Република Србија

Агенција за квалификације

Центар за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а (у даљем тексту: РКиПСВ центар) се бави уређивањем система квалификација, пословима развоја квалификација, истраживачким и аналитичким пословима за потребе рада секторских већа, пословима израде стандарда и програма стручног оспособљавања и обуке према ваншколским прописима као и додатних стандарда квалитета рада у областима припреме националног оквира квалификација из делокруга секторског већа са којим координира. Центар се, такође, бави осигурањем квалитета у развоју, стицању, додељивању и признавању квалификација стечених формалним, неформалним и информалним путем.

Улога РКиПСВ центра је да:

❏ омогући спровођење националног система квалификација у складу са Европским оквиром квалификације;
❏ координира рад и пружа подршку секторским већима у развоју квалификација релевантних за тржиште рада, развој друштва и појединца;
❏ развија стандарде свих врста квалификација - општих, стручних, струковних, академских уважавајући методолошки оквир;
❏ води НОКС регистар ради информисања јавности о квалификацијама и образовним програмима који задовољавају стандарде квалитета;
❏ промовише концепт исхода учења, његову интеграцију и кохерентну примену у постојећим системима квалификација (основно, средње, високо);
❏ подстиче иницијативе за развој квалификација кроз давање смерница за укључивање нових, ревидираних и модернизованих квалификација у национални интегрисани оквир квалификација;
❏ развија систем прикупљања података о тренутним и будућим потребама за квалификацијама и пројекте у области квалитета и целоживотног учења;
❏ промовише квалификације које нуде школе, високошколске институције и ЈПОА за добробит деце, младих и одраслих ученика, послодаваца и других заинтересованих страна.

Информациони систем је web интернет/интранет портал модуларног типа. Пријава на систем омогућава улаз у интранет систем. У зависности од нивоа овлашћења омогућен је преглед, исправка, допуњавање и потврђивање актуелних података, докумената и информација.