СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Стратегија управљања ризицима

Стратегија управљања ризицима Агенције за квалификације je финални и стратешки документ којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле у Агенцији за квалификације, са крајњим циљем да се обезбеди пословање Агенције за квалификације у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, економично и ефикасно управљање и извештавање, као и ефективно коришћење ресурса, што даје поуздане основе за доношење одлука и планирање, коришћење и заштиту средстава и података.Стратегијом управљања ризицима дефинишу се врсте екстерних и интерних ризика; одређује се процес управљања и извештавања о ризицима; дефинише се подела улога, овлашћења и одговорности у управљању ризицима и планира се едукација запослених за систем финансијског управљања и контроле. Стратегијом се у Агенцији за квалификације прописује начин процене, рангирања, поступања и одговора на све ризике. Регистар ризика, којим су обухваћени сви ризици са којим се Агенција за квалификације суочава и који могу да угрозе остваривање циљева Агенције за квалификације, представља саставни део Стратегије.

Циљ Стратегије је да се у Агенцији за квалификације уведе пракса управљања ризицима као оквир за развијање процеса управљања у будућности. Успешним управљањем ризицима сматра се рад на јачању постојеће структуре управљања и то како у процесима планирања и реализације циљева, тако и у процесима доношења одлука. У процесу доношења одлука важно је управљање ризицима уградити као стандард и важан сегмент који ће омогућити оптималније и рационалније коришћење јавних средстава.