзажне архитектуре *
80.3.0731.0065 Доктор наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре *
80.3.0731.0066 Доктор просторног планирања *
80.3.0731.0067 Доктор техничких наука архитектуре *
80.3.0731.0068 Доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
073 Архитектура и грађевинарство
0732 Грађевинарство
20.2.0732.0001 Помоћни грађевински радник за инсталатерске и завршне радове
20.2.0732.0002 Помоћни грађевински радник за основне радове
20.2.0732.0003 Бунарџија
20.2.0732.0004 Калдрмар – путар
20.2.0732.0005 Молер
20.2.0732.0006 Молерско фарбарски манипулант
20.2.0732.0007 Пећар
20.2.0732.0008 Подополагач
20.2.0732.0009 Помоћни грађевински радник
20.2.0732.0010 Помоћни зидар са ватросталним материјалима
20.2.0732.0011 Помоћни изолатор – асфалтер
20.2.0732.0012 Помоћни каменорезац – клесар
20.2.0732.0013 Помоћни керамичар – пећар – терацер
20.2.0732.0014 Помоћни минер
20.2.0732.0015 Помоћни монтажер – утезач
20.2.0732.0016 Помоћни тесар
20.2.0732.0017 Помоћник водоинсталатера
20.2.0732.0018 Помоћник керамичара
20.2.0732.0019 Помоћник молера
20.2.0732.0020 Помоћник подополагача
20.2.0732.0021 Путар
20.2.0732.0022 Руковалац једноставним грађевинским машинама
30.2.0732.0023 Армирач-бетонирац
30.2.0732.0024 Водоинсталатер
30.2.0732.0025 Вођа пружних радова
30.2.0732.0026 Грађевински лаборант
30.2.0732.0027 Декоратер зидних површина
30.2.0732.0028 Зидар ватросталним материјалима
30.2.0732.0029 Зидар-фасадер
30.2.0732.0030 Изолатер-асфалтер
30.2.0732.0031 Инсталатер
30.2.0732.0032 Инсталатер водовода и канализације
30.2.0732.0033 Каменорезац – клесар
30.2.0732.0034 Керамичар-терацер-пећар
30.2.0732.0035 Кровопокривач
30.2.0732.0036 Молеро-фарбар
30.2.0732.0037 Монтажер-утезач
30.2.0732.0038 Монтер суве градње
30.2.0732.0039 Оператер завршних грађевинских радова
30.2.0732.0040 Оператер основних грађевинских радова
30.2.0732.0041 Подополагач (III степен стручне спреме)
30.2.0732.0042 Полагач облога
30.2.0732.0043 Руковалац машинама за пружне радове
30.2.0732.0044 Тесар
30.2.0732.0045 Хидрограђевинар
30.2.0732.0046 Зидар
30.2.0732.0047 Керамичар
40.2.0732.0048 Техничар за одржавање објеката
40.2.0732.0049 Грађевински техничар
40.2.0732.0050 Грађевински техничар за високоградњу
40.2.0732.0051 Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
40.2.0732.0052 Грађевински техничар за нискоградњу
40.2.0732.0053 Грађевински техничар за хидроградњу
40.2.0732.0054 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова
40.2.0732.0055 Извођач основних грађевинских радова
40.2.0732.0056 Техничар керамичар
40.2.0732.0057 Техничар за грађење и одржавање железничких пруга
50.2.0732.0058 Армирач мајстор
50.2.0732.0059 Бетонирац мајстор
50.2.0732.0060 Грађевински гипсар мајстор
50.2.0732.0061 Грађевински керамичар мајстор
50.2.0732.0062 Грађевински оператер за геотехнику и фундирање
50.2.0732.0063 Грађевински техничар за водовод и канализацију
50.2.0732.0064 Грађевински техничар калкулант
50.2.0732.0065 Грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију
50.2.0732.0066 Грађевински техничар специјалиста за геотехнику и фундирање
50.2.0732.0067 Грађевински техничар специјалиста за префабриковану градњу
50.2.0732.0068 Грађевински техничар специјалиста калкулант
50.2.0732.0069 Декоратер зидних површина-мајстор
50.2.0732.0070 Зидар индустријских агрегата ватросталним материјалима
50.2.0732.0071 Зидар мајстор
50.2.0732.0072 Изолатер
50.2.0732.0073 Изолатер мајстор
50.2.0732.0074 Каменорезац мајстор
50.2.0732.0075 Мајстор за грађевинску механизацију
50.2.0732.0076 Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације
50.2.0732.0077 Молер – фарбар мајстор
50.2.0732.0078 Монтер стаклених елемената мајстор
50.2.0732.0079 Подополагач мајстор
50.2.0732.0080 Полагач облога-мајстор
50.2.0732.0081 Пословођа за високоградњу
50.2.0732.0082 Пословођа за грађевинска постројења
50.2.0732.0083 Пословођа за грађевинска постројења и хидроградњу
50.2.0732.0084 Пословођа за грађевинску механизацију
50.2.0732.0085 Пословођа за нискоградњу и хидроградњу
50.2.0732.0086 Тесар мајстор
50.2.0732.0087 Техничар за префабриковану градњу
61.4.0732.0088 Виши стручни радник грађевинске струке *
61.4.0732.0089 Виши стручни радник за грађевинску механизацију *
61.4.0732.0090 Виши стручни радник за завршне грађевинске радове *
61.4.0732.0091 Виши стручни радник за основне грађевинске радове *
61.4.0732.0092 Виши стручни радник за саобраћајнице и хидротехнику *
61.4.0732.0093 Грађевински инжењер *
61.3.0732.0094 Грађевински инжењер *
61.4.0732.0095 Грађевински инжењер железничке струке *
61.4.0732.0096 Грађевински инжењер за железничко грађевинарство *
61.3.0732.0097 Грађевински инжењер првог степена високог образовања *
61.4.0732.0098 Грађевински пословођа за високоградњу *
61.4.0732.0099 Грађевински пословођа за нискоградњу *
61.3.0732.0100 Инжењер грађевинарства
61.4.0732.0101 Инжењер грађевинарства *
61.4.0732.0102 Инжењер технологије воде *
61.4.0732.0103 Струковни инжењер грађевинарства
62.3.0732.0104 Дипломирани инжењер грађевинарства
62.4.0732.0105 Специјалиста струковни инжењер грађевинарства
71.4.0732.0106 Специјалиста струковни инжењер грађевинарства
71.3.0732.0107 Дипломирани грађевински инжењер *
71.3.0732.0108 Дипломирани инжењер грађевинарства *
71.3.0732.0109 Мастер инжењер грађевинарства
71.4.0732.0110 Струковни мастер инжењер грађевинарства
72.3.0732.0111 Магистар техничких наука (Грађевинарство)*
72.3.0732.0112 Магистар техничких наука грађевине *
72.3.0732.0113 Магистар техничких наука за грађевинарство *
72.3.0732.0114 Магистар техничких наука из области грађевинарства *
72.3.0732.0115 Магистар техничких наука *
72.3.0732.0116 Специјалиста инжењер грађевинарства
72.3.0732.0117 Специјалиста за премер радова и управљање пројектима *
80.3.0732.0118 Доктор наука – грађевинарство
80.3.0732.0119 Доктор техничких наука (Грађевинарство)*
80.3.0732.0120 Доктор техничких наука грађевинарства *
80.3.0732.0121 Доктор техничких наука грађевине *
80.3.0732.0122 Доктор техничких наука за грађевинарство *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
078 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство
0788 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство
40.2.0788.0001 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
62.3.0788.0002 Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
71.3.0788.0003 Мастер инжењер индустријског инжењерства (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
71.3.0788.0004 Мастер инжењер вибро-акустичког инжењерства
71.4.0788.0005 Струковни мастер инжењер индустријског инжењерства
72.3.0788.0006 Магистар наука из области науке о материјалима *
72.3.0788.0007 Магистар наука из области системологије и логистике *
72.3.0788.0008 Специјалиста инжењер индустријског инжењерства
80.3.0788.0009 Доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство)
80.3.0788.0010 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – електроника и рударство *
80.3.0788.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – електрична вуча, железничко машинство *
80.3.0788.0012 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – индустријско инжењерство и финансијски менаџмент *
80.3.0788.0013 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала *
80.3.0788.0014 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала и механика *
80.3.0788.0015 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – инжењерство материјала и механике лома *
80.3.0788.0016 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о материјалима *
80.3.0788.0017 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – рачунска механика и инжењерство материјала *
80.3.0788.0018 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области инжењерство материјала и рачунска механика *
07 Инжењерство, производња и грађевинарство
