Република Србија

Агенција за квалификације

Центар за акредитацију јавно признатих организатора образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА) је организациона јединица Агенције за квалификације која обавља послове осигурања квалитета у неформалном образовању одраслих.

Улога Центра:

❏ развија стандарде, односно услове за обављање активности образовања одраслих;
❏ спроводи поступак за одобравање статуса ЈПОА за сва правна лица, осим основних и средњих школа (у даљем тексту: друга организација);
❏ прати испуњеност услова и стандарда код ЈПОА;
❏ развија стандарде за самовредновање и спољашње вредновање квалитета ЈПОА;
❏ врши спољашњу проверу квалитета ЈПОА, једном у току петогодишњег трајања одобрења;
❏ пружа подршку ЈПОА у имплементацији и унапређењу система квалитета;
❏ подстиче умрежавање ЈПОА на локалном, регионалном и националном нивоу и сарадњу са послодавцима;
❏ информише друге организације о условима, предностима и значају стицања статуса ЈПОА, као и потребама тржишта рада;
❏ води Подрегистар за ЈПОА.

Поступак за издавање одобрења за стицања статуса ЈПОА друга организација покреће подношењем захтева за стицање статуса ЈПОА Агенцији за квалификације, Центар за акредитацију ЈПОА, Мајке Јевросиме 51, Београд.

Информациони систем је web интернет/интранет портал модуларног типа. Пријава на систем омогућава улаз у интранет систем. У зависности од нивоа овлашћења омогућен је преглед, исправка, допуњавање и потврђивање актуелних података, докумената и информација.