Ћир    Lat     Eng
СЕКТОРСКА ВЕЋА
 • agencija@azk.gov.rs
  Е-пошта

 • Мајке Јевросиме 51
  Београд, Србија

 • +381 11 3345 740
  Телефон

Секторска већа

Секторска већа су партнерски формирана стручна и саветодавна тела чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији. Улога Секторских већа огледа се у ефикаснијој и ефективнијој повезаности света рада и света образовања. Њихов задатак је да утврђују које су квалификације потребне у одређеном сектору, да утврде која су знања, вештине, способности и ставови потребни да би се стекле одређене квалификације и на тај начин утичу на планове и програме наставе и учења. Влада Републике Србије именује чланове Секторског већа из области за коју се веће оснива на предлог:

 • - Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца из реда привредних субјеката из области за коју је формирано секторско веће;
 • - Струковних комора, односно удружења;
 • -Савета за стручно образовање и образовање одраслих, из реда стручњака из области стручног образовања и образовања одраслих;
 • - Конференција универзитета и Конференција академија и високих школа, а из реда наставника високошколских установа;
 • - Националне службе за запошљавање;
 • - Министарстава надлежних за: послове образовања, запошљавања и рада и делатности за коју се оснива секторско веће;
 • - Заједнице стручних школа;
 • - Репрезентативних гранских синдиката;
 • - Завода за унапређивање образовања и васпитања из реда запослених стручњака из области за коју је основано секторско веће и из других институција, установа и организација релевантних за област за коју је основано секторско веће.


Делатност секторских већа остварује се кроз следеће надлежности:

 • - анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у одређеном сектору;
 • - идентификује квалификације које треба осавременити;
 • - идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
 • - доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • - даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
 • - промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
 • - промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
 • - идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
 • - разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
 • - предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стиче признавањем претходног учења;
 • - обавља друге послове у складу са овим законом.


Делатност секторских већа остварује се кроз следеће надлежности:


ПЛАН ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА СЕКТОРСКИХ ВЕЋА

Распоред одржавања седница секторских већа:


 •   Прва седница
 •   Друга седница
 •   Трећа седница

ОБУКЕ ЧЛАНОВА СЕКТОРСКИХ ВЕЋА

У оквиру рада секторских већа ради остваривања заједничких циљева, предвиђене су обуке чланова секторских већа које реализују Агенција за квалификације, Министарство просвете, науке и технолпшког развоја и експерти пројекта IPA 2014 “Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији”.