079 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту
0799 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту
20.2.0799.0001 Металофарбар
20.2.0799.0002 Металофарбар манипулант
20.2.0799.0003 Помоћник металофарбара
30.2.0799.0004 Лакирер
30.2.0799.0005 Наносилац заштитних превлака
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0811 Биљна и сточарска производња
20.2.0811.0001 Пољопривредни тракториста
20.2.0811.0002 Воћар-виноградар
20.2.0811.0003 Манипулант у пољопривреди
20.2.0811.0004 Манипулант у производњи биља
20.2.0811.0005 Пољопривредни произвођач (II степен стручне спреме)
20.2.0811.0006 Пољопривредни радник
20.2.0811.0007 Помоћни сточар
20.2.0811.0008 Ратар-повртар
20.2.0811.0009 Сточар
30.2.0811.0010 Воћар-виноградар (III степен стручне спреме)
30.2.0811.0011 Пољопривредни произвођач
30.2.0811.0012 Произвођач воћа и поврћа
30.2.0811.0013 Ратар-повртар (III степен стручне спреме)
30.2.0811.0014 Руковалац – механичар пољопривредне технике
30.2.0811.0015 Узгајивач спортских коња
30.2.0811.0016 Узгајивач стоке
40.2.0811.0017 Зоотехничар
40.2.0811.0018 Пољопривредни техничар
40.2.0811.0019 Техничар биљне производње
40.2.0811.0020 Техничар пољопривредне технике
40.2.0811.0021 Техничар сточарске производње
50.2.0811.0022 Виноградар-специјалиста
50.2.0811.0023 Воћар-специјалиста
50.2.0811.0024 Мелиоративац-специјалиста
50.2.0811.0025 Пољопривредни механизатор-специјалиста
50.2.0811.0026 Ратар – специјалиста
50.2.0811.0027 Сточар-специјалиста
61.3.0811.0028 Инжењер пољопривреде за ратарство *
61.3.0811.0029 Инжењер пољопривреде
61.3.0811.0030 Инжењер пољопривреде за агроекономију *
61.4.0811.0031 Инжењер агроменаџмента *
61.4.0811.0032 Инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство *
61.4.0811.0033 Инжењер пољопривреде за заштиту биља *
61.4.0811.0034 Инжењер пољопривреде за ратарство *
61.4.0811.0035 Инжењер пољопривреде за ратарство и механизацију пољопривредне производње *
61.4.0811.0036 Инжењер пољопривреде за сточарство *
61.4.0811.0037 Инжењер пољопривреде општег смера *
61.4.0811.0038 Струковни инжењер пољопривреде
62.3.0811.0039 Дипломирани инжењер пољопривреде
62.3.0811.0040 Дипломирани агроекономиста
62.4.0811.0041 Специјалиста струковни инжењер пољопривреде
71.3.0811.0042 Дипломирани инжењер агрономије општег смера *
71.3.0811.0043 Дипломирани инжењер агрономије смера менаџмент у пољопривреди *
71.3.0811.0044 Дипломирани инжењер пољопривреде *
71.3.0811.0045 Дипломирани инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације *
71.3.0811.0046 Дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство *
71.3.0811.0047 Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа *
71.3.0811.0048 Дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације *
71.3.0811.0049 Дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде *
71.3.0811.0050 Дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди *
71.3.0811.0051 Дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику *
71.3.0811.0052 Дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство *
71.3.0811.0053 Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство *
71.3.0811.0054 Дипломирани пољопривредни инжењер за производњу биља *
71.3.0811.0055 Мастер инжењер виноградарства и винарства
71.3.0811.0056 Мастер инжењер пољопривреде
71.3.0811.0057 Дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију *
71.3.0811.0058 Дипломирани инжењер пољопривреде за економику *
71.3.0811.0059 Мастер агроекономиста
71.4.0811.0060 Струковни мастер инжењер пољопривреде (Биљна и сточарска производња)
72.3.0811.0061 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – дорада и складиштење биљних производа *
72.3.0811.0062 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – механизација ратарске производње *
72.3.0811.0063 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука – одржавање средстава механизације у биљној производњи *
72.3.0811.0064 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука агрохемија *
72.3.0811.0065 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука ампелологија *
72.3.0811.0066 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука биотехнологија *
72.3.0811.0067 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука генетика и оплемењивање воћака и винове лозе *
72.3.0811.0068 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука генетика и оплемењивање ратарских и повртарских биљака *
72.3.0811.0069 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника биља за сточну храну *
72.3.0811.0070 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника жита *
72.3.0811.0071 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника индустријског биља *
72.3.0811.0072 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука екологија и агротехника повртарских биљака *
72.3.0811.0073 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука ентомологија *
72.3.0811.0074 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука исхрана биља *
72.3.0811.0075 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука конзервација земљишта и вода *
72.3.0811.0076 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука механизација биљне и сточарске производње *
72.3.0811.0077 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука механизација воћарско-виноградарске производње *
72.3.0811.0078 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука микробиологија *
72.3.0811.0079 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука наводњавање *
72.3.0811.0080 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука одводњавање *
72.3.0811.0081 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука оплемењивање воћака и винове лозе *
72.3.0811.0082 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука педологија *
72.3.0811.0083 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука помологија *
72.3.0811.0084 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука пчеларство *
72.3.0811.0085 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука семенарство *
72.3.0811.0086 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука технологија земљишта *
72.3.0811.0087 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука физиологија биља *
72.3.0811.0088 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука фитопатологија *
72.3.0811.0089 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука фитофармација *
72.3.0811.0090 Магистар биотехничких наука – област агрономских наука хербологија *
72.3.0811.0091 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука – механизација у сточарству *
72.3.0811.0092 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука – одгајивање и репродукција домаћих животиња *
72.3.0811.0093 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука генетика и оплемењивање домаћих животиња *
72.3.0811.0094 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука ловна привреда *
72.3.0811.0095 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука пчеларство *
72.3.0811.0096 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука рибарство *
72.3.0811.0097 Магистар биотехничких наука – област зоотехничких наука физиологија и исхрана домаћих животиња *
72.3.0811.0098 Магистар биотехничких наука *
72.3.0811.0099 Магистар пољопривредних наука *
72.3.0811.0100 Магистар пољопривредних наука за производњу биља *
72.3.0811.0101 Магистар пољопривредних наука за сточарство и живинарство *
72.3.0811.0102 Специјалиста инжењер пољопривреде
72.3.0811.0103 Специјалиста биотехничких наука *
72.3.0811.0104 Специјалиста за ампелографију *
72.3.0811.0105 Специјалиста за виноградарство *
72.3.0811.0106 Специјалиста за воћарство *
72.3.0811.0107 Специјалиста за дораду и чување семена *
72.3.0811.0108 Специјалиста за зоотехнику *
72.3.0811.0109 Специјалиста за механизацију биљне и сточарске производње *
72.3.0811.0110 Специјалиста за одводњавање и наводњавање *
72.3.0811.0111 Специјалиста за органску биљну производњу *
72.3.0811.0112 Специјалиста за органску сточарску производњу *
72.3.0811.0113 Специјалиста за помологију *
72.3.0811.0114 Специјалиста за производњу поврћа и цвећа у заштићеном простору *
72.3.0811.0115 Специјалиста за пчеларство *
72.3.0811.0116 Специјалиста за ревитализацију и конзервацију земљишта и вода *
72.3.0811.0117 Специјалиста за рекултивацију техногених простора *
72.3.0811.0118 Специјалиста за селекцију и оплемењивање домаћих животиња *
72.3.0811.0119 Специјалиста за системе обраде земљишта *
72.3.0811.0120 Специјалиста за системе одрживе земљорадње *
72.3.0811.0121 Специјалиста за одређену област пољопривредних наука *
72.3.0811.0122 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде *
72.3.0811.0123 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – економика пољопривреде и тржиште *
72.3.0811.0124 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика воћарско-виноградарске производње *
72.3.0811.0125 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика прехрамбене индустрије *
72.3.0811.0126 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика производње *
72.3.0811.0127 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика ратарске производње *
72.3.0811.0128 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – организација и економика сточарске производње *
72.3.0811.0129 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – планирање развоја пољопривреде *
72.3.0811.0130 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – пољопривредно задругарство *
72.3.0811.0131 Магистар биотехничких наука – област агроекономских наука – тржиште пољопривредних и прехрамбених производа *
72.3.0811.0132 Специјалиста агроекономиста
72.3.0811.0133 Специјалиста за рационализацију пословања пољопривредног газдинства *
80.3.0811.0134 Доктор биотехничких наука – област агроекономских наука *
80.3.0811.0135 Доктор наука – агроекономске науке
80.3.0811.0136 Доктор агрономских наука *
80.3.0811.0137 Доктор биотехничких наука – област агрономских наука *
80.3.0811.0138 Доктор биотехничких наука – област воћарства и виноградарства *
80.3.0811.0139 Доктор биотехничких наука – област заштите биља и прехрамбених производа *
80.3.0811.0140 Доктор биотехничких наука – област зоотехничких наука *
80.3.0811.0141 Доктор биотехничких наука – област мелиорације земљишта *
80.3.0811.0142 Доктор биотехничких наука – област ратарства *
80.3.0811.0143 Доктор биотехничких наука *
80.3.0811.0144 Доктор наука – биотехничке науке (Биљна и сточарска производња)
80.3.0811.0145 Доктор пољопривредних наука *
80.3.0811.0146 Доктор пољопривредних наука за производњу биља *
80.3.0811.0147 Доктор пољопривредних наука за сточарство и живинарство *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0812 Хортикултура
20.2.0812.0001 Повртар
20.2.0812.0002 Цвећар – вртлар
30.2.0812.0003 Цвећар-вртлар
40.2.0812.0004 Техничар хортикултуре
50.2.0812.0005 Заштитар биља
50.2.0812.0006 Повртар-специјалиста
50.2.0812.0007 Цвећар-специјалиста
71.3.0812.0008 Дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру *
72.3.0812.0009 Магистар наука за хортикултуру *
72.3.0812.0010 Магистар хортикултуре *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
081 Пољопривреда
0819 Пољопривреда неразврстана на другом месту
30.2.0819.0001 Руковалац пољопривредне технике
30.2.0819.0002 Руковалац пољопривредним машинама
40.2.0819.0003 Техничар пољопривредне механизације
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
082 Шумарство
0821 Шумарство
20.2.0821.0001 Помоћни радник у шумарству
20.2.0821.0002 Пратилац у лову
30.2.0821.0003 Ловочувар
30.2.0821.0004 Расадничар
30.2.0821.0005 Руковалац шумском механизацијом
30.2.0821.0006 Шумар
40.2.0821.0007 Техничар за водопривреду ерозионих подручја
40.2.0821.0008 Шумарски техничар
50.2.0821.0009 Организатор газдовања шумама
50.2.0821.0010 Руковалац шумском механизацијом – специјалиста
50.2.0821.0011 Специјалиста за ловство
61.3.0821.0012 Инжењер шумарства
61.4.0821.0013 Инжењер шумарства за обраду дрвета *
61.4.0821.0014 Струковни инжењер шумарства
62.3.0821.0015 Дипломирани инжењер шумарства
62.4.0821.0016 Специјалиста струковни инжењер шумарства
71.3.0821.0017 Дипломирани инжењер водопривреде ерозионих подручја *
71.3.0821.0018 Дипломирани инжењер заштите од ерозије и уређења бујица *
71.3.0821.0019 Дипломирани инжењер шумарства *
71.3.0821.0020 Дипломирани инжењер шумарства за водопривреду ерозионих подручја *
71.3.0821.0021 Дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије *
71.3.0821.0022 Мастер инжењер шумарства
71.4.0821.0023 Струковни мастер инжењер шумарства
72.3.0821.0024 Магистар биотехничких наука област шумарство *
72.3.0821.0025 Магистар водопривреде ерозионих подручја *
72.3.0821.0026 Магистар за ерозију и мелиорације *
72.3.0821.0027 Магистар наука за водопривреду ерозионих подручја *
72.3.0821.0028 Магистар наука за ерозију и мелиорације *
72.3.0821.0029 Магистар наука из области заштите од ерозије и уређење бујица *
72.3.0821.0030 Магистар наука из области шумарства *
72.3.0821.0031 Магистар технологије прераде и обраде дрвета *
72.3.0821.0032 Магистар шумарских наука *
72.3.0821.0033 Магистар шумарских наука из области заштите од ерозије *
72.3.0821.0034 Магистар шумарских наука из области шумарства *
72.3.0821.0035 Магистар шумарства *
72.3.0821.0036 Специјалиста инжењер шумарства
72.3.0821.0037 Специјалиста за стручну област из које је специјализација завршена *
72.3.0821.0038 Специјалиста за ловну привреду *
80.3.0821.0039 Доктор биотехничких наука – област шумарске науке *
80.3.0821.0040 Доктор биотехничких наука за одређену област *
80.3.0821.0041 Доктор наука – биотехничке науке (Шумарство)
80.3.0821.0042 Доктор наука из области заштите од ерозије и уређења бујица *
80.3.0821.0043 Доктор наука из области шумарства *
80.3.0821.0044 Доктор технологије прераде и обраде дрвета *
80.3.0821.0045 Доктор шумарства *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
083 Рибарство
0831 Рибарство
20.2.0831.0001 Рибар
50.2.0831.0002 Рибар-специјалиста
71.3.0831.0003 Дипломирани пољопривредни инжењер за рибарство и одгајање осталих животиња *
72.3.0831.0004 Магистар пољопривредних наука за рибарство и одгајање осталих животиња *
72.3.0831.0005 Специјалиста за рибарство *
80.3.0831.0006 Доктор пољопривредних наука за рибарство и одгајање осталих животиња *
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
084 Ветерина
0841 Ветерина
20.2.0841.0001 Ветеринарски хигијеничар
30.2.0841.0002 Ветеринарски болничар
40.2.0841.0003 Ветеринарски техничар
50.2.0841.0004 Ветеринарски техничар-специјалиста
61.4.0841.0005 Струковни ветеринар
61.4.0841.0006 Струковни ветеринарски техничар
62.4.0841.0007 Специјалиста струковни ветеринар
71.3.0841.0008 Дипломирани ветеринар *
71.3.0841.0009 Дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла *
71.3.0841.0010 Доктор ветеринарске медицине
71.4.0841.0011 Струковни мастер ветеринар
72.3.0841.0012 Дипломирани ветеринар специјалиста за одређену ветеринарску дисциплину *
72.3.0841.0013 Доктор ветеринарске медицине специјалиста *
72.3.0841.0014 Магистар ветеринарских наука *
72.3.0841.0015 Специјалиста анималне биотехнологије у репродукцији
72.3.0841.0016 Специјалиста доктор ветеринарске медицине
72.3.0841.0017 Специјалиста за одређени вид специјалистичких студија *
80.3.0841.0018 Доктор ветеринарских наука *
80.3.0841.0019 Доктор медицинских наука – ветеринарска медицина
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина
088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину
0888 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину
40.2.0888.0001 Виноградар – винар
40.2.0888.0002 Техничар за ловство и рибарство
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0911 Стоматологија
40.2.0911.0001 Зубни техничар
40.2.0911.0002 Стоматолошка сестра – техничар
50.2.0911.0003 Зубни техничар за мобилну протетику
50.2.0911.0004 Зубни техничар за мобилну протетику – скелетирана протеза
50.2.0911.0005 Зубни техничар за окуларистику
50.2.0911.0006 Зубни техничар за ортодонцију
50.2.0911.0007 Зубни техничар за фиксну протетику
50.2.0911.0008 Зубни техничар-сестра за окуларистику
50.2.0911.0009 Стоматолошка сестра – техничар за дентална и интраорална снимања
50.2.0911.0010 Стоматолошка сестра – техничар за рад на оралној и максилофацијалној хирургији
50.2.0911.0011 Стоматолошка сестра – техничар у оралној и максилофацијалној хирургији
61.4.0911.0012 Орални хигијеничар
61.4.0911.0013 Струковни зубни протетичар
62.4.0911.0014 Специјалиста орални хигијеничар
62.4.0911.0015 Специјалиста струковни зубни протетичар
71.3.0911.0016 Доктор стоматологије
71.3.0911.0017 Зубни лекар *
71.4.0911.0018 Струковни мастер орални хигијеничар
72.3.0911.0019 Магистар медицинских наука из области стоматологије *
72.3.0911.0020 Магистар наука – стоматолог *
72.3.0911.0021 Магистар стоматолошких наука *
72.3.0911.0022 Специјалиста доктор стоматологије
80.3.0911.0023 Доктор медицинских наука – стоматологија
80.3.0911.0024 Доктор стоматолошких наука *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0912 Медицина
62.4.0912.0001 Специјалиста струковни инструментар
71.3.0912.0002 Доктор медицине
71.3.0912.0003 Лекар *
71.3.0912.0004 Мастер исхране и суплементације
71.3.0912.0005 Мастер палијативне медицине
71.3.0912.0006 Мастер регенеративне медицине
71.3.0912.0007 Мастер фармацеутске медицине
72.3.0912.0008 Магистар медицинских наука *
72.3.0912.0009 Специјалиста доктор медицине
72.3.0912.0010 Специјалистичке студије васкуларна хирургија са ангиологијом *
72.3.0912.0011 Специјалистичке студије дечја хирургија *
72.3.0912.0012 Специјалистичке студије дигестивни систем *
72.3.0912.0013 Специјалистичке студије експериментална физиологија и патолошка физиологија *
72.3.0912.0014 Специјалистичке студије ендокринологија *
72.3.0912.0015 Специјалистичке студије епидемиологија *
72.3.0912.0016 Специјалистичке студије имунологија *
72.3.0912.0017 Специјалистичке студије исхрана *
72.3.0912.0018 Специјалистичке студије јавно здравље *
72.3.0912.0019 Специјалистичке студије кардиологија *
72.3.0912.0020 Специјалистичке студије клиничка биохемија *
72.3.0912.0021 Специјалистичке студије клиничка и експериментална бактериологија *
72.3.0912.0022 Специјалистичке студије клиничка и примењена анатомија *
72.3.0912.0023 Специјалистичке студије медицина рада *
72.3.0912.0024 Специјалистичке студије менаџмент у здравству *
72.3.0912.0025 Специјалистичке студије неурологије *
72.3.0912.0026 Специјалистичке студије неуропсихологија *
72.3.0912.0027 Специјалистичке студије неурохирургија *
72.3.0912.0028 Специјалистичке студије нефрологија *
72.3.0912.0029 Специјалистичке студије нуклеарна медицина *
72.3.0912.0030 Специјалистичке студије ортопедија *
72.3.0912.0031 Специјалистичке студије оториноларингологија *
72.3.0912.0032 Специјалистичке студије офталмологија *
72.3.0912.0033 Специјалистичке студије пулмологија *
72.3.0912.0034 Специјалистичке студије радиологија *
72.3.0912.0035 Специјалистичке студије реуматологије *
72.3.0912.0036 Специјалистичке студије социјална медицина *
72.3.0912.0037 Специјалистичке студије урологија *
72.3.0912.0038 Специјалистичке студије фармакологија и терапија *
72.3.0912.0039 Специјалистичке студије фармацеутска медицина *
72.3.0912.0040 Специјалистичке студије физикална медицина и рехабилитација *
72.3.0912.0041 Специјалистичке студије форензичка патологија и експертизна дијагностика *
72.3.0912.0042 Специјалистичке студије хематологија *
72.3.0912.0043 Специјалистичке студије хигијена са медицинском екологијом *
72.3.0912.0044 Специјалистичке студије хируршка анатомија *
72.3.0912.0045 Специјалистичке студије хумана репродукција *
72.3.0912.0046 Специјалистичке студије цитологија, хистохемија, електронска микроскопија, ембриологија *
72.3.0912.0047 Специјалистичке студије школска хигијена, физиологија раста и развоја *
80.3.0912.0048 Доктор медицинских наука
80.3.0912.0049 Доктор медицинских наука – рехабилитација *
80.3.0912.0050 Доктор наука – менаџмент здравственог система *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0913 Здравствена нега (медицинске сестре и бабице)
20.2.0913.0001 Болничар
20.2.0913.0002 Болничар – неговатељ
30.2.0913.0003 Здравствени неговатељ
40.2.0913.0004 Гинеколошко – акушерска сестра
40.2.0913.0005 Медицинска сестра – техничар
40.2.0913.0006 Педијатријска сестра – техничар
50.2.0913.0007 Медицинска сестра – техничар за инструментирање – инструментарка
50.2.0913.0008 Медицинска сестра – техничар за медицину рада
50.2.0913.0009 Медицинска сестра – техничар за неуролошку дијагностику
50.2.0913.0010 Медицинска сестра – техничар за рад у нефрологији
50.2.0913.0011 Медицинска сестра – техничар за рад у психијатрији
50.2.0913.0012 Медицинска сестра-техничар за анестезију, реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0013 Медицинска сестра-техничар за кардиоваскуларну – пулмолошку дијагностику
50.2.0913.0014 Медицинска сестра-техничар за кардиоваскуларну дијагностику
50.2.0913.0015 Медицинска сестра-техничар за неуролошку дијагностику
50.2.0913.0016 Медицинска сестра-техничар за пулмолошку дијагностику
50.2.0913.0017 Медицинска сестра-техничар за рад у геријатрији
50.2.0913.0018 Медицинска сестра-техничар за рад у општој медицини
50.2.0913.0019 Медицинска сестра-техничар за реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0020 Медицински техничар за трансфузију крви
50.2.0913.0021 Нефролошка сестра – техничар
50.2.0913.0022 Оториноларинголошка сестра – техничар
50.2.0913.0023 Офталмолошка сестра- техничар
50.2.0913.0024 Педијатријска сестра-техничар за анестезију, реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0025 Педијатријска сестра-техничар за реанимацију и интензивну негу
50.2.0913.0026 Психијатријска сестра – техничар
61.4.0913.0027 Дипломирани виши медицински техничар општег усмерења *
61.3.0913.0028 Организатор здравствене неге
61.4.0913.0029 Струковна медицинска сестра
61.4.0913.0030 Струковна медицинска сестра бабица
61.4.0913.0031 Струковна медицинска сестра васпитач
62.3.0913.0032 Дипломирана медицинска сестра
62.3.0913.0033 Дипломирани организатор здравствене неге
62.4.0913.0034 Специјалиста струковна медицинска сестра
62.4.0913.0035 Специјалиста струковна медицинска сестра бабица
71.3.0913.0036 Дипломирана медицинска сестра *
71.3.0913.0037 Мастер медицинска сестра
71.3.0913.0038 Мастер организатор здравствене неге
71.3.0913.0039 Мастер стоматолошка сестра
71.3.0913.0040 Организатор здравствене неге *
71.4.0913.0041 Специјалиста струковна медицинска сестра
71.4.0913.0042 Струковни мастер медицинска сестра
71.4.0913.0043 Струковни мастер организатор здравствене неге
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0914 Медицинска дијагностика и технологије лечења
20.2.0914.0001 Помоћни лаборант
40.2.0914.0002 Лабораторијски техничар
40.2.0914.0003 Техничар оптике
50.2.0914.0004 Лабораторијски техничар за биохемијске анализе
50.2.0914.0005 Лабораторијски техничар за микробиолошке анализе
50.2.0914.0006 Лабораторијски техничар за хематоцитолошке анализе
50.2.0914.0007 Медицинска сестра – техничар за рад у оториноларингологији
50.2.0914.0008 Медицинска сестра – техничар за рад у офталмологији
50.2.0914.0009 Медицински техничар за рад у радиологији
50.2.0914.0010 Медицински техничар за рад у трансфузији крви
50.2.0914.0011 Оптичар-оптометриста
61.3.0914.0012 Дипломирани виши медицински техничар *
61.4.0914.0013 Дипломирани виши медицински техничар усмерења фармацеутско здравствене струке *
61.3.0914.0014 Дипломирани виши фармацеутски техничар *
61.4.0914.0015 Струковни анестетичар
61.4.0914.0016 Струковни инструментар
61.4.0914.0017 Струковни медицински радиолог
61.4.0914.0018 Струковни медицинско-лабораторијски технолог
61.4.0914.0019 Струковни оптометриста
61.4.0914.0020 Струковни оптометричар
62.4.0914.0021 Специјалиста струковни анестетичар
62.4.0914.0022 Специјалиста струковни медицински радиолог
62.4.0914.0023 Специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог
62.4.0914.0024 Специјалиста струковни оптометриста
71.3.0914.0025 Дипломирани инжењер за управљање техничким системима у медицини *
71.4.0914.0026 Струковни мастер анестетичар
71.4.0914.0027 Струковни мастер инструментар
71.4.0914.0028 Струковни мастер медицински радиолог
72.3.0914.0029 Сложени технички системи у медицини *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0915 Терапија и рехабилитација
40.2.0915.0001 Физиотерапеутски техничар
40.2.0915.0002 Физиотерапеутски техничар оштећеног вида
61.4.0915.0003 Виши спортски физиотерапеут *
61.3.0915.0004 Дефектолог
61.3.0915.0005 Дефектолог ортоптичар плеоптичар *
61.3.0915.0006 Дефектолог офталмолошки оптичар *
61.4.0915.0007 Дипломирани виши медицински техничар физиотерапеутског усмерења *
61.4.0915.0008 Струковни дефектолог
61.4.0915.0009 Струковни нутрициониста дијететичар
61.4.0915.0010 Струковни радни терапеут
61.4.0915.0011 Струковни терапеут
61.4.0915.0012 Струковни физиотерапеут
61.3.0915.0013 Терапеут
62.3.0915.0014 Дипломирани дефектолог
62.3.0915.0015 Дипломирани логопед
62.3.0915.0016 Дипломирани терапеут
62.3.0915.0017 Дипломирани терапеут рехабилитације
62.3.0915.0018 Дипломирани физиотерапеут
62.4.0915.0019 Специјалиста струковни дефектолог
62.4.0915.0020 Специјалиста струковни нутрициониста дијететичар
62.4.0915.0021 Специјалиста струковни радни терапеут
62.4.0915.0022 Специјалиста струковни терапеут
62.4.0915.0023 Специјалиста струковни физиотерапеут
71.3.0915.0024 Дипломирани дефектолог – логопед *
71.3.0915.0025 Дипломирани дефектолог – олигофренолог *
71.3.0915.0026 Дипломирани дефектолог – рехабилитатор соматопед *
71.3.0915.0027 Дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог *
71.3.0915.0028 Дипломирани дефектолог – сурдолог *
71.3.0915.0029 Дипломирани дефектолог – тифлолог *
71.3.0915.0030 Дипломирани дефектолог *
71.3.0915.0031 Дипломирани специјални педагог *
71.3.0915.0032 Дипломирани сурдоаудиолог *
71.3.0915.0033 Дипломирани сурдолог *
71.3.0915.0034 Дипломирани терапеут *
71.3.0915.0035 Дипломирани физиотерапеут *
71.3.0915.0036 Мастер дефектолог
71.3.0915.0037 Мастер логопед
71.3.0915.0038 Мастер спортске и терапијске физичке активности
71.3.0915.0039 Мастер спортске медицине са физикотерапијом
71.3.0915.0040 Мастер терапеут
71.3.0915.0041 Мастер терапеут рехабилитације
71.4.0915.0042 Струковни мастер дефектолог
71.4.0915.0043 Струковни мастер нутрициониста дијететичар
71.4.0915.0044 Струковни мастер радни терапеут
71.4.0915.0045 Струковни мастер терапеут
71.4.0915.0046 Струковни мастер физиотерапеут
71.4.0915.0047 Струковни радни терапеут
72.3.0915.0048 Магистар дефектолошких наука *
72.3.0915.0049 Магистар наука из интердисциплинарне области спортска медицина и кинезитерапија *
72.3.0915.0050 Специјалиста дефектолог
72.3.0915.0051 Специјалиста терапеут
72.3.0915.0052 Специјалиста опште дефектологије *
72.3.0915.0053 Специјалиста превенције и ресоцијализације *
72.3.0915.0054 Специјалиста ресоцијализације осуђених лица *
72.3.0915.0055 Специјалиста соматопедије *
72.3.0915.0056 Специјалиста тифлологије *
72.3.0915.0057 Специјалиста тифлологије ортоптике плеоптике *
80.3.0915.0058 Доктор дефектолошких наука
80.3.0915.0059 Доктор наука – логопедија
80.3.0915.0060 Доктор наука – специјална едукација и рехабилитација
80.3.0915.0061 Доктор наука – физичко васпитање и кинезитерапија *
80.3.0915.0062 Доктор наука – физичко васпитање, спорт и кинезитерапија *
09 Здравство и социјална заштита
091 Здравство
0916 Фармација
20.2.0916.0001 Фармацеутски манипулант
30.2.0916.0002 Фармацеутски оператер
40.2.0916.0003 Техничар за индустријску фармацеутску технологију
40.2.0916.0004 Фармацеутски техничар
50.2.0916.0005 Фармацеутски техничар за аналитику и контролу фармацеутских производа
50.2.0916.0006 Фармацеутски техничар за аутоматску обраду података о лековима
50.2.0916.0007 Фармацеутски техничар за технологију фармацеутских производа
50.2.0916.0008 Фармацеутски техничар за технологију, аналитику и контролу фармацеутских производа и парафармацеутике
61.4.0916.0009 Инжењер фармацеутске технологије и козметологије *
61.4.0916.0010 Струковни фармацеут
61.3.0916.0011 Фармацеут
61.3.0916.0012 Инжењер технологије фармацеутско-козметичког инжењерства *
61.4.0916.0013 Инжењер фармацеутске технологије *
62.3.0916.0014 Дипломирани фармацеут
62.4.0916.0015 Специјалиста струковни фармацеут
71.3.0916.0016 Дипломирани фармацеут *
71.3.0916.0017 Магистар фармације
71.3.0916.0018 Магистар фармације – медицински биохемичар
71.3.0916.0019 Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар *
71.3.0916.0020 Дипломирани инжењер технологије фармацеутско-козметичког инжењерства *
71.4.0916.0021 Струковни мастер фармацеут
72.3.0916.0022 Магистар наука – фармацеут *
72.3.0916.0023 Магистар фармацеутских наука *
72.3.0916.0024 Магистар фармације *
72.3.0916.0025 Специјалиста фармације
72.3.0916.0026 Специјалиста фармације – медицински биохемичар
72.3.0916.0027 Специјалиста индустријске фармације *
72.3.0916.0028 Специјалиста козметологије *
72.3.0916.0029 Специјалиста фармацеутске здравствене заштите *
80.3.0916.0030 Доктор медицинских наука – фармација
80.3.0916.0031 Доктор наука – фармацеут *
80.3.0916.0032 Доктор фармацеутских наука *
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0922 Брига о деци и услуге за младе
61.3.0922.0001 Васпитач у домовима *
61.3.0922.0002 Васпитач (Брига о деци и услуга за младе)
71.3.0922.0003 Мастер васпитач (Брига о деци и услуга за младе)
61.3.0922.0004 Домски васпитач *
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0923 Социјални рад и саветовање
61.3.0923.0001 Социјални радник
61.4.0923.0002 Струковни социјални радник
62.3.0923.0003 Дипломирани социјални радник
62.4.0923.0004 Специјалиста струковни социјални радник
71.3.0923.0005 Дипломирани социјални радник *
71.3.0923.0006 Мастер социјални радник
71.3.0923.0007 Мастер социолог у социјалној заштити
72.3.0923.0008 Магистар наука за социјалну заштиту *
72.3.0923.0009 Специјалиста социјални радник
80.3.0923.0010 Доктор наука – инжењерство заштите на раду *
80.3.0923.0011 Доктор наука за социјалну заштиту *
09 Здравство и социјална заштита
092 Социјална заштита
0929 Социјална заштита неразврстана на другом месту
71.3.0929.0001 Мастер васпитач за рад са старијим лицима
09 Здравство и социјална заштита
098 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту
0988 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту
71.3.0988.0001 Мастер јавног здравља
71.3.0988.0002 Мастер менаџер у систему здравствене заштите
72.3.0988.0003 Магистар наука из области – значај коморбидитета и црта личности за суицидалност психијатријских пацијената *
72.3.0988.0004 Магистар наука из области: социјална медицина *
80.3.0988.0005 Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – исхрана *
80.3.0988.0006 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – јавно здравље *
80.3.0988.0007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке – поремећаји говора *
80.3.0988.0008 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – неуронауке, поремећаји моторике *
80.3.0988.0009 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – психотерапија *
80.3.0988.0010 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – специјална едукација и рехабилитација *
80.3.0988.0011 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – судска психијатрија *
09 Здравство и социјална заштита
099 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту
0999 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту
20.2.0999.0001 Помоћни радник у здравству и социјалној заштити
ШИФРА НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
10 Услуге
101 Личне услуге
1011 Услуге у домаћинству
20.2.1011.0001 Спремачица у здравству
10 Услуге
101 Личне услуге
1012 Фризерске и козметичарске услуге
20.2.1012.0001 Фризерски манипулант
30.2.1012.0002 Естетичар за негу руку и стопала
30.2.1012.0003 Естетичар за негу тела – масер
30.2.1012.0004 Женски фризер
30.2.1012.0005 Масер
30.2.1012.0006 Мушки фризер
30.2.1012.0007 Фризер
30.2.1012.0008 Фризер за даме и господу
30.2.1012.0009 Педикир – маникир
40.2.1012.0010 Козметички техничар
40.2.1012.0011 Козметотерапеут
40.2.1012.0012 Стилиста сарадник- оглед
40.2.1012.0013 Сценски маскер и власуљар
40.2.1012.0014 Техничар за фитнес и заштиту здравља
50.2.1012.0015 Естетичар специјалиста за апаратурну козметику
50.2.1012.0016 Естетичар специјалиста за декоративну козметику – шминкер
50.2.1012.0017 Естетичар специјалиста за културу тела – фитнестерапеут
50.2.1012.0018 Козметички техничар-естетичар
50.2.1012.0019 Креатор женских фризура
50.2.1012.0020 Креатор маникир – педикир
50.2.1012.0021 Креатор мушких фризура
50.2.1012.0022 Креатор сценске маске
50.2.1012.0023 Фризер стилиста – креатор фризуре
61.4.1012.0024 Струковни козметичар естетичар
62.4.1012.0025 Специјалиста струковни козметичар естетичар
71.4.1012.0026 Струковни мастер козметичар естетичар
10 Услуге
101 Личне услуге
1013 Хотели, ресторани и кетеринг
20.2.1013.0001 Помоћни радник у угоститељству и туризму
20.2.1013.0002 Припремач намирница
20.2.1013.0003 Сервир
20.2.1013.0004 Собарица
20.2.1013.0005 Хотелски вратар
30.2.1013.0006 Конобар
30.2.1013.0007 Кувар
40.2.1013.0008 Конобар (IV степен стручне спреме)
40.2.1013.0009 Кувар (IV степен стручне спреме)
40.2.1013.0010 Кулинарски техничар
40.2.1013.0011 Техничар услуживања
40.2.1013.0012 Техничар-кулинар
40.2.1013.0013 Угоститељски техничар
40.2.1013.0014 Хотелско-туристички техничар
50.2.1013.0015 Конобар специјалиста
50.2.1013.0016 Кувар специјалиста
50.2.1013.0017 Организатор смештаја и исхране
61.3.1013.0018 Менаџер у гастрономији *
61.3.1013.0019 Менаџер у хотелијерству *
61.3.1013.0020 Оперативни географ туризмолог за хотелијерство *
61.3.1013.0021 Оперативни географ туризмолог усмерење хотелијерство *
61.4.1013.0022 Виши стручни радник куварства *
61.4.1013.0023 Виши стручни радник у угоститељству *
61.4.1013.0024 Виши стручни радник услуживања *
61.4.1013.0025 Виши стручни радник хотелијерства *
61.4.1013.0026 Виши угоститељ – гастролог *
61.4.1013.0027 Виши угоститељ – ресторатер *
61.4.1013.0028 Виши угоститељ – хотелијер *
61.4.1013.0029 Виши угоститељ *
61.4.1013.0030 Гастролог *
61.4.1013.0031 Ресторатер *
61.4.1013.0032 Хотелијер *
61.4.1013.0033 Менаџер хотелијерства *
71.3.1013.0034 Гастрономија – менаџер у гастрономији *
71.3.1013.0035 Дипломирани географ-туризмолог за хотелијерство *
71.3.1013.0036 Дипломирани географ-туризмолог усмерење хотелијерство *
71.3.1013.0037 Дипломирани менаџер у хотелијерству *
72.3.1013.0038 Магистар из области хотелијерства *
72.3.1013.0039 Специјалиста из области хотелијерства *
10 Услуге
101 Личне услуге
1014 Спортови
61.4.1014.0001 Виши спортски тренер *
61.3.1014.0002 Виши спортски тренер *
61.3.1014.0003 Виши тренер *
61.3.1014.0004 Дипломирани виши спортски тренер *
61.3.1014.0005 Дипломирани тренер атлетике *
61.3.1014.0006 Дипломирани тренер бокса *
61.3.1014.0007 Дипломирани тренер каратеа *
61.3.1014.0008 Дипломирани тренер кошарке *
61.3.1014.0009 Дипломирани тренер одбојке *
61.3.1014.0010 Дипломирани тренер пливања *
61.3.1014.0011 Дипломирани тренер рвања *
61.3.1014.0012 Дипломирани тренер рукомета *
61.3.1014.0013 Дипломирани тренер спортског плеса *
61.3.1014.0014 Дипломирани тренер у спорту *
61.3.1014.0015 Дипломирани тренер фитнеса *
61.3.1014.0016 Дипломирани тренер фудбала *
61.3.1014.0017 Дипломирани тренер џудоа *
61.4.1014.0018 Струковни тренер у рекреацији
61.4.1014.0019 Струковни тренер у спорту
62.3.1014.0020 Дипломирани менаџер у спорту
62.3.1014.0021 Дипломирани тренер у спорту
62.4.1014.0022 Струковни специјалиста тренер у рекреацији
62.4.1014.0023 Струковни специјалиста тренер у спорту
71.3.1014.0024 Дипломирани организатор рекреативне активности *
71.3.1014.0025 Дипломирани специјалиста корективне гимнастике *
71.3.1014.0026 Мастер менаџер у спорту (Спортови)
71.3.1014.0027 Мастер тренер у спорту
71.4.1014.0028 Струковни мастер тренер у рекреацији
71.4.1014.0029 Струковни мастер тренер у спорту
72.3.1014.0030 Магистар наука из интердисциплинарне области менаџмент у спорту *
72.3.1014.0031 Магистар наука из области физичке културе *
72.3.1014.0032 Магистар наука у спорту *
72.3.1014.0033 Магистар наука физичке културе *
72.3.1014.0034 Магистар физичке културе *
72.3.1014.0035 Специјалиста тренер у спорту
72.3.1014.0036 Специјалиста физичке културе *
80.3.1014.0037 Доктор наука – физичко васпитање и кинезитерапија
80.3.1014.0038 Доктор наука – физичко васпитање и спорт
80.3.1014.0039 Доктор наука у спорту
80.3.1014.0040 Доктор наука за физичку културу и спорт *
80.3.1014.0041 Доктор наука из области физичке културе *
10 Услуге
101 Личне услуге
1015 Путовање, туризам и слободно време
40.2.1015.0001 Туристички техничар
40.2.1015.0002 Туристичко-хотелијерски техничар
50.2.1015.0003 Туристички организатор
61.3.1015.0004 Виши организатор рекреације *
61.3.1015.0005 Менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
61.3.1015.0006 Оперативни географ туризмолог *
61.3.1015.0007 Оперативни географ туризмолог за ловни туризам *
61.3.1015.0008 Туризмолог
61.3.1015.0009 Менаџер у ловном туризму *
61.3.1015.0010 Менаџер у туризму *
61.4.1015.0011 Туризмолог *
61.4.1015.0012 Струковни менаџер у области туризма
61.4.1015.0013 Економиста за туризам *
62.3.1015.0014 Дипломирани менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
62.3.1015.0015 Дипломирани туризмолог
71.3.1015.0016 Дипломирани географ туризмолог *
71.3.1015.0017 Дипломирани географ-туризмолог за ловни туризам *
71.3.1015.0018 Мастер менаџер (Путовање, туризам и слободно време)
71.3.1015.0019 Мастер туризмолог
71.3.1015.0020 Дипломирани економиста за туризам и угоститељство и дипломирани туризмолог *
71.3.1015.0021 Дипломирани менаџер у ловном туризму *
71.3.1015.0022 Дипломирани менаџер у туризму *
72.3.1015.0023 Магистар географских наука смер туризам *
72.3.1015.0024 Магистар из области ловног туризма *
72.3.1015.0025 Магистар из области туризма *
72.3.1015.0026 Магистар ловног туризма *
72.3.1015.0027 Магистар наука у туризму *
72.3.1015.0028 Магистар туризма *
72.3.1015.0029 Специјалиста туризмолог
72.3.1015.0030 Специјалиста из области ловног туризма *
72.3.1015.0031 Специјалиста из области туризам и хотелијерство *
72.3.1015.0032 Специјалиста из области туризма *
72.3.1015.0033 Специјалиста у туризму *
80.3.1015.0034 Доктор наука – туризмологија
80.3.1015.0035 Доктор наука из области туризма *
80.3.1015.0036 Доктор наука у туризму *
80.3.1015.0037 Доктор туризмолошких наука *
80.3.1015.0038 Доктор економских наука за туризам и угоститељство *
10 Услуге
102 Хигијена и услуге заштите здравља на раду
1021 Комуналне (санитарне) услуге
40.2.1021.0001 Санитарно – еколошки техничар
61.4.1021.0002 Инжењер технологије за воду *
61.4.1021.0003 Струковни санитарно-еколошки инжењер
62.4.1021.0004 Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
71.4.1021.0005 Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
71.4.1021.0006 Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер
10 Услуге
102 Хигијена и услуге заштите здравља на раду
1022 Заштита здравља и безбедности на раду
61.3.1022.0001 Инжењер заштите на раду
61.4.1022.0002 Инжењер заштите – смер заштита на раду *
61.4.1022.0003 Инжењер заштите на раду за заштиту животне средине *
61.4.1022.0004 Инжењер заштите на раду за заштиту од пожара *
61.4.1022.0005 Инжењер заштите на раду за процес рада *
61.4.1022.0006 Струковни инжењер заштите на раду
62.3.1022.0007 Дипломирани инжењер заштите на раду
62.4.1022.0008 Специјалиста струковни инжењер заштите на раду
71.3.1022.0009 Дипломирани инжењер заштите на раду *
71.3.1022.0010 Дипломирани кадролог и дипломирани инжењер заштите на раду *
71.3.1022.0011 Мастер инжењер заштите на раду
71.4.1022.0012 Специјалиста струковни инжењер заштите на раду
71.4.1022.0013 Струковни мастер инжењер заштите (Заштита здравља и безбедности на раду)
71.4.1022.0014 Струковни мастер инжењер заштите на раду
72.3.1022.0015 Магистар наука заштите на раду *
72.3.1022.0016 Магистар техничких наука заштите на раду *
72.3.1022.0017 Специјалиста инжењер заштите на раду
72.3.1022.0018 Специјалиста заштите на раду *
80.3.1022.0019 Доктор наука – инжењерство заштите на раду
80.3.1022.0020 Доктор наука заштите на раду *
80.3.1022.0021 Доктор техничких наука – заштите на раду *
80.3.1022.0022 Доктор техничких наука – научна област техничка заштита *
10 Услуге
103 Безбедносне услуге
1031 Војска и одбрана
71.3.1031.0001 Дипломирани официр *
71.3.1031.0002 Дипломирани официр Војске Србије *
71.3.1031.0003 Дипломирани официр Војске Србије и Црне Горе *
71.3.1031.0004 Инжињеријски официр *
71.3.1031.0005 Официр артиљерије и против-ваздушне одбране *
71.3.1031.0006 Официр инжињерије *
71.3.1031.0007 Официр оклопно-механизованих јединица *
71.3.1031.0008 Официр пешадије *
71.3.1031.0009 Пешадијски официр *
71.3.1031.0010 Потпоручник артиљерије *
71.3.1031.0011 Потпоручник инжињерије *
71.3.1031.0012 Потпоручник пешадије *
71.3.1031.0013 Официр авијације *
71.3.1031.0014 Официр поморства *
71.3.1031.0015 Потпоручник атомско-биолошко-хемијске одбране *
72.3.1031.0016 Менаџер безбедности специјалиста из области одбране *
72.3.1031.0017 Магистар војних наука – ратне вештине *
72.3.1031.0018 Магистар војних наука *
72.3.1031.0019 Магистар војних наука из области ратне вештине *
72.3.1031.0020 Магистар народне одбране *
72.3.1031.0021 Специјалиста из области одбране *
80.3.1031.0022 Доктор војних наука из области оперативе *
80.3.1031.0023 Доктор војних наука из области стратегије *
80.3.1031.0024 Доктор народне одбране *
10 Услуге
103 Безбедносне услуге
1032 Заштита људи и имовине
20.2.1032.0001 Портир
20.2.1032.0002 Стражар-чувар
20.2.1032.0003 Чувар
20.2.1032.0004 Чувар пруге
30.2.1032.0005 Ватрогасац (III степен стручне спреме)
30.2.1032.0006 Портир – чувар
40.2.1032.0007 Ватрогасац
40.2.1032.0008 Ватрогасни техничар
40.2.1032.0009 Милиционер
40.2.1032.0010 Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
40.2.1032.0011 Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
40.2.1032.0012 Техничар друштвене самозаштите
40.2.1032.0013 Техничар заштите од пожара
40.2.1032.0014 Техничар обезбеђења
40.2.1032.0015 Царински техничар
50.2.1032.0016 Ватрогасац специјалиста
50.2.1032.0017 Организатор послова друштвене самозаштите
50.2.1032.0018 Организатор послова обезбеђења
50.2.1032.0019 Цариник
61.4.1032.0020 Инжењер заштите – смер заштита од пожара *
61.4.1032.0021 Инжењер заштите – смер цивилна заштита *
61.3.1032.0022 Инжењер заштите од пожара *
61.4.1032.0023 Инжењер заштите од пожара *
61.3.1032.0024 Менаџер безбедности
61.4.1032.0025 Струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
61.4.1032.0026 Струковни криминалиста (Заштита људи и имовине)
61.4.1032.0027 Струковни менаџер безбедности
62.3.1032.0028 Дипломирани инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
62.3.1032.0029 Дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
62.3.1032.0030 Дипломирани криминалиста (Заштита људи и имовине)
62.3.1032.0031 Дипломирани менаџер безбедности
62.4.1032.0032 Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
62.4.1032.0033 Специјалиста струковни менаџер безбедности
71.3.1032.0034 Дипломирани инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара *
71.3.1032.0035 Дипломирани инжењер заштите од пожара *
71.3.1032.0036 Дипломирани менаџер безбедности *
71.3.1032.0037 Дипломирани менаџер цивилне заштите и заштите животне средине *
71.3.1032.0038 Дипломирани менаџер цивилне одбране *
71.3.1032.0039 Дипломирани официр полиције *
71.3.1032.0040 Мастер инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0041 Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0042 Мастер инжењер управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
71.3.1032.0043 Мастер криминалиста (Заштита људи и имовине)
71.3.1032.0044 Мастер менаџер безбедности
71.4.1032.0045 Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине (Заштита људи и имовине)
71.4.1032.0046 Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.4.1032.0047 Струковни мастер инжењер заштите (Заштита људи и имовине)
71.4.1032.0048 Струковни мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
71.4.1032.0049 Струковни мастер менаџер безбедности
71.4.1032.0050 Струковни мастер националне безбедности
71.4.1032.0051 Специјалиста струковни менаџер безбедности
72.3.1032.0052 Магистар криминалистичко-безбедносних наука *
72.3.1032.0053 Магистар наука заштите од пожара *
72.3.1032.0054 Магистар одбране, безбедности и заштите *
72.3.1032.0055 Магистар техничких наука заштите од пожара *
72.3.1032.0056 Магистар цивилне одбране *
72.3.1032.0057 Специјалиста инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
72.3.1032.0058 Специјалиста криминалиста
72.3.1032.0059 Специјалиста менаџер безбедности
72.3.1032.0060 Специјалиста безбедносног менаџмента из области одбране од тероризма *
72.3.1032.0061 Специјалиста за безбедносни менаџмент из области пројектовања, организовања и управљања системима обезбеђења лица, имовине и пословања *
72.3.1032.0062 Специјалиста заштите од пожара *
72.3.1032.0063 Специјалиста менаџмента интегрисане заштите *
72.3.1032.0064 Менаџер безбедности специјалиста из еколошке безбедности и образовања *
72.3.1032.0065 Менаџер безбедности специјалиста из области менаџмента интегрисане заштите *
72.3.1032.0066 Менаџер безбедности специјалиста из области система обезбеђења *
80.3.1032.0067 Доктор наука – криминалистичке науке (Заштита људи и имовине)
80.3.1032.0068 Доктор наука – науке безбедности
80.3.1032.0069 Доктор наука – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
80.3.1032.0070 Доктор наука заштите од пожара *
80.3.1032.0071 Доктор одбране и заштите *
80.3.1032.0072 Доктор одбране, безбедности и заштите *
80.3.1032.0073 Доктор техничких наука – заштите од пожара *
80.3.1032.0074 Доктор цивилне одбране *
10 Услуге
104 Услуге транспорта
1041 Услуге транспорта
20.2.1041.0001 Возач карете
20.2.1041.0002 Возач моторног пружног возила
20.2.1041.0003 Крмар
20.2.1041.0004 Крмар теретњака
20.2.1041.0005 Курир
20.2.1041.0006 Лучки манипулант
20.2.1041.0007 Маневриста
20.2.1041.0008 Млађи морнар
20.2.1041.0009 Морнар
20.2.1041.0010 Помоћни ПТТ манипулант
20.2.1041.0011 Помоћни радник у друмском саобраћају
20.2.1041.0012 Помоћник машиновође
20.2.1041.0013 Саобраћајно -транспортни радник
20.2.1041.0014 Утоваривач-истоваривач робе
30.2.1041.0015 Бродовођа
30.2.1041.0016 Бродонавозник
30.2.1041.0017 Бродотрасер
30.2.1041.0018 Вођа маневре
30.2.1041.0019 Возач моторних возила
30.2.1041.0020 Возач путничког аутомобила
30.2.1041.0021 Возач трактора
30.2.1041.0022 Возовођа
30.2.1041.0023 Кондуктер
30.2.1041.0024 Кондуктер у железничком саобраћају
30.2.1041.0025 Кондуктер у јавном саобраћају
30.2.1041.0026 Кондуктер у путном саобраћају
30.2.1041.0027 Крмар брода
30.2.1041.0028 Машиновођа за маневре
30.2.1041.0029 Машиновођа за маневре дизел – вучних возила
30.2.1041.0030 Машиновођа за маневре електролучних возила
30.2.1041.0031 Машиновођа за маневре парних локомотива
30.2.1041.0032 Морнар моториста
30.2.1041.0033 Помоћник машиновође дизел – вучних возила
30.2.1041.0034 Помоћник машиновође електровучних возила
30.2.1041.0035 Помоћник машиновође парних локомотива
30.2.1041.0036 ПТТ манипулант
30.2.1041.0037 Руковалац претоварног постројења
30.2.1041.0038 Руковалац средстава унутрашњег транспорта
30.2.1041.0039 Саобраћајни телеграфиста – телепринтериста
30.2.1041.0040 ТТР манипулант
30.2.1041.0041 Руковалац средствима унутрашњег транспорта
40.2.1041.0042 Ваздухопловни саобраћајни техничар
40.2.1041.0043 Возач аутобуса и теретног моторног возила
40.2.1041.0044 Возач моторног возила
40.2.1041.0045 Возач трамваја
40.2.1041.0046 Возач трамваја и тролејбуса
40.2.1041.0047 Возач тролејбуса
40.2.1041.0048 Машиновођа дизел-вучних возила – техничар вуче
40.2.1041.0049 Машиновођа електролучних возила- техничар вуче
40.2.1041.0050 Машиновођа парних локомотива-техничар вуче
40.2.1041.0051 Наутички техничар
40.2.1041.0052 Наутички техничар – поморски саобраћај
40.2.1041.0053 Наутички техничар – поморски смер
40.2.1041.0054 Наутички техничар – речни и језерски саобраћај
40.2.1041.0055 Наутички техничар – речни смер
40.2.1041.0056 Саобраћајни техничар
40.2.1041.0057 Саобраћајно-транспортни техничар
40.2.1041.0058 Техничар ваздушног саобраћаја
40.2.1041.0059 Техничар вуче
40.2.1041.0060 Техничар друмског саобраћаја
40.2.1041.0061 Техничар за безбедност саобраћаја
40.2.1041.0062 Техничар за логистику и шпедицију
40.2.1041.0063 Техничар пловне направе
40.2.1041.0064 Техничар ПТТ саобраћаја
40.2.1041.0065 Техничар унутрашњег транспорта
40.2.1041.0066 Транспортни комерцијалиста
50.2.1041.0067 Ваздухопловни саобраћајни техничар – специјалиста
50.2.1041.0068 Возач аутобуса – специјалиста
50.2.1041.0069 Возач аутобуса и теретног моторног возила специјалиста
50.2.1041.0070 Возач инструктор
50.2.1041.0071 Возач моторних возила – инструктор
50.2.1041.0072 Возач моторног возила – специјалиста
50.2.1041.0073 Возач трамваја – инструктор
50.2.1041.0074 Возач трамваја – специјалиста
50.2.1041.0075 Возач тролејбуса – инструктор
50.2.1041.0076 Возач тролејбуса – специјалиста
50.2.1041.0077 Инструктор вожње
50.2.1041.0078 Официр палубе
50.2.1041.0079 Официр палубе – специјалиста
50.2.1041.0080 Официр радио везе
50.2.1041.0081 Руковалац пловеће направе – специјалиста
50.2.1041.0082 Руковалац пловне направе – специјалиста
50.2.1041.0083 Саобраћајно-транспортни техничар – специјалиста за железнички саобраћај
50.2.1041.0084 Техничар вуче – специјалиста за железнички саобраћај
50.2.1041.0085 Техничар вуче специјалиста
50.2.1041.0086 Техничар друмског саобраћаја – специјалиста
50.2.1041.0087 Техничар ПТТ саобраћаја – специјалиста
50.2.1041.0088 Техничар техничко-колске делатности – специјалиста
50.2.1041.0089 Техничар унутрашњег транспорта – специјалиста
50.2.1041.0090 Транспортни комерцијалиста – специјалист у железничком саобраћају
61.3.1041.0091 Инжењер саобраћаја
61.4.1041.0092 Инжењер – менаџер у друмском саобраћају *
61.4.1041.0093 Инжењер саобраћаја *
61.4.1041.0094 Инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај *
61.4.1041.0095 Инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај *
61.4.1041.0096 Инжењер саобраћаја одсека за водни саобраћај *
61.4.1041.0097 Инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт *
61.4.1041.0098 Инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај *
61.4.1041.0099 Инжењер саобраћаја одсека за речни и поморски саобраћај *
61.4.1041.0100 Инжењер саобраћаја одсека за речни саобраћај *
61.4.1041.0101 Контролор летења *
61.4.1041.0102 Саобраћајни инжењер *
61.4.1041.0103 Саобраћајни инжењер железничке струке *
61.4.1041.0104 Саобраћајни инжењер за друмски и градски саобраћај *
61.4.1041.0105 Саобраћајни инжењер за железнички саобраћај *
61.4.1041.0106 Струковни инжењер саобраћаја
62.3.1041.0107 Дипломирани инжењер саобраћаја
62.4.1041.0108 Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
71.3.1041.0109 Дипломирани војни инжењер саобраћаја *
71.3.1041.0110 Дипломирани војни инжењер саобраћаја и транспорта *
71.3.1041.0111 Дипломирани инжењер за ваздушни саобраћај *
71.3.1041.0112 Дипломирани инжењер за водни саобраћај *
71.3.1041.0113 Дипломирани инжењер за друмски саобраћај *
71.3.1041.0114 Дипломирани инжењер за железнички саобраћај *
71.3.1041.0115 Дипломирани инжењер ПТТ саобраћаја *
71.3.1041.0116 Дипломирани инжењер саобраћаја *
71.3.1041.0117 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај *
71.3.1041.0118 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за ваздушни саобраћај и транспорт *
71.3.1041.0119 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за водни саобраћај *
71.3.1041.0120 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни *
71.3.1041.0121 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспортни *
71.3.1041.0122 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај *
71.3.1041.0123 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за железнички саобраћај и транспорт *
71.3.1041.0124 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за интегрални и индустријски транспорт *
71.3.1041.0125 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за логистику *
71.3.1041.0126 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај – смер за поштански саобраћај *
71.3.1041.0127 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај – смер за телекомуникациони саобраћај *
71.3.1041.0128 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за птт саобраћај *
71.3.1041.0129 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за речни и поморски саобраћај *
71.3.1041.0130 Дипломирани инжењер саобраћаја одсека за технологију робних манипулација и специјалне видове транспорта *
71.3.1041.0131 Мастер инжењер саобраћаја
71.4.1041.0132 Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
71.4.1041.0133 Струковни мастер инжењер (Услуге транспорта)
71.4.1041.0134 Струковни мастер инжењер саобраћаја
72.3.1041.0135 Магистар војнотехничких наука из области саобраћајног обезбеђења *
72.3.1041.0136 Магистар наука за ваздушни саобраћај *
72.3.1041.0137 Магистар наука за водни саобраћај *
72.3.1041.0138 Магистар наука за друмски саобраћај *
72.3.1041.0139 Магистар наука за железнички саобраћај *
72.3.1041.0140 Магистар наука за интегрални и индустријски транспорт *
72.3.1041.0141 Магистар наука за ПТТ саобраћај *
72.3.1041.0142 Магистар наука из области логистике, смер саобраћајно обезбеђење *
72.3.1041.0143 Магистар техничких наука из области саобраћаја *
72.3.1041.0144 Специјалиста инжењер саобраћаја
72.3.1041.0145 Магистар техничких наука (Услуге транспорта)*
80.3.1041.0146 Доктор војнотехничких наука из области саобраћајног обезбеђења *
80.3.1041.0147 Доктор наука – саобраћајно инжењерство
80.3.1041.0148 Доктор наука за ваздушни саобраћај *
80.3.1041.0149 Доктор наука за водни саобраћај *
80.3.1041.0150 Доктор наука за друмски саобраћај *
80.3.1041.0151 Доктор наука за железнички саобраћај *
80.3.1041.0152 Доктор наука за интегрални и индустријски транспорт *
80.3.1041.0153 Доктор наука за ПТТ саобраћај *
80.3.1041.0154 Доктор наука из области логистике одбране – транспорт и организација рада *
80.3.1041.0155 Доктор наука из области саобраћајног инжењерства – водни саобраћај *
80.3.1041.0156 Доктор наука из области саобраћајног инжењерства – транспорт и организација рада *
80.3.1041.0157 Доктор техничких наука (Услуге транспорта)*
80.3.1041.0158 Доктор техничких наука саобраћаја *
10 Услуге
108 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге
1088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге
30.2.1088.0001 Саобраћајно транспортни магационер
40.2.1088.0002 Саобраћајно-транспортни комерцијалиста