Република Србија

Агенција за квалификације

ENIC/NARIC центар је организациона јединица Агенције за квалификације која спроводи поступак признавања стране школске исправе. Поступак признавања стране школске исправе се спроводи у складу са одредбама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл гласник РС“, бр.27/18), ако међународним уговором није предвиђено другачије.

У ENIC/NARIC центру обављају се послови који се односе на:

❏ прикупљање и пружање информација у поступку признавања страних школских исправа;
❏ спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања;
❏ давање информација о систему образовања земље у којој је стечена страна високошколска исправа, условима уписа, врстама и нивоима компетенција стечених завршетком студијског програма, правима која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;
❏ упоређивање домаћег и страних система образовања, трајање образовања и наставног плана и програма у поступку признавања страних средњошколских исправа;
❏ формирање комисије коју директор именује за потребе давања стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма;
❏ сарадњу са Министарством спољних послова Републике Србије у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе;
❏ пријем захтева за признавање страних школских исправа;
❏ спровођење поступка признавања страних основношколских и средњошколских исправа;
❏ спровођење поступка признавања страних високошколских исправа ради запошљавања (професионално признавање);
❏ издавање решења усклађених са нивоом НОКС-а - нивоа коме призната квалификација одговара;
❏ вођење евиденције и архивирање документације о признавању стране школске исправе;
❏ умрежавање са ENIC/NARIC центрима и другим организацијама које врше признавање квалификација;
❏ израду решења о признавању стране школске исправе;
❏ вођење евиденције о спроведеним поступцима признавања и друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима Агенције.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Подношење захтева за покретање поступка признавања страних школских исправа може се доставити препорученом поштом или лично на писарници Агенције за квалификације, IV спрат, канцеларија 41, Мајке Јевросиме 51 у Београду, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова

Пријем странака ради консултација за признавање страних основношколских и средњошколских исправа
СРЕДОМ од 10,00 до 14,00 часова

Пријем странака ради консултација за признавање страних високошколских исправа
ЧЕТВРТКОМ од 10,00 до 14,00 часова


Телефонске консултације сваког радног дана од 12,00 до 13,00 часова, на број телефона 011/3345-746


Општа документа:

Лисабонска конвенција
Извештај о примени Лисабонске конвенције
Ревидиране препоруке Комисије за Лисабонску конвенцију поводом критеријума и процедура за признавање
Правилник о листи стручних, академских и научних назива

Документа:

Општа питања везана за поступак признавања страних школских исправа
Процедура поступка признавања страних школских исправа
Захтев за покретање поступка
Упутство за покретање поступка признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања
Формулар за признавање стране високошколске исправе ради запошљавања

Додатне информације

Неће се вршити признавање јавних исправа са Европског универзитета и Интернационалног универзитета у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, зато што наведеним универзитетима није продужена лиценца за обављање делатности у области високог образовања у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, скинути су са листе акредитованих високошколских институција Босне и Херцеговине и добили су негативан извештај у оквиру инспекцијског надзора за Дистрикт Брчко.

Детаљније информације на: линк

Информациони систем је web интернет/интранет портал модуларног типа. Пријава на систем омогућава улаз у интранет систем. У зависности од нивоа овлашћења омогућен је преглед, исправка, допуњавање и потврђивање актуелних података, докумената и информација.