Република Србија

Агенција за квалификације

Назив пројекта: Подршка успостављању система Националног оквира квалификација у Републици Србији

Акциони програм: ЕУ ИПА 2014

Период реализације пројекта: 2019 – 2020.

Носилац пројекта: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Кратак опис пројекта: Пројекат има за циљ развој интегрисаног националног оквира квалификација у Републици Србији (у даљем тексту НОКС), при чему је пружање подршке Агенцији за квалификације од кључног значаја за јачање целопкупног система. Специфични циљеви пројекта стога подразумевају: јачање социјалног дијалога институција које активно учествују у развоју НОКС-а; подизање капацитета запослених Агенције за квалификације и релевантних партнера; подршка развоју законодавства за имплементацију система НОКС-а; унапређивање методологија и израду смерница за развој стандарда квалификација и секторских профила; подршку развоју функционалног система признавања претходног учења.


Назив пројекта: Европски оквир за осигурање квалитета у стручном образовању и обукама (у даљем тексту: EQAVET) – Националне референтне тачке

Акциони програм: Еразмус +, програм ЕУ за сарадњу у области образовања и обука, младих и спорта

Период реализације пројекта: 2019 – 2021.

Носилац пројекта: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Кратак опис пројекта: Поред успостављања Националне референтне тачке (НРТ) у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја, током пројекта ће се у сарадњи са Агенцијом за квалификације спроводити следеће активности: организовање догађаја са циљем представљања EQAVET-а на националном нивоу, као и организовање презентације резултата анализе политика и оквира осигурања квалитета у образовању, односно компаративне анализе истих у ЕУ и Србији; превођење релевантних материјала из области осигурања квалитета у стручном образовању и обукама у ЕУ на српски језик; промовисање имплементације оквира за осигурање квалитета у стручном образовању; успостављање сарадње и комуникације са кључним институцијама како на националном нивоу, тако и са другим националним референтним тачкама у Европи.

Информациони систем је web интернет/интранет портал модуларног типа. Пријава на систем омогућава улаз у интранет систем. У зависности од нивоа овлашћења омогућен је преглед, исправка, допуњавање и потврђивање актуелних података, докумената и информација.