ДОКУМЕНТА

Агенција обављања послове обезбеђивања квалитета и пружања стручне подршке Савету и другим надлежним организацијама у свим аспектима развоја и имплементације НОКС-а. Владе Републике Србије основала је Агенцију 7. септембра 2018. године доношењем Одлуке о оснивању Агенције за квалификације („Службени гласник РС“ бр. 68/2018). Одлука је донета на основу члана 14. став 1. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18), члана 9. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон). На оснивање, управљање и рад Агенције примењују се одредбе закона који уређује јавне агенције.Рад Агенције финансира се из буџета Републике Србије, сопствених средстава, поклона (донација), прилога и других прихода које оствари у складу са законом. Агенција подноси Влади извештај о раду за претходну годину најкасније, а изузетно подноси и периодичне извештаје или извештај о извршењу неког посла, на захтев министарства надлежног за послове образовања. У складу са својим надлежностима и законом регулисаним обавезама Агенција израђује документа.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